Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari za pravnike

Eksproprijacija u praksi - praktični problemi primjene zakonskih odredbi

Eksproprijacija u praksi – praktični problemi primjene zakonskih odredbi – seminar – Juni 2022

Pojam i postupak

Postupak eksproprijacije

Praktični problemi u primjeni zakonskih odredbi sa aspekta korisnika eksproprijacije, upravnih organa, ranijeg vlasnika

Eksproprijacija nekretnina u državnom vlasništvu


Predavači:

Mila Eminović – Mr. iur., IMPPM

Mr. iur. Jasmin Voloder


Seminar

icon-briefcase 27. 6. – Sarajevo

Pročitaj više


Inspekcijski nadzor i sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu

Inspekcijski nadzor i sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu – savjetovanje – Juni 2022

Zasnivanje radnog odnosa

Zaključivanje ugovora o radu i vrste ugovora

Radno vrijeme, godišnji odmor i odsustva

Prava i obaveze radnika

Obaveze poslodavaca

Sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu


Predavači:

Zlatan Kišić – dipl. iur. – inspektor rada

Dušan Đuričić – dipl. iur. – sudija

Jusuf Brkić – dipl. iur. – REC d.o.o.


Savjetovanje

icon-briefcase 24. 6. – Sarajevo

Pročitaj više


Usklađivanje pravilnika o radu

Radni odnosi FBiH – seminar – Maj 2022

Usklađivanje Pravilnika o radu

Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Godišnji odmori


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Jusuf Brkić – dipl. iur.


Interaktivni seminar

icon-briefcase 23. 5. – Bihać

icon-briefcase 24. 5. – Mostar

icon-briefcase 25. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 26. 5. – Tuzla

3. 6. Snimak

Pročitaj više


Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Sistematizacija radnih mjesta u praksi, razlozi za otkaz ugovora o radu – seminar – Maj 2022

Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Razlozi za otkaz ugovora o radu


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. iur.

Radmila Puzić – dipl. iur. – Inspekcija rada


Interaktivni seminar

icon-briefcase 31. 5. – Banja Luka

Snimak seminara

6. 6. 2022.

Pročitaj više


Sveobuhvatna izrada plana integriteta u institucijama

Sveobuhvatna izrada plana integriteta u institucijama – seminar – Maj 2022

Svrha i značaj planova integriteta

Pravila izrade plana integriteta

Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta

Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika

Izrada i usvajanje plana integriteta

Praktičan rad na indentificiranju rizika i faktora rizika sa fokusom na mjere za unapređenje integriteta


Uvodničar i predavač:

Sead Lisak – predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH

Nermin Kadribašić – antikorupcijski ekspert/Lucid Linx


Interaktivni seminar

icon-briefcase 18. 5. Sarajevo

Pročitaj više


Parnični postupak sa sudskom praksom

Parnični postupak sa sudskom praksom – seminar – Maj 2022

Tužba i odgovor na tužbu

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Stranke i zastupanje

Prigovori u parničnom postupku


Predavači:

Dr. sci. Adis Poljić – sudija Osnovnog suda

Dr. sci. Faruk Latifović – sudija Kantonalnog suda


Interaktivni seminar

icon-briefcase 27. 5. Sarajevo

Pročitaj više


Pravni režim nekretnina

Pravni režim nekretnina – seminar – April 2022

Zemljišno-knjižno pravo – izabrana pitanja

Etažno vlasništvo – izabrana pitanja

Založno pravo


Predavač:

Prof. dr. Meliha Povlakić – Pravni fakultet u Sarajevu


Interaktivni seminar

20.4.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Pročitaj više


OTKAZ UGOVORA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

Izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO, Otkaz ugovora o radu i druge aktuelnosti iz radnih odnosa – seminar – april 2022

Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom

Izmjene zakona o PIO/MIO

Aktuelnosti iz radnih odnosa


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Mr.sc. Kenan Spahić

Jusuf Brkić – dipl. iur.


Interaktivni seminar

icon-briefcase 29. 3. – Mostar

icon-briefcase 30. 3. Sarajevo

6. 4. Snimak

Pročitaj više


Pravni i porezni aspekt obračuna plaća u FBiH

Pravni i porezni aspekt obračuna plaća u FBiH – seminar – februar 2022

Šta čini plaću radnika / Plaća i najniža plaća

Utvrđivanje najniže plaće – izmjene pravilnika i ugovora o radu

Osnovica za obračun naknade

Radno vrijeme i prekovremeni rad kod obračuna plaće

Obavezna evidencija radnog vremena

Neoporezive isplate zaposlenicima


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Mirela Mašić – dipl. ecc


Interaktivni seminar

25.2.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Snimak seminara

2. 3. 2022.

Pročitaj više


AKTUELNA PITANJA IZ PRIMJENE ZAKONA O PIO/MIO

Aktuelna pitanja iz primjene zakona o PIO/MIO – seminar – decembar 2021

 
Aktuelna pitanja iz primjene Zakona o PIO/MIO

Radni odnosi – praktični problemi

Predavači: Mr.sc. Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur – REC d.o.o.

22. 12. 2021., Sarajevo

Interaktivni seminar

24. 12. 2021.

Snimak

Pročitaj više


Upravljanje konfliktima u radnoj sredini – radionica – januar2022

 
Razumijevanje prirode konflikata i upravljanje konfliktima

Uzroci nastanka konflikata, faze rješavanja, odgovor na konflikt, vještine upravljanja konfliktima

Radionica

25.1.

Sarajevo

09:30

Predavač: Tufo Omir, dipl.ecc.

Pročitaj više


UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

Upravni postupak i upravni spor – seminar – novembar 2021

Upravni postupak

Pojam i predmet upravnog spora

Interaktivni seminar 4.11. / Snimak seminara, 9.11.

Predavač:

Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Pročitaj više


ORGANI UPRAVLJANJA U DIONIČKIM DRUŠTVIMA

Organi upravljanja u dioničkim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću – seminar – Oktobar 2021

Uloga i odgovornost skupštine i nadzornog odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

Odbor za reviziju

Odnosi između organa društva

Direktor društva

Interaktivni seminar 10.11. / Snimak seminara, 12.11. i 15.11.

Predavači:

Jasmina Pašić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Pročitaj više


Objavljen novi Zakon o stečaju

Novi Zakon o stečaju u Federaciji BiH – seminar – Novembar 2021

Osnovne odredbe / ✓ Opće procesne odredbe

Predstečajni postupak / ✓ Stečajni postupak

Reorganizacija dužnika / ✓ Međunarodni stečaj

PREDAVAČ:

Hakija Zajmović – sudija Općinskog suda u Sarajevu

Interaktivni seminar

Sarajevo, 2. 11. 2021.

Snimak seminara

4. 11. 2021. i 9. 11. 2021.

Pročitaj više


ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PRI UPOTREBI NOVIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Zaštita ličnih podataka u digitalnom okruženju – interaktivni webinar – Juli 2021

Privatnost i zaštita ličnih podataka u digitalnom okruženju

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka u digitalnom okruženju i provedbeni akti Zakona o zaštiti ličnih podataka

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. / Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Interaktivni webinar

28. 07. 2021.

Snimak webinara

05. 08. 2021.

Pročitaj više