REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme:

ROKOVI U RADNOM PRAVU U PRAKSI

PUTNI TROŠKOVI

GODIŠNJI ODMOR

Banja Luka, 18.06. 2019., Hotel „Bosna“

Početak seminara u 09:30 h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Prva tema ovog seminara ima za cilj upoznati poslodavce sa rokovima u radno-pravnim odnosima i obavezama koja proizilaze u vezi sa tim. To je na neki način svojevrsni „kalendar“ obaveza koje proizilze iz Zakona o radu i podzakonskim obavezama radnika i poslodavaca.

Druga tema odnosi se na pravni, računovodstveni i poreski tretman putnih troškova. Tema koja je izuzetno važna i interesantna za pravnike i ekonomiste (računovođe) jer povezuje pravne i računovodstveno-poreske obaveze poslodavaca. Stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju definisanju i obračunu troškova službenog putovanja, kao i troškova prevoza na posao i sa posla, sa poreskog aspekta, posebno u svijetlu posljednjih promjena kada je u pitanju oporezivanje dohotka i novog modela obračuna plata. Takođe, od značaja je i poreski tretman putnih troškova za lica koja nisu u radnom odnosu, odnosno koja obavaljaju preduzetničku djelatnost.

Treća tema su uvijek aktuelna pitanja u vezi sa godišnjim odmorima. Naime, u praksi se i dalje pojavljuju pogrešna tumačenja i različite dileme u vezi sa ovim institutom, što u konačnici onemogućava pravilnu primjenu ovih zakonskih odredbi.

Za seminar smo pripremili dva Priručnika koja će dodatno olakšati primjenu ovih instituta u praksi.

Na seminaru će biti riječi i o rokovima za usklađivanje akata poslodavca u primjeni novog Zakona o poticajima u privredi Republike Srpske.

SADRŽAJ SEMINARA:

Rokovi u radnom pravu – u praksi

 • Priroda i karakter rokova u radnom pravu
 • Rokovi za donošenje/izmjenu opštih akata: Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj

organizaciji i sistematizaciji, Akt o procjeni rizika

 • Rokovi za obavještavanje inspekcije o početku obavljanja djelatnosti, promjeni procesa

rada, povredi na radu

 • Rok za prijavu/odjavu radnika
 • Probni rad – poseban vid oročenog radnog odnosa i premještaj bez ponude aneksa ugovora

o radu – trajanje premeštaja

 • Kada se radniku dostavlja rješenje o godišnjem odmoru?
 • Ograničenja u vezi trajanja radnog vremena i rok za obavještavanje radnika o rasporedu i

promjeni radnog vremena

 • Privremena spriječenost i rokovi za postupanje
 • Klauzula povjerljivosti i zabrane konkurencije – oročenost klauzula
 • Rokovi u postupku izmjene ugovorenih uslova rada
 • Rokovi u proceduri otkazivanja ugovora o radu
 • Rok zastarjelosti otkazivanja ugovora o radu (subjektivni/objektivni)
 • Poštovanje otkaznog roka – pravo ili obaveza
 • Koji je to primjeren rok u kom radnik treba da popravi svoj rad i poboljša rezultate rada?
 • Trajanje posebne zaštite od otkaza i rokovi
 • Koji su rokovi u postupku zaštite od zlostavljanja na radu i postupku zaštite lica koje

prijavljuje korupciju?

 • Novčana potraživanja zaposlenih i poslodavca – rokovi i zastarelost
 • Pravni lijekovi u radnom pravu – prekluzivni rokovi
 • Disciplinski postupak u javnom sektoru – obavezujući rokovi za postupanje

Pitanja i odgovori

Putni troškovi

 • Službeno putovanje u zemlji i inostranstvu
 • Pravo na dnevnicu i umanjenje dnevnice
 • Visina dnevnica za službeno putovanje
 • Način obračuna dnevnice
 • Naknada za smještaj (noćenje)
 • Nalog za službeno putovanje
 • Odluka/Rješenje o upućivanju na službeno putovanje
 • Akontacije za službeno putovanje
 • Izvještaj sa obavljenog službenog putovanja
 • Računovodstveni tretman troškova službenog putovanja
 • Poreski tretman troškova službenog putovanja
 • Poreski tretman službenog putovanja za lica koja nisu u radnom odnosu
 • Poreski tretman službenog putovanja za lica koja obavljaju preduzetničku djelatnost
 • Naknada za troškove prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla
 • Računovodstveni i poreski tretman troškova prevoza
 • Korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe
 • Korišćenje službenog vozila u privatne svrhe

Pitanja i odgovori

Godišnji odmor

 • Sticanje prava na godišnji odmor
 • Minimalno i maksimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Kriteriji za utvrđivanje dužeg godišnjeg odmora od minimalnog
 • Godišnji odmor radnika sa nepunim radnim vremenom
 • Način korištenja godišnjeg odmora
 • Procedura korištenja godišnjeg odmora (plan godišnjeg odmora, dostavljanje rješenja)
 • Godišnji odmor radnika koji radi u dvije firme
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i elementi za utvrđivanje krivice poslodavca
 • Pravo na neiskorišteni godišnji odmor kod promjene poslodavca
 • Materijalna prava radnika kod godišnjeg odmora
 • Zaštita prava na godišnji odmor
 • Pravo korištenja godišnjeg odmora radnika koji stiče pravo na penziju
 • Korištenje godišnjeg odmora tokom otkaznog roka
 • Porodiljsko odsustvo i godišnji odmor
 • Vođenje evidencije tokom godišnjeg odmora

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI

Danijela Radonić, dipl. iur.

Miroslav Brkić, dipl.ecc.

Radmila Puzić, inspektor rada

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:

– Priručnik: „Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2018. godine“

– CD priručnik: „Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodstvu Republike Srpske“

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

 

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske – 30 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 25 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske – 35 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 20 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2018. godine – 35 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj – 55 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo