ŠKOLA RADNO – PRAVNIH ODNOSA

Edukacija za sticanje i povećanje kompetencija

u oblasti radno – pravnih odnosa

Sarajevo, Hotel Hollywood – Ilidža

22. 04. – 26. 04. 2019. godine

Početak škole svaki dan u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Radno – pravni odnosi uređuju relacije između radnika i poslodavaca, čime se štite prava ali i utvrđuju obaveze i jedne i druge strane. Značaj radno – pravnih odnosa prevazilazi domen radnog prava i u mnogome zalazi u ekonomsku i socijalnu sferu. Navedeno čini ovu oblast izuzetno kompleksnom i značajnom, zbog čega je pred osobama koje se bave ovim poslom stalni izazov i potreba za praćenjem aktuelnosti, usavršavanjem i potvrđivanjem sopstvenih kompetencija.

Škola radno-pravnih odnosa pruža znanja i vještine potrebne za samostalan rad u oblasti radnih odnosa. Programski sadržaji obuhvataju različite aspekte radno – pravnih odnosa relevantnih za uspješno obavljanje ovog posla. U programu smo detaljno istakli sadržaje koji će biti obrađeni kroz 5 nastavnih dana (svaka tema po 6 nastavnih časova), a koji će, pored normativnog uređenja, odnosno zakonodavnog okvira i teorijskih znanja, obuhvatiti i praktične upute za rad u ovoj oblasti.

Metod rada:

Interaktivan rad u grupi (20 do 30 učesnika) sa predavanjima fokusiranim na praksu i aktuelno zakonodavstvo, konsultativan individualni i grupni rad, razmjena znanja i iskustava, rad na konkretnim primjerima, rješavanje konkretnih problema učesnika kako iz sopstvene prakse tako i iz prakse drugih organizacija i firmi.

Kome je škola namijenjena?

 • Pravnicima
 • Onima koji rade u odjeljenjima ljudskih resursa
 • Onima koji se već bave radno-pravnim odnosima i žele svoje kompetencije podići na viši nivo
 • Onima koji ulaze u svijet radnih odnosa i radnog prava

Predavači su eksperti nadležnih institucija za programske oblasti:

 • Ministarstvo rada i socijalne politike
 • Inspekcija rada
 • Samostalni eksperti iz radno – pravnih odnosa i konsultanti REC-a.

PROGRAM ŠKOLE

Dan 1. – 22. 04. 2019. godine

Tema: Zasnivanje radnog odnosa i drugi oblici angažovanja radne snage, radno vrijeme i obavezne evidencije radnika i drugih lica angažovanim na radu

 • Uslovi i postupak zasnivanja radnog odnosa
 • Obaveza i postupak javnog oglašavanja kod prijema u radni odnos
 • Ugovor o radu
 • Vrste radnog odnosa
 • Izmjene ugovora o radu
 • Angažmani bez zasnivanja radnog odnosa
 • Radno vrijeme: puno i nepuno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme
 • Prekovremeni rad, rad u smjenama
 • Preraspodjela radnog vremena
 • Evidencija o radnom vremenu, ostale evidencije o radnicima i drugim licima
 • Praktični primjeri popunjavanja evidencija (matična evidencija i evidencija o radnom vremenu)
 • Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika
 • Nomotehnika izrade pojedinačnih akata poslodavca (ugovori o radu i sadržaj ugovora o radu)

Pitanja i odgovori

Dan 2. –  23. 04. 2019. godine

Tema: Odmori i odsustva, plaće i naknade i zaštita prava iz radnog odnosa

 • Odmori i odsustva (dnevni, sedmični i godišnji odmor)
 • Plan godišnjih odmora
 • Rješenja o godišnjem odmoru
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo
 • Porodiljsko odsustvo, privremena spriječenost za rad
 • Prava porodilja – prava roditelja i djece
 • Plaće i naknade
 • Zaštita radnika, zaštita prava iz radnog odnosa
 • Zaštita žena i materinstva
 • Zaštita maloljetnika
 • Zaštita radnika privremeno ili trajno nesposobnih za rad
 • Zapošljavanje radnika sa preostalom radnom sposobnošću
 • Zaštita radnika koji rade pod posebnim uslovima
 • Zaštita radnika od diskriminacije i mobinga na radnom mjestu
 • Iskustva iz prakse – rješavanje pojedinačnih slučajeva iz prakse na prijedlog učesnika

Pitanja i odgovori

Dan 3. – 24. 04. 2019. godine

Tema: Prestanak ugovora o radu i zaštita od otkaza ugovora o radu

 • Razlozi i načini prestanka radnog odnosa
 • Redovni otkaz, postupak
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Otkaz ugovora o radu od strane radnika
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa
 • Otpremnina
 • Različita rješenja o otpremnini
 • Povreda radnih obaveza, vanredni otkaz i disciplinski postupak
 • Disciplinske mjere
 • Posljedice nezakonitog otkaza
 • Mjere osiguranja, privremene mjere osiguranja
 • Najčešće greške poslodavaca kod otkaza

Pitanja i odgovori

Dan 4. – 25. 04. 2019. godine 

Tema: Inspekcijski nadzor i postupanje sudova u radnopravnim sporovima:

 • Šta inspekcija rada najčešće kontroliše i koje dokaze traži?
 • Nadležnost inspekcije rada, inspekcijski zapisnik i inspekcijske mjere
 • Prava i obaveze poslodavaca pri inspekcijskom nadzoru
 • Inspekcijski nadzor kod prerastanja radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme
 • Inspekcijski nadzor procedura otkazivanja ugovora o radu
 • Inspekcijski nadzor prekovremenog rada i negativne posljedice uvođenja prekovremenog rada
 • Inspekcijski nadzor preraspodjele radnog vremena
 • Inspekcijski nadzor dužine trajanja i sticanja prava na godišnji odmor i korištenja godišnjeg odmora
 • Postupak u radno – pravnim sporovima
 • Teret dokazivanja, izvođenje dokaza, vještačenja i drugi dokazi
 • Sudska praksa i postupanje sudova u različitim slučajevima zaštite prava radnika
 • Sudska praksa prestanka ugovora o radu

Pitanja i odgovori

Dan 5. – 26. 04. 2019. godine

Tema: Regulisanje radnih odnosa kod poslodavca (praktični primjeri izrade različitih akata)

 • Pravilnik o radu
 • Akti poslodavca koji ne donosi pravilnik o radu
 • Obavezni elementi i posebne odredbe pravilnika o radu (sistematizacija, plate i naknade i dr.)
 • Nomotehnika izrade pravilnika o radu
 • Postupanje u slučaju izmjena i dopuna pravilnika o radu
 • Debata o pojedinačnim odredbama pravilnika o radu, prilagođenih zahtjevima učesnika i njihovim pravilnicima o radu
 • Različiti oblici ugovora, rješenja i odluka
 • Uređivanje pravilnika o zaštiti podataka
 • Kako urediti disciplinski postupak (privatna preduzeća)?
 • Izrada pravilnika o disciplinskom postupku (javna preduzeća)
 • Evaluacija

Trajanje škole

Pet dana u trajanju od 9:30 do 15:30.

Naknada za školu (sa PDV-om): 

920 KM po jednom učesniku

870 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije;

Ukoliko želite da prisustvujete npr. samo jednom danu cijena je 200,00 KM po učesniku.

Naknada uključuje:

 • Učešće u školi radno – pravnih odnosa
 • Priručnik: Radno – pravno zakonodavstvo u Federaciji BiH (CD oko 200 str.)
 • Set evidencija (Evidencija o radnom vremenu, Evidencija o radnicima – Matična evidencija i Evidencija o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca)
 • Priručnik – Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini
 • Modeli akata – CD (150 str.)
 • Dodatni edukacijski materijal
 • Osvježenje u pauzi i ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)
 • Konsultantske usluge u periodu od tri mjeseca nakon završetka škole.