W E B I N A R

ZAKLJUČIVANJE I RASKID UGOVORA

PRAVNA VALJANOST UGOVORA ZA VRIJEME VIŠE SILE

20. 05. 2020. godine

Početak webinara u 10:00

Webinar je moguće pratiti putem svih elektronskih uređaja.

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

U cijelom svijetu se svakodnevno zaključuje više miliona ugovora kojima se ugovaraju razne vrste pravnih poslova. Ugovori nastaju saglasnim izjavama volje ugovornih strana koje se moraju usaglasiti o bitnim elementima konkretnog ugovora. Da bi ugovorne strane ostvarile svoja prava, odnosno da bi ugovor proizvodio određeno pravno dejstvo, potrebno je da bude sačinjen u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Međutim, nije svaki sporazum ugovornih strana relevantan za obligaciono pravo, nego samo onaj ugovor kojim zakon (pravni poredak) priznaje svojstvo obligacionog ugovora. Ugovori predstavljaju vrlo čest i popularan pravni posao u savremenim platnim transakcijama i na ovom webinaru ćemo dati osnovne karakteristike ovog pravnog posla i neka otvorena pitanja na koja svaki pravnik treba da obrati pažnju prilikom rješavanja pravnih pitanja povezanih sa ugovorima. Pored bitnih elemanata ugovora koje se tiču poslovne sposobnosti stranaka, saglasnost volja ugovornih strana, predmet ugovora, valjan pravni osnov a ponekad i forma ugovora.

Na webinaru će biti riječi o ulozi suda prilikom raskida ugovora i koje pravne posljedice za ugovorne strane proizvodi raskid ugovora.

Ono što je posebno interesantno za vrijeme varedne situacije izazvane širenjem pandemije, a u praksi se često postavlja pitanje, kakva je valjanost ugovora o zakupu. Naime, određenim djelatnostima u privredi je zabranjen rad. Zakupodavci svakako žele da u vrijeme vanredne situacije naplate svoje usluge zakupa. Na ovom webinaru imat ćete priliku poslušati i kakva je pravna valjanost takvih ugovora za vrijeme više sile, odnosno da li zakupoprimci imaju obavezu plaćanja zakupa za vrijeme trajanja više sile. Također i sva druga „zanimljiva“ pitanja koja se tiču više sile a vezana su za temu zaključivanja i raskida ugovora bit će obrađena na webinaru.

Kroz online pristup na webinaru, učesnici će biti u prilici da putem online platforme ostvare komunikacijom sa predavačem te dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi pravilne primjene zakonskih propisa koji se tiču zaključivanja i raskida ugovora.

SADRŽAJ WEBINARA:

 • Sposobnost stranaka za valjano zaključenje ugovora
 • Poslovna sposobnost stranaka
 • Saglasnost volje ugovornih strana
 • Predmet ugovora
 • Valjan pravni osnov ugovora (obavezivanja)
 • Pravno relevantna volja
 • Ponuda i prihvat ponude
 • Pojam ponude u pravnom smislu
 • Bitni elementi ponude
 • Pravna priroda ponude
 • Pravna dejstva ponude
 • Rok prihvatanja ponude
 • Predmet i osnov ugovora
 • Mogućnost predmeta ugovora
 • Dopuštenost predmeta ugovora
 • Određenost ili odredivost predmeta ugovora
 • Dopuštena osnova ugovorne obaveze
 • Forma i tumačenje spornih odredbi ugovora
 • Formalni i neformalni ugovori
 • Konvalidacija i koncerzija ugovora
 • Objektivno i subjektivno tumačenje ugovora
 • Sporazumni raskid ugovora
 • Neispunjenje ugovorne obaveze
 • Forma sporazumnog raskida ugovora
 • Jednostrani raskid ugovora
 • Raskid ugovora zbog neispunjenja
 • Krivica dužnika
 • Naknadni rok za ispunjenje obaveze
 • Obavještavanje dužnika
 • Uloga suda kod raskida ugovora
 • Pravne posljedice raskida ugovora
 • Restitucija primljenog
 • Naknada štete
 • Viša sila kao razlog prestanka iz zastoja u izvršavanju obaveza
 • Viša sila kao razlog prestanka ugovora za određeni vremenski period
 • Tretiranje ugovora o zakupu za vrijeme trajanja više sile

Pitanja i odgovori

WEBINAR JE NAMIJENJEN

Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, poslodavcima, ekonomistima i svima onima koji se bave obligacionim i privrednim pravom, koji prate aktuelnosti i žele unaprijediti svoje kompetencije iz ovih oblasti.

PREDAVAČ

Prof. dr. sc. Abedin Bikić – Pravni fakultet u Sarajevu

TRAJANJE WEBINARA

10:00-14:00

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

130 KM po jednom učesniku

115 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara
 • Certifikat o učešću na webinaru

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

 

PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 40 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE)50 KM

STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA – 38 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu 20 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom 28 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.