Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
 • RADNI ODNOSI RS
Aleksandar Bozalo - Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti - stručni članak

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – novine u cilju unaprjeđenja sistema – stručni članak – Aleksandar Bozalo

Novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (dalje ZSPNFTA) iz februara ove godine, uređene su definicije ključnih pojmova, a obveznici provođenja mjera su preciznije definisani, prošireni i usklađeni sa sektorskim zakonima. Saradnja sa obveznicima definiše i predviđa dodatne mjere i radnje koje preduzimaju obveznici. U znatno širem obimu je definisana procjena rizika pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, a sve u skladu sa procjenom rizika u BiH. Jasnije su određene mjere identifikacije i praćenja, sa detaljno navedenim podacima koji se prikupljaju. Poboljšana je definicija politički eksponiranih lica, a ustanovljena je i lista javnih funkcija. Novim zakonom predviđene su mjere pojačane identifikacije i praćenja koje se primjenjuju na klijente iz visokorizičnih zemalja. Među najvažnije odredbe spada ograničenje plaćanja gotovinom, pa tako između ostalog, pravno ili fizičko lice koje nije obveznik, ne smije primiti gotov novac za plaćanje roba, nepokretnosti ili vršenja usluga, ukoliko gotovinsko plaćanje prelazi iznos od 30.000,00 KM. Uvedene su nove obaveze izvještavanja Finansijsko obavještajnog odjeljenja (FOO-a), uključujući notare i advokate, te je ojačan status ovlaštenih lica. Obaveza je notara i advokata da dostave obavještenja o kupoprodajnim ugovorima o prometu nekretnina u vrijednosti od 30.000,00 KM ili više, ugovorima o pozajmici u vrijednosti 30.000,00 KM ili više, te o ispravama sačinjenim u cilju prenosa upravljanja i raspolaganja imovinom. Regulisana je mogućnost zadržavanja transakcije od strane obveznika kod privremenih obustava transakcija i pristupa sefu, uz mogućnost da FOO odobri obavještavanje klijenta. Zabranjeno je otkrivanje podataka o obvezniku i ovlaštenom licu obveznika koji su prijavili sumnjivu transakciju. Zaštita i tajnost podataka su prilagođeni potrebama obveznika, a nadzorni organi se ustanovljeni uz usaglašavanje sa vladama FBiH, RS i Brčko distrikta BiH. Novim zakonom se dodatno uređuje način saradnje nadzornih organa, međusobno, sa FOO-om, sa drugim nadležnim organima, ali i sa nadležnim organima drugih zemalja. Uz preciznije preporuke i smjernice za primjenu zakona, kaznene odredbe su definisane jasnije i strožije.

Autor: Aleksandar Bozalo Pročitaj više

Dužnosti poslodavca radi provođenja zaštite na radu radnika - stručni članak - Danijela Radonić

Дужности послодавца ради провођења заштите на раду радника – стручни чланак – Данијела Радонић

Обављање рада је уско повезано са питањем безбједности и заштите на раду. Ова област је уређена са више закона и подзаконских аката што указује на значај овог питања. Ипак, повреде на раду се дешавају (пре)често и са смртним исходом посебно у неким дјелатностима. Стога смо у раду указали на дужности послодавца као главног носиоца активности провођења мјера заштите на раду.

Аутор чланка: Данијела Радонић, мастер правник Pročitaj više

ВРСТЕ НАКНАДА ПЛАТЕ ПРЕМА ПРОПИСИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ - стручни чланак

Врсте накнада плате према прописима у Републици Српској – стручни чланак – Данијела Радонић

Нова правила везана за накнаде за вријеме породиљског одсуства која се у Републици Српској примјењују од 1. Јануара 2024. године, прилика су да се подсјетимо и других накнада које се остварују за вријеме одсустава са рада. Широка лепеза накнада потиче од различитих основа, што се даље проширује са различитим правилима за одређивање истих која се односе на основ, висину и евентуално права послодавца на рефундацију исплаћене накнаде.

Аутор чланка: Данијела Радонић Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - javne nabavke
 • Aktuelni seminari - oblast radnog prava
 • Aktuelni seminari FBIH
 • Aktuelni seminari za pravnike
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi FBiH
 • Seminari za pravnike

Seminar – Založno pravo – Juli 2024

Mjenica

Hipoteka


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud

Dr. Nedeljko Krajišnik – advokat iz Banja Luke


Seminar

10. 07. – Banja Luka

Pročitaj više

Seminar – Javne nabavke – Juli 2024

Okvirni sporazumi Vs Ugovori, vrste okvirnih sporazuma, realizacija, uslovi za izmjene i raskidanje;

Kompletan hodogram aktivnosti kod pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja,

Osnovanost za sprovođenje pregovaračkih postupaka (primjeri dobre i loše prakse),

Ispravno utvrđivanje podjele na lotove kod pokretanja postupaka, cijepanje nabavki sa praktičnim primjerima

Žalbeni postupak s osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije,

Rješavanje problematike „profesionalnih žalitelja“ i Pregled novije prakse URŽ-a / KRŽ-a i Suda BiH


Predavači

Zlatko Lazović– ekspert iz javnih nabavki

Samir Buljina– ekspert iz javnih nabavki

Ivana Grgić– ekspert iz javnih nabavki

Josip Jakovac– ekspert iz javnih nabavki


Mjesto održavanja

04.07. – Sarajevo

05.07. – Mostar

09.07. – Banja Luka

Pročitaj više

Seminar – Radni odnosi u FBiH – Juli 2024

Zakon o dopunama Zakona o radu

Prava žene-porodilje u/i izvan radnog odnosa u Federaciji BiH

Radno-pravni status direktora


Predavači:

Predavači na seminaru su naši spoljni saradnici i zaposlenici REC-a


Seminar

03. 07. – Sarajevo

Pročitaj više

Seminar – Upravni postupak – Juli 2024

Osnove upravnog postupka

Stranka i njeno zastupanje

Komuniciranje organa i stranaka

Prvostepeni upravni postupak

Pravni lijekovi u upravnom postupku


Predavači:

Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Jasmin Voloder, dipl. iur. – Općina Ilidža


Seminar

02. 07. – Sarajevo

Pročitaj više

Seminar – Kancelarijsko i elektronsko poslovanje u FBiH – Juni 2024

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

Elektronsko poslovanje

Jedinstveno upravno mjesto


Predavač:

Mr. Alen Taletović – Sudija Ustavnog suda FBiH


Seminar

27. 06. – Sarajevo

Pročitaj više

Seminar – Arbitražno rješavanje privrednih sporova – Juni 2024

Arbitražno rješavanje privrednih sporova

Bankarska garancija kao instrument obezbjeđenja urednog ispunjenja ugovora

Docnja (zakašnjenje) u ispunjenju obaveza

Raskid ugovora


Predavači:

Prof. dr. Abedin Bikić – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Almedina Šabić – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu


Seminar

21. 06. – Sarajevo

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi
 • Radni odnosi FBiH
 • Specijalna ponuda

CD – Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH Autorice: Ljiljana Ćehajić, dipl.iur. Mirela Mašić, dipl.ecc. mr. Sabina Džanović   SADRŽAJ:   ODMOR U TOKU RADNOG VREMENA  Odmor u toku radnog vremena radnika koji radi manje od šest sati dnevno Odmor u toku…

Pravilnik – model internog akta, pravilnik za slozene UO i modeli akata za rad komisije

 • Pravilnik o Javnim nabavkama – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a
 • Pravilnik o Javnim nabavkama za složene ugovorne organe
 • Modeli akata za rad komisije za javne nabavke

Pročitaj više

PRAVLNIK O JAVNIM NABAVKAMA – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, konkretnim zaduženjima službenika i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi s njima, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku i sva druga odnosna pitanja kao što su: učesnici, odgovornosti te način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon). Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Juni 2024

PRAVO

– Građanski izvršni postupak i jedna dilema: prinudna naplata prekršajne novčane kazne
– Utvrđivanje međunarodne nadležnosti u porodičnim stvarima-I dio (postupanje suda)
– Pravni i poreski status stranih pravnih lica u Bosni i Hercegovini

RADNI ODNOSI

– Zakonska obaveza donošenja Pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca prema posebnim propisima

JAVNE NABAVKE

– Ugovor o izvođenju radova – ugovor o građenju, usluge projektovanja, konkurs za izradu idejnog rješenja

POREZI I FINANSIJE

– Porezni tretman isplata volonterima i licima na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
– Obračun i plaćanje PDV- a za izvršene usluge prevoza putnika koje vrši strani prevoznik na teritoriji BiH
– Uspostava funkcije finansijskog menadžera
– MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima

SUDSKA PRAKSA

– Teret dokazivanja kod diskriminacije – Član 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije – Član 12. stav 3. Zakona o radu
– Vještaci – Član 94. stav 1. Zakona o parničnom postupku
– Teret dokazivanja – Član 123. Zakona o parničnom postupku
– Teret dokazivanja – Član 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije – Član 12. stav 3. Zakona o radu
– Rasprava pred drugostepenim vijećem – Član 229. stav 1. tačka 2. i 3. ZPP
– Revizija protiv rješenja – Član 254. Zakona o parničnom postupku
– Revizija protiv rješenja – Član 237. stav 1. Zakona o parničnom postupku – Član 254. stav 1. Zakona o parničnom postupku
– Materijalni suparničari – Čl. 3. i 336. Zakona o parničnom postupku
– Pripremno ročište – Član 228. u vezi sa članom 77. Zakona o parničnom postupku
– Ništav ugovor – Čl. 103., 139. i 141. Zakona o obligacionim odnosima
– Sticanje bez osnova
– Stvarna nadležnost – Član 1. stav 1. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH – Član 14 Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine
– Raspolaganje bračnom imovinom i prešutna saglasnost – Član 271. Porodičnog zakona RS
– Izbor članova općinskih izbornih komisija – Član 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
– Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost – Član 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost
– Slobodan pristup informacijama i prava iz radnog odnosa – Član 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama – Član 136. stav 3. Zakona o radu Republike Srpske
– Slobodan pristup informacijama i prava iz radnog odnosa – Član 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama – Član 136. stav 3. Zakona o radu Republike Srpske
– Korištenje električne energije bez elektroenergetske saglasnosti – Čl. 15, 42 i 44 stav 1. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj
– Spojivost dužnosti savjetnika predsjednika Republike Srpske i odbornika u Skupštini opštine – Član 1.10. stav 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
– Uslovi za dodjelu izbjegličkog statusa i njihovo ispitivanje – Čl. 19. i 30. Zakona o azilu
– Prekid postupka administrativnog izvršenja zbog rješavanja prethodnog pitanja – Član 142. Zakona o upravnom postupku
– Posljedice kada stranka, kod šutnje uprave i fikcije odbijanja njenog zahtjeva, ne izjavi žalbu – Član 216. stav 3. Zakona o upravnom postupku

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju

– Javne nabavke – str. 139 – 154.
– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str.  155 – 173.
– Radni odnosi u FBiH – str.  174 – 189. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Maj 2024

PRAVO

– Doktrinarno i zakonsko određenje pravnih lijekova sa osvrtom na parnični postupak
– Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – novine u cilju unaprjeđenja sistema
– Kriptovalute kao virtuelna imovina i pravni okvir za njihovu regulaciju u Bosni i Hercegovini

RADNI ODNOSI

– Prikaz jednakosti plaća žena i muškaraca

JAVNE NABAVKE

– Okvirni sporazum – sličnosti i razlike između ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

– Upravljanje profitabilnošću
– Pravo na povrat poreza na dodatu vrijednost ili poreski kredit nastao podnošenjem PDV prijave
– Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine

OSVRTI

– Upravljanje usklađenošću i informacijska sigurnost

SUDSKA PRAKSA

– Pripremio: prof. dr. Faruk Latifović, sudija kantonalnog suda u Tuzli

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju

– Javne nabavke – str. 136 – 152.
– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 153 – 169.
– Zaštita na radu u FBiH – str. 170 – 187. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – April 2024

PRAVO

– Pranje novca – pojam, modaliteti i izvori informacija
– Nepostojeći ugovori, ništavi ugovori i kauza ugovora
– Klasifikacije ustava s osvrtom na Ustav Bosne i Hercegovine
– Novosti kod provedbe mirnog rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj

RADNI ODNOSI

– Pojam zabrane klauzule konkurencije sa poslodavcem u ugovorima o radu
– U pripremi je izrada Zakona o dopunama Zakona o radu

JAVNE NABAVKE

– Greške ugovornih organa i ponuđača u javnim nabavkama
– Ostale opšte odredbe ugovora

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

– Izvještavanje o intelektualnom kapitalu i nefinancijskim performansama poduzeća
– Prihodi od ugovora sa kupcima – praktična primjena MSFI 15

OSVRTI

– Kibernetička sigurnost i ESG

SUDSKA PRAKSA

– Pripremio: Predrag Krsmanović

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju

– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 142 – 157.
– Radni odnosi u FBiH – str. 158 – 172.
– Javne nabavke – str. 173 – 187. Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 24.2. Evidencija o radnom stažu, poseban staž, itd
 • 26.1. Zakon o privrednim društvima

PITANJE: Molim Vas za odgovor na pitanje koliko dugo dioničko društvo može zadržati vlastite dionice nakon sticanja istih?

Koliko dugo dioničko društvo može zadržati vlastite dionice Pročitaj više

PITANJE: Skupština privrednog društva u isključivom vlasništvu Kantona je usvojila Odluku kojom se zabranjuje Upravi toga privrednog društva da vrši prijem radnika na neodređeno ili na određeno vrijeme, premještanje radnika sa jednog na drugo radno mjesto, kao i produženje ugovora o radu. Članom 65 stav (1) alineja 9 Statuta privrednog društva je propisano da Uprava ima nadležnost da vrši zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom odnosno poslovnicima i važećim zakonima, i u vezi s tim ima dužnost i odgovornosti propisane članom 45. Zakona o javnim preduzećima. U donošenju svoje Odluke Skupština privrednog društva se poziva na član 24. Statuta iako iz ovog člana, kada se pročita, ne proizilazi osnov za donošenje ovakve Odluke. Je li Skupština privrednog društva u vlasništvu Kantona mogla donijeti ovakvu Odluku?

Ingerencije Skupštine društva u postupku zapošljavanja Pročitaj više

PITANJE: Da li se staž proveden u ratu može priznati kao prethodni staž na osnovu kojeg uposlenik ima uvećanje plaće za 0,4% predviđeno našim Pravilnikom o radu. Djelatnik ima 2 godine ratnog staža, koji je u radnoj knjižici naveden u duplom iznosu, znači 4 godine. Ukoliko ima pravo na povećanje plaće za taj ratni staž, računa li se za period 2 ili 4 godine.

Da li posebni staž čini staž osiguranja Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

Portal RECko

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 10.643 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 350 KM (odnosno 300 KM u zavisnosti od oblasti), a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2024. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije

 


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 300 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2023. godine (99 izdanja + 11 u 2024.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2024. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata