REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

NOVOSTI I AKTUELNOSTI IZ RADNIH ODNOSA

Mjesto Datum Mjesto održavanja
Bihać 20. 05. 2019. Hotel “Park”
Mostar 21. 05. 2019. Hotel “Mostar”
Zenica 22. 05. 2019. Hotel “Zenica”
Tuzla 23. 05. 2019. Dramar Centar
Sarajevo 24. 05. 2019. Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Početak svakog seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Poslodavci u javnom sektoru, kako na nivou Federacije BiH tako i na nivou kantona, gradova i općina, kao i poslodavci u privatnom sektoru, imaju obavezu da svojim internim aktima urede postupak prijema u radni odnos, poštujući odredbe Zakona o radu i Uredbe. Šta treba da urade poslodavci u javnom sektoru poštujući uredbe na nivou FBiH i kantona/županija, a šta poslodavci u privatnom sektoru?

Iz tih razloga, pripremili smo seminar na kojem ćemo Vas upoznati sa procedurama i modelima akata za preduzeća u javnom sektoru, ustanovama i javnim institucijama koji mogu biti praktične smjernice za pripremu postupka prijema u radni odnos. Također, pripremili smo izmjene „našeg“ modela pravilnika o radu kojeg poslodavci trebaju uskladiti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl. list FBiH“, broj: 89/18), i Uredbom na nivou FBiH i kantona/županija. Pripremom ovih seminarskih materijala cilj nam je da Vam olakšamo proceduru prijema u radni odnos.

Također, na seminaru će biti riječi i o prestanku radnog odnosa u različitim situacijama u kojima se poslodavci najčešće nalaze kod prestanka radnog odnosa.

SADRŽAJ SEMINARA

Uređivanje i provođenje postupka prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, broj: 89/18);

 • Uvjeti za zaključivanje ugovora o radu;
 • Usklađivanje pravilnika o radu i internih akata poslodavaca;
 • Način zasnivanja radnog odnosa u privatnom i javnom sektoru;
 • Praktični primjeri prijema u radni odnos u javnom sektoru (prijem pripravnika, volontera, stipendista, radnika na određeno vrijeme i dr.);

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru koje donose vlade kantona

 • Sadržaj kantonalnih uredbi;

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH („Sl. list FBiH“, broj: 13/19);

 • Poslodavci na koje se Uredba primjenjuje;
 • Obaveza javnog oglašavanja;
 • Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja:
 • otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu pod određenim uslovima;
 • zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme;
 • prijem radnika u skladu sa programima službi za zapošljavanje;
 • praktični primjeri primjene navedene Uredbe (unaprijeđenje radnika, raspored radnika na drugo radno mjesto, raspored radnika sa promjenjenom radnom sposobnošću, prelazak radnika sa ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme kod poslodavca i dr.);
 • Objava i sadržaj javnog oglasa;
 • Imenovanje komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos;
 • Poslovnik o radu komisije (sadržaj poslovnika o radu i dr.);
 • Sastav, zadaci i odgovornosti komisije;
 • Izuzeće članova komisije za izbor;
 • Otvaranje prijava – šta se smatra urednom, potpunom i blagovremenom prijavom;
 • Izborni proces – pismeni, praktični i usmeni ispit;
 • Rangiranje uspješnih kandidata;
 • Donošenje odluke o prijemu kandidata u radni odnos;
 • Pravo uvida u rezultate prijema u radni odnos i pravo na prigovor;
 • Vrste i visine prekršaja;
 • Okončanje postupaka pokrenutih prije stupanja na snagu Uredbe;
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

Pitanja i odgovori

Prestanak radnog odnosa po sili zakona

Prestanak radnog odnosa – otkaz ugovora o radu

 • Aktuelnosti kod otkaza ugovora o radu i na šta poslodavci trebaju obratiti pažnju kod davanja otkaza, prestanka ugovora o radu;
 • Ko donosi odluku o otkazu ugovora o radu?
 • Redovni otkazi ugovora o radu: otkaz zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih razloga, lično uvjetovani otkazi, otkazi zbog teže povrede radne dužnosti, otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću i otkazi zbog nezadovoljavanja na probnom radu;
 • Sporazumni raskid ugovora o radu;
 • Praktična pitanja kod sporazumnog raskida ugovora o radu;
 • Neopravdani razlozi za otkaz;
 • Postupak prije otkazivanja ugovora o radu;
 • Otkazni rokovi kod otkaza poslodavca – uslovi, bolovanje i godišnji odmor;
 • Oblik i obrazloženje otkaza;
 • Dostava odluke o otkazu;
 • Otpremnina;
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu;
 • Zbrinjavanje viška radnika;
 • Uloga vijeća zaposlenika i sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu;

Pitanja i odgovori

Forma i otkazni rok

 • Opravdani i neopravdani razlozi za otkaz ugovora o radu;
 • Lično i poslovno uvjetovan otkaz (vanredni otkaz) i otkaz zbog teže povrede radnih obaveza (redovni otkaz) bez otkaznog roka;
 • Prava radnika u slučaju otkaza ugovora o radu;
 • Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza;
 • Otkaz ugovora o radu u posebnim slučajevima
 • Probni rad
 • Stečajni postupak

Pitanja odgovori

Novosti i aktuelnosti iz radnih odnosa

 • Pravilnik o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupak utvrđivanja i postupak revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (“Sl. novine FBiH”, broj 26/19), (19.04.2019.)

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima u državnoj službi, privatnom i javnom sektoru, javnim institucijama, ustanovama, članovima uprava privrednih društava, drugih pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, pravnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI

mr. sc. Ernis Imamović, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Mirela Gljiva, mr. iur.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

175 KM po jednom učesniku

165 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

155 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:
  • Model izmjena pravilnika o radu u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu, i Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH (na CD-u)
  • Model Poslovnika o radu Komisije za prijem u javnim preduzećima
  • Model Poslovnika o radu Komisije za prijem u ustanovama i javnim institucijama
  • Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini.
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82 – možete se registrovati ili putem ONLINE prijave!
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik „Zasnivanje i prestanak radnog odnosa“ – 55KM

Priručnik „Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ – 20 KM

Knjiga: „Mjesečna evidencija o radnom vremenu“ – 20 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 38 KM

CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Priručnik – Radni odnosi RS – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 20 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo