RADNI ODNOSI U FBiH – VI PITATE, MI ODGOVARAMO

 


Sarajevo

15. 10. 2020.

Hotel “Hollywood”

Početak u 9:30h


Seminar RADNI ODNOSI U FBiH – VI PITATE, MI ODGOVARAMO kreirali smo različito u odnosu na dosadašnje naše seminare. Pitanja koja dobijamo svakodnevno uvećavaju se po svom obimu, a u sadržajnom smislu, te obuhvataju širok raspon pravnih instituta iz radno-pravnog zakonodavstva koji posebno ne preferiraju neke određene probleme u radno-pravnim odnosima.

U sadržaju seminara izdvojili smo neke oblasti o kojima će predavači govoriti (najviše do 30. min.) kao uvodna izlaganja, a nakon toga ćemo „ostaviti“ vrijeme (nakon pauze) za vaša pitanja iz prakse. To ne znači da se vaša pitanja trebaju odnositi samo na naglašeni sadržaj seminara, naprotiv. Iz tih razloga smo angažovali veći broj predavača iz radnih odnosa za koje držimo da mogu adekvatno odgovoriti na vaša pitanja. Naravno, pitanja možete pripremiti i dostaviti prije početka seminara, kao i na samom seminaru.

Pozivamo vas da se pripremite za ovu vrstu seminara i iskoristite mogućnosti koje vam se pružaju na ovom seminaru. Ovo je prilika da dobijete odgovore na brojna pitanja, dileme i probleme s kojima se susrećete, razmijenite iskustva ili, pak, potvrdite ono što već znate.


Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara, pružanju restoranskih usluga, smještajnih kapaciteta i slično.


SADRŽAJ SEMINARA:


Nezakonitost otkaza ugovora o radu i vraćanje na posao bez javnog oglašavanja
 • Neopravdani razlozi za otkaz
 • Neispunjenje formalno-pravnih i suštinskih uslova za otkaz
 • Obavezne konsultacije ili saglasnost vijeća zaposlenika/sindikata ili nadležnog ministra
 • Pojedinačne obaveze kod otkaza:
  • iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i otkaz većem broju radnika
  • jer radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
  • bez obaveze poštivanja otkaznog roka
  • sindikalnom povjereniku
  • zbog odbijanja rada u inostranstvu
  • prije roka na koji je ugovoren probni rad
  • radniku kojem prijeti nastanak invalidnosti zbog rada noću
  • maloljetnom radniku zbog zabrane rada
  • trudnici i za vrijeme korištenja prava nakon porođaja
  • radniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti
  • radniku koji je bio privremeno spriječen za rad duže od šest mjeseci
  • radniku s promijenjenom radnom sposobnošću
  • zbog ispunjavanja uslova za penzionisanje
 • Vraćanje na posao bez javnog oglašavanja:
  • u slučaju otkaza iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga jednom ili većem broju radnika
  • u slučaju otkaza radnika imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije

 

Postupanje poslodavaca pri reintegraciji/vraćanju radnika u radni odnos na osnovu sudske odluke
 • Pravne posljedice nezakonitog prestanka radnog odnosa
 • Poništenje odluke o izboru kandidata u javnom konkursu
 • Načini izvršenja sudske odluke (dobrovoljno i prinudno)
 • Rokovi za izvršenje presude
 • Postupak reintegracije
 • Vrste restitucije
 • Vraćanje na rad
 • Izuzeci od vraćanja na rad
 • Isplata naknade štete
 • Obračun i isplata zatezne kamate
 • Prijava i uplata poreza na dohodak za period u kojem radnik nije radio
 • Prijava i uplata obaveznih doprinosa za odnosni period
 • Postupanje poslodavca u situaciji kada je radnik već zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca
 • Nezakonite odredbe u ugovoru o radu

 

Kriteriji i pravila za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo
 • Predmet Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u KS i Instrukcije o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi
 • Korisnici prava
 • Kriteriji za vrednovanje
 • Vrednovanje korisnika na koje se Uredba odnosi
 • Vrednovanje korisnika za osnovno uvećanje bodova
 • Dodatno vrednovanje korisnika
 • Dokaz o učešću u Oružanim snagama
 • Uvjeti ostvarivanja prava
 • Nadzor nad primjenom
 • Novčane kazne
 • Popis dokumentacije kojom se dokazuje status korisnika po ovoj uredbi

 

Praktična pitanja s pravnog i poreznog aspekta
 • Prijava osiguranja (sjedište firme ili poslovna jedinica)
 • Prijava osiguranja s obzirom na mjesto rada
 • Izmjena prijave osiguranika u slučaju rada s polovinom punog radnog vremena (čl. 63 ZOR)?
 • Retroaktivna prijava po sudskoj presudi
 • Prijava elektronskim putem – dostavljanje obrasca JS 3100 radnicima
 • Promjena podataka u JS3100 u slučaju preraspodjele radnog vremena?
 • Porezni tretman naknade štete zbog povrede na radu
 • Porezni tretman ljekarskih/sistematskih pregleda, liječenja i medicinske rehabilitacije i oboljenja od profesionalnih bolesti
 • Topli obrok kada je radno vrijeme raspoređeno na šest radnih dana
 • Materijalna pomoć u slučaju smrti radnika ili u slučaju smrti člana uže porodice – pravni i porezni tretman
 • Naknada za odvojeni život – pravni i porezni tretman
 • Porezni tretman testiranja radnika na COVID-19
 • Obrazovanje i stručno usavršavanje radnika

 

VI PITATE, MI ODGOVARAMO!


SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Šefovima pravnih službi, pravnicima, računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, advokatima, notarima, poslodavcima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.


PREDAVAČI:
Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.

Gordana Stojaković, sudija

Jusuf Brkić, dipl.iur.

Sabina Džanović, Mr. ecc.


KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara),
 • Seminarski materijal: Priručnik – Otkaz ugovora o radu (CD)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).
PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.445 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Komentar Zakona o radu Federacije BiH

Autori: prof. dr. Faruk Sinanović, Azra Bublin, dipl. iur. i Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.
Format B5, tvrdi povez, 270. str.

Komentar Zakona o radu na stručan i kompetentan način približava sadržinu pojedinih odredbi i poglavlja u duhu novog radnopravnog zakonodavstva koje su vezane za rad i radnopravnu praksu.  Komentar predstavlja poseban napor da se definiraju osnovni pojmovi, od samog pojma rada, poslodavca, radnih odnosa, ugovora, sigurnosti rada, plaća i naknada i niz drugih radno-pravnih instituta koji su na uspješan način povezali Zakon o radu sa drugim zakonima iz područja rada koja se uređuju mnogobrojnim drugim propisima.

Ono što je veoma značajno i što bi trebalo izdvojiti jeste napor autora da razjasne u praksi dosta sporna pitanja, na početku primjena Zakona o radu, ulogu sindikata u procesu kolektivnog pregovaranja, sindikalne reprezentativnosti i njegovoj ulozi u zaštiti prava radnika, kako u procesu rada tako i u procesu kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora.

Komentar ima, ne samo jasna gledišta o svrsi i cilju pojedinih zakonskih odredbi, već na cjeloviti način i veoma stručno povezuje pojedina rješenja u jednu preglednu cjelinu tako da praktičarima daje pojašnjenja za različite pravne situacije u oblasti radnih odnosa.

Detaljnije
CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik, Mr.sc. Ernis Imamović i Maša Maleč, mr.sc., psiholog
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 172.

Priručnik Aktuelna pitanja i dileme u radnopravnom zakonodavstvu u FBiH pripremljen je na istoimeni seminar u kojem su obrađena različita pitanja koja su u tom vremenu bila najaktuelnija u oblasti radnih odnosa, kao što su:

 • Personalni dosije i zaštita ličnih podataka radnika
 • Disciplinski postupak u javnim preduzećima
 • Godišnji odmori
 • Povrede na radu i prava radnika
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu,
 • Analiza radnih mjesta – proces dobijanja informacija o poslu i dr.

U priručniku su pripremljeni i modeli nekih akata koji korespondiraju sa temama u sadržaju priručnika.

Detaljnije
Implementacija zakona o radu FBiH

Grupa autora: prof. Dr. Faruk Sinanović, mr. sc. Silvana Brković – Mujagić – sudija, mr.sc. Kenan Spahić, Azra Bublin – dipl. iur., Ljiljana Ćehajić – dipl. iur., Gordana Stojaković – dipl. iur.– sudija, i Džana Kadribegović – dipl. iur
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 319.

Knjiga Implementacija novog Zakona o radu u FBiH obrađuje najznačajnije radno-pravne institute novog Zakona o radu nakon njegovog usvajanja 2015. godine. Na njoj je radila grupa autora iz oblasti radnog prava iz različitih područja. Knjiga je značajna za period primjene (prelazni period) novog Zakona o radu i nastala je iz potrebe preovladanja problema u tom međuprostoru.

Cilj nam je bio da se problematika novog Zakona o radu približi poslodavcima i olakša njegova primjena u praksi. Posebno je značajno istaći napor autora da se u praksi razjasne dosta sporna pitanja uloge sindikata u procesu kolektivnog pregovaranja, sindikalne reprezentativnosti i njegove uloge u zaštiti prava radnika. Pored teksta najznačajnijih radno-pravnih instituta knjiga sadrži oko 150 stranica teksta različitih modela ugovora i rješenja koja korespondiraju sa sadržajem knjige.

Detaljnije
Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik, Mirela Mašić, dipl. oec i mr. Sabina Džanović
Format B5, meki povez, str. 142.

U ovom priručniku odmori i odsustva obrađeni su sveobuhvatno počev od: odmora u toku radnog vremena, dnevnog odmora, sedmičnog i godišnjeg odmora u obimu koji ovi radno-pravni instituti su značajni s aspekta prava. Također, obrađena su i različita odsustva sa posla u skladu sa Zakonom o radu: plaćeno i neplaćeno odsustvo, porodiljsko odsustvo do privremene spriječenosti za rad. U prvom redu, povreda na radu i profesionalna oboljenja, različiti oblici invalidnosti, bolovanje do i preko šest mjeseci, pravo na naknadu plaće, iznosa plaće i poreskog tretmana plaće.

Na kraju priručnika dat je pregled naknada majkama – porodiljama prema kantonalnim propisima i pregled naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad u FBiH (po kantonima).

Također su pripremljeni i modeli akata koji se koriste kod odmora i odsustva da bi praktičarima olakšali primjenu ovih pravnih instituta u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o izmjenama Zakona o radu.

Detaljnije
CD NOVI Model Pravilnika o radu prema Zakonu o radu Federacije BiH

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 74.

Model Pravilnika o radu pripremljen je i usklađen sa Zakonom o radu i Zakonom o izmjenama Zakona o radu u FBiH. Namijenjen je za korištenje malih, srednjih i velikih preduzeća, javnih ustanova i drugih institucija na koje se odnosi Zakon o radu.

Najveći dio rješenja u Pravilniku o radu dat je u alternativi a objašnjenja u fusnotama. Iz navedenih razloga izgleda i obiman. Međutim, on se može kratiti i „dorađivati“ u skladu sa potrebama poslodavca.

Također, članovi (i brojevi članova) mogu se mijenjati. Na kraju, fusnote se brišu kao nepotrebne.

Detaljnije
Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka

Autori: Danijela Radonić, dipl. pravnik i mr. Mirela Gljiva
Format B5., meki povez, str. 140.

 

Oblast zaštite ličnih podataka sve više dobija na značaju u Bosni i Hercegovini. Jednim dijelom razlog tome je nova evropska legislativa na polju zaštite ličnih podataka, a sa druge strane je Zakon o zašiti ličnih podataka, koji je pomalo prevaziđen u odnosu na zakonodavstvo Evropske unije u ovoj oblasti. U prvom redu sa Uredbom o zaštiti podataka koja je stupila na snagu u zemljama Evropske unije 25. maja 2018. godine.

Pojedinci kao nosioci ličnih podataka postaju svjesniji svojih podataka (pravo na privatnost), zbog čega proizilaze određeni pravni zahtjevi. S druge strane, Zakon o zaštiti ličnih podataka najčešće je u koliziji sa drugim zakonima što zaista stvara velike dileme u radu poslovnih subjekata, ali i javnih tijela i organa koji su dužni da omoguće slobodan pristup informacijama.

U pravnom dijelu priručnika obrađen je Zakon o zaštiti ličnih podataka u korelaciji sa drugim pozitivnim propisima i praksom. Drugi dio priručnika je koncipiran kao vodič kroz Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Nadamo se da će novi Zakon o zaštiti ličnih podataka ili njegove izmjene biti u skladu sa tekstom GDPR i drugim evropskim propisima.

Detaljnije
Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini

Grupa autora
Format A4, tvrdi povez., str. 499.

Priručnik je nastao kao proizvod našeg jednogodišnjeg rada u području radnih odnosa u FBiH. Uglavnom, riječ je o zbirci pitanja i odgovora našeg savjetodavnog servisa, sa seminara i pitanja koja su nam slali naši pretplatnici na časopis „Pravo i finansije“ u 2017. godini. Svakom pitanju i odgovoru nastojali smo „dodijeliti“ poseban naslov iz kojeg je lako prepoznati na što se odnosi sadržaj pitanja i odgovora, odnosno, koji je radno-pravni institut.

Sadržaj priručnika struktuiran je u skladu sa sadržajem Zakona o radu u Federaciji BiH pa je njegova pretraga olakšana. Naravno, po svom obimu, svakom radno-pravnom institutu nije posvećen isti obim priručnika. Dominiraju pitanja iz oblasti zasnivanja radnog odnosa, ugovor na određeno i neodređeno vrijeme, ugovor sa direktorom, obavezno vođenje evidencije, godišnji odmori, porodiljsko odsustvo, plaće, otkaz ugovora o radu, prestanka radnog odnosa, itd..

Ovo je jedinstvena zbirka pitanja i odgovora iz radnih odnosa na gotovo 500 strana teksta. Iz tih razloga je preporučujemo svim praktičarima koji se bave radnim odnosima kod poslodavaca.

Detaljnije
Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini

Grupa autora
Format B5, tvrdi povez., str. 448.

 

I u 2018. godini pripremili smo i izdali priručnik koji je nastao kao proizvod našeg jednogodišnjeg rada u području radnih odnosa u FBiH. To su pitanja i odgovori sa naših seminara iz radnih odnosa i svakodnevna pitanja od naših pretplatnika na časopis „Pravo i finansije“ u 2018. godini.

Također, i ovdje je svakom pitanju i odgovoru „dodijeljen“ poseban naslov iz kojeg je lako prepoznati na što se odnosi sadržaj pitanja i odgovora, odnosno, koji je radno-pravni institut. Sadržaj priručnika struktuiran je u skladu sa sadržajem Zakona o radu u Federaciji BiH pa je njegova pretraga olakšana.

Dominiraju pitanja iz oblasti koje su tokom 2018. godine bila u interesu poslodavaca kao što je: zasnivanje radnog odnosa, vođenje evidencije o radnicima, godišnji odmor i sve o godišnjim odmorima, zaštita prava radnika i zaštita plaće radnika, pravilnik o radu, do otkaza ugovora o radu itd.

Ovo je jedinstvena zbirka pitanja i odgovora iz radnih odnosa na preko 400 strana teksta. Iz tih razloga je preporučujemo svim praktičarima koji se bave radnim odnosima kod poslodavaca.

Detaljnije
CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu

Autor: Ljiljana Ćehajić dipl.iur.
Format B5. meki povez, str. 75. (Priručnik se može poručiti samo u PDF-u)

 

Na početku je neophodno napomenuti da priručnik pravi diferenciju između prestanka ugovora o radu i otkaza ugovora o radu. Prestanak ugovora o radu događa se po sili Zakona o radu ili drugih zakona gdje prestanak ugovora nije posljedica otkaza ugovora o radu, odnosno kod prestanka ugovora o radu gdje poslodavac ne može donositi rješenje o otkazu ugovora o radu, jer je o tome već odlučivano od strane nadležnog organa vlasti ili je donesen po sili zakona.

U uvodnom dijelu autor obrazlaže postupak otkaza ugovora o radu, šta treba da sadrži pismena forma otkaza, od obrazloženja do pouke o pravnom lijeku, otpremnini itd.

Također, u priručniku su obrađeni različiti slučajevi otkaza ugovora o radu kao što su: otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, otkaz ugovora o radu radniku koji nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa, otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, otkaz zbog nezadovoljavajućeg probnog rada, otkaz maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima, otkaz radniku koji ne može raditi noću, otkaz radniku nakon šest mjeseci privremene spriječenosti za rad, itd.

Na kraju, priručnik sadrži jedan broj modela akata koje donosi poslodavac kod otkaza ugovora o radu.

Detaljnije
STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

Priredili: mr. Ernis Imamović i Amila Gajević, dipl. pravnik
Format B5, meku uvez, str. 131.

 

Priručnik je nastao kao zbir objavljenih sentenci pod naslovom Mišljenja Ministarstva za rad i socijalnu politiku u FBiH, a odnose se na radne odnose, na određena vrlo konkretna pitanja ili dileme sa kojima poslodavci suočavaju u praksi. Pripremljen je za istoimeni seminar koji smo organizirali za pravnike.

Naravno, u Priručniku nisu obuhvaćena sva mišljenja i stavovi Ministarstva ali jesu ona za koja su priređivači smatrali važnim za rješavanje određenih problema u praksi. Inače, mišljenja Ministarstva za rad i socijalnu politiku, nisu obavezujući stavovi koji su dio zakonodavne prakse ali jesu svojevrsna uputa sa poslodavce i radnike kako rješavati vrlo određena pitanja i dileme u praksi. Priručnik je u sadržajnom smislu struktuiran kao sadržaj Zakona o radu pa je pretraga jednostavna.

Uz svaku sentencu naveden je i broj pod kojim je zaveden i vrijeme kada je javno dostupan.

Detaljnije
POSTUPANJE POSLODAVACA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA

Autori: Sabina Džanović, mr.ecc, Jusuf Brkić, dipl. pravnik i Mirela Gljiva, mr. iur.
Format A4, meki povez, str. 145. (Priručnik se može poručiti samo u PDF-u)

 

Radni odnosi u praksi – postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima nastao je u vrijeme početka pandemije u Federaciji BiH i odgovor na izazov sa kojim su se poslodavci suočili sa radom u ograničenim okolnostima. Imajući u vidu da Zakon o radu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu u Federaciji BiH nije obuhvatio pravnim institutima probleme sa kojima su se suočili poslodavci i radnici u vrijeme vanrednih okolnosti, trebalo je, u okviru postojećih pravnih rješenja ponuditi poslodavcima praktične prijedloge kako djelovati u vanrednim okolnostima.

Priručnik obuhvata slijedeće teme:
 • Postupanje u slučaju da su radnici dobili rješenje o samoizolaciji;
 • Prekid rada bez krivice radnika;
 • Plaćeno odsustvo;
 • Neplaćeno odsustvo;
 • Rad od kuće; Izmjene ugovora o radu; Korištenje godišnjeg odmora za vrijeme vanredne situacije;
 • Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto;
 • Otkaz ugovora o radu
 • Sporazumni prekid radnog odnosa.

U drugom dijelu priručnika objavili smo odgovore na pitanja koja smo dobijali svakodnevno od različitih komitenata.

U zadnjem, trećem dijelu, pripremili smo, obzirom na novu praksu, prijedloge urneka različitih rješenja i odluka koje su poslodavci mogli koristiti za vrijeme vanrednih okolnosti. Ovaj priručnik je bio od velike koristi za poslodavce i dobro bi bilo da ga svaka firma ima u svojoj biblioteci u slučaju ponavljanja sličnih situacija u narednom periodu.

Detaljnije
Priručnik – RADNI ODNOSI U PRAKSI U RADNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU FBIH

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik i mr. Mirela Gljiva
Format B5, meki povez, str. 126.

 

Priručnik Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH je pripremljen kao seminarski materijal sa istoimenim naslovom. U priručniku su obrađene različite teme koje su u to vrijeme bile aktuelne i koje smo obrađivali na seminarima.

U prvom redu pitanje Pravilnika o radu i ugovora o radu, njegovoj usklađenosti sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima i drugim propisima, utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada, ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

Ponovno je aktualizirana tema evidencija radnika i drugih lica kod poslodavca, prava roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju na rad sa polovinom punog radnog vremena. Obzirom na „zapuštenost“ odnosa između Vlade i sindikata obrađena je tema o važećim kolektivnim ugovorima u to vrijeme, na nivou FBiH.

Šarolikost tema koje su obrađene u Priručniku proizilazi iz povećanog broja pitanja koja dobijamo kroz savjetodavni servis. Priručnik je još uvijek aktuelan i može poslužiti za odgovore na konkretne probleme koji su u njemu obrađeni.

Detaljnije
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu FBiH

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik
Format B5, meki povez, str. 100.

 

Priručnik Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu nastao je radi toga što smo željeli da poslodavcima i radnicima, učesnicima naših savjetovanja, na lakši način predstavimo izmjene i dopune Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH, broj 26/16.

U tekst Zakona o radu unijeli smo izmjene i dopune koje su nastale donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH, broj 89/19), a istovremeno precrtali dosadašnje odredbe, koje su prestale da važe stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – prečišćeni tekst.

Tako će se na jednom mjestu moći lako podsjetiti na pravna rješenja koja više ne važe i nova pravna rješenja koja su ih zamijenila ili dopunila.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu stupio je na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH – 17. 11. 2018. godine.

Zbog lakoće praćenja izmjena i dopuna Zakona o radu sa kratkim komentarima, na kraju, svaki pravnik koji se bavi radnim odnosima, trebao bi imati ovaj Priručnik.

Detaljnije
CD Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik i dr.sc. Edin Mehić
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 543.

 

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa obuhvata sve aspekte zasnivanja radnog odnosa i njegov prestanak. U prvom redu, kod zasnivanja radnog odnosa obrađen je ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme, ugovor sa direktorom i pripravnikom, radno vrijeme, poslovanje pod posebnim uslovima, obračuna plaće do zaštite prava radnika.

Isto tako i kada je riječ o prestanku radnog odnosa: otkaz ugovora o radu na neodređeno i određeno vrijeme, na inicijativu radnika ili poslodavca. Potom, otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom ranom sposobnosti do otkaza u slučaju teže povrede na radu kao i viška zaposlenih iz različitih razloga.

Knjiga sadrži i dio koji je posvećen pitanjima i odgovorima u vezi sa ovim pravnim institutima iz Zakona o radu.

Treći do su ugovori i rješenja u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa.

Ovo je jedinstvena knjiga koja na sveobuhvatan način tretira ova dva instituta (zasnivanje i prestanak radnog odnosa).

Detaljnije
Priručnik o primjeni propisa iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena, putnih isprava i drugih osnovnih građanskih stanja

Konsultanska kompanija Refam Creative Solutions – REC d.o.o. izdao je Priručnik pod nazivom: „Priručnik o primjeni propisa iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena, putnih isprava i drugih osnovnih građanskih stanja, s upravnopravnim slučajevima i urnecima rješenja je plod rada na materiji matičnih knjiga, ličnog imena, državljanstva, upravnog i porodičnog prava i dr.“

Zapravo, u ovom Priručniku su na jednom mjestu sabrani bitni tekstovi koje smo do sada objavili u časopisu „Pravni savjetnik“ a koji  su „prerađeni“ i usklađeni sa novim izmjenama i dopunama zakona  iz ove oblasti. Dva teksta su posebno pripremljena:

Komentar Zakona o ličnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine i
Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Priručnik je urađen sa namjerom omogućavanja što lakše i jednostavnije primjene Zakona o ličnom imenu („Sl. novine FBiH“, broj 7/12), Zakona o matičnim knjigama („Sl. novine FBiH“, br. 37/12 i 80/14), Zakona o putnim ispravama BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), Zakona o nestalim osobama („Sl. glasnik BiH“, broj 50/04) i drugih pratećih zakona i podzakonskih propisa koji se odnose, prije svega, na upis činjenica rođenja i ličnog imena, sklapanja braka i smrti u matične knjige rođenih, vjenčanih, državljana i umrlih, u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Priručnik je namijenjen

Priručnik je namijenjen uposlenicima u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji rade u službama za upravu općine i grada nadležnim za matične knjige; uposlenicima u ministarstvima unutrašnjih poslova, u organima starateljstva, odnosno centrima za socijalni rad, uposlenicima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, advokatima, notarima, studentima pravnih fakulteta, ali i običnim građanima koji žele da što lakše i brže riješe neki od problema u vezi sa ličnim imenom, matičnim knjigama, putnim ispravama, upisom nestalog člana porodice u matičnu knjigu umrlih i sl., a sa kojima se susreće veliki broj građana u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zbog toga je ovaj priručnik i pisan jednostavnim, razumljivim rječnikom, te se nadamo da će biti od koristi u upravnoj praksi, tumačenju i primjeni propisa, te doprinijeti jednoobraznijoj primjeni propisa u FBiH u ovoj oblasti.

Detaljnije
CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. iur. i Danijela Radonić, dipl. iur.
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 74.

 

Regulisanje radnih odnosa, prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i drugih odnosa po osnovu rada u Bosni i Hercegovini urađeno je posebno na nivou entiteta, Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) i Zakonom o radu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18).

Međutim, sagledavanjem pravnih rješenja ova dva entitetska zakona, uočljive su značajne razlike koje radnike dovode u različit položaj, osiguravaju im različita prava na radu i po osnovu rada, posebno u situaciji kad pravna lica imaju svoje dijelove na oba entiteta, te radnici kod istog poslodavca ostvaruju različita prava na radu i po osnovu rada radeći iste poslove.

U ovom priručniku prikazane su neke najznačajnije razlike, koje imaju za cilj da poslodavce koji posluju na teritoriji FBiH i RS upoznaju sa pravnim aspektima takvog poslovanja i da imaju jasnu prezentaciju između propisa u entitetima.

Detaljnije
Priručnik o primjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i dr. licima angažovanim na radu i uputstva o postuanju s radnom knjižicom

Autori: mr. Ernis Imamović i Amila Gajević, dipl. pravnik
Format B5, meki povez, str. 85.

Priručnik o primjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom donesen je na osnovu Zakona o radu, kao općeg propisa, koji se odnosi na vođenje evidencije radnika kod poslodavca čije je sjedište na teritoriji Federacije BiH, osim ako drugim posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Tako se Pravilnik ne primjenjuje na mobilne radnike (vozače) jer se evidencija radnog vremena ovih radnika vrši prema posebnom zakonu i pravilnikom.

Također, vlasnici obrtničkih radnji, ukoliko nemaju zaposlenih radnika već su samozaposlena lica, nemaju obavezu da primjenjuju ovaj Pravilnik sve dok ne prime drugog radnika.

Priručnik podrazumijeva vođenje evidencije o zaposlenim radnicima kod poslodavca (matična evidencija radnika), evidenciju o radnom vremenu, evidenciju o drugim licima zaposlenim kod poslodavca itd.

Pravilnik razrađuje obavezni sadržaj knjiga o evidenciji koju poslodavac treba voditi i da li će ih voditi elektronski ili u knjigama tzv. „tvrdog“ uveza.

Obzirom na zakonsku odredbu o prestanku upotrebe radne knjižice u radno-pravnom zakonodavstvu u FBiH sa novim Zakonom o radu, uputstvo se bavi detaljnijom razradom ovih zakonskih odredbi i postupanje poslodavaca prema radnicima kod vraćanja radne knjižice.

Detaljnije
Evidencija o radnom vremenu

Knjiga Mjesečna evidencija o radnom vremenu ima 100 listova (isprintani sa obje strane), svaki list je namijenjen za jednog radnika/1 mjesec, što znači maksimalno 200 radnika po 1 mjesec se može unijeti, ili više mjeseci – manji broj radnika, srazmjerno broju stranica.

Ova knjiga sadrži Agendu za popunjavanje kao i šifre/oznake koje se koriste za popunjavanje određenih kolona.

Uvez: tvrdi

Detaljnije
Evidencija o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca

Knjiga Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu podijeljena je na 5 dijelova:

a) Matična evidencija lica koja sa poslodavcem imaju zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova (član 4. stav (1), Pravilnika)

Ovaj dio ima 20 listova štampanih sa obje strane (evidencija za ukupno 40 lica)

b) Matična evidencija lica koja se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (član 4. stav (2), Pravilnika)

Ovaj dio ima 20 listova štampanih sa obje strane (evidencija za ukupno 40 lica)

c) Matična evidencija redovnih učenika ustanova za strukovno obrazovanje koji kod poslodavca pohađaju praktičnu nastavu (član 4. stav (3), Pravilnika)

Ovaj dio ima 30 listova štampanih sa obje strane (evidencija za ukupno 60 lica)

d) Matična evidencija lica koja obavljaju rad za opću dobrobit u skladu sa važećim propisima (član 4. stav (4), Pravilnika)
Ovaj dio ima 10 listova štampanih sa obje strane (evidencija za ukupno 20 lica)

e) Matična evidencija drugih lica koja kod poslodavca obavljaju rad u skladu sa važećim propisima (član 5. stav (5), Pravilnika)

Ovaj dio ima 20 listova štampanih sa obje strane (evidencija za ukupno 40 lica)

Uvez: tvrdi

Detaljnije
Evidencija o radnicima – matična evidencija kod poslodavca

U knjigu Matična evidencija radnika mogu se unijeti informacije do 400 radnika.

Ova knjiga sadrži 30 kolona koje su podijeljene na dvolisnicu otvorene knjige (na jednoj dvolisnici vodi se evidencija za 4 radnika, ukupno 400 radnika)

Uvez: tvrdi

Detaljnije

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo