OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI RADNIKA SUKLADNO ZAKONU O PIO/MIO

OBAVEZE POSLODAVCA PREMA RADNIKU S PROMIJENJENOM RADNOM SPOSOBNOŠĆU I RADNIKA KOJEM JE UGROŽENO ZDRAVLJE

 


Seminar:

09:30h
Mostar 17. 05. 2024 Hotel “Mostar”

Na seminaru će biti predstavljeni problemi i aktuelne dileme vezane za Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Problemi su vezani za ostvarivanje prava radnika i zaštitu prava radnika sa utvrđenom II kategorijom invalidnosti u skladu sa Zakonom o PIO, kao i postupanje poslodavca sa ovom kategorijom radnika u cilju zaštite zdravlja radnika i olakšavanja uvjeta rada sukladno preostaloj radnoj sposobnosti radnika.

Kada i kako se pokreće postupak ocjene radne sposobnosti i koji organ je nadležan za utvrđivanje radne sposobnosti radnika uslijed uočenih zdravstvenih promjena kod radnika?

Postoje dileme i zabune u vezi sa postupanjem sa radnicima koji izgube određene zdravstvene sposobnosti na radu ili u vezi sa radom zbog čega se nameću pitanja utvrđenih prava preraspodjele radnika II kategorije invalidnosti na odgovarajuće radno mjesto sukladno zdravstvenim sposobnostima utvrđenim od nadležnog Instituta za  medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja kao i mogućnosti stručnog osposobljavanja ili prekvalifikacije ovih radnika.

Sama primjena zakona izaziva različite dileme i nedoumice u vezi pojedinih odredbi, čija neadekvatna primjena može uzrokovati ozbiljne negativne posljedice kako za osiguranike, tako i za poslodavce.

U drugom djelu seminara su pitanja iz radnih odnosa koja se, u poslednje vrijeme najčešće javljaju u praksi a vezana su za radnike sa utvrđenom II kategorijom invalidnosti kao  i druga pitanja koja su aktuelna iz radnih odnosa. Iz tih razloga smo izdvojili praktična pitanja i odgovore sa namjerom da ih detaljnije obradimo tokom izlaganja.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu ovog seminara jer je riječ o pitanjima i problemima sa kojima se poslodavci suočavaju kada je riječ o regulisanju prava i obaveza iz oblasti PIO/MIO za radnike sa utvrđenom II kategorijom invalidnosti.

Riješite svoja konkretna pitanja iz oblasti radnog prava sa kojima se suočavate u praksi!


 

SADRŽAJ SEMINARA:

Ocjena radne sposobnosti radnika sukladno Zakonu o PIO/MIO

 • Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Postupak medicinskog vještačenja, kriteriji medicinskog vještačenja
 • Uloga instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
 • Dvostepenost rješavanja o pravima nosioca osiguranja i sudska zaštita prava.
 • Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Promjena i gubitak radne sposobnosti
 • Invalidnost kod osiguranika
 • Prava osiguranika sa promjenjenom radnom sposobnosti
 • Uslovi za invalidsku penziju i postupak utvrđivanja
 • Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika (“Službene novine FBiH”broj:3/17)
 • Prava radnika koji obavlojaju poslove sa povećanim rizikom
 • Koje su posljedice nepostupanja poslodavca po zaprimljenom Rješenju o utvrđenoj kategoriji invalidnosti radnika ?
 • Prava osiguranika kod kojeg je utvrđena promijenjena radna sposobnost;
 • Da li žalba na rješenje o invalidnosti odlaže izvršenje rješenja?
 • Naknada zbog čekanja na raspoređivanje i naknada zbog manje plaće;
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću;
 • Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom
 • Postupak prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom
 • Vandredni ljekarski pregledi

Pitanja i odgovori

 

Obaveze poslodavca prema radniku s promijenjenom radnom sposobnošću i radnika kojem je ugroženo zdravlje

 • Promijenjena radna sposobnost radnika
 • Zabrana obavljanja poslova
 • Neispunjavanje zdravstvenih uslova za obavljanje poslova sa uvećanim rizikom
 • Opasnost od nastanka invalidnosti noćnog radnika
 • Zabrana rada grupa posebno osjetljivih na rizike na određenim poslovima
 • Pravo poslodavca da traži ocjenu zdravstvene sposobnosti
 • Utvrđivanje invalidnosti radnika
 • Uzroci promijenjene radne sposobnosti-invalidnost II kategorije
 • Prava radnika s promijenjenom radnom sposobnošću – invalida II kategorije
 • Pravo na dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i naknadu plaće
 • Osnovica za određivanje naknade plaće i valorizacija plaće
 • Ko obezbjeđuje prava
 • Kako obezbijediti drugo radno mjesto
 • Otkaz ugovora o radu s ponudom novog ugovora o radu pod izmijenjenim okolnostima – Primjer rješenja o otkazu
 • Uslov za otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću – Primjer rješenja
 • Otpremnina
 • Nemogućnost ostvarivanja prava po osnovu promijenjene radne sposobnosti
 • Kaznene odredbe Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Pitanja i odgovori


 

PREDAVAČI:

Dr. Boženka Galić Tirić – specijalista medicine rada i sporta 

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

 

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

175 KM po jednom učesniku;
165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo