Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • JAVNE NABAVKE
 • RADNI ODNOSI
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - NL

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN) objavljen u Službenom glasniku BiH, br. 59/22

Obavještavamo Vas ovim putem da je Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN) objavljen u Službenom glasniku BiH, br. 59/22.

Sve tri jezične varijante iz Službenog glasnika možete preuzeti u tekstu novosti.

REC d.o.o. će nastaviti da prati aktivnosti na usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Novosti na ovu temu ćemo objavljivati na našoj web stranici, u rubrici „Javne nabavke“ – „Novosti“, časopisu „Pravo i finansije“, publikacijama, te na našim seminarima iz oblasti javnih nabavki.
Pročitaj više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - NL

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Obavještavamo Vas ovim putem da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 25. sjednici održanoj 29.08.2022. godine usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-495/21 od 16. 3. 2021.

Ovim je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, te slijedi objava istog u Službenom glasniku BiH, i početak primjene.

Preuzmite tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Pročitaj više

PRAVA TRUDNICE PORODILJE I MAJKE DJETETA U ZAKONODAVSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Prava trudnice, porodilje i majke djeteta u zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine – stručni članak

Predstavljanje statusa i prava žene za vrijeme trudnoće, porodiljskog odsustva i rada s polovinom punog radnog vremena do određene dobi djeteta, odnosno obaveze poslodavca u odnosu na zaštitu ove ranjive kategorije radnica, te mogućnost da određena prava umjesto žene i majke koriste otac djeteta, jedan od staratelja djeteta ili lice kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

U periodu do početka primjene Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, kantoni su obavezni donijeti svoje propise i opće akte iz oblasti podrške porodicama s djecom koje će usaglasiti s odredbama ovoga zakona i kojima će utvrditi i druga dodatna prava od onih utvrđenih ovim zakonom, ovisno o njihovim materijalnim mogućnostima i drugim potrebama porodice s djecom.
U ovom članku predstavićemo sadašnja rješenja iz zakona koji su na snazi.

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - javne nabavke
 • Aktuelni seminari - oblast radnog prava
 • Aktuelni seminari za pravnike
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi
 • Seminari za pravnike

Prava i obaveze za vrijeme bolovanja, posebna zaštita trudnica i porodilja – seminar – Banja Luka – Oktobar 2022.

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

icon-briefcase 3. 10. – Banja Luka

Pročitaj više

Obaveznost primjene kolektivnih ugovora u FBiH – seminar – Septembar 2022

Primjena kolektivnih ugovora u Federaciji BiH

Neopravdana bolovanja

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu


Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Mr.dr. Elma Ibrahimpašić – Zavod medicine rada

Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.


Seminar

icon-briefcase 29. 9. – Sarajevo

Snimak seminara

4. 10.

Pročitaj više

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – seminar – Septembar 2022

Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN). Slijedi objava ZIDZJN u Službenom glasniku BiH, te početak primjene istog.

✓ REC d.o.o organizuje jednodnevni seminar u 5 gradova na temu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, te na koji način usvojene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije implementirati u praksi. Seminar je koncipiran na način da daje odgovore na najvažnija pitanja za ugovorne organe i ponuđače.

✓ Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi na vrijeme učešće na predstojećem Savjetovanju.


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Ribić – Banja Luka

Josip Jakovac – Mostar

Amir Rahmanović

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 19. 9. – Banja Luka

icon-briefcase 20. 9. – Mostar

icon-briefcase 21. 9. – Bihać

icon-briefcase 22. 9. – Sarajevo

icon-briefcase 23. 9. – Tuzla

Snimak seminara – 27.9.

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Finansije i računovodstvo
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi

Priručnik za početnike u javnim nabavkama

U ovom priručniku izdvojili smo za Vas ono što treba svima, i treba u svakom postupku nabavke, kako za one koji su na početku svoje karijere u javnim nabavkama tako i za one koji svoja znanja i iskustva iz ove oblasti žele da unaprijede.

Posebna pažnja posvećena je onima koji su na početku svoje karijere, kako bi im javne nabavke učinili pristupačnim i razumljivim. Pročitaj više

Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

„Pitanja i odgovori – radni odnosi u FBiH u 2021. godini (I Dio)“ je priručnik nastao na način da su naši pretplatnici na časopis „PRAVO I FINANSIJE“, na „Portal REC-ko radni odnosi u FBiH“ i učesnici seminara iz radnih odnosa postavljali pisane upite tokom 2021. godine.

U ovom priručniku smo pripremili jedan dio pitanja i odgovora iz 2021. godine, strukturirali ih, u sadržajnom smislu, u skladu sa redoslijedom članova radnih instituta iz Zakona o radu. Pročitaj više

Forenzično računovodstvo

Knjiga – “FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO” Autorica: dr. Ševala Isaković-Kaplan  Sadržaj knjige: Literatura iz oblasti računovodstva i revizije u Bosni i Hercegovini bogatija je za udžbenik  “Forenzično računovodstvo” autorice Isaković-Kaplan dr Ševale. Predmetno djelo, sa teoretskog aspekta, predstavlja doprinos razvoju teorijskog konceptualnog…

Časopis Pravo i finansije – Juli/Avgust 2022.

PRAVO
– Kratki prikaz opštih naznaka koncesionih ugovora u Bosni i Hercegovini
– Standardi kao jedan od elemenata za plasman proizvoda na tržište
– Imunitet države od odgovornosti
– Revizija poslovnih procesa u organima uprave u FBiH – Između želja, ciljeva i poraznih rezultata
– Uspostavljanje vlasničkih prava – pravni osnov sticanja vlasništva

RADNI ODNOSI
– Utjecaj nove sistematizacije na radnopravni status radnika

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Upravljanje potraživanjima
– Značaj i utjecaj računovodstvenih politika amortizacije na financijski rezultat poslovnih subjekata

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
– OBLIGACIONO PRAVO

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 91. – 102.
– Radni odnosi RS – str. 103. – 114.
– Radni odnosi FBiH – str. 115. – 126.
– Finansije i računovodstvo FBiH – str. 127. – 136.
– Obaveznik uplate poreza od zakupa u RS – str. 137.
– Info stranica – str. 138. – 148. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Juni 2022.

PRAVO
– Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine – pozicija, nadležnosti i status u političko-teritorijalnoj strukturi Bosne i Hercegovine
– Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih nacija
– Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prerađevina i ostalih proizvoda u Federaciji BiH – propis sa odloženom primjenom

RADNI ODNOSI
– Premještaj na drugo radno mjesto

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Gubici po proračun usljed sive ekonomije, stečaja i izbjegavanja plaćanja carinskih dažbina
– Novi Pravilnik o poreznoj rezidentnosti u Federaciji BiH
– Dugotrajna imovina namijenjena prodaji prema MSFI – u 5

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
– OBLIGACIONO PRAVO

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 76. – 86.
– Radni odnosi u RS – str. 87. – 99.
– Radni odnosi u FBiH – str. 100. – 111.
– Finansije i računovodstvo u RS – str. 112. – 122.
– Finansije i računovodstvo u FBiH – str. 123. – 132.
– Info stranica – str. 133. – 143.
Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Maj 2022.

PRAVO
– Specifičnosti državnog uređenja Bosne i Hercegovine
– Zastarjelost međusobnih potraživanja pravnih lica (II dio)
– Pravo vlasništva i „pravo na dom“ – odnos između dva „prava“ zagarantovana evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda

RADNI ODNOSI
– Naknada za neiskorišteni godišnji odmor – pravni i računovodstveni aspekt

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Rizik kamatne stope pri donošenju poslovnih odluka
– Računovodstveni i poreski tretman manjkova i viškova sredstava
– Koristi kao oporeziv dohodak zaposlenika

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
BOSNA I HERCEGOVINA
– OBLIGACIONO PRAVO
– RADNO PRAVO
– MOBING
– STVARNO PRAVO
– PARNIČNI POSTUPAK

REPUBLIKA HRVATSKA
– PARNIČNI POSTUPAK

REPUBLIKA SRBIJA
– OBLIGACIONO PRAVO
– PARNIČNI POSTUPAK

CRNA GORA
– RADNO PRAVO

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA
– Javne nabavke – str. 84. – 97.
– Radni odnosi u RS – str. 98. – 106.
– Finansije i računovodstvo u FBiH – str. 107. – 120.
– Info stranica – str. 121. – 131.
Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 24.2. Evidencija o radnom stažu, poseban staž, itd
 • 25.1. Pitanja i odgovori iz oblasti zaštite podataka
 • 26.1. Zakon o privrednim društvima

PITANJE: Odredbom člana 256. stav (1) Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/15 i 75/21), propisano je da je za održavanje sjednice nadzornog odbora potreban kvorum od dvije trećine ukupnog broja članova. Prema odredbi stava (4) istog člana ovog Zakona, propisano je da Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Kako Nadzorni odbor, ukoliko se isti sastoji od tri člana, može većinom glasova donijeti Odluku, ako sjednici Nadzornog odbora prisustvuje 2/3 od ukupnog broja članova, odnosno ako prisustvuju samo dva člana. Smatramo da je prethodno navedeno primjenjivo u slučaju kada sjednici Nadzornog odbora prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora (3/3) ili kada Nadzorni odbor sačinjava 5 ili više članova. Osim toga, postavlja se pitanje kako postupiti u slučaju jednakog broja glasova „za“ i „protiv“, odnosno ukoliko se utvrdi da je broj glasova „za“ i “protiv” identičan. Prilikom donošenja Poslovnika i drugih internih akata Preduzeća, da li se u iste može inkorporirati odredba da Nadzorni odbor može odlučivati samo ako sjednicama prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora, te da isti odluke donosi većinom glasova, odnosno da li je navedena formulacija u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Donošenje odluka na nadzornom odboru Pročitaj više

PITANJE: U JU desila se incidentna situacija nakon koje je pacijent podnio prijavu protiv uposlenika bolnice. Po zaprimljenoj prijavi, direktor je donio Odluku o pokretanju disciplinskog postupka kako bi se utvrdilo da li je uposlenik povrijedio radne obaveze i dužnosti. Budući da se radi o psihijatrijskoj ustanovi, da li je članovima Disciplinske komisije i Komisije za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama dozvoljeno pregledanje snimaka video nadzor, kao i da li dopušteno pozvati pacijenta kako bi dao izjavu o navedenom događaju?

Pregledavanje snimaka video nadzora u slučaju pokretanja disciplinskog postupka Pročitaj više

PITANJE: Naime, prijavljeni kandidati su dostavili potvrdu o volontiranju kao dokaz o radnom iskustvu za pozicije na koje se prijavljuju. Zanima me da li iste i po kojem zakonu potvrde za radno iskustvo sa SSS možemo uzeti u razmatranje, ili se samo broji iskustvo sa prijavom radnika na PIO. Molim Vas da mi pojasnite, jer imamo dva prijavljena kandidata sa takvim potvrdama, pa ne znamo da li da ih uzmemo u razmatranje za daljnju proceduru konkursa ili odbijemo kao nepotpunu dokumentaciju.

Radno iskustvo stečeno dugoročnim volontiranjem Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

 

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 8.875 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 230 KM, a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2022. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 230 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2021. godine (77 izdanja + 11 u 2022.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2022. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Priručnik Za početnike u javnim nabavkama

  Priručnik za početnike u javnim nabavkama

  30.00 KM
 • Pitanja i odgovori - Radni odnosi u FBiH u 2021. godini - CD Izdanje

  Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

  35.00 KM
 • Forenzicno racunovodstvo JPG

  Forenzično računovodstvo

  70.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija!

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM
 • Akcija! Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  200.00 KM