REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme:

NOVI ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE I POVEĆANJE PLATA

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT I

DRUGE AKUELNOSTI IZ OBLASTI DIREKTNIH POREZA

Banja Luka, 28.06.2019. godine, Hotel „BOSNA“

Početak seminara u 09:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Novi Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske uspostavlja zakonodavni okvir za dodjelu podsticaja privrednim subjektima u cilju povećanja konkurentnosti i produktivnosti privrede Republike Srpske. Podsticajna sredstava dodjeljivat će se privrednim subjektima po dva osnova: povećanje plata radnika i podsticanje direktih ulaganja.

Uvođenjem podsticaja za povećanje plata poboljšava se položaja radnika u smislu utvrđivanja viših novčanih naknada po osnovu plate za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, i posredno suzbijanje sive ekonomije i poboljšanje poslovnog okruženja u privredi Republike Srpske. S druge strane, uvođenjem podsticaja za direktna ulaganja obezbjeđuju se uslovi za postizanje veće konkurentnosti privrede, čije poslovanje će se zasnivati na znanju i sposobnosti da se obezbjedi održivi privredni rast i zapošljavanje.

Kako ostvariti podsticaje, ko ima pravo na iste, koji su uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate i koji iznos poslodavci mogu ostvariti, kao i koje su to obaveze poslodavca u vezi sa ostvarivanjem podsticaja i dr. su samo neka od pitanja na koje ćemo dati odgovore na ovom seminaru.

Poseban seminarski blok će biti posvećen izmjenama i dopunama Zakonu o fiskalnim kasama i izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, kao i drugim aktuelnim pitanjima i dilemama iz oblasti direktnih poreza, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

SADRŽAJ SEMINARA:

Novi Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske

 • Cilj donošenja Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske
 • Šta se podrazumijeva pod povećanjem plate?
 • Šta se podrazumijeva pod obračunskim periodom?
 • Šta je početni iznos plate?
 • Ko su zaposlena lica?
 • Koji su opšti i posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate?
 • Koji iznos podsticaja za povećanje plate privredni subjekti mogu ostvariti?
 • Primjeri obračuna prava na podsticaj za povećanje plate
 • Podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate
 • Podsticaji za direktna ulaganja
 • Veliki investicioni projekti
 • Mali investicioni projekti
 • Postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja
 • Način utroška dodjeljenih sredstava koja se odnose na direktna ulaganja
 • Računovodstveno obuhvatanje podsticaja
 • Poreski tretman podsticaja

Pitanja i odgovori

Obaveze poslodavaca radi ostvarenja podsticaja za povećanje plata

 • Uređenje plate
 • Odnos odredbi o plati u ZoR i Zakonu o podsticajima u privredi Republike Srpske
 • Obaveze poslodavca u vezi izmjene i usklađivanja opštih akata poslodavca u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske
 • Obaveze poslodavca u vezi izmjene i usklađivanja ugovora o radu (aneks ugovora)
 • Rokovi u postupku izmjene ugovorenih uslova rada
 • Uticaj povećanja plate na druga primanja radnika (otpremnina, naknada plate, naknada štete)
 • Prijava/odjava obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem
 • Primjena pravila upravnog postupka u postupku dodjele podsticaja
 • Kaznene odredbe

Pitanja i odgovori

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

 • Ulaganje u stalna sredstva koja nisu u vlasništvu poreskog obveznika
 • Umanjenje poreske osnovice za ulaganja u proizvodnju
 • Izuzeća od plaćanja poreza na dobit
 • Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
 • Rashodi od umanjenja vrijednosti zaliha
 • Indirektni otpisi plasmana kod banaka
 • Promjena poreske godine
 • Priznavanje rashoda rezervisanja
 • Stupanje na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

Druge aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza

 • Mjere zabrane obavljanja djelatnosti
 • Prekršaji izdavanja računa i registrovanja prometa
 • Ponovljeni prekršaji izdavanja računa i registrovanja prometa
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim kasama
 • Aktuelnosti iz oblasti poreza na dohodak

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Miroslav Brkić, dipl. ecc. – Ministarstvo finansija Republike Srpske

Danijela Radonić, dipl. iur.

Dragan Zorić, dipl. ecc. – Poreska uprava Republike Srpske

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, pravnicima, revizorima, samostalnim poduzetnicima, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje iz navedene tematike Programa seminara.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

125 KM po jednom učesniku

115 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

105 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi seminara
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske – 30 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 25 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske – 35 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 20 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2018. godine – 35 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj – 55 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo