REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na temu:

OBLIGACIONO-PRAVNI ASPEKTI

NAKNADE ŠTETE I ODGOVORNOSTI

ZA ŠTETU U RADNO – PRAVNIM ODNOSIMA

Tuzla, 24. 01. 2020., Dramar Centar

Sarajevo, 30. 01. 2020., Hotel “Hollywood”

Početak seminara u 09:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

U praksi su prisutne brojne nedoumice prilikom primjene svih mjerodavnih propisa koji se odnose na odgovornost za štetu i naknadu štete iz radnog odnosa. U cilju zaštite ličnih i imovinskih prava kako fizičkih, tako i pravnih lica, ovaj institut pruža pravnu zaštitu oštećenoj strani, a štetniku nameće obavezu da oštećenom licu naknadi štetu koju mu je prouzrokovao.

Štetu može prouzrokovati i poslodavac i radnik, a u zavisnosti od predmeta štetnog događaja može postojati i odštetna odgovornost poslodavca, ili radnika. Naknada štete u svakom konkretnom slučaju proističe iz određenog obligaciono-pravnog odnosa, s tim da je za postojanje odštetne odgovornosti neophodno i ispunjenje odgovarajućih pretpostavki za odgovornost.

Kada je šteta već prouzročena nailazimo na razne dileme da li su ispunjene određene pretpostavke da bi se uopšte moglo govoriti o odgovornosti za štetu štetnika, kao i situacije u kojima se postavlja pitanje kako da se poslodavac „naplati od radnika“, a da pri tome izbjegne radni spor.

Shodno navedenom, ovaj seminar ima za cilj da kroz praktične odgovore na pitanja poslodavcima pruži pomoć kako da postupe u konkretnim situacijama sa ciljem da izbjegnu bespotrebne i dugotrajne sudske procese.

SADRŽAJ SEMINARA

Naknada štete iz radnog odnosa kroz praksu sudova u Federaciji BiH

 • Normativni okvir uređivanja naknade štete iz radnog odnosa
 • Zakon o radu i naknada štete
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o zaštiti na radu

Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu poslodavcu

 • Šteta „na radu“
 • Šteta „u vezi sa radom“
 • Pojam radnika
 • Šteta koju učini više radnika
 • Šteta učinjena krivičnim djelom
 • Osnovi odgovornosti
 • Uslovi za postojanje odgovornosti
 • Određivanje paušalnog iznosa

Odgovornost za štetu prouzrokovanu trećem licu

 • Uslovi odgovornosti poslodavca
 • Regresna odgovornost radnika
 • Smanjenje i oslobađanje od obaveze naknade štete

Odgovornost poslodavca za štetu prouzrokovanu radniku

 • Povreda na radu
 • Profesionalna bolest
 • Naknada štete nastale diskriminacijom
 • Osnovi i vrste diskriminacije
 • Uznemiravanje i nasilje na radu
 • Zabrana diskriminacije
 • Naknada zbog nezakonitog otkaza
 • Naknada plaće

Zastara novčanih potraživanja (čl.115. ZR F BiH);

PREDAVAČI

Marijana Omerčaušević, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

Sanela Kovač Grabonjić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

TRAJANJE SEMINARA
U vremenu 9:30 – 15:00

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, notarima, poslodavcima, članovima uprava privrednih društava, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, i svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima, koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini75 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada38 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 40 KM

ZA UČESNIKE SEMINARA NOVOGODIŠNJI POPUST:

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini20 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini20 KM

PAKET – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini + Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 35 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo