Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • JAVNE NABAVKE
 • RADNI ODNOSI
Portal RECko javne nabavke

Objavljeno nova 82 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.696 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Kako riješiti dilemu da li je neka nabavka roba ili radova?


✓ Da li se okvirni sporazum potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke ili na vrijednost ponude?


✓ Da li se vraćaju ponude koje su dostavljene nakon odgađanja nastavka postupka nabavke zbog izjavljene žalbe na tendersku dokumentaciju


✓ Istekao rok za unos obavještenja o dodjeli ugovora na portal nabavki


Pročitaj više

Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno nova 72 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.376 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Dokvalifikacija/prekvalifikacija radnika,


✓ Prerastanje ugovora o radu u slučaju promjene firme,


✓ Upućivanje radnika na rad u inozemstvu,


✓ Raspodjela kadra
Pročitaj više

Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 56 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.280 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Ugovor o radu izvan prostorija poslodavca gdje je sjedište firme u FBiH a radnik će obavljati poslove na teritoriju RS-a


✓ Kriterijumi za bodovanje radnika koji se smatraju tehnološkim viškom,


✓ Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,


✓ Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - oblast radnog prava
 • Aktuelni seminari za pravnike
 • Aktuelni seminari Zaštita na radu FBIH
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi
 • Seminari za pravnike

Eksproprijacija u praksi – praktični problemi primjene zakonskih odredbi – seminar – Juni 2022

Pojam i postupak

Postupak eksproprijacije

Praktični problemi u primjeni zakonskih odredbi sa aspekta korisnika eksproprijacije, upravnih organa, ranijeg vlasnika

Eksproprijacija nekretnina u državnom vlasništvu


Predavači:

Mila Eminović – Mr. iur., IMPPM

Mr. iur. Jasmin Voloder


Seminar

icon-briefcase 27. 6. – Sarajevo

Pročitaj više

Plate, naknade, elektronske usluge Porezne uprave – seminar – Banja Luka – Jun 2022

Plate, naknade i druga primanja

Obračun plate i dodataka na platu

Poreski tretman plate i drugih naknada

Platna lista i zastara prava na platu

Elektronske usluge Porezne uprave


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka

Dragan Zornić – dipl.iur. – Poreska uprava Republike Srpske


Interaktivni seminar

icon-briefcase 30. 6. – Banja Luka

Pročitaj više

Zaštita na radu i inspekcijski nadzor – seminar – Juni 2022

Rokovi za donošenje/usklađivanje općih akata

Akt o procjeni rizika

Interni akt o zaštiti na radu

Radnik za zaštitu na radu

Povjerenik za zaštitu na radu

Način i uvjeti obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu


Seminar

icon-briefcase 30. 6. – Sarajevo

Pročitaj više

Inspekcijski nadzor i sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu – savjetovanje – Juni 2022

Zasnivanje radnog odnosa

Zaključivanje ugovora o radu i vrste ugovora

Radno vrijeme, godišnji odmor i odsustva

Prava i obaveze radnika

Obaveze poslodavaca

Sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu


Predavači:

Zlatan Kišić – dipl. iur. – inspektor rada

Dušan Đuričić – dipl. iur. – sudija

Jusuf Brkić – dipl. iur. – REC d.o.o.


Savjetovanje

icon-briefcase 24. 6. – Sarajevo

Pročitaj više

Savjetovanje ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki – Juni 2022.

Provođenje postupka javne nabavke

Otvaranje ponude, ocjena ponude i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Postupak pravne zaštite u javnim nabavkama


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 15. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 16. 6. – Banja Luka

Pročitaj više

Radni odnosi FBiH – seminar – Maj 2022

Usklađivanje Pravilnika o radu

Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Godišnji odmori


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Jusuf Brkić – dipl. iur.


Interaktivni seminar

icon-briefcase 23. 5. – Bihać

icon-briefcase 24. 5. – Mostar

icon-briefcase 25. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 26. 5. – Tuzla

3. 6. Snimak

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Finansije i računovodstvo
 • Radni odnosi

Forenzično računovodstvo

Knjiga – “FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO” Autorica: dr. Ševala Isaković-Kaplan  Sadržaj knjige: Literatura iz oblasti računovodstva i revizije u Bosni i Hercegovini bogatija je za udžbenik  “Forenzično računovodstvo” autorice Isaković-Kaplan dr Ševale. Predmetno djelo, sa teoretskog aspekta, predstavlja doprinos razvoju teorijskog konceptualnog…

Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH   MODEL PRAVILNIKA O ZAŠTITI NA RADU FBIH PRIPREMLJEN JE U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI NA RADU FBiH („Službene novine FBiH“, broj 79/20) (30.10.2020.)   Sadržaj modela Pravilnika o zaštiti na radu…

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

Priručnik koji je pred Vama pripremljen je u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju u FBiH koji je usvojen krajem 2019. godine („Sl. novine FBiH“, broj 96/19).

Naša je želja da se kancelarijsko poslovanje shvati kao bitan segment rada organa izvršne i zakonodavne vlasti, te drugih subjekata javnoga prava i predstavi kao važan i neodvojiv segment cjeline ukupnog funkcioniranja javne vlasti. Ono se ne vidi izvana, kroz oko nekoga ko posmatra rad subjekata javnoga prava, bilo da je to stranka u upravnom postupku ili obični zainteresirani građanin koji traže određene odgovore ili podnose zahtijeve za rješavanje određenih problema.

Kancelarijsko poslovanje u ukupnosti svog postojanja nema dodira sa vanjskom stvarnošću, ali bitno utiče na dinamiku aktivnosti koje obavljaju subjekti javnog prava od kojih zavisi ostvarivanje određenih prava stranaka u upravnom postupku ili krajnjih korisnika javnih usluga.

Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Juni 2022.

PRAVO
– Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine – pozicija, nadležnosti i status u političko-teritorijalnoj strukturi Bosne i Hercegovine
– Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih nacija
– Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prerađevina i ostalih proizvoda u Federaciji BiH – propis sa odloženom primjenom

RADNI ODNOSI
– Premještaj na drugo radno mjesto

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Gubici po proračun usljed sive ekonomije, stečaja i izbjegavanja plaćanja carinskih dažbina
– Novi Pravilnik o poreznoj rezidentnosti u Federaciji BiH
– Dugotrajna imovina namijenjena prodaji prema MSFI – u 5

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
– OBLIGACIONO PRAVO

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 76. – 86.
– Radni odnosi u RS – str. 87. – 99.
– Radni odnosi u FBiH – str. 100. – 111.
– Finansije i računovodstvo u RS – str. 112. – 122.
– Finansije i računovodstvo u FBiH – str. 123. – 132.
– Info stranica – str. 133. – 143.
Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Maj 2022.

PRAVO
– Specifičnosti državnog uređenja Bosne i Hercegovine
– Zastarjelost međusobnih potraživanja pravnih lica (II dio)
– Pravo vlasništva i „pravo na dom“ – odnos između dva „prava“ zagarantovana evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda

RADNI ODNOSI
– Naknada za neiskorišteni godišnji odmor – pravni i računovodstveni aspekt

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Rizik kamatne stope pri donošenju poslovnih odluka
– Računovodstveni i poreski tretman manjkova i viškova sredstava
– Koristi kao oporeziv dohodak zaposlenika

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
BOSNA I HERCEGOVINA
– OBLIGACIONO PRAVO
– RADNO PRAVO
– MOBING
– STVARNO PRAVO
– PARNIČNI POSTUPAK

REPUBLIKA HRVATSKA
– PARNIČNI POSTUPAK

REPUBLIKA SRBIJA
– OBLIGACIONO PRAVO
– PARNIČNI POSTUPAK

CRNA GORA
– RADNO PRAVO

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA
– Javne nabavke – str. 84. – 97.
– Radni odnosi u RS – str. 98. – 106.
– Finansije i računovodstvo u FBiH – str. 107. – 120.
– Info stranica – str. 121. – 131.
Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – April 2022.

PRAVO
– Važnost kodeksa sudijske etike s osvrtom na njegovu primjenu u praksi
– Zastarjelost međusobnih potraživanja pravnih lica (I dio)
– Novine u Federalnom Zakonu o PIO/MIO – problematična zakonska rješenja, sa osvrtom na sudsku praksu

RADNI ODNOSI
– Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika
– Državni i vjerski praznici
– Prava i obaveze poslodavca i radnika u slučaju privremene nesposobnosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Raspodjela ostvarene dobiti i pokriće gubitka – računovodstveni i porezni aspekt
– Obračun najniže plaće u Federaciji BiH
– Pravo na dodatke na plaće i naknade plaće koji se međusobno (ne)isključuju

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
– Penzijska prava
– Upravni postupak

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA
– Radni odnosi RS – str. 108. – 118. Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 12.1. Druga pitanja iz zaštite na radu
 • 7.1. Izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje stručnih poslova
 • 7.3. Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije

PITANJE: Obratili smo se ovlaštenom org. i maliom akta o procjeni rizika i izrade akta o zaštiti na radu poslali smo upit šta je još potrebno uraditi u skladu sa Zakonom? Od strane ovlaštene organizacije dobili smo predračun u kojem je navedeno više stavki koje smo obavezni preduzeti po ZOP i ZNR i to: pregled i servisiranje aparata, stručno osposobljavanje radnika za zdrav rad, ag. poslova ZNR, pregled električnih instalacija, pregled gnomomanskih instalacija, stručni trening i simulacija evaluacija, org. i vođenje poslova ZOP, periodični pregled hidrantske mreže, program obuke iz oblasti zaštite na radu, obuka uposlenika iz oblasti ZNR i sl. Da li je sve navedeno neophodno? Postoji li još nešto ili je ovo sve u konačnici?

Sastav ponude za izradu akta o procjeni rizika Pročitaj više

PITANJE: Ukoliko ovlaštena organizacija kojoj je poslodavac povjerio poslove zaštite na radu ima propuste da li poslodavac može biti odgovoran za takve nedostatke i u konačnici kažnjen od strane inspekcije?

Obaveze ovlaštene organizacije i oslobađanje odgovornosti poslodavca za učinjenje propuste Pročitaj više

PITANJE: Da li je moguće da nam jedna ovlaštena organizacija izvrši izradu akta o procjeni rizika i izradu internog akta ZNR, a da ostale poslove povjerimo drugoj ovlaštenoj organizaciji?

Angažman dvije ovlaštene organizacije za dva različita osnova (izrada akta o procjeni rizika, osposobljavanje radnika za rad) Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

 

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 8.875 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 230 KM, a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2022. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 230 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2021. godine (77 izdanja + 11 u 2022.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2022. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Forenzicno racunovodstvo JPG

  Forenzično računovodstvo

  70.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija! Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  25.00 KM
 • Akcija!

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM
 • Akcija! Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  200.00 KM
 • Akcija! Praktični aspekti javnih nabavki – I dio

  Praktični aspekti javnih nabavki
  I dio

  35.00 KM