SEMINAR IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 


Dvodnevni seminar :

07 – 08. 08. 2024. 09:30h
Hotel “Hollywood” Sarajevo

REC d.o.o. organizuje DVODNEVNI SEMINAR – sa praktičnim uputama za sticanje znanja iz oblasti zaštite na radu u FBiH, sa ciljem da budu od koristi za one koji se bave zaštitom na radu kod poslodavaca, a i same poslodavce. U toku trajanja seminara – uključili smo ČETIRI predavača koji će izlagati cjelokupnu materiju iz oblasti zaštite na radu. Kao što smo koncipirali strukturu sadržaja programa edukacije, tako smo planirali i predavače. Prvi dio seminara bit će posvećen Općim pravnim institutima Zakona i podzakonskih akata o čemu će govoriti stručnjak iz oblasti prava, drugi dio je posvećen medicini rada gdje će govoriti stručnjaka iz oblasti medicine rada. Treći dio posvećen je posebnom, praktičnom radu sa učesnicima radionice o čemu će govoriti inžinjer iz oblasti zašite na radu. I četvrti dio se odnosi na inspekciju iz oblasti zaštite na radu.

Cilj nam je da osposobimo učesnike seminara za profesionalno obavljanje poslova zaštite na radu, a posebno, mogu biti od koristi za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu za one koji imaju tu obavezu. U cjelini radionice su koncipirane da odgovore na ključna pitanja vezana za posebnu, praktičnu, provedbu pojedinih zakonskih i podzakonskih akata.

Predavači na seminaru su renomirani stručnjaci iz oblasti zaštite na radu koji su se pokazali i dokazali kao izvrsni predavači i poznavaoci zašite na radu u dosadašnjoj saradnji. 

SADRŽAJ: SEMINAR I RADIONICA:

PRVI DAN: 07. 08. 2024. godine:

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini 

 • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
 • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
 • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
 • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
 • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
 • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
 • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegovoj implementaciji?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
 • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
 • Kada se vrše Izmjene i dopune akta o procjeni rizika?
Pitanja i odgovori


Izrada internog akta, odnosno, Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija u vođenju poslova za zaštitu na radu

 • Šta se sve uređuje Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca?
 • Može li poslodavac sam da obavlja poslove zaštite na radu i u kojim djelatnostima?
 • Koji su uvjeti da bi ovlaštena organizacija mogla obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca?
 • Koji su uvjeti da bi poslodavac mogao obavljati sam poslove zaštite na radu?
 • Razlika između veličine (firme ili institucije) po broju zaposlenih, radnih mjesta sa povećanim rizikom, organizacijskih jedinica, u FBiH i u RS?
  • Mala preduzeća, organizacije i institucije
  • Srednja preduzeća, organizacije i institucije
  • Velika preduzeća, organizacije i institucije
 • Kako se obavljaju poslovi iz oblasti zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Da li se može angažirati ovlaštena organizacija za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Druga pitanja organizacione naravi
Pitanja i odgovori

 

Prevencija povreda na radu i profesionalnih oboljenja

Dužnosti prevencije poslodavca u oblasti zaštite od povreda na radu i profesionalnog oboljenja:

 • da vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i utvrdi poslove sa povećanim rizikom,
 • obavještava radnike o opasnostima i štetnostima po njihovo zdravlje na radnom mjestu,
 • osposobljava radnike i izdaje uputstva za siguran rad,
 • zabranjuje rad ukoliko radnik nije osposobljen ili mu prijeti opasnost po zdravlje i život,
 • osigurava prethodne i periodične ljekarske preglede radnika koji rade na poslovima na kojima postoje povećani rizici po zdravlje i preduzima mjere za sprječavanje nastanka invaliditeta i profesionalnih oboljenja radnika,
 • da radniku koji obavlja poslove sa povećanim rizikom, prije početka rada osigura prethodni ljekarski pregled, kao i periodični ljekarski pregled u toku rada,
 • da za poslove sa specifičnim zahtjevima koji, u cilju sigurnog i uspješnog rada uvjetuju posebne, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika na tim radnim mjestima.
Pitanja i odgovori

 

Evidencija, izvještavanje i obavještavanje o nesrećama i profesionalnim oboljenjima

Zakon o zaštiti na radu  i Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju propisane su evidencije koje vodi poslodavac o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima:

 • Sadržaj izvještaja o povredi na radu
 • Sadržaj izvještaja o profesionalnom oboljenju
 • Način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju
 • Evidencija o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima
 • Prijava povrede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti
 • Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju kantonalnoj inspekciji
 • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika:
 • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – inspekcija za zaštitu na radu (dalje: kantonalni inspektor) dužna je odmah po prijemu obavještenja poslodavca izvijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove (dalje: Federalna uprava) o svakom smrtnom slučaju, nesreći na radu koja dovodi do onesposobljenosti u trajanju od tri ili više dana ili bilo kojem događaju koji je zadesio jednog ili više radnika.
 • Kantonalni inspektor obavezan je izvršiti uviđaj svakog smrtnog slučaja, nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika i teže povrede na radu kod poslodavca.
 • Nakon izvršenog uviđaja, kantonalna uprava obavezna je preduzeti odgovarajuće mjere i dostaviti izvještaj Federalnoj upravi.
 • Kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika, uviđaj će izvršiti i federalni inspektor.
 • Izvještaj inspekcije
 • Šta sadrži Obrazac za podnošenje izvještaja o povredi na radu
 • Način popunjavanja Obrazca za podnošenje izvještaja o povredi na radu
 • Dostavljanje izvještaja:
  • radniku koji je pretrpio povredu, odnosno kod kojeg je nastalo oboljenje,
  • nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik zdravstveno osiguran,
  • ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja usluge specifične zdravstvene
  • zaštite/medicine rada kod poslodavca, kao i
  • nadležnoj inspekciji rada.
Pitanja i odgovori

 

DRUGI DAN: 08. 08. 2024. godine:

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu 

 • Šta su sredstva za rad?
 • Šta je radna okolina?
 • Zbog čega se obavljaju periodični pregledi?
 • Tko može vršiti ispitivanja i periodične preglede?
 • Šta podliježe periodičnim pregledima i ispitivanjima?
 • Koji su rokovi?
 • Šta je sadržaj Zapisnika?
 • Šta sadrži upotrebna dozvola?
 • Evidencije i čuvanje dokumenata
Pitanja i odgovori

 

Izrada elaborata za prijavu gradilišta

 • Koje su obaveze poslodavca po pitanju elaborata za prijavu gradilišta?
 • Šta je sadržaj elaborata o uređenju gradilišta?
 • Koji su opšti podaci koje sadrži elaborat?
 • Šta sadrži opis radova?
 • Šta sadrže mjere za sigurnost i zdravlje na radu u okviru elaborata?
Pitanja i odgovori

 

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu 

 • Važeći Zakon o ZNR i pripadajući propisi
 • Opća pravila i mjere zaštite na radu
 • Obaveze poslodavaca
 • Organizovanje poslova zaštite na radu
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu
 • Prava i dužnosti povjerenika za zaštitu na radu
 • Dužnosti radnika
 • Uputstva za sigurnu upotrebu i rukovanje sredstvima za rad
 • Osposobljavanje radnika
 • Akt o procjeni rizika
 • Interni akt o zašiti na radu – Pravilnik za zaštitu na radu
 • Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika i obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Obaveza vođenja evidencija kod poslodavca
 • Posebno osiguranje radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom
 • Inspekcijski nadzor
 • Kaznene odredbe.
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Predavači su renomirani stručnjaci iz oblasti zaštite na radu.

 

Literatura:

Predavanja na seminaru i radionicama bit će usklađena sa pravnom legislativom za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu. Mi smo vodili računa da seminar i teme na seminaru, u sadržajnom smislu, odgovaraju radnicima koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu, ili onima koji će polagati stručni ispit iz ove oblasti.

 1. Zakon o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 79/20),
 2. Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22),
 3. Pravila o procjeni rizika (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21),
 4. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21),
 5. Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21),
 6. Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima s povećanim rizikom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 24/21),
 7. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavaca (“Službene novine Federacije BiH, broj: 34/21),
 8. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 83/21),
 9. Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 83/21),
 10. Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 09/23),
 11. Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 09/23),
 12. Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91),
 13. Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 38/86),
 14. Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu („Službeni list FNRJ“, br. 16/47, 18/47 i 36/50),
 15. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudeljarama („Službeni list FNRJ“ broj: 46/47),
 16. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim preduzećima („Službeni list FNRJ“, broj: 56/47),
 17. Pravilnik o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama („Službeni list FNRJ“, br. 14/48, 18/48),
 18. Pravilnik o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama, kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka („Službeni list FNRJ“, broj: 69/48),
 19. Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i pri drugim radovima (prilog broj 8 uz „Službeni list FNRJ“, broj: 98/49),
 20. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno- tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima (prilog broj 8 uz „Službeni list FNRJ“, broj: 55/50),
 21. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji („Službeni list FNRJ“, broj: 7/55),
 22. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima („Službeni list FNRJ“, broj: 36/58),
 23. Pravilnik o higijensko-tehničkim mjerama pri radu na preradi i obradi metala („Službeni list FNRJ“, broj: 40/61),
 24. Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri lučko-transportnom radu („Službeni list SFRJ“, broj: 14/64),
 25. Pravilnik o zaštiti na radu pri tehničkom obrađivanju legura lakih metala u kupatilima s nitratnim solima („Službeni list SFRJ“, broj: 48/65),
 26. Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima („Službeni list SFRJ“, broj: 55/65),
 27. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila („Službeni list SFRJ“, broj: 17/66),
 28. Pravilnik o zaštiti na radu s uređajima za ukrcavanje i iskrcavanje tereta na pomorskim brodovima i plovilima unutrašnje plovidbe („Službeni list SFRJ“, broj: 32/66),
 29. Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi („Službeni list SFRJ“, broj: 34/68),
 30. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu („Službeni list SFRJ“, br. 42/68 i 45/68),
 31. Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice („Službeni list SFRJ“, broj: 65/91),
 32. Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni list SFRJ“, broj: 35/69),
 33. Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ“, broj: 55/69),
 34. Pravilnik o posebnim mjerama i normativima za zaštitu na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože („Službeni list SFRJ“, broj: 47/70),
 35. Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama („Službeni list SFRJ“, broj: 29/71),
 36. Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad („Službeni list SFRJ“, broj: 18/91),
 37. Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu („Službeni list SR BiH“, broj: 20/85),
 38. Pravilnik o zaštiti na radu sa razvijačima acetilena i acetilenskim stanicama („Službeni list SR BiH“, broj: 2/87),
 39. Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala („Službeni list SR BiH“, broj: 5/86),
 40. Pravilnik o zaštiti na radu u željeznicama („Službeni list SR BiH“, br. 42/86 i 3/87),
 41. Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Službeni list SR BiH“, broj: 5/88),
 42. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije („Službeni list SR BiH“, broj: 34/88).

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR/RADIONICA JE NAMIJENJEN/A:
 • radnicima koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita;
 • radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu;
 • povjerenicima za zaštitu na radu;
 • šefovima pravnih službi;
 • inžinjerima / radnicima zaštite na radu;
 • direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu;
 • advokatima i pravnicima;
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 

Stručni ispit:

Za one koji imaju namjeru da polažu stručni ispit želimo skrenuti pažnju da on obuhvata teorijsko i praktično poznavanje zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, normativa i standarda iz oblasti zaštite na radu, te može obuhvatati i praktično poznavanje upotrebe i rukovanja uređajima i instrumentima koji se koriste za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu.

Posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno. Pismeni dio posebnog dijela stručnog ispita se sastoji od praktičnog zadatka na kojem kandidat treba da pokaže sposobnost samostalnog rada i u kojem treba da izrazi teorijsko i praktično znanje u navedenim oblastima. Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita podrazumijeva odbranu izrađenog praktičnog zadatka.Uspjeh kandidata na posebnom dijelu stručnog ispita se ocjenjuje ocjenom „položio“ ili „nije položio“.

Dakle, posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno, a sastoji se od praktičnog zadatka na kojem kandidat treba da pokaže sposobnost samostalnog rada i u kojem treba da izrazi teorijsko i praktično znanje u određenim oblastima propisano Pravilnikom.


KOTIZACIJA (sa PDV-om):

330 KM po jednom učesniku;
320 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
310 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak dva dana (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 


PRIJAVA NA SEMINAR/RADIONICU:

Obavezna prijava na seminar/radionicu putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo