Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

Seminar - Zastita na radu - FBiH - Maj 2024

Seminar – Zaštita na radu kod poslodavca – Maj 2024

Obaveze poslodavaca

Osposobljavanje radnika za siguran rad

Povrede na radu – prevencija, evidencija, izvještavanje i obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu

Periodični pregledi i ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu

Periodični pregledi i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama


Predavači:

Renomirani stručnjaci iz oblasti: zaštite na radu, medicine rada i tehničkih nauka


Mjesto održavanja

30. 05. – Mostar

31. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zastita na radu - Mart 2024

Seminar – Zaštita na radu – Mart 2024

Interni akt o zaštiti na radu

Postupak skraćivanja radnog vremena na radnim mjestima sa povećanim rizikom

Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Renomirani stručnjaci iz oblasti: radnih odnosa, zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

20. 03. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zastita na radu - RS - Mart 2024

Seminar – Zaštita na radu – Mart 2024

Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Povrede na radu: prevencija, evidencija, izvještavanje i obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu

Interni akt o zaštiti na radu

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Danijela Radonić – Okružni privredni sud Banjaluka

Momčilo Đekanović, dipl. ing. – Inspekcija zaštite na radu


Seminar

12. 03. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Zastita na radu - Februar 2024

Seminar – Zaštita na radu – Februar 2024

OBAVEZE POSLODAVCA

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA SIGURAN RAD

PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA RAD I SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE, ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA NA OBJEKTIMA NA KOJIMA SE PRIMJENJUJU MJERE ZAŠTITE NA RADU

PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA FIZIČKIH, HEMIJSKIH I BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI I MIKROKLIME U RADNIM I POMOĆNIM PROSTORIJAMA.


Predavači:

Renomirani stručnjaci iz oblasti: radnih odnosa i zaštite na radu.


Mjesto održavanja

29. 02. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zastita na radu - Decembar 2023

Zaštita na radu – Seminar – Decembar 2023

1. Prevencija povreda na radu i profesionalnih oboljenja

2. Evidencija, izvještavanje i obavještavanje o nesrećama i profesionalnim oboljenjima

3. Prava radnika na specifičnu zdravstvenu zaštitu/medicinu rada

4. Prava radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja


Predavači:

Renomirani stručnjaci iz oblasti: radnih odnosa, zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

14. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar iz oblasti Zaštite na radu

Seminar iz oblasti zaštite na radu – Oktobar 2023

Izrada internog akta, odnosno, Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija u vođenju poslova za zaštite na radu kod poslodavca

Radnik zaštite na radu

Ljekarski pregled radnika

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Osposobljavanje radnika za siguran rad

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu


Predavači

Predavači su renomirani stručnjaci iz oblasti zaštite na radu


Mjesto održavanja

24. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar sa praktičnim radionicama i primjerima iz oblasti zaštite na radu

Seminar sa praktičnim radionicama i primjerima iz oblasti zaštite na radu – August 2023

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Praktični zadatak za procjenu rizika

Osposobljavanje radnika za siguran rad

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

Izrada elaborata za prijavu radilišta.

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu

Izrada internog akta, odnosno, Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija u vođenju poslova za zaštite na radu


Predavači

Predavači su renomirani stručnjaci iz oblasti zaštite na radu


Mjesto održavanja

icon-briefcase 16 – 17. 08. – Sarajevo

Pročitaj više


Primjena zakona i podzakonskih akata o zastiti na radu

Primjena zakona i podzakonskih akata o zaštiti na radu – Seminar – Maj 2023

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

Izrada internih akta poslodavca o zaštiti na radu

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Povrede na radu i profesionalno oboljenje – sadržaj i način podnošenja izvještaja


Predavači

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 16. 05. – Sarajevo

icon-briefcase 17. 05. – Mostar

Pročitaj više


Primjena zakona o zaštiti na radu

Primjena zakona o zaštiti na radu – Seminar – Mart 2023

Implementacija Zakona o zaštiti na radu

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku predhodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Ljekarski pregled radnika


Predavači

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 16. 03. – Sarajevo

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Primjena Zakona o zaštiti na radu – seminar – Oktobar 2022.

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

Ljekarski pregled radnika

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

Organizacija zaštite na radu kod poslodavca


Učesnici savjetovanja

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Mr.dr. Elma Ibrahimpašić – Zavod medicine rada

Edin Beganović – Inžinjer zaštite na radu


Mjesto održavanja

icon-briefcase 27. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU i inspekcijski nadzor

Zaštita na radu i inspekcijski nadzor – seminar – Juni 2022

Rokovi za donošenje/usklađivanje općih akata

Akt o procjeni rizika

Interni akt o zaštiti na radu

Radnik za zaštitu na radu

Povjerenik za zaštitu na radu

Način i uvjeti obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu


Seminar

icon-briefcase 30. 6. – Sarajevo

Pročitaj više


ORGANIZACIJA I VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Organizacija i vođenje poslova zaštite na radu – seminar – mart 2022.

Rješavanje stručnih i statusnih pitanja radnika za zaštitu na radu

Izrada internog akta, odnosno, Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija u vođenju poslova za zaštite na radu


Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i soc. politike

Edin Beganović – inžinjer zaštite na radu


Interaktivni seminar

10.3.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Snimak seminara

16. 3. 2022.

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Primjena Zakona o zaštiti na radu seminar – decembar 2021

Poslovi zaštite na radu kod poslodavca

Implementacija zaštite na radu kod poslodavca

Interaktivni seminar 16.12. / Snimak seminara, 20.12.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Edin Beganović – inžinjer zaštite na radu – („Vatrosistemi“)

Pročitaj više


PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Zaštita na radu i radni odnosi – webinar – decembar 2021

 
Pravne procedure za primjenu Zakona o zaštiti na radu

Aktuelnosti iz primjene Zakona o radu u praksi

Gratis Priručnik grupe autora: „Zakon o zaštiti na radu i njegova implementacija u praksi“, 150 str. u elektronskoj formi (CD);
i Model „Pravilnika o zaštiti na radu“ (CD).

6. 12. 2021.

Interaktivni webinar

8. 12. 2021.

Snimak webinara

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU i inspekcijski nadzor

Primjena Zakona o zaštiti na radu i inspekcijski nadzor – seminar – novembar 2021

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Inspekcijski nadzor kod primjene Zakona o zaštiti na radu

Interaktivni seminar 18.11. / Snimak seminara, 22.11.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu

Pročitaj više