Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari za pravnike

Zalozno pravo - Juli 2024

Seminar – Založno pravo – Juli 2024

Mjenica

Hipoteka


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud

Dr. Nedeljko Krajišnik – advokat iz Banja Luke


Seminar

10. 07. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Upravni postupak - Juli 2024

Seminar – Upravni postupak – Juli 2024

Osnove upravnog postupka

Stranka i njeno zastupanje

Komuniciranje organa i stranaka

Prvostepeni upravni postupak

Pravni lijekovi u upravnom postupku


Predavači:

Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Jasmin Voloder, dipl. iur. – Općina Ilidža


Seminar

02. 07. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Arbitrazno rjesavanje privrednih sporova - Juni 2024

Seminar – Arbitražno rješavanje privrednih sporova – Juni 2024

Arbitražno rješavanje privrednih sporova

Bankarska garancija kao instrument obezbjeđenja urednog ispunjenja ugovora

Docnja (zakašnjenje) u ispunjenju obaveza

Raskid ugovora


Predavači:

Prof. dr. Abedin Bikić – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Almedina Šabić – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu


Seminar

21. 06. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Osnove Izvrsnog postupka FBiH - Juni 24

Seminar – Osnove Izvršnog postupka FBiH – Juni 2024

Osnove izvršnog postupka

Naplata potraživanja u izvršnom postupku

Najčešće greške u izvršnim prijedlozima


Predavači:

Nives Abdagić – sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

Jasenka Potogija – sudija Kantonalnog suda u Sarajevu


Seminar

28. 06. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zastita na radu - Banja Luka - Juni 2024

Seminar – Zaštita na radu u Republici Srpskoj – Juni 2024

Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Obaveze radnika zaštite na radu

Interni akt o zaštiti na radu i Izrada Akta o procjeni rizika

Osposobljavanje radnika za siguran rad


Predavači:

Msc. Predrag Grgić, dipl. ing.

Nataša Vukoje – Inspektor zaštite na radu u Odjeljenju Prijedor


Seminar

20. 06. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - E-kancelarijsko poslovanje - Banja Luka - Juni 2024

Seminar – Elektronsko kancelarijsko i arhivsko poslovanje i zaštita elektronskih podataka – Juni 2024

1. Prednosti uvođenja i izazovi elektronskog kancelarijskog poslovanja

2. Propisi koji regulišu elektronsko kancelarijsko poslovanje

3. Postupanje s dokumentima u elektronskom kancelarijskom poslovanju

4. Preduslovi za implementaciju elektronskog kancelarijskog poslovanja

5. Karakteristike informacionog sistema kancelarijskog poslovanja

6. Elektronsko kancelarijsko poslovanje kao ključni preduslov za razvoj elektronske uprave

7. Sigurnost informacija u elektronskom poslovanju


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

11. 06. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Zakon o fiskalizaciji - Maj 2024.

Seminar – Zakon o fiskalizaciji – Maj 2024

Novi model fiskalizacije – primjena

Putni troškovi


Predavači:

Slobodanka Popović – Ministarstvo finansija Vlade

Mirko Miličević – Poreska uprava Republike Srpske

Miroslav Brkić, dipl. ekonomista


Seminar

24. 05. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - (Privatno) – Pravna pitanja izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, vjetro turbine) - Maj 2024

Seminar – (Privatno) – Pravna pitanja izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, vjetro turbine) – Maj 2024

1) Uvod, općenito o pravnom okviru koji regulira proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

2) Izgradnja objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora v. zaštita okoliša

3) Stvarno-pravni status uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; djelovanje načela superficies solo cedit, da li se radi o pokretnim ili nepokretnim stvarima?

4) Uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kao objekt založnog prava (hipoteka ili zaloga na pokretnim stvarima) odnosno drugih prava osiguranja (posebna vlasnička prava odnosno leasing, zadržanje prava vlasništva)

5) Mogućnosti koje nude Okvirni zakon o zalozima BiH i entitetski zakoni o stvarnim pravima

6) Pravo građenja i pravo služnosti – klasični instituti u funkciji izgradnje uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

7) Rješenje uporednog prava koja bi bila primjenjiva u BiH

8) Sudska praksa vezana za obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.


Predavač:

Prof. dr. Meliha Povlakić


Seminar

22. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Carine - April 24

Seminar – Porijeklo roba i Carinska tarifa – April 2024

I. PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU.

II. ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

III. KUMULACIJA PORIJEKLA

IV. ZABRANA POVRATA ILI OSLOBAĐANJA OD CARINE

V. ELEKTRONSKI IZDATE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1

VI. Dodatak A – ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

VII. NEDOVOLJNA OBRADA ILI PRERADA (Praktični primjeri)

VIII. CARINSKA TARIFA BIH 2024


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 22. 04. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Banja Luka - April 2024

Seminar – Zemljišne knjige – April 2024

Najčešća pitanja iz Zakona o stvarnim pravima

Eksproprijacija

Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske


Predavač:

dr. Nedeljko Krajišnik – advokat iz Banja Luke


Seminar

19. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Parnicni postupak - RS - April 2024

OTKAZANO – Seminar – Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – April 2024

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić – sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

26. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Carine - Mart 2024

Seminar – Porijeklo roba i Carinska tarifa – Mart 2024

I. PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU.

II. ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

III. KUMULACIJA PORIJEKLA

IV. ZABRANA POVRATA ILI OSLOBAĐANJA OD CARINE

V. ELEKTRONSKI IZDATE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1

VI. Dodatak A – ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

VII. NEDOVOLJNA OBRADA ILI PRERADA (Praktični primjeri)

VIII. CARINSKA TARIFA BIH 2024


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 29. 03. – Tuzla

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Decembar 2023

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Eksproprijacija

Izdavanje dokumentacije za građenja


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

12. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje - Novembar

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Seminar – Novembar 2023

Kancelarijsko i Arhivsko poslovanje,

Takseno poslovanje

Rad sa strankama

Povremeni kancelarijski poslovi

Pečati, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

16. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


ODGOĐENO ZA 27.11: Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – Seminar – Novembar 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić,sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić,sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

27. 11. – Banja Luka

Pročitaj više