ZAKON O RADU ZA RAČUNOVOĐE

– praktična primjena i mišljenja nadležnih organa –

 


Interaktivni webinar icon-briefcase
26. 07. 2022. 
9:30
Snimak webinara
28. 07. 2022.
10:00

Početak webinara u 9:30h


Jedan od čestih primjera u praksi jeste da se računovodstvene agencije, a općenito i računovođe aktivno bave radnim odnosima kroz vođenje određenih kompanija. Iako je zakon o radu dio pravnih poslova, poslove iz oblasti radnih odnosa u navedenim slučajevima povjeravaju se računovodstvenim agencijama, odnosno računovođama. S obzirom na činjenicu da se računovođe ne bave primarno radnim odnosima, u praksi se dešavaju različiti problemi prilikom izrade ugovora o radu, ali i ostalih internih akata ili rješenja kompanije. Iz navedenog razloga smo odlučili da organiziramo seminar iz radnih odnosa za računovođe. Najviše problema u praksi uvide inspektori rada, te smo na ovom seminaru odlučili da računovođe imaju priliku saznati direktno od inspektora rada koje su to najčešće greške prilikom obavljanja poslova iz oblasti Zakona o radu.

Uz računovodstveno i ekonomsko znanje, dobar računovođa mora imati sve više pravnih znanja ako želi klijentu ponuditi sveobuhvatnu uslugu. Radno pravo je nesumnjivo grana prava koju računovođe ne mogu ignorirati, s obzirom na to da mnoga prava i obaveze radnika i poslodavaca rezultiraju određenim isplatama, oporezivanjem isplata itd.

Stoga pozivamo sve računovođe, koje žele nadograditi svoja znanja, da na praktičnim primjerima razriješe sve nedoumice, te da dobiju odgovore za konkretna pitanja s kojima se susreću u radu, a u vezi sa radnopravnim odnosima, kao i sa poreznim i računovodstvenim tretmanom različitih isplata.

Riješite svoja konkretna pitanja iz oblasti radnog prava sa kojima se suočavate u praksi!


 

PROGRAM WEBINARA:

 

OPĆENITO
 • Obavezni interni akti (pravilnik o radu)
 • Odnos Zakona o radu, kolektivnih ugovora i internih akata poslodavca
 • Ugovor o radu (na određeno i neodređeno vrijeme) i drugi oblici rada

 

UGOVOR O RADU
 • Obavezni elementi ugovora o radu
 • Izmjene ugovora o radu
 • Probni rad

 

ODMORI I ODSUSTVA
 • Sticanje prava na GO i način korištenja GO
 • Definisanje kriterija za uvećanje godišnjeg odmora
 • Plan GO
 • Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i porezni tretman
 • Rezervisanja za neiskorišteni GO
 • Isplata regresa (kada i koliko i u kojem obliku) i porezni aspekt

NAKNADA ZA ISHRANU (tzv. topli obrok), NAKNADA ZA PREVOZ NA POSAO I SA POSLA
 • Pravni i porezni aspekt toplog obroka
 • TO u slučaju kada je radno vrijeme raspoređeno na 6 dana u sedmici
 • TO za vrijeme prekovremenog rada
 • TO za vrijeme službenog putovanja
 • Naknada za prevoz na posao i sa posla – pravni i porezni aspekt
 • Korištenje privatnog/službenog vozila za prevoz na posao i sa posla

 

RADNO VRIJEME I PREKOVREMENI RAD
 • Puno i nepuno radno vrijeme, skraćivanje radnog vremena
 • Raspored punog radnog vremena
 • Preraspodjela radnog vremena i obračun plaće i naknada plaće za vrijeme preraspodjele radnog vremena
 • Prekovremeni rad – plaćanje ili korištenje prekovremenog rada?

 

PLAĆA
 • Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenost za rad do i preko 42 dana
 • Privremena spriječenosti za rad preko 12 mjeseci
 • Naknada plaće u slučaju povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
 • Naknada plaće za vrijeme porodiljskog odsustva i rada sa polovinom punog radnog vremena
 • Najniža plaća u skladu sa Odlukom i Uredbom Vlade FBIH
 • Elementi plaće
 • Jednakost plaća
 • Način obračuna uvećanja plaće iz člana 76. ZOR (za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora, praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi)
 • Isplata plaće, platna lista
 • Obustave na plaći radnika
 • Zastara
 • Isplata plaće po sudskim presudama, šta je oporezivo a šta nije?
 • Zaštita plaće
 • Šta ukoliko poslodavac ne isplati plaću (nedostatak sredstava) – obaveza podnošenja MIP-1023 i specifikacije?
 • Minuli rad
 • Otpremnine i rezervisanja za otpremnine

 

KORISTI KAO DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI
 • Korištenje vozila i drugih sredstava za lične potrebe;
 • Izmirivanje ličnih troškova od poslodavca;
 • Smještaj, hrana kao i korištenje drugih dobara i usluga koji su besplatni ili po cijeni koja je niža od tržišne cijene;
 • Odobreni beskamatni krediti ili krediti sa kamatnom stopom koja je niža od tržišne kamatne stope;
 • Izmirenje ili oprost dužničke obaveze od poslodavca.
 • Koristi po osnovu korištenja nekretnina
 • Prijava obračunate koristi PU
 • Manjak kao korist
 • Koji su to prihodi koji se ne smatraju koristi?

 

PRIHODI KOJI NE ULAZE U DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI
 • Naknade troškova službenog putovanja i naknade za rad na terenu
 • Naknade ostalih troškova zaposlenicima i
 • Novčane pomoći zaposlenicima
 • Troškovi službenog putovanja i druge naknade isplaćene licima koja nemaju status zaposlenika
 • Isplate licima na stručnom osposobljavanju
 • Isplata naknade direktorima bez zasnivanja radnog odnosa

 

OBAVEZNE EVIDENCIJE O RADNICIMA
 • Evidencije o radnicima i dr. licima angažovanim na radu kod poslodavca
 • Matična evidencija
 • Način i rokovi čuvanja

 

ZABRANA TAKMIČENJA RADNIKA SA POSLODAVCEM
 • Zakonska zabrana takmičenja
 • Ugovorena zabrana takmičenja
 • Naknada u slučaju ugovorene zabrane takmičenja

 

PRESTANAK RADNOG ODNOSA
 • Redovni i izvanredni razlozi za otkaz i drugi načini otkaza ugovora o radu
 • Disciplinski postupak

 

OTKAZNI ROK I OTPREMNINA
 • Trajanje otkaznog roka
 • Osnova za obračun otpremnina
 • Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu
 • Otpremnina u slučaju penzionisanja
 • Rok za isplatu otpremnine

 

PRIVREMENI RASPORED RADNIKA NA DRUGO RADNO MJESTO
 • Način i uslovi privremenog raspoređivanja radnika na drugo radno mjesto
 • Obračun plaće privremeno raspoređenog radnika na drugo radno mjesto

 

PROGRAM ZBRINJAVANJA RADNIKA
 • Obaveza poslodavca koji zapošljava više od 30 radnika, a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da otkaže ugovor o radu najmanje petorici radnika
 • Obaveze poslodavaca da se konsultuju sa vijećem zaposlenika i sindikatom u korelaciji sa Zakonom o vijeću zaposlenika („Službene novine FBiH“ broj 38/04)

 

 WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Računovođama,
 • ekonomistima,
 • pravnicima,
 • advokatima,
 • poslodavcima,
 • zaposlenim u odjelima ljudskih resursa i
 • svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima, koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

 

PREDAVAČI:

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.
mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević
– ovlašteni revizor
Zlatan Kišić – dipl. iur. – Inspektor rada

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

110 KM po jednom učesniku;
100 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  90 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara – prezentacije predavača
 • Odgovori na pitanja

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo