Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Maj 2024

Časopis Pravo i finansije - Maj 2024

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj

Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj 2024

Banja Luka - 28. 05. 2024.

Sarajevo - 29. 05. 2024

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Maj 2024

Časopis Pravo i finansije – Maj 2024

PRAVO

Doktrinarno i zakonsko određenje pravnih lijekova sa osvrtom na parnični postupak

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – novine u cilju unaprjeđenja sistema

Kriptovalute kao virtuelna imovina i pravni okvir za njihovu regulaciju u Bosni i Hercegovini


RADNI ODNOSI

Prikaz jednakosti plaća žena i muškaraca


JAVNE NABAVKE

Okvirni sporazum – sličnosti i razlike između ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Upravljanje profitabilnošću

Pravo na povrat poreza na dodatu vrijednost ili poreski kredit nastao podnošenjem PDV prijave

Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine


OSVRTI

Upravljanje usklađenošću i informacijska sigurnost


SUDSKA PRAKSA

Pripremio: prof. dr. Faruk Latifović, sudija kantonalnog suda u Tuzli


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 136 – 152.

Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 153 – 169.

Zaštita na radu u FBiH – str. 170 – 187.


PRAVO

Doktrinarno i zakonsko određenje pravnih lijekova sa osvrtom na parnični postupak

dr. Faruk Latifović

Parnični je postupak, zakonom uređeni postupak, namijenjen raspravljanju i odlučivanju u građanskopravnim sporovima. Naše pravo, u parničnim postupcima, poznaje trostepenost. Ukoliko bi stranka bila nezadovoljna prvostepenom presudom, omogućen joj je redovni pravni lijek – žalba. A u slučaju nepovoljnog ishoda žalbenog postupka, stranci je osigurana i revizija, kao pravni lijek trećeg stepena. Postoji i ustanova ponavljanja postupka, koje se može iskoristiti, bez obzira da li je postupak okončan u prvom, drugom ili trećem stepenu.

str. 14 – 20.

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – novine u cilju unaprjeđenja sistema

mr. Aleksandar Bozalo

Novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (dalje ZSPNFTA) iz februara ove godine, uređene su definicije ključnih pojmova, a obveznici provođenja mjera su preciznije definisani, prošireni i usklađeni sa sektorskim zakonima. Saradnja sa obveznicima definiše i predviđa dodatne mjere i radnje koje preduzimaju obveznici. U znatno širem obimu je definisana procjena rizika pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, a sve u skladu sa procjenom rizika u BiH. Jasnije su određene mjere identifikacije i praćenja, sa detaljno navedenim podacima koji se prikupljaju. Poboljšana je definicija politički eksponiranih lica, a ustanovljena je i lista javnih funkcija. Novim zakonom predviđene su mjere pojačane identifikacije i praćenja koje se primjenjuju na klijente iz visokorizičnih zemalja. Među najvažnije odredbe spada ograničenje plaćanja gotovinom, pa tako između ostalog, pravno ili fizičko lice koje nije obveznik, ne smije primiti gotov novac za plaćanje roba, nepokretnosti ili vršenja usluga, ukoliko gotovinsko plaćanje prelazi iznos od 30.000,00 KM. Uvedene su nove obaveze izvještavanja Finansijsko obavještajnog odjeljenja (FOO-a), uključujući notare i advokate, te je ojačan status ovlaštenih lica.

str. 21 – 32.

Kriptovalute kao virtuelna imovina i pravni okvir za njihovu regulaciju u Bosni i Hercegovini

dr.sc. Rialda Ćorović

Dok interesovanje za trgovinu virtuelnom imovinom, odnosno kriptovalutama raste u svjetskim razmjerima, u Bosni i Hercegovini je nešto drugačija situacija. Naime, trgovina virtuelnom imovinom u Bosni i Hercegovini je tek u povoju, jer ista nije zakonski regulisana na nivou države, obzirom na specifičnost državnog uređenja, te činjenicu da se većina zakona o ekonomiji i finansijskoj politici donosi na entitetskom nivou. Dok je u Republici Srpskoj ova oblast djelimično regulisana usvajanjem Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 63/22), u Federaciji Bosne i Hercegovine se još uvijek čeka na taj čin. Pomenuti zakon je usvojen krajem 2022. godine, te se, dakle, primjenjuje skoro dvije godine na teritoriji Republike Srpske. Za to vrijeme je u Republici Srpskoj registrovano šest kripto mjenjačnica, koje imaju dozvolu za pružanje usluga povezanih sa virtuelnim valutama. U radu se, isto tako, daje prikaz uporednih državnih regulativa koje su prepoznale kriptovalute kao današnju realnost i uvele iste u svoje poslovanje, odnosno zakonske akte, i koje mogu poslužiti kao primjer dobrih praksi za Bosnu i Hercegovinu.

str. 33 – 46.


RADNI ODNOSI

Prikaz jednakosti plaća žena i muškaraca

Alan Vajda, mag. iur.

U sklopu navedenog stručnog članka autor obrađuje problematiku u svezi jednakosti plaća žena i muškaraca prema odredbama važećeg Zakona o radu, odnosno Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj

str. 47 – 61.


JAVNE NABAVKE

Okvirni sporazum – sličnosti i razlike između ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma

Ervin Kreševljaković, dipl.pravnik

Okvirni sporazum je jedan od možda najznačajnijih instituta u kompletnom sistemu javnih nabavki. Provođenje javne nabavke uz korištenje ovog veoma praktičnog i korisnog alata odnosno tehnike javne nabavke ima višestruko pozitivne učinke na sve učesnike postupka, dakle i na ugovorne organe ali i na dobavljače. Istovremeno, provođenjem postupka javne nabavke sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma podstiče se i zadovoljava većina opštih principa javnih nabavki kao temelja na kojima počiva cijeli sistem. Tu se prije svega misli na ekonomičnost postupka javne nabavke koja se postiže tzv. okrupnjavanjem (grupisanjem) nabavki što sve u konačnici ima pozitivne, prije svega finansijske, efekte. Istovremeno, provođenje okvirnog sporazuma nam omogućava implementaciju više (različitih) modaliteta i načina zaključenja ugovora što takođe djeluje pozitivno na brzo i efikasno zadovoljavanje potreba ugovornih organa ostavljajući pri tome dosta slobode ugovornim stranama kojih baš i nema u „klasičnim sistemima javne nabavke“. Kako se kod okvirnog sporazuma radi o alatu tj. tehnici javne nabavke a ne o postupku javne nabavke veoma je bitno vidjeti koje su to sličnosti ali i razlike između okvirnog sporazuma i (običnog) ugovora o javnoj nabavci. Na kraju je bitno objasniti i na koji način se može izmijeniti okvirni sporazum i ugovor zaključen na osnovu okvirnog sporazuma, tokom njegovog trajanja.

str. 62 – 73.


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Upravljanje profitabilnošću

Dr. Mirna Pajević Rožajac

Profitabilnost se najčešće izražava profitnom stopom koja predstavlja udio profita u prodaji i pokazuje koliko je ostvareno dobiti po svakoj prodatoj jedinici u novcu. Najvažniji pokretači profitabilnosti su rast prodaje i bruto marže, smanjenje operativnih i kapitalnih troškova, te efikasno upravljanje obrtnim sredstvima, odnosno rast neto obrtnog kapitala.

Svaka kompanija želi da efikasno upravlja obrtnim sredstvima da bi obezbjedila likvidnost i profitabilnost u svom poslovanju, odnosno pozitivan neto novčan tok, sa akcentom na novčani tok od poslovnih (operativnih) aktivnosti. Efikasno upravljanje obrtnim sredstvima podrazumjeva tri važne odluke: naplata od kupaca treba da je što brža, zadržavanje zaliha treba da je kratko uz ostvarenje zadatih ciljeva proizvodnje i prodaje, i plaćanje dobavljačima treba da je što duže.

Kompanijama je veoma teško zadovoljiti sva tri cilja, a to je biti dovoljno likvidan, sa druge strane malo zadužen i visoko profitabilan.

str. 74 – 91.

Pravo na povrat poreza na dodatu vrijednost ili poreski kredit nastao podnošenjem PDV prijave

Samira Memić, diplomirani ekonomist

Svako lice koje je upisano u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza dužno je podnositi blagovremeno i ispravno popunjene poreske prijave do dana donošenja rješenja kojim se obveznik briše iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza ili mu se oduzima ID broj, bilo po službenoj dužnosti ili po zahtjevu. Samooporezivanje je prijava indirektnog poreza u kojoj lice koje ima obaveze indirektnih poreza dostavlja UIO obaveze po osnovu indirektnih poreza, uključujući vrstu poreza, različite iznose i druge propisane podatke. Podnošenjem PDV prijave obveznik se opredjeljuje za povrat razlike ulaznog poreza ili poreski kredit.

Postavlja se pitanje, kad poreski obveznik ima pravo na povrat razlike ulaznog poreza, koja je nastala podnošenjem PDV prijave?

Kad se poreskom obvezniku odobrava poreski kredit nastao podnošenjem PDV prijave?

str. 92 – 102.

Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine

Prof.dr.sc. Jozo Piljić

Nakon početnog priznavanja dugotrajne materijalne imovine (postrojenja, nekretnina i opreme) društvo treba odabrati jednu od metoda iskazivanja vrijednosti: metodu troška nabave, prema kojoj se vrijednost dugotrajne materijalne imovine iskazuje po njezinu trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja ili metodu revalorizacije, prema kojoj se dugotrajna materijalna imovina iskazuje prema revaloriziranom iznosu koju čini fer vrijednost te imovine na datum revalorizacije, umanjena za kasniju ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Revalorizaciju dugotrajne materijalne imovine uređuje MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine provodi se u slučaju kada se knjigovodstvena vrijednost te imovine znatno razlikuje od njezine fer vrijednosti. Postupak revalorizacije kao metode za postizanje fer cijena dugotrajne nematerijalne imovine uređuje MRS 38 – Nematerijalna imovina. Postupci mjerenja (procjene) dugotrajne nematerijalne imovine identični su kao i kod dugotrajne materijalne imovine.

str. 103 – 114.


OSVRTI

Upravljanje usklađenošću i informacijska sigurnost

v.prof.dr. Haris Hamidović

Učinkovito upravljanje usklađenošću zahtijeva discipliniran pristup koji bi, između ostalog, trebao uključivati ​​razvoj osnovnog sigurnosnog standarda organizacije – identifikaciju svih sigurnosnih kategorija i kontrola primjenjivih na organizaciju. U ovom radu govorimo o pristupu koji menadžeri informacijske sigurnosti u Bosni i Hercegovini mogu koristiti za razvoj osnovnog sigurnosnog standarda organizacije s ciljem učinkovitog upravljanja usklađenošću.

str. 115 – 121.


SUDSKA PRAKSA

Pripremio: prof. dr. Faruk Latifović, sudija kantonalnog suda u Tuzli

 • Stranka nije saslušana zbog bolesti – Član 227. stav 1. tačka 2. Zakona o parničnom postupkuČlan 164. Zakona o parničnom postupku;
 • Stranka nije saslušana zamolbenim putem u inostranstvu – Član 227. stav 1. tačka 2. Zakona o parničnom postupkuČlan 164. Zakona o parničnom postupku;
 • Regresni zahtjev prema vlasniku i vozaču neosiguranog vozila za nastalu štetu – Član 16. stav 4. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornostiČlan 174. Zakona o obligacionim odnosima;
 • Ništavost ugovora za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, kod izostanka dozvolu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, za kolektivnu organizaciju – Član 2. stav 1. i 2. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih pravaČlan 103. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima;
 • Posljedice ništavosti ugovora za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava – Čl. 103. i 104. Zakona o obligacionim odnosima;
 • Odgovornost Zaštitnog fonda kada je društvo za osiguranje u likvidaciji – Član 16. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obveznim osiguranjem od odgovornostiČlan 69. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ;
 • Ujednačavanje sudske prakse između sudskih vijeća i sudija pojedinaca istog suda – Član 237. stav 4. tačka 1. Zakona o parničnom postupkuČlan 18. stav 3. Poslovnika o unutrašnjem sudskom poslovanju;
 • Odgovornost Zaštitnog fonda kada je društvo za osiguranje u likvidaciji – Član 16. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obveznim osiguranjem od odgovornostiČlan 69. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju;
 • Odgovornost Zaštitnog fonda kada je društvo za osiguranje u likvidaciji – Član 16. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obveznim osiguranjem od odgovornostiČlan 69. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju;
 • Odgovornost Zaštitnog fonda kada je društvo za osiguranje u likvidaciji – Član 16. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obveznim osiguranjem od odgovornostiČlan 69. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju;
 • Odgovornost Zaštitnog fonda kada je društvo za osiguranje u likvidaciji – Član 16. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obveznim osiguranjem od odgovornostiČlan 69. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju;
 • Odgovornost Zaštitnog fonda kada je društvo za osiguranje u likvidaciji – Član 16. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obveznim osiguranjem od odgovornostiČlan 69. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju
 • Odgovornost Zaštitnog fonda kada je društvo za osiguranje u likvidaciji – Član 16. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obveznim osiguranjem od odgovornostiČlan 69. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju :
 • Zatezne kamate i troškovi postupka – Član 24. stav 2. Zakona o izvršnom postupku pred Sudom BiH;
 • Zatezna kamata na dosuđene iznose naknade na ime nematerijalne štete i različita praksa redovnih sudova – Član 277. u vezi sa članom 186. Zakona o obligacionim odnosima;
 • Stvarna nadležnost i Aneks „G“ Sporazuma o sukcesiji – Čl. 1-4. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH;
 • Izbjeglički i status supsidijarna zaštite – Član 44. Zakona o azilu Čl. 19. i 22. Zakona o azilu;
 • Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu – Član 96. stav 1. tač. a. i b. Zakona o raduČlan 102. Zakona o radu.

str. 121 – 135.


SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz javnih nabavki  – str. 136 – 152.
 • Rok važenja Uvjerenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH;
 • Datum realizacije prethodnog ugovora;
 • Organizacione jedinice;
 • Diskriminirajući tekst tenderske dokumentacije;
 • Uvjerenje o državljanstvu, vjenčani listovi – pregovarački postupak ili?
 • Zapisnik o pregledu lokacije;
 • Usluga nadzora nad izvođenjem radova;
 • Promjena cijene;
 • Nabavka zdravstvenog sistematskog pregleda;
 • Procijenjena vrijednost;
 • Platni promet;
 • Ograničeni postupak, otkazivanje postupka;
 • Okvirni sporazum;
 • Član 45. ZJN, konkurentski zahtjev i starost dokaza iz člana 46. – osnovana žalba?
 • Pokretanje direktnog sporazuma;
 • Rok za potpis ugovora u slučaju jednog ponuđača u otvorenom postupku.
Odgovori na pitanja iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – str. 153 – 169.
 • Izricanje disciplinske mjere prestanka radnog odnosa;
 • Podnošenje prijave o potrebi za radnicima zavodu za zapošljavanje;
 • Isplata toplog obroka radnicima sa nepunim radnim vremenom;
 • Isplata plate za vrijeme odsustva zbog vođenja postupka otkazivanja ugovora o radu;
 • Podaci o stručnom nadzoru u ugovoru o probnom radu;
 • Vrijeme ovjere sporazuma o prestanku radnog odnosa i pravno dejstvo;
 • Isplata plate u otkaznom roku i umanjenje plate zbog bolovanja u ovom roku;
 • Zaposlenje na poslovima sa nižom stručnom spremom radnika koji ima VSS stručnu spremu;
 • Periodi probnog rada i produžavanje;
 • Izmjene ugovora o radu aneksom ugovora uslijed izmjena visine plate;
 • Povrat dokumenata kandidatima po okončanju postupka prijema radnika u radni odnos;
 • Pravno dejstvo datuma ovjere sporazuma o prestanku radnog odnosa;
 • Kojim aktom se ureduju obaveze radnika u pogledu izvršenja poslova?
 • Dostavljanje kopije evidencije o prisustvu na radu radniku;
 • Karakter lakše povrede na radu uslijed ponavljanja;
 • Izricanje disciplinskih mjera;
 • Izricanje sankcije za lakše povrede radnih obaveza;
 • Bodovanje radnika na bolovanju u oblasti obrazovanja;
 • Plaćeno odsustvo;
 • Isplata otpremnine;
 • Neizvršavanje poslova po nalogu poslodavca;
 • Izmjena plate radnicima putem anexa ugovora;
 • Odbijanje radnika da potpiše anex ugovora o radu zbog promjene radnog mjesta;
 • Da li se obustavlja isplata porodične penzije studentu ukoliko mu firma isplaćuje stipendiju?
Odgovori na pitanja iz oblasti zaštite na radu u Federaciji BiH – str. 170 – 187.
 • Podnošenje prijave o povredi na radu;
 • Popunjavanje Izvještaja o povredi na radu;
 • Obavještavanje Inspekcije rada kod povrede na radu;
 • Upotrebna dozvola i periodična ispitivanja sredstava za rad;
 • Periodični ljekarski pregledi;
 • Periodični pregledi i ispitivanja opreme lične zaštite;
 • Mjere sigurnosti i zaštite na radu –osposobljavanje za siguran i zdrav rad;
 • Osposobljavanje radnika iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu;
 • Uslovi koje treba ispunjavati Povjerenik Zaštite na radu;
 • Radno mjesto iz oblasti zaštite na radu uslijed dodjeljivanja poslova druge vrste.

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis 2024 – Časopis