Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Juni 2023

Časopis Pravo i finansije - Juni 2023

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Bihać - 19. 09. 2023.

Mostar - 21. 09. 2023.

Sarajevo - 26. 09. 2023.

Banja Luka - 28. 09. 2023.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Juni 2023

Časopis Pravo i finansije – Juni 2023.

PRAVO

Rasprava pred drugostepenim sudom u parničnom postupku

Načela posebnih vanparničnih postupaka za uređivanje imovinskih odnosa u Republici Srpskoj


RADNI ODNOSI

Disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu u Republici Srpskoj

Upravljanje ljudskim potencijalima – Human Resources

Zapošljavanje na privremenim i povremenim sezonskim poslovima u Republici Hrvatskoj


ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju


JAVNE NABAVKE

Priprema (Nacrt) ugovora, ugovorene strane, forma ugovora i opšti uslovi ugovora


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Rizik u poslovanju

Bosna i Hercegovina i međunarodne finansijske institucije


OSVRT

Uloga etike u menadžmentu


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 128. – 144.

Računovodstvo i finansije u Republici Srpskoj – str. 145. – 161.

Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 162. – 177.


 

PRAVO

Rasprava pred drugostepenim sudom u parničnom postupku

Dušan Đuričić

Donošenju odluke u prvostepenom postupku, shodno odredbama procesnog zakona, prethodi provođenje pripremnog ročišta i ročišta za glavnu raspravu, uz određene izuzetke. Isto tako, i u postupku po žalbi pred drugostepenim sudom, Zakonom o parničnom postupku je propisano da se po žalbi odlučuje u sjednici vijeća ili na osnovu održane rasprave, pri čemu se održavanje rasprave bazira na postupanje u zakonom predviđenim situacijama. U daljem tekstu ovog rada će biti obrađene situacije u kojima drugostepeni sud, u postupku odlučivanja po žalbi održava raspravu, te o toku i o postupanju drugostepenog suda, kao izuzetku od odlučivanja u sjednici vijeća.

str. 14 – 16.

Načela posebnih vanparničnih postupaka za uređivanje imovinskih odnosa u Republici Srpskoj

Darko Božić

Autor se u radu bavi načelima posebnih vanparničnih postupaka za uređivanje imovinskih odnosa (posebni imovinski vanparnični postupci) koje je regulisao Zakon o vanparničnom postupku Republike Srpske (ZVP RS). Analizom osnovnih odredaba ZVP RS, odredaba kojima su regulisani posebni imovinski vanparnični postupci, te posebno uzimajući u obzir odredbu iz ZVP RS o shodnoj primjeni Zakona o parničnom postupku Republike Srpske (ZPP RS), autor smatra da su posebni imovinski vanparnični postupci u Republici Srpskoj koncipirani na slijedećim načelima: načelo dispozicije i načelo oficijelnosti, raspravno i istražno načelo, načelo shodne primjene ZPP RS, načelo javnosti, načelo kombinacije usmenosti i pismenosti, načelo neposrednosti, načelo utvrđivanja materijalne istine, načelo saslušanja učesnika u vanparničnom postupku, načelo sudskog kretanja postupka, načelo slobodne ocjene dokaza, načelo hitnosti i efikasnosti, načelo posebne zaštite određenih kategorija lica, načelo sudskog poučavanja neuke stranke, načelo postupanja suda u razumnom roku i načelo jedinstva vanparničnog postupka. Bitno je naglasiti da se u pogledu obima zaštite u vanparničnom postupku nema posebnih pravila te se shodno primjenjuje ZPP RS.

str. 17 – 27.


 

RADNI ODNOSI

Disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine

Rialda Ćorović

U radu se daje prikaz pravnog uređenja instituta disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine. U uvodnom dijelu rada se navodi zakonska definicija pojma državnog službenika i namještenika i definira predmet regulisanja zakona i podzakonskih akata u navedenoj oblasti. U središnjem dijelu rada autorica opisuje tok i pravila prvostepenog i drugostepenog disciplinskog postupka, povrede radne dužnosti i disciplinske mjere i disciplinske kazne. Putem disciplinskog postupka država nastoji potaknuti državne službenike i namještenike na odgovoran rad u službi u kojoj obavljaju svoje službene dužnosti da bi se steklo povjerenje u njihov rad, a time i rad cjelokupnog sistema državne uprave

str. 28 – 42.

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu u Republici Srpskoj

Radmila Puzić

Prema Zakonu o radu poslodavac ne može odbiti da primi u radni odnos ženu zbog toga što je trudna, niti joj može otkazati ugovor o radu zbog toga trudnoće, niti joj može otkazati ugovor o radu zbog trudnoće ili zbog toga što žena koristi porodiljsko odsustvo. Status i prava za vrijeme trudnoće, porodiljskog odsustva i rada s polovinom radnog vremena do određenog doba djeteta regulisani su Zakonom o radu i o teme će biti riječi u ovom tekstu. Poslodavac mora voditi računa o obavezama koje su propisane Zakonom o radu, a koje radnica ostavaruje na vlastiti zahtijev, ili poslodavac neposredno primjenjuje, radi zaštite života i zdravlja žene. Žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od jene godine neprekidno, a za blizance, i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci. Opštim aktom (kolektivni ugovorom ili pravilniko o radu bi se moga propisati način i postupak ostvarivanja drugih prava trudnice.

str. 43 – 56.

Upravljanje ljudskim potencijalima – Human Resources

Emina Sokolušić Delić

Razvojem menadžmenta ljudskih resursa mijenja se cjelokupni koncept rukovođenja jednim kolektivom. Prvenstveno, stavlja se fokus na prepoznavanje potencijala zaposlenika, a zatim se preduzimaju radnje i metode kako bi se maksimizirao uspjeh kolektiva uz istovremeno postizanje zadovoljstva kod zaposlenika.
Uopšteno rečeno, ljudski resursi predstavljaju skup svih vrijednosti i potencijala jedne individue kao što su: znanje, sposobnosti, ideje, iskustvo, stepen motivisanosti, kreativnost, pokretačka snaga, sposobnost logiciranja i sl. Važnost ove teme ogleda se u činjenici da su ljudski potencijali i adekvatno upravljanje istim, najvažniji faktor uspješnog poslovanja svake organizacije. Upravljanje ljudskim potencijalima podrazumijeva posjedovanje znanja iz oblasti psihologije, radnog prava, ekonomije, sociologije i drugih nauka. Osnovi cilj upravljanja ljudskim resursima jeste prepoznavanje, razvoj i podsticanje potencijala zaposlenika radi postizanja poslovnog uspjeha i konkurentnosti na tržištu rada.

str. 57 – 64.

Zapošljavanje na privremenim i povremenim sezonskim poslovima u Republici Hrvatskoj

Alan Vajda

Navedenim radom dajemo prikaz uvjeta za zapošljavanje radnika na privremenim i povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj što se provodi prema odredbama Zakona o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/18, 32/20 i 18/22) i Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14/127/17, 98/19 i 151/22).

str. 65 – 76.


ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Edin Beganović

U poremećenim odnosima čovjek – mašina – radna okolina, moguć je rizik da čovjek postupi neispravno te da svojim postupkom prouzrokuje nesreću, koja može, ali ne mora rezultirati povredom, štetom ili nekim drugim gubitkom.
Nesreće na radu pojavljuju se od samih početaka organiziranog ljudskog rada. Razvojem industrije one postaju veliko društveno zlo, te ih neki stručnjaci iz ove oblasti često nazivaju “rakom industrije”.
Osnovni zadatak provođenja mjera zaštite na radu je prvenstveno uticanje na smanjenje broja nesreća, a ne povreda. Povreda je krajnji nepovoljni rezultat niza, međusobno uslovljenih, događanja.
Iz prakse je poznato da se pri obavljanju nekih poslova, npr. stolarskih poslova događa značajno više nesreća nego pri obavljanju drugih poslova, npr. kancelarijskih poslova.
Ali, pri obavljanju poslova jednakog nivoa opasnosti primjećuju se značajne razlike u učestalosti povreda kod pojedinaca. Dakle, povrede na radu osim o objektivnim prilikama, zavise i od karakteristika (subjektivnim) radnika i ne može se govoriti o faktoru slučajnosti.

str. 77 – 87.


 

JAVNE NABAVKE

Priprema (Nacrt) ugovora, ugovorene strane, forma ugovora i opšti uslovi ugovora

Ervin Kreševljaković

Tekst ima za cilj pojasniti kako se priprema i šta bi trebalo da sadrži nacrt ugovora o javnoj nabavci odnosno koji su to njegovi osnovni elementi koji, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, predstavljaju obavezni dio svake tenderske dokumentacije. Pri tome je neizostavno pravilno definisati ugovorne strane kao i sve ostale bitne elemente ugovora o javnoj nabavci te pripremiti nacrt ugovora u odgovarajućoj formi kako bi, nakon završetka tenderske faze postupka javne nabavke, takav ugovor bio pogodan za potpisivanje i stupanje na snagu. Sve ovo će biti prezentovano kako u teorijskom tako i u praktičnom smislu kroz navođenje primjera iz sudske prakse.

str. 88 – 97.

 


 

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Rizik u poslovanju

Jozo Piljić

Angažirajući poslovne i financijske fiksne rashode poduzeće se izlaže ukupnom riziku, (poslovnom i financijskom). Ukupni rizik se ispoljava kroz neizvjesnost očekivanog neto dobitka zbog moguće promjene obujma aktivnosti i prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Pomoću leverage-a može se procijeniti efekt poslovanja, te analogno postojanju rizika imamo poslovni, financijski i kombinirani leverage. Različito ponašanje fiksnih i varijabilnih troškova u odnosu na obujam proizvedenih i prodanih proizvoda i usluga predstavlja temelj djelovanja poslovnog leverage-a. Za razumijevanje poslovne poluge izuzetnu važnost ima analiza točke pokrića koja predstavlja onu točku u kojoj je ukupan prihod od poslovnih aktivnosti jednak ukupnim troškovima.

str. 98 – 111.

Bosna i Hercegovina i međunarodne finansijske institucije

Željko Petrović

Međunarodne finansijske institucije imaju veliki značaj na sve države članice međunarodne zajednice, dok je njihov poseban značaj na Bosnu i Hercegovinu imajući u vidu da se radi o maloj tranzicionoj državi. Taj uticaj posebno se odnosni na privredu Bosne i Hercegovine, čiji oporavak je sporo tekao nakon završetka oružanih sukoba. Međunarodne finansijske institucije su izraz saradnje država u pogledu međunarodnih finansijskih odnosa. Najbitnijim međunarodnim institucijama smatraju se Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka koje su nastale kao rezultat Konferencije u Breton Vudsu 1944. godine. Rad će se osvrnuti i na odnos Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Rad se bavi analizom uticaja ovih međunarodnih institucija na Bosnu i Hercegovinu, odnosno karaktera njihovog odnosa. Rad ima za cilj da ukaže na značaj Međunarodnih finansijskih institucija na privredu Bosne i Hercegovine posebno u tranzići onom periodu kroz koji ona prolazi.

str. 112 – 117.

 

OSVRT

Uloga etike u menadžmentu

Asija Gojačić

Etika je filozofska disciplina koja se bavi definiranjem načela etičnoga ponašanja. Etika stoga pruža kriterije za vrijednovanje ciljeva i primjerenosti nekog djelovanja. Za potrebe poslovanja razvija se poslovna etika kojom se utvrđuju standardi i načela poželjnoga poslovnoga ponašanja. Na temelju načela poslovne etike prosuđuju se etičnost i etička odgovornost članova organizacije te se utvrđuje način postupanja u slučaju utvrđivanja odstupanja od određenog prihvatljivog ponašanja. Iz poslovne etike izvode se načela menadžerske etike te društvene odgovornosti. Menadžerska etika se bavi određivanjem standarda, odnosno načela i pravila ponašanja menadžmenta prilikom obavljanja menadžerskih zadataka, posebno određivanja ciljeva i načina njihova ostvarivanja, ali i ponašanja prema zaposlenicima i vanjskom okruženju. Menadžment se pri odlučivanju može koristiti različitim etičkim pristupima koji uključuju različite kriterije. Tako je moguće koristiti pristup korisnosti (utilitarni pristup), pristup ljudskih prava i pristup pravednosti, koji se u svojoj suštini isprepliću.

str. 118 – 127.

 


 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz javnih nabavki  – str. 128. – 144.
 • Aneks II! Šta su to „društvene usluge“?
 • Otvoreni, konkurentski postupak
 • Usluge grijanja
 • Šta uraditi kada prvorangirani ponuđač ne dostavi dokumentaciju iz član 45. ZJN stav (5)?
 • Tenderska dokumentacija, priprema TD
 • Aneks II, zdravstvene usluge
 • Priprema TD, uslovi za kvalifikaciju
 • Direktni sporazum, Odluka o izboru
 • Aneks II, restoranske usluge
 • Tenderska dokumentacija, telekomunikacijske usluge
 • Definicije ponuda, neprihvatljiva ponuda
 • Nabavka električne energije
 • Nabavka usluga hotelskog smještaja i avio karta
 • Da li smo u obavezi da u sistem unosimo račune za usluge koje spadaju u izuzeća?
 • Nabavka električne energije
 • Aneks II, uslovi za nabavku
 • Komisija za JN, službenik i opis poslova
 • Definicije ponude, neprihvatljiva ponuda
Odgovori na pitanja iz računovodstva i finansija u Republici Srpskoj – str. 145. – 161.
 • Sastavljanje financijskih izvještaja
 • Da li se dokumentacija za fakture ili kalkulacije može čuvati u elektronskoj arhivi
 • Odobreni popusti i rabati
 • Isplata akontacije na ime troškova službenog putovanja
 • Osnovica za obračun poreske amortizacije
 • Amortizacija, poslovna jedinica u RS sa sjedištem firme u FBIH
 • Pozajmica
 • Poreski tretman naknade štete po osnovu smrti radnika (jednokratna pomoć i isplata po osnovu vansudskog poravnanja)
 • Poreski tretman isplate otpremnine
 • Umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit
 • Porez na dohodak po osnovu radnog odnosa za troškove toplog obroka u vlastitim restoranima
 • Ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak
 • Avansne uplate poreza na dobit
Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa u FBiH – str. 162. – 177.
 • Pravo na godišnji odmor u slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavca
 • Izmjena radnog mjesta radniku
 • Otpremnina u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu
 • Uvjeti za određivanje plate radniku
 • Položajni dodatak u slučaju korištenja godišnjeg odmora
 • Rad na dane sedmičnog odmora i rad na dane državnog praznika
 • Usklađivanje ugovora o radu sa novim pravilnikom o radu
 • Izmjena radnog mjesta radniku
 • Uvjeti za penzionisanje i pravo na regres
 • Obračun minulog rada u slučaju privremene spriječenosti za rad
 • Godišnji odmor prije odlaska u penziju radnika
 • Plan godišnjih odmora
 • Popunjavanje radnog mjesta u slučaju mirovanja radnog odnosa
 • Premještanje radnika na novo radno mjesto
 • Kolektivni ugovor u djelatnosti proizvodnje metala

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis