Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Upute autorima

Pozivamo autore da dostavljaju svoje radove i priloge koji sadržajem odgovaraju osnovnim tematskim opredjeljenjima časopisa “Pravo i finansije”.

U časopisu objavljujemo radove koji podliježu recenziji.


Objavljujemo:

 1. stručne članke koji nude korisne prijedloge za određene struke i pri tome ne moraju obavezno sadržavati izvorna istraživanja autora;
 2. komentare zakona ili pojedinih zakonskih rješenja, direktiva Evropske unije, ili pozakonskih akata u okviru tematskih opredjeljenja časopisa;
 3. članke iz oblasti sudske prakse (inozemne i domaće) koji nisu predhodno objavljeni u zbornicima sudske prakse;
 4. kritičke osvrte na pojedina zakonska ili podzakonska akta sa novim prijedlozima za njihovu izmjenu ili dopunu, i;
 5. prevode do sada neobjavljenih članaka, evropskih direktiva i različitih uputstava koja odgovaraju osnovnim opredjeljenjima časopisa i od značaja su za prilagođavanje i uključivanje Bosne i Hercegovine u evropske integracione procese.


Da bi bili objavljeni u časopisu, radovi treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. Radovi trebaju biti dostavljeni u elektronskoj formi (pisani u word-u, times new roman, veličina fonta 12). Isprintani radovi bez elektronske forme neće se posebno prekucavati.
 2. Naslovi trebaju biti jasni i informativni. Iznad ili ispod naslova navesti ime autora, titulu/zvanje, i instituciju u kojoj je autor zaposlen.
 3. Svi tekstovi, gdje je god to moguće, a posebno u slučajevima kada elaboriraju pojedine segmente jednog problema, da sadrže koncizne podnaslove. Što više podnaslova;
 4. U slučajevima kada se koriste kratice i simboli, uz rad moraju biti obavezno priložena odgovarajuća objašnjenja;
 5. Ukoliko u svom radu stručno elabrorira pojedina zakonska rješenja ili pitanja koja se regulišu nekim zakonom, autor je obavezan navesti tačan naziv odgovarajućeg zakona ili podzakonskog akta;
 6. Svaki rad bi na početku teksta mora da sadrži sažet prikaz autorske elaboracije teme, u trećem licu, ne više od deset redova (SAŽETAK) i KLJUČNE RIJEČI (ne više od dva reda). Izuzetak čine odgovori na pitanja i sudska praksa.
 7. Tekstovi iz područja inozemne i domaće sudske prakse podliježu posebnoj obradi tako da jedan primjer sudske prakse treba biti sažet, gdje je to god moguće, na jednu karticu teksta;
 8. Obim rukopisa je ograničen, u pravilu, ne više od deset strana izuzev tamo gdje tema zahtjeva obradu na jednom (1) autorskom tabaku/arku, odnosno petnaest stranica (stranice koje prelaze 15, odnosno 16 – 17 itd. ne honoriramo);
 9. Obzirom da se svaki rad recenzira autori su obavezni da uzmu u razmatranje i stav recenzenta;

 

Tekstovi se honoriraju zavisno od kvaliteta i obima.