ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
I ZAŠTITA ELEKTRONSKIH PODATAKA


Seminar:

09:30h
Banja Luka 11. 06. 2023. Hotel “Bosna”

Organizacija kancelarijskog i arhivskog poslovanja je vrlo značajna aktivnost od čijeg pravilnog funkcionisanja zavisi efikasnost rada svih poslovnih subjekata, a posebno organa uprave, organizacija, službi, sudova, javnih ustanova, privrednih subjekata i ostalih pravnih lica.

Oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Federaciji BiH je slično regulisana propisima o kancelarijskom poslovanju, a cilj ovog seminara je upoznavanje s najnovijim izmjenama propisa, kojima je osigurano provođenje načela elektronskog poslovanja kroz oblast kancelarijskog poslovanja, ali i da učesnicima razriješi dileme koje se javljaju kod njihove primjene u praksi.

Kancelarijsko poslovanje je najvažnija sporedna djelatnost organa i poslovnih subjekata. Njega čini skup pravila kojima se određuje način postupanja i upravljanja s dokumentima. Pored tradicionalnog kancelarijskog poslovanja susrećemo se sa programima za elektronsko kancelarijsko poslovanje koji omogućavaju: kontrolisan pristup elektronskoj dokumentaciji, skraćenje vremena unosa podataka (jednom uneseni podaci se koriste ili dopunjuju prema potrebi), transformisanje papirnih u elektronske dokumente, brzo i efikasno pretraživanje po zadatim kriterijumima, te brže i efikasnije snalaženje u brojnim dokumentima, automatsku evidenciju svih promjena, generisanje svih dodatnih dokumenata, kreiranje različitih izvještaja sa mogućnošću grafičkog prikaza, arhiviranje predmeta, kao i trajno čuvanje baza podataka o predmetima i skeniranim dokumentima.

U današnjem digitalnom dobu, elektronsko kancelarijsko poslovanje ima ključnu ulogu u povećanju efikasnosti, produktivnosti i konkurentnosti organizacija.

Ovaj seminar će pružiti uvid u najnovije trendove, alate i tehnike koji se koriste u elektronskom poslovanju, kao i primjere uspješnih implementacija.

Seminar će se održati u interaktivnom formatu koji će omogućiti učesnicima da postavljaju pitanja, razmjenjuju iskustva i steknu praktična znanja o primjeni elektronskog kancelarijskog poslovanja.

Predavač na seminaru je vrstan poznavalac oblasti tradicionalnog i elektronskog kancelarijskog i arhivskog poslovanja, te Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće na ovom seminaru, i da kroz interaktivni pristup otklonite različite dileme i pitanja u vezi sa praktičnom primjenom elektronskog kancelarijskog i arhivskog poslovanja.


CILJ OVOG SEMINARA JE:

 • Upoznavanje polaznika sa normativno-pravnim okvirom i pojašnjenje izmjena propisa kojima se uređuje elektronsko kancelarijsko poslovanje, u smislu sticanja teorijskog znanja i vještine primjene tog znanja u praksi;
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa aktima u elektronskom obliku, od njihovog nastanka (prijema) do otpreme i arhiviranja;
 • Upoznavanje sa pravilima interne i eksterne elektronske komunikacije, načinom vođenja elektronskih evidencija dokumenata sa osvrtom na povjerljive akte, te unapređenjem i poboljšanjem efikasnosti obavljanja kancelarijskog i arhivskog poslovanja uvođenjem elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Upoznavanje sa značajem sigurnosti informacija u elektronskom poslovanju, sagledavanjem bezbjednosnih prijetnji u IT okruženju, u cilju zaštite elektronskih podataka kojima raspolažu;
 • Uključivanje polaznika seminara u interaktivni rad, kroz razmjenu iskustava i praktičnih primjera, što doprinosi sticanju novih znanja i vještina u rješavanju problema i nedoumica koje se pojavljuju u praksi.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

1. Prednosti uvođenja i izazovi elektronskog kancelarijskog poslovanja

Prednosti:

 • unaprijeđena efikasnost u radu sa dokumentima, kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada – sve do faze sigurnog arhiviranja predmeta,
 • bolja organizacija dokumenata i bezbjednost podataka,
 • automatsko evidentiranje svih promjena,
 • olakšano pretraživanje dokumentacije,
 • smanjenje potrebe za papirima.

Izazovi:

 • inicijalni troškovi i investicije,
 • sigurnosni rizici,
 • obuka i prilagođavanje zaposlenih,
 • održavanje kompatibilnosti sistema sa postojećim sistemima.

 

2. Propisi koji regulišu elektronsko kancelarijsko poslovanje 
 • Najvažniji propisi iz oblasti kancelarijskog poslovanja i elektronskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te izmjene propisa koji se odnose na elektronsko kancelarijsko poslovanje.
 • Pregled aktuelnih (novih) izmjena propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja, obim primjene i obaveze postupanja u skladu sa njima.

 

3. Postupanje s dokumentima u elektronskom kancelarijskom poslovanju
 • prijem, taksiranje i raspoređivanje elektronske pošte
 • potvrda o prijemu elektronskih akata
 • evidentiranje elektronske pošte
 • formiranje i dostavljanje u rad predmeta u elektronskom obliku
 • formiranje predmeta u elektronskom obliku,
 • združivanje akata, spajanje i dijeljenje predmeta u elektronskom obliku
 • službeni akati i razmjena podataka elektronskim putem
 • akti u elektronskom obliku, potpisani sigurnim e-potpisom
 • obaveza vraćanja elektronskih predmeta pisarnici
 • otpremanje elektronske pošte i skeniranih dokumenata
 • elektronska arhiva
 • čuvanje i upravljanje elektronskom dokumentacijom
 • zaštita tajnih elektronskih podataka

 

4. Preduslovi za implementaciju elektronskog kancelarijskog poslovanja
 • razvoj odgovarajućeg zakonodavstva
 • obezbjeđenje informaciono-komunikacione infrastrukture
 • elektronsko plaćanje takse i obrazaca
 • uspostavljanje baza podataka
 • primjena standarda i interoperabilnost

 

5. Karakteristike informacionog sistema kancelarijskog poslovanja
 • komponente informacionog sistema kancelarijskog poslovanja: hardver, softver, baze podataka, telekomunikacioni sistemi i tehnologije, ljudski resursi, procedure i metodologije procesuiranja i prenošenja informacija,
 • implementiranje sistema elektronskog kancelarijskog poslovanja
 • karakteristike IS kancelarijskog poslovanja
 • upravljanje informacionim sistemom,
 • utvrđivanje identiteta korisnika,
 • mjere za sprječavanje zloupotrebe informacionog sistema,
 • zaštita elektronskih podataka.

 

6. Elektronsko kancelarijsko poslovanje kao ključni preduslov za razvoj elektronske uprave
 • razlozi za uvođenje e-uprave
 • osnovni modaliteti e-uprave
 • servisi e-uprave
 • karakteristike e-uprave
 • personalizacija usluga u kontekstu e-uprave

 

7. Sigurnost informacija u elektronskom poslovanju
 • pregled propisa koji regulišu zaštitu podataka i informacionu bezbjednost
 • zaštita ličnih podataka
 • zaštita baza podataka
 • sigurnosne kopije podataka (backup)
 • kontrola upotrebe informacionog sistema
 • preispitivanje uočenih opasnosti i rizika za sigurnost informacionog sistema
 • krivična djela protiv bezbjednosti kompjuterskih podataka
 • zaštita od kompjuterskog kriminaliteta
 • bezbednosne prijetnje informacionim resursima i mjere zaštite.

Pitanja i odgovori


PREDAVAČ:

Prof. dr Milica Tepšić

 • Preko deset godina bila načelnik Odjeljenja za kancelarijsko poslovanje u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave (centralna pisarnica za republičke organe uprave Republike Srpske);
 • U Agenciji za državnu upravu Republike Srpske Banja Luka je ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisiji za polaganje stručnog ispita za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom za rad u upravi;
 • Licencirani predavač i mentor u okviru Sistema obuka za jedinice lokalne samouparve (opštine i gradove) u Bosni i Hercegovini, sa velikim brojem održanih seminara širom BiH;
 • Nalazi se u bazi eksperata Bosne i Hercegovine (izvođača obuka i konsultanata), kao ekspert za oblast elektronske uprave i elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Ovlašćeni ECDL (European Computer Driving Licence) predavač i ispitivač.
 • Angažovana je na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka i Visokoj školi Banja Luka College u Banja Luci, u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora na grupi predmeta iz oblasti poslovne i pravne informatike, te zaštite i sigurnosti podataka.
 • Koautor priručnika „Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje“ – izdavač REC d.o.o. Sarajevo;

 


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Zaposlenima koji su neposredno angažovani na poslovima kancelarijskog poslovanja;
 • Svima koji pri obavljanju svojih poslova primjenjuju propise iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja: rukovodiocima, pravnicima, sekretarima/cama, asistentima/cama;
 • Za sve one koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti tradicionalnog i elektronskog kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

 

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:00

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:
 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara –
molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo