PRAKTIČNA PITANJA I PROBLEMI
PLAĆE I NAKNADE
GODIŠNJI ODMORI
RAD OD KUĆE
OBAVLJANJE KONSULTACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O VIJEĆU ZAPOSLENIKA
KOLEKTIVNI UGOVORI

INTERAKTIVNI WEBINAR – 25.06.2020.

SNIMAK WEBINARA  – 02. 07. 2020.

Početak webinara  u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

U vanrednim uslovima poslovanja, koji su prisutni u posljednjem periodu, način postupanja poslodavaca u oblasti radnih odnosa je dodatno otežan i usložen. U praksi su se pojavili brojni problemi na koje Zakon o radu nije u potpunosti dao potrebne odgovore, u smislu detaljnijeg uređivanja pojedinih instituta.

Stoga, ovaj webinar smo kreirali na osnovu problema sa kojima se poslodavci susreću u praksi, s ciljem da odgovorimo na ta pitanja sa zakonodavnog i praktičnog aspekta i da na taj način olakšamo poslodavcima da izvrše svoje obaveze poštivajući postojeći zakonodavni okvir.

Na ovom webinaru imate priliku da se detaljnije upoznate sa procedurama koje se tiču rada od kuće, prava i obaveze poslodavca koje se tiču uređivanja plate, smanjivanja plate, prinudnog korištenja godišnjeg odmora i dr. Ono što je posebno važno jeste primjena prava i obaveza koja su uređena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima i pravilnikom o radu kao i pitanje obaveze obavljanja konsultacija sa Vijećem zaposlenika. Neka pitanja koja su se pokazala važnim nisu u cjelosti obuhvaćema Zakom o radu, pa se uređuju kolektivnim ugovorima ili pravilnikom o radu. Iz tih razloga veoma je bitno imati u vidu šta je uređeno Zakonom o radu, šta kolektivnim ugovorima, a šta je prepušteno poslodavcima da to urede pravilnikom o radu.

S obzirom na to da je u proceduri Nacrt izmjena i dopuna Zakona o radu, na ovom webinaru će biti riječi o predstojećim izmjenama i dopunama fokusirajući se na one institute koji stvaraju najviše problema i dilema u praksi, a koji će biti predmet izmjena i dopuna.

SADRŽAJ WEBINARA:

Ugovori o radu

 • Ugovori o radu na određeno i neodređeno vrijeme
 • Sadržaj ugovora o radu
 • Zaključivanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme i prelazak u ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 • Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Rad izvan prostorija poslodavca:

 • Zaključivanje ugovora o radu
 • Postupak zaključivanja ugovora o radu
 • Sadržaj ugovora o radu
 • Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Pravilnici o radu:

 • Obaveza donošenja pravilnika o radu
 • Postupak donošenja pravilnika o radu
 • Šta se uređuje pravilnikom o radu poslodavca
 • Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Godišnji odmor:

 • Mogućnost donošenja rješenja o korištenju godišnjeg odmora bez saglasnosti radnika
 • Postupak utvrđivanja godišnjeg odmora i način evidencije
 • Korištenje godišnjeg odmora
 • Utvrđivanje kolektivnog godišnjeg odmora
 • Plan korištenja godišnjeg odmora
 • Isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora
 • Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Plaća radnika:

 • Utvrđivanje plaće
 • Sastavni dijelovi plaće
 • Najniža plaća
 • Način i mogućnost smanjivanja plaće
 • Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Naknada plaće:

 • Pravo na naknadu plaće
 • Ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv
 • Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Skraćeno radno vrijeme:

 • Postupak skraćivanja radnog vremena u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu
 • Pribavljanje stručnog nalaza ovlaštene organizacije
 • Davanje odobrenja na skraćivanje radnog vremena Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Kolektivni ugovori:

 • Obaveza primjene kolektivnih ugovora
 • Zaključivanje i potpisivanje kolektivnih ugovora
 • Šta se uređuje kolektivnim ugovorom
 • Princip povoljnijeg prava
 • Nadležnost za tumačenje kolektivnih ugovora
 • Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Saglasnost za otkaz sindikalnom povjereniku:

 • Prava sindikalnog povjerenika
 • Postupak pribavljanja saglasnosti za otkaz ugovora o radu sindikalnog povjernika kod Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Obavljanje konsultacija u skladu sa Zakonom o vijeću zaposlenika:

 • Obaveza obavljanja konsultacija kod donošenja Pravilnika o radu
 • Namjera poslodavca da zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkaže ugovor o radu za više od 10% zaposlenika, ali najmanje petorici
 • Plan zapošljavanja, premještaj i otkaz
 • Mjere u vezi zaštite zdravlja i zaštite na radu
 • Značajne promjene ili uvođenje novih tehnologija
 • Plan godišnjih odmora
 • Raspored radnog vremena
 • Postupak konsultacija sa vijećem zaposlenika, odnosno sindikatom
 • Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Pitanja i odgovori

WEBINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, članovima uprava privrednih društava, javnih ustanova, javnih preduzeća, drugih pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, radnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, pravnim licima, radnicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Mr. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl.iur. – REC d.o.o.

KOTIZACIJA ZA WEBINAR (sa PDV-om):

130 KM po jednom učesniku;

120 KM za dva ili više učesnika iz iste organizacije,

110 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal za pisanje
 • Materijal sa webinara:
  • Prezentacije predavača
  • NOVI Priručnik: CD „Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima“
 • Certifikat o učešću na webinaru.

TRAJANJE WEBINARA

U vremenu 9:30 – 15:30h

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH25 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika15 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu15 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom15 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo