Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu – seminar – Banja Luka – April 2022

ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA

Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu – seminar – Banja Luka – April 2022

 


IMEPLEMENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA NA RADU I VEZI SA RADOM

ODMORI I ODSUSTVA

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel Bosna – 09:30h icon-briefcase 13. 4. 2022.

Snimak seminara

10:00h

19. 4. 2022.


U Republici Srpskoj 19.10.2021. godine stupio na snagu Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/21). Poslodavci u Republici Srpskoj su u obavezi da do 19.04.2022. donesu opšti akt kojim se uređuje postupak zaštite od uznemiravanja na radu kod poslodavca. Zbog toga, cilj ovog seminara jeste da poslodavcima olakša donošenje opšteg akta, kao i da se upoznaju sa odredbama novog zakona. Dio seminara će održati i inspekotor rada a koji će na terenu provoditi primjenu novog zakona.

Ovim zakonom se na cjelovit način uređuju pojam uznemiravanja na radu, prava i obaveze radnika i poslodavaca, te postupci za zaštitu od uznemiravanja. Novi Zakon nameće poslodavcima konkretne obaveze u vezi zaštite od uznemiravanja, čije izvršenje će kontrolisati nadležna inspekcija rada / upravna inspekcija.

Druga tema seminara / webinara su Odmori i odsustva. Želja nam je da na cjelovit način obradimo ovu temu. Naime, u praksi se i dalje pojavljuju pogrešna tumačenja i različite dileme u vezi sa ovim institutom, što u konačnici onemogućava pravilnu primjenu zakonskih odredbi. Naravno, fokus je na godišnje odmore, od planiranja godišnjih odmora do njihovog korištenja tokom tekuće i naredne godine.

Šta se smatra uznemiravanjem

Pod uznemiravanjem, u smislu ovog Zakona, se između ostalog smatra neopravdano uskraćivanje informacija ili namjerno davanje pogrešnih informacija, postavljanje kratkih rokova za izvršavanje poslova i neosnovano opterećenje radnika na radnim zadacima ili dodjeljivanje neadekvatnih poslova koji nisu u skladu sa stručnom spremom radnika te stalno omalovažavanje rezultata rada radnika, prikupljanje i obrada podataka o porodičnom i bračnom statusu, te o planiranju porodice, kao i neosnovano uskraćivanje prava po osnovu rada, i sve druge radnje koje imaju za cilj ili predstavljaju ugrožavanje dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja radnika. Bitno je istaći da se zakonodavac odredio i prema novoj praksi pritisaka na radnike od strane poslodavca, a riječ je o stvaranju neprijateljskog, degradirajućeg, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja, gdje se na taj način pogoršavaju uslovi rada za radnika, ili dovode do toga da se radnik izoluje ili navede na to da otkaže ugovor o radu.

Zakon je relativno kratak, ima svega 29 članova stoga ćemo na seminaru obraditi sve implikacije ovog zakona u odnosu na druge relevantne propise (u oblasti rada, zaštite na radu, mirnog rješavanja radnih sporova, obligacionih odnosa, izvršnog postupka i sl.). 

SADRŽAJ SEMINARA/WEBINARA:


Uznemiravanje na radu i u vezi sa radom – Danijela Radonić

 • Normativni okvir zaštite od uznemiravanja
 • Prava i obaveze poslodavca
 • Prava i obaveze radnika
 • Uznemiravanje ≠ mobing
 • Postupak za ostvarivanje prava na zaštitu od uznemiravanja na radu kod poslodavca
 • Kako uspješno provesti postupak kod poslodavca?
 • Sadržaj opšteg akta o postupku zaštite od uznemiravanja na radu
 • Zloupotreba prava na zaštitu od uznemiravanja
 • Postupak za zaštitu od uznemiravanja pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova
 • Pravilo tereta dokazivanja i vjerovatnost
 • Sudska zaštita
Pitanja i odgovori

 

Odmori i odsustva – Radmila Puzić, dipl. iur-

 • Dnevni i sedmični odmor
 • Godišnji odmor
 • Uvećanje godišnjeg odmora
 • Plan korišćenja godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
 • Prekid korišćenja godišnjeg odmora
 • Naknada materijalne štete
 • Pravo na regres
 • Pravo na godišnji odmor poslije porodiljskog odsustva
 • Pravo na godišnji odmor prije prestanka radnog odnosa
 • Plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
Pitanja i odgovori
 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur.
Radmila Puzić, dipl. iur., inspektor rada

 

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:00


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

155 KM po jednom učesniku;
145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak seminara:

135 KM po jednom učesniku;
125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača
 • Tekst: „Postupci za zaštitu od uznemiravanja na radu“ – Danijela Radonić, dipl iur., objavljen u časopisu Pravo i finansije, 12/21
 • Model pravilnika o zaštiti od uznemiravanja na radu – pripremila Danijela Radonić, dipl. iur.
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa Republike Srpske – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.224 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 60 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.479 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje24 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka – 20 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo