REC d.o.o. organizuje seminar na temu:

TRGOVINA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Pravni, porezni i računovodstveni aspekt –

INSPEKCIJSKI NADZOR

Sarajevo, 31.05. 2019., Hotel “Holiday”

7bodova

Početak seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu pravnog, poreznog i računovodstvenog okvira za obavljanje djelatnosti trgovine, turizma i ugostiteljstva koje su međusobno komplementarne i time tijesno povezane (posebno ugostiteljstvo i turizam). Obavljanje ovih djelatnosti je uređeno nizom zakonskih propisa koje je potrebno poznavati kako bismo zadovoljili propisane uslove rada, na pravilan način vodili zahtijevane evidencije i izbjegli nepotrebne sankcije. Poseban akcenat ovog seminara bit će na praktičkim problemima u primjeni različitih propisa i inspekcijskom nadzoru ovih djelatnosti.

PROGRAM SEMINARA:

TRGOVINA – pravni, porezni i računovodstveni aspekt

 • Zakonski uslovi i ograničenja za obavljanje trgovačke djelatnosti
 • Specifičnosti kod obavljanja trgovine na malo, trgovine na veliko i trgovačkih usluga
 • Obaveze u obavljanju trgovinske djelatnosti
 • Samostalna trgovačka radnja (registracija, evidencije u skladu s propisima o porezu na dohodak i dr.)
 • Pisana pravila o uslovima prodaje, pravila o formiranju cijena i obaveza isticanja cijena
 • Računovodstvo trgovine – specifičnosti kod trgovine na malo i kod trgovine na veliko
 • Nabavka, priznavanja i način vrednovanja zaliha trgovačke robe
 • Kalkulacije u trgovini
 • Obračun troškova nabavke (uključivanje internih usluga – usluga prijevoza u vrijednost robe, uključivanje „ostalih“ troškova i dr.)
 • Popisi/inventure
 • Izuzimanje dobara za vlastite potrebe
 • Evidentiranje specifičnosti (popust, manjak i dr.) i način vođenja TKV, TKM i TKU
 • Trgovac pojedinac – pravni i porezni aspekt
 • Registracija ili identifikacija skladišta?
 • Fiskalizacija
 • Način plaćanja dobara u trgovini na veliko i trgovini na malo
 • Zaštita potrošača, nedopuštene aktivnosti, ograničenja

TURIZAM – pravni, porezni i računovodstveni aspekt

 • Zakonska regulativa
 • Zahtjevi Zakona o turističkoj djelatnosti
 • Uslovi za pružanje usluga putničkih agencija
 • Procedura dobijanja potrebnih rješenja/odobrenja za putničke agencije
 • Pružanje usluga turističkog vodiča
 • Vrste usluga i funkcije koje pruža putnička agencija
 • PDV propisi u turističkoj djelatnosti
 • Specifičnosti kod posebnog postupka oporezivanja (uslovi za poseban postupak oporezivanja)
 • Sadržaj porezne fakture
 • Ostalo
 • Specifičnosti kod fiskalizacije
 • Šta sadrži Potvrda o prodaji aranžmana?
 • Boravišna taksa i obrasci za prijavu
 • Članarina turističkoj zajednici i obrasci za prijavu
 • Specifičnosti u hotelijerstvu

UGOSTITELJSTVO – pravni, porezni i računovodstveni aspekt

 • Zakonska regulativa:
 • Osnovne karakteristike Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Obaveze ugostitelja prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Procedura ishodovanja potrebnih rješenja/odobrenja za ugostitelje
 • Računovodstveni i ostali propisi i napomene za ugostitelje
 • Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost: poslovne knjige i druge specifičnosti
 • Knjiga šanka: postojanja obaveze vođenja ili stvarna potreba za istom?
 • Knjiga žalbi i knjiga gostiju
 • Normativi u ugostiteljstvu i porezni značaj praćenja utroška sirovina u proizvodnji hrane i pića
 • Djelatnost ugostiteljstva u pravnom licu
 • Šta je specifično za izdavanje računa u ugostiteljstvu kada su kupci pravna lica?
 • Zalihe pića u ugostiteljstvu, trgovačka roba ili proizvodi?
 • Kada su obavezne kalkulacije zaduženja zaliha u ugostiteljstvu?
 • Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića
 • Popisi/inventure u ugostiteljstvu
 • Izuzimanje dobara za vlastite potrebe (kada osnovica mora biti tržišna cijena)?

INSPEKCIJSKI NADZOR

 • Inspekcijski nadzor i različite vrste djelovanja prema subjektima
 • Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru
 • Upravne mjere
 • Pravni lijekovi
 • Praktični problemi u primjeni propisa
 • Formiranje pisanih pravila o uslovima prodaje kao zaštita trgovaca
 • Pravila o načinu formiranja cijena proizvoda (roba) i usluga
 • Evidencioni brojevi
 • Obaveza verificiranja mjernih instrumenata
 • Vjerodostojnost dokumentacije
 • Cjenovnik i normativ u ugostiteljstvu
 • Poslovne knjige u ugostiteljstvu
 • Knjiga gostiju i knjiga žalbi
 • Zakon o zaštiti potrošača
  • Deklaracija
  • Sniženje cijena, odobravanje popusta, obaveze kod rasprodaje
  • Reklamacija, garancija i obaveze prema kupcima i dr.
 • Novčane sankcije

Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, pravnicima, samostalnim poduzetnicima, direktorima, i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Mr. oec. Sabina Džanović, REC d.o.o.

Mr. oec. Adisa Duharkić Serdarević

mr.sci. MBA Adis Mešić, Uprava za inspekcijske poslove KS

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

120 KM po jednom učesniku;

110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

SEMINAR SE BODUJE SA 7 BODOVA KPE!

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA:

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Zakon o porezu na dobit –18 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Matična evidencija radnika – 20 KM

Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82