Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

Javne nabavke - Seminar - Juni 2023

Javne nabavke – Seminar – Juni 2023

Vrste i izbor odgovarajućih postupaka, provođenje usluga iz ANEKSA II, izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pravne usluge

Rad Komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke, interni pravilnik, vršenje prethodne provjere tržišta sa primjerima

Utvrđivanje kvalfikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji (čl. 45. – 52. ZJN), određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke, sačinjavanje tehničke specifikacije u skladu sa ZJN


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 20. 6. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 22. 6. – Mostar

Pročitaj više


RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja, Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu – Seminar – Juni 2023

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja – Danijela Radonić

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu – Radmila Puzić


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

icon-briefcase 21. 6. – Banja Luka

Pročitaj više


Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Seminar – Juni 2023

Kancelarijsko i Arhivsko poslovanje,

Takseno poslovanje

Rad sa strankama

Povremeni kancelarijski poslovi

Pečati, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

icon-briefcase 08. 06. – Banja Luka

Pročitaj više


Inspekcijski nadzor, Vrste ugovora o radu, Godišnji odmori

Inspekcijski nadzor, vrste ugovora o radu, godišnji odmori – Seminar – Maj/Juni 2023

Inspekcijski nadzor

Vrste ugovora o radu

Godišnji odmori


Predavači:

Zlatan Kišić, dipl. iur. – Inspektor rada

Fahrudin Mustafić, dipl. iur. – Inspektor rada

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.


Seminar

icon-briefcase 31. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 02. 06. – Tuzla

Pročitaj više


Naknada stete, ugovorna odgovornost za stetu ugovor o djelu u radnim odnosima

Naknada štete, ugovorna odgovornost za štetu, ugovor o djelu u radnim odnosima – Seminar – Maj 2023

MODUL I: Naknada štete

MODUL II: Ugovorna odgovornost za štetu

MODUL III: Ugovori o djelu – poslovi, porezi…

Ugovori o privremenim i povremenim poslovima

Ugovor o radu na određeno vrijeme


Učesnici savjetovanja

Prof. dr. sc. Abedin Bikić – Pravni fakultet u Sarajevu

Dr. sc. Vesna Lazić – Pravni fakultet u Sarajevu

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Stvarna prava - Etažno vlasništvo - Upis prava u zvanične evidencije o nekretninama

Zemljišne knjige – Seminar – Sarajevo – Maj 2023

STVARNA PRAVA

ETAŽNO VLASNIŠTVO

UPIS PRAVA U ZVANIČNE EVIDENCIJE O NEKRETNINAMA


Predavači

mr. iur. Jasmin Voloder,

mr. Nizama Mališević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 30. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Javne nabavke - Maj

Javne nabavke – Seminar – Maj 2023

Okvirni sporazum, ugovori male vrijednosti i izvještavanje o sprovedenim postupcima

Ugovori i izmjene ugovora u postupcima javnih nabavki sa praktičnim primjerima

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije


Predavači

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 23. 5. – Mostar

icon-briefcase 24. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 25. 5. – Banja Luka

Pročitaj više


Primjena zakona i podzakonskih akata o zastiti na radu

Primjena zakona i podzakonskih akata o zaštiti na radu – Seminar – Maj 2023

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

Izrada internih akta poslodavca o zaštiti na radu

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Povrede na radu i profesionalno oboljenje – sadržaj i način podnošenja izvještaja


Predavači

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 16. 05. – Sarajevo

icon-briefcase 17. 05. – Mostar

Pročitaj više


PRIMJENA CEFTA ODLUKE U BOSNI I HERCEGOVINI U 2023. GODINI

Primjena CEFTA odluke 1/2021 u BiH u 2023. godini – Seminar – Maj 2023

I CEFTA Odluka broj 1/2021

II NOVA PRELAZNA PRAVILA PORIJEKLA

III OVLAŠTENI IZVOZNIK


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 11. 5. – Sarajevo

Pročitaj više


Radni angažman stranaca u BiH i slanje radnika u inostranstvo, Godišnji odmori u 2023. godini

Radni angažman stranaca u BiH i slanje radnika u inostranstvo, Godišnji odmori u 2023. godini – Seminar – Maj 2023

Pravni aspekti rada stranaca – Danijela Radonić

Slanje radnika u inostranstvo – Danijela Radonić

Radni angažman stranaca u BiH – Branislav Mojević

Godišnji odmori u 2023. godini – Radmila Puzić


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. pravnik

Branislav Mojević – dipl. pravnik

Radmila Puzić – dipl. pravnik


Seminar

icon-briefcase 16. 5. – Banja Luka

Pročitaj više


hotel-board-jahorina-fb2

Parnični postupak sa sudskom praksom I dio – Seminar – April 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić, – sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić, – sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

icon-briefcase 28. 4. – Istočno Sarajevo

Pročitaj više


RADNI ODNOSI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE U FBiH

Radni odnosi u organima javne uprave u FBiH – Seminar – April 2023

Radni odnosi državnih službenika i namještenika

Odlučivanje po žalbi državnih službenika i namještenika izjavljenih protiv odluka iz radnih odnosa

Inspekcijski nadzor


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, – dipl. iur.

Pero Matijević, – Odbor za žalbe

Željko Škarica, – Glavni upravni inspektor FBiH


Seminar

icon-briefcase 26. 4. – Sarajevo

Pročitaj više


Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka 2

Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – April 2023

Zaštita ličnih podataka

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 28. 04. – Mostar

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Mart 2023

Zaštita ličnih podataka

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 28. 03. – Banja Luka

icon-briefcase 30.03. – Sarajevo

Pročitaj više


IMOVINSKO PRAVO, IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI, NAJČEŠĆA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE, PRAKTIČNO POSTUPANJE, KONKRETNI PRIMJERI IZ PRAKSE

Zemljišne knjige – Seminar – Sarajevo – Mart 2023

Najčešća pitanja iz Zakona o stvarnim pravima i Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom

Eksproprijacija

Zakon o zemljišnim knjigama

Zakon o premjeru i katastru zemljišta / nekretnina


Predavači

mr. iur. Jasmin Voloder,

mr. Nizama Mališević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 29. 03. – Sarajevo

Pročitaj više