Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

Seminar - (Privatno) – Pravna pitanja izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, vjetro turbine) - Maj 2024

Seminar – (Privatno) – Pravna pitanja izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije – Maj 2024

1) Uvod, općenito o pravnom okviru koji regulira proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

2) Izgradnja objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora v. zaštita okoliša

3) Stvarno-pravni status uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; djelovanje načela superficies solo cedit, da li se radi o pokretnim ili nepokretnim stvarima?

4) Uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kao objekt založnog prava (hipoteka ili zaloga na pokretnim stvarima) odnosno drugih prava osiguranja (posebna vlasnička prava odnosno leasing, zadržanje prava vlasništva)

5) Mogućnosti koje nude Okvirni zakon o zalozima BiH i entitetski zakoni o stvarnim pravima

6) Pravo građenja i pravo služnosti – klasični instituti u funkciji izgradnje uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

7) Rješenje uporednog prava koja bi bila primjenjiva u BiH

8) Sudska praksa vezana za obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.


Predavač:

Prof. dr. Meliha Povlakić


Seminar

22. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Carine - Banja Luka - Maj 2024

Seminar – Porijeklo roba i Carinska tarifa – Maj 2024

I. PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU.

II. ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

III. KUMULACIJA PORIJEKLA

IV. ZABRANA POVRATA ILI OSLOBAĐANJA OD CARINE

V. ELEKTRONSKI IZDATE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1

VI. Dodatak A – ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

VII. NEDOVOLJNA OBRADA ILI PRERADA (Praktični primjeri)

VIII. CARINSKA TARIFA BIH 2024


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 14. 05. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Carine - April 24

Seminar – Porijeklo roba i Carinska tarifa – April 2024

I. PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU.

II. ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

III. KUMULACIJA PORIJEKLA

IV. ZABRANA POVRATA ILI OSLOBAĐANJA OD CARINE

V. ELEKTRONSKI IZDATE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1

VI. Dodatak A – ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

VII. NEDOVOLJNA OBRADA ILI PRERADA (Praktični primjeri)

VIII. CARINSKA TARIFA BIH 2024


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 22. 04. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - April 2024_2

Seminar – Javne nabavke – April 2024

Novi portal javnih nabavki

E-aukcija (prikaz kroz sistem e-nabavke)

Izvještavanje Ugovornih organa o postupcima na Portalu javnih nabavki

Novi Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke, centralizovane nabavke, uspostavljanje centralnog nabavnog organa

Smjernice za ispravno sastavljanje tenderskih dokumentacija i ponuda

Nabavke u zdravstvu (lijekovi, medicinski aparati, itd…)

Postupci male vrijednosti (konkurentski zahtjev, direktni sporazum)


Predavači

Zlatko Lazović– ekspert iz javnih nabavki

Kemal Muhamedović– ekspert za e-nabavke Agencije za javne nabavke BiH

Ivana Grgić– ekspert iz javnih nabavki

Josip Jakovac– šef normativno – pravne grupe Agencije za javne nabavke BiH

Amina Malkić– ekspert iz javnih nabavki

Dragana Kovačević– ekspert iz javnih nabavki


Mjesto održavanja

22. 04. – Bihać

24. 04. – Sarajevo

25. 04. – Banja Luka

29. 04. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Banja Luka - April 2024

Seminar – Zemljišne knjige – April 2024

Najčešća pitanja iz Zakona o stvarnim pravima

Eksproprijacija

Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske


Predavač:

dr. Nedeljko Krajišnik – advokat iz Banja Luke


Seminar

19. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Parnicni postupak - RS - April 2024

Seminar – Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – April 2024

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić – sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

26. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Parnični postupak I dio FBiH - April 2024

Seminar – Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – April 2024

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Stranke i zastupanje

Prigovori u parničnom postupku


Predavači:

Doc. dr. sci. Adis Poljić – sudija Općinskog suda u Živinicama

Dr. sci. Faruk Latifović, profesor VŠ – sudija Kantonalnog suda u Tuzli


Seminar

26. 04. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi FBiH- April 2024

Seminar – Godišnji odmori, Inspekcijski nadzor, Plaćeno i neplaćeno odustvo – April 2024

Godišnji odmori,

Plaćeno i neplaćeno odustvo

Inspekcijski nadzor u vezi primjene Zakona o radu (Primjeri iz prakse)

Praktična pitanja i odgovori


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Zlatan Kišić, dipl. iur. – kantonalni inspektor rada

Alma Purišević – dipl. iur. – REC d.o.o.


Seminar

16. 04. – Sarajevo

18. 04. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Mart 2024

ODGOĐENO ZA 15.04. Seminar – Zemljišne knjige – April 2024

Pravni režim nekretnina u procesu transformacije u BiH sa posebnim osvrtom na državnu imovinu


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.,

mr. Nizama Mališević


Seminar

15. 04. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - April 2024

Seminar – Pravo na godišnji odmor, Inspekcijski nadzor i sankcije za poslodavce – April 2024

Pravo na godišnji odmor

Inspekcijski nadzor i sankcije za poslodavce


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

15. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Radni Odnosi FBiH - Mart 2024

Seminar – Ocjena radne sposobnosti radnika – Mart 2024

Ocjena radne sposobnosti radnika sukladno Zakonu o PIO/MIO

Obaveze poslodavca prema radniku s promijenjenom radnom sposobnošću i radnika kojem je ugroženo zdravlje


Predavači:

Dejan Šetina – Sekretar Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur


Seminar

21. 03. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zastita na radu - Mart 2024

Seminar – Zaštita na radu – Mart 2024

Interni akt o zaštiti na radu

Postupak skraćivanja radnog vremena na radnim mjestima sa povećanim rizikom

Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Renomirani stručnjaci iz oblasti: radnih odnosa, zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

20. 03. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Mart 2024_2

Seminar – Javne nabavke – Mart 2024

Ispravno utvrđivanje kvalifikacionih uslova (čl-45.-52. ZJN);

Sačinjavanje tehničkih specifikacija u skladu sa ZJN, sa ispravnim primjerima;

Novi pravilnik o E-aukciji, novine i iskustva od početka primjene istog;

Žalbeni postupak s osvrtom na aktivnu legitimaciju i praktičnim primjerima;

„Profesionalni žalitelji“

Pregled najznačajnije prakse URŽ-a i Suda BiH od početka primjene izmjena i dopuna ZJN-a.


Predavači

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Ivana Grgić

Josip Jakovac


Mjesto održavanja

25. 03. – Bihać

26. 03. – Mostar

27. 03. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Carine - Mart 2024

Seminar – Porijeklo roba i Carinska tarifa – Mart 2024

I. PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU.

II. ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

III. KUMULACIJA PORIJEKLA

IV. ZABRANA POVRATA ILI OSLOBAĐANJA OD CARINE

V. ELEKTRONSKI IZDATE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1

VI. Dodatak A – ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

VII. NEDOVOLJNA OBRADA ILI PRERADA (Praktični primjeri)

VIII. CARINSKA TARIFA BIH 2024


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 29. 03. – Tuzla

Pročitaj više


Seminar - Zastita na radu - RS - Mart 2024

Seminar – Zaštita na radu – Mart 2024

Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Povrede na radu: prevencija, evidencija, izvještavanje i obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu

Interni akt o zaštiti na radu

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Danijela Radonić – Okružni privredni sud Banjaluka

Momčilo Đekanović, dipl. ing. – Inspekcija zaštite na radu


Seminar

12. 03. – Banja Luka

Pročitaj više