Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

Seminar - Zemljisne knjige - Decembar 2023

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Eksproprijacija

Izdavanje dokumentacije za građenja


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

12. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko-poslovanje FBiH - Decembar 2023

Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju – Seminar – Decembar 2023

Kancelarijsko poslovanje u FBiH


Predavač:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH


Seminar

22. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Decembar 23

Seminar – Javne nabavke – Decembar 2023

Modul I – Planiranje nabavki, objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki

Modul II – Novi pravilnik o E-aukciji stupa na snagu

Modul III – Rješavanje problema nedostavljanja ponuda u nabavkama prirodnih i zakonskih monopola

Modul IV – Žalbeni postupak sa pregledom nove prakse URŽ-a


Predavači

Samir Buljina

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Vesna Dizdarić


Mjesto održavanja

19. 12. – Bihać

21. 12. – Sarajevo

22. 12. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - Decembar 2023

Zasnivanje radnog odnosa, Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora, Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu – Seminar – Decembar 2023

Zasnivanje radnog odnosa

Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora

Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu


Predavači:

Danijela Radonić,MA – sekretar Višeg privrednog suda

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada

Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda


Seminar

08. 12. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Zastita na radu - Decembar 2023

Zaštita na radu – Seminar – Decembar 2023

1. Prevencija povreda na radu i profesionalnih oboljenja

2. Evidencija, izvještavanje i obavještavanje o nesrećama i profesionalnim oboljenjima

3. Prava radnika na specifičnu zdravstvenu zaštitu/medicinu rada

4. Prava radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja


Predavači:

Renomirani stručnjaci iz oblasti: radnih odnosa, zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

14. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Inspekcijski nadzor - Porezni tretman placanja u oblasti radnih odnosa - Novembar 2023

Seminar – Inspekcijski nadzor, Izmjene i dopune pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak, Porezni tretman plaćanja u oblasti Radnih odnosa – Novembar 2023

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI

INSPEKCIJSKI NADZOR

POREZNI TRETMANI ISPLATA U OBLASTI RADNIH ODNOSA


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur.– REC d.o.o.

Zlatan Kišić, dipl. iur.– Inspektor rada

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH


Seminar

24. 11. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka - Novembar

Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Novembar 2023

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

AKTI POSLODAVCA U ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA I PROVEDBENI AKTI ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Seminar

23. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje FBiH -Novembar 2023

Primjena propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju – Seminar – Novembar 2023

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

Arhivsko poslovanje – arhiviranje i čuvanje predmeta i akata


Predavači:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH

Dr. sc. Šimun Novaković, – Zamjenik ravnatelja Arhiva BiH


Seminar

16. 11. – Sarajevo

Pročitaj više


Javne nabavke - Seminar - Novembar 23

Seminar – Javne nabavke – Novembar 2023

Rad Komisije za javne nabavke Vs. Rad službenika za javne nabavke,

Šta je izmijenjeno u Pravilnicima za rad Komisije i obuci Službenika za javne nabavke?

Interni pravilnik, sankcije za nedonošenje istog?

Šta se sve istražuje kroz prethodnu provjeru tržišta – praktični primjeri?

Direktni sporazum i konkurentski zahtjev za dostavu ponuda;

Ispravno utvrđivanje kvalifikacionih uslova u tenderskim dokumentacijama (čl. 45. – 52. Zakona o javnim nabavkama);

Sačinjavanje tehničkih specifikacija u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;

Primjeri tehničkih specifikacija za specifične vrste nabavki;


Predavači

Ivana Grgić

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Josip Jakovac

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

28. 11. – Banja Luka

29. 11. – Sarajevo

30. 11. – Mostar

01. 12. – Tuzla

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje - Novembar

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Seminar – Novembar 2023

Kancelarijsko i Arhivsko poslovanje,

Takseno poslovanje

Rad sa strankama

Povremeni kancelarijski poslovi

Pečati, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

16. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


ODGOĐENO ZA 27.11: Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – Seminar – Novembar 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić,sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić,sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

27. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka

Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Oktobar 2023

Zaštita ličnih podataka u oblasti radnih odnosa

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

26. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar iz oblasti Zaštite na radu

Seminar iz oblasti zaštite na radu – Oktobar 2023

Izrada internog akta, odnosno, Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija u vođenju poslova za zaštite na radu kod poslodavca

Radnik zaštite na radu

Ljekarski pregled radnika

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Osposobljavanje radnika za siguran rad

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu


Predavači

Predavači su renomirani stručnjaci iz oblasti zaštite na radu


Mjesto održavanja

24. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Stvarna prava - Eksproprijacija - Zemljisne knjige i premjer katastra zemljista i nepokretnosti

Stvarna prava – Eksproprijacija – Zemljišne knjige i premjer katastra zemljišta i nepokretnosti – Seminar – Oktobar 2023

1. STVARNA PRAVA I STVARNOPRAVNI ODNOSI

2. EKSPROPRIJACIJA U PRAKSI

3. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

4. ZAKON O PREMJERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA / NEKRETNINA


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

19. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Usvojen novi Pravilnik o e-aukciji Aktuelni problemi i prakticni primjeri

Seminar – Javne nabavke – Usvojen novi Pravilnik o e-aukciji, Aktuelni problemi i praktični primjeri – Oktobar 2023

Ispravno planiranje nabavki

Objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki

Istraživanje tržišta prije objave Plana?

Hodogram aktivnosti provođenja otvorenog i ograničenog postupka

Izuzeća sa praktičnim primjerima

Novi pravilnik o E-aukciji

Prikaz ispravnog rada Ugovornog organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN),

Prikaz najčešćih grešaka Ugovornih organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN)

Najvažnije napomene za konkurentski zahtjev


Predavači

Samir Buljina (Bivši član URŽ-a)

Kemal Muhamedović (Agencija za Javne Nabavke)

Josip Jakovac (Agencija za Javne Nabavke)

Ivana Grgić (Ovlašteni predavač AJN)


Mjesto održavanja

icon-briefcase 25. 10. – Sarajevo

icon-briefcase 27. 10. – Banja Luka

icon-briefcase 30. 10. – Bihać

icon-briefcase 31. 10. – Mostar

Pročitaj više