Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
 • JAVNE NABAVKE
 • ZAŠTITA NA RADU FBIH
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca – Stručni članak

Zaštita na radu, kao sistemski organizovano djelovanje, sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom svih mjera zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu i provedbenim aktima ovog zakona i u skladu sa svojim internim aktom o zaštiti na radu.

U skladu sa zakonom o zaštiti na radu, poslodavac je obavezan da organizuje poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, izvrši procjenu rizika za svako radno mjesto, utvrdi poslove sa povećanim rizikom i donese interni akt o zaštiti na radu i implementira ga.

U skladu sa članom 87. Zakona o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/20), Poslodavci su dužni da usklade opće akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Autor članka: Edin Beganović, bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći Pročitaj više

Članak - Primjena cefta odluke - Nermin Jusić

Primjena CEFTA odluke 1/2021 u BiH u 2023. godini – Stručni članak

Početkom primjene CEFTA Odluke broj 1/2021 u Bosni Hercegovini je od 1.februara 2023. godine omogućena paralelna primjena dva seta preferencijalnih pravila porijekla robe, što će olakšati povlašteni vanjskotrgovinski promet roba privrednih subjekata iz BiH sa ostalim zemljama CEFTA zone (Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Kosovo , Albanija i Moldavija) koje primjenjuju identična pravila porijekla. Osim starih pravila PEM Konvencije uvodi se paraleno i primjena novih revidiranih tranzicionih pravila porijekla (tzv.prelazna pravila) koja su modernizovana i fleksibilnija sa značajnim pojednostavljenjima u izradi finalnih proizvoda i strukturi materijala uz prilagođenje modernim uslovima proizvodnje i trgovine. Privredni subjekti sada mogu da biraju primjenu povoljnijih pravila porijekla čime smanjuju troškove proizvodnje.

Autor: Jusić Nermin, magistar ekonomije Pročitaj više

Sprovođenje direktnog sporazuma - Poseban osvrt na izmjene i dopune zakona o Javnim Nabavkama

Sprovođenje direktnog sporazuma – Poseban osvrt na izmjene i dopune zakona o Javnim Nabavkama

Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/2014 i 9/2022, u daljem tekstu ZJN) [2] propisano je članom 124. da početkom primjene istih, prestaje da važi između ostalog i Pravilnik o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 53/06 i 20/09). Direktni sporazum se shodno ZJN primjenjuje za postupke čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od 6.000,00 (šesthiljada) KM bez PDV-a. Ugovorni organi nemaju obavezu da prilikom pokretanja direktnog sporazuma donese odluku ili rješenje u pisanoj formi. Ugovorni organi pisanim putem ili putem portala javnih nabavki traže prijedloge cijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke. Ugovorni organ, ukoliko je sproveo direktni sporazum za određenu nabavku, ima mogućnost u toku godine, ukoliko se ukaže potreba, sprovesti ponovno direktni sporazum/sporazume za istovrsne nabavke do ukupnog iznosa 10.000,00 KM.

Autor članka: Muhamed Dervišević Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - javne nabavke
 • Aktuelni seminari RS
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi FBiH
 • Radni odnosi RS
 • Seminari za pravnike

Javne nabavke – Seminar – Juni 2023

Vrste i izbor odgovarajućih postupaka, provođenje usluga iz ANEKSA II, izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pravne usluge

Rad Komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke, interni pravilnik, vršenje prethodne provjere tržišta sa primjerima

Utvrđivanje kvalfikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji (čl. 45. – 52. ZJN), određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke, sačinjavanje tehničke specifikacije u skladu sa ZJN


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 20. 6. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 22. 6. – Mostar

Pročitaj više

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja, Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu – Seminar – Juni 2023

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja – Danijela Radonić

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu – Radmila Puzić


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

icon-briefcase 21. 6. – Banja Luka

Pročitaj više

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Seminar – Juni 2023

Kancelarijsko i Arhivsko poslovanje,

Takseno poslovanje

Rad sa strankama

Povremeni kancelarijski poslovi

Pečati, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

icon-briefcase 08. 06. – Banja Luka

Pročitaj više

Inspekcijski nadzor, vrste ugovora o radu, godišnji odmori – Seminar – Maj/Juni 2023

Inspekcijski nadzor

Vrste ugovora o radu

Godišnji odmori


Predavači:

Zlatan Kišić, dipl. iur. – Inspektor rada

Fahrudin Mustafić, dipl. iur. – Inspektor rada

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.


Seminar

icon-briefcase 31. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 02. 06. – Tuzla

Pročitaj više

Naknada štete, ugovorna odgovornost za štetu, ugovor o djelu u radnim odnosima – Seminar – Maj 2023

MODUL I: Naknada štete

MODUL II: Ugovorna odgovornost za štetu

MODUL III: Ugovori o djelu – poslovi, porezi…

Ugovori o privremenim i povremenim poslovima

Ugovor o radu na određeno vrijeme


Učesnici savjetovanja

Prof. dr. sc. Abedin Bikić – Pravni fakultet u Sarajevu

Dr. sc. Vesna Lazić – Pravni fakultet u Sarajevu

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 05. – Sarajevo

Pročitaj više

Zemljišne knjige – Seminar – Sarajevo – Maj 2023

STVARNA PRAVA

ETAŽNO VLASNIŠTVO

UPIS PRAVA U ZVANIČNE EVIDENCIJE O NEKRETNINAMA


Predavači

mr. iur. Jasmin Voloder,

mr. Nizama Mališević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 30. 05. – Sarajevo

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Javne nabavke
 • Specijalna ponuda

PRAVLNIK O JAVNIM NABAVKAMA – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, konkretnim zaduženjima službenika i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi s njima, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku i sva druga odnosna pitanja kao što su: učesnici, odgovornosti te način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon). Pročitaj više

Pravilnik o Javnim nabavkama za složene ugovorne organe

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, ciljevi postupka javne nabavke, konkretna zaduženja službenika za javne nabavke i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi sa njima, način planiranja javnih nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procijenjene vrijednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost u postupcima javne nabavke, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku, provođenje i kontrola javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i sva druga odnosna pitanja. Pročitaj više

Modeli akata za rad komisije za javne nabavke – Mart – 2023

MODELI AKATA ZA RAD KOMISIJE ZA NABAVKE

Autor: Josip Jakovac

 

Početkom primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN), u sistem javnih nabavki BiH uvodi se cijeli niz novih instituta, i mijenjaju se ili dorađuju postojeći instituti, što implicira obavezu ugovornih organa da svoju praksu javnih nabavki usklade s novim propisom. U praktičnom smislu rada na javnim nabavkama u ugovornom organu, to će podrazumijevati obavezu da se napravi jasno razgraničenje između obaveza rada komisije za javne nabavke i službe/službenika za javne nabavke.

Također, ugovorni organi su dužni donijeti Pravilnike o javnim nabavkama u kojima će detaljno regulirati vršenje nabavne funkcije. Takav Pravilnik ne bi smio replicirati odredbe ZJN i podzakonskih akata, već neizostavno mora odgovoriti na osnovna pitanja „ko, šta, kada, kako i u kojem roku“ radi povodom zadataka unutar ugovornih organa u vezi javnih nabavki, te je takvu internu regulaciju potrebno dorađivati u smislu da i u novonastalim situacijama daje odgovore na osnovna pitanja „ko, šta, kada, kako i u kojem roku“. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Maj 2023

PRAVO
– Ograničenja pasivnog biračkog prava za državne službenike

RADNO PRAVO
– Mogućnosti za angažovanje studenata u Bosni i Hercegovini

ZAŠTITA NA RADU
– Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

– Primjena CEFTA Odluke 1/2021 u Bosni i Hercegovini u 2023. godini i pogodnosti za privredne subjekte učesnike u vanjsko-trgovinskom prometu Bosne i Hercegovine
– Ispravka pogrešaka u financijskim izvještajima
– Kako procijeniti vrijednost kompanije
– Lohn poslovi kao postupak unutrašnje obrade

OSVRTI

– Psihologija i marketing

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
– Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija u Općinskom sudu u Živinicama – str. 128 – 147.

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 148. – 163.
– Radni Odnosi Republike Srpske – str. 164. – 179.
– Zaštita na radu u Federaciji BiH – str. 180. – 195. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – April 2023

PRAVO
– Osnovna prava i obaveze države
– Pojam i značaj žalbe, žalbeni postupak i odluke po žalbi u parničnom postupku
– Redovni i vanredni pravni lijekovi parničnog i izvršnog postupka u R Sloveniji

RADNI ODNOSI
– Provedba postupka provjere da li se radnik kod poslodavca nalazi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti
– Ombudsmen za ljudska prava BiH, diskriminacija i zaštita prava iz radnog odnosa

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
– Oporezivanje poljoprivrednika u Republici Srpskoj u 2023. godini
– Poreski tretman manjka dobara, sa akcentom na manjak utvrđen na teret odgovorne osobe
– Izvještaj o poslovanju društva u suvremenoj računovodstvenoj praksi

OSVRTI

– Primjena poslovne etike i etičkih kodeksa
– Razvoj diplomatskog osiguranja u vrijeme krize s terorizmom u okviru diplomatsko-konzularnog sistema Sjedinjenih Američkih Država

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
– Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija u Općinskom sudu u Živinicama – str. 101 – 120.

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 121. – 135.
– Radni Odnosi Republike Srpske – str. 136. – 150.
– Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 151. – 166.
– Zaštita na radu u Federaciji BiH – str. 176. – 183. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Mart 2023

PRAVO

– Sudska pravna shvatanja (stavovi, zaključci, ocjene, tumačenja, mišljenja, i sl.) i njihova obaveznost
– Efekti primjene zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
– Sukob interesa u pravosuđu i mehanizmi njegovog sprečavanja
– Stvarna prava, postupak prodaje nekretnina u vlasništvu FBiH, kantona i drugih organa lokalne samouprave
– Pravni lijekovi u stečaju

RADNI ODNOSI

– Određivanje naknade za godišnji odmor od strane sudskog vještaka ekonomske struke
– Premještaj državnog službenika i namještenika

JAVNE NABAVKE

– Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
– Sprovođenje direktnog sporazuma – poseban osvrt na izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

– Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2023. godine
– Prefakturisanje u sistemu PDV-a (Šta je prefakturisanje, prefakturisanje troškova, prefakturisanje režijskih troškova)
– Etika kao pretpostavka objektivnog financijskog izvještanja i razvoja računovodstvene profesije
– Harizmatično liderstvo

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

– Javne nabavke – str. 136. – 150.
– Radni Odnosi Republike Srpske – str. 151. – 166.
– Radni Odnosi u FBiH – str. 167. – 179.
Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 22.1. Druga pitanja u vezi sa radom
 • 23.1. Prijava i odjava kod Poreske uprave

PITANJE: Kako postupiti u situaciji kada dođe do odjave radnika 1. ili 2. dan u mjesecu, a taj dan pada vikend, dakle subota i nedjelja, radnik nije radio nego je samo odjava izvršena 1. ili 2. umjesto zadnjeg dana prethodnog mjeseca, da li postoji evidentiranja u MUP-u, uplate doprinosa ili slično?

Odjava radnika Pročitaj više

PITANJE: Općinsko vijeće općine želi da donese Odluku o provjeri diploma uposlenika organa uprave općine. Provjeru diploma žele vršiti na način da se izvrši kopiranje diplome koja će se dostaviti onome ko je izdao tu diplomu radi provjere vjerodostojnosti. Da li Općinsko vijeće postupa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima ukoliko donese takvu odluku, jer postoji i mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koje kaže da se diplome ne mogu provjeravati na taj način, posebno ne iz razloga što se svi stavljaju pod sumnju.

Provjera diploma Pročitaj više

PITANJE: S obzirom da smo evidencijom o prisustvu uvidjeli da radnik često odlazi na bolovanje te donosi doznake koje je ovjerila njegova supruga, kao njegov dodjeljeni porodični ljekar, želim da me informišete na koji način možemo pokrenuti izuzeće porodičnog ljekara i dodjelu novog? Da li imamo pravo da izvršimo uvid u njegovu medicinsku dokumentaciju? Na koji način i do koje granice? Dodajem da kolega često dolazi u alkoholiziranom stanju na posao, ili odlazi s posla, što znači da konzumira alkohol tokom radnog vremena. Molim Vas za savjet za proceduru, obim ovlaštenja i mogućnost ovlaštenja.

Kontrola bolovanja od strane poslodavca Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

Portal RECko

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 10.643 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 300 KM (Zaštita na radu 250 KM), a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2023. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 300 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2022. godine (88 izdanja + 11 u 2023.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2023. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Akcija! Modeli akata za rad komisije za nabavke

  Modeli akata za rad komisije za javne nabavke – Mart – 2023

  30.00 KM
 • Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  70.00 KM
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama - Septembar 2022

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – neslužbeni prečišćeni tekst

  30.00 KM
 • Pitanja i odgovori - Radni odnosi u FBiH u 2021. godini - CD Izdanje

  Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

  35.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija!

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM