Akcija!

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse)

35.00 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE)

U ovom priručniku sabrana su mnogobrojna pitanja obveznika i zvanični odgovori UINO na ista. Priručnik sadrži preko 240 pitanja i odgovora iz prakse, sistematizovanih prema zakonskim institutima.

Naš stručni saradnik za oblast PDV-a iz UINO, je kroz praktične primjere iz prakse u ovom priručniku dao odgovore na mnogobrojna pitanja iz prakse, a što su porezni tretman otpisa zaliha, prefakturisanje, PDV na ino usluge, PDV tretman doznačenih sredstava i dr.

Priručnik će obveznicima:

 • kroz praktične primjere objasniti pravilnu primjenu propisa iz oblasti PDV-a
 • svakodnevno pružati pomoć u radu po svim pitanjima vezanim za PDV
 • osigurati će pravilno postupanje u skladu s važećim propisima
 • olakšati ispunjavanje obaveza po osnovu PDV propisa
 • uštediti vrijeme i novac, i dr.

Priručnik je namijenjen poreskim obveznicima, računovodstvenim servisima, poreskim savjetnicima, konsulatanskim kućama, advokatima i svim drugim zainteresovanim licima, a njegov doprinos treba da se ogleda u lakšem razumijevanju propisa o PDV-u i propisa o akcizama što će u konačnici imati za cilj ispravno postupanje navedenih lica u sistemu indirektnih poreza. Naime, kroz svoju praksu u UIO i izvan UIO, autor je bio često svjedok negativnih implikacija po poreske obveznike zbog nedovoljnog poznavanja propisa iz oblasti PDV-a i akciza, zbog čega se nada da će planirani doprinos priručnika biti i ostvaren, te da će priručnik uspjeti dati odgovore na mnoga otvorena pitanja, a čitaoce zaintrigirati da više pažnje poklone pravilnoj primjeni propisa iz oblasti indirektnih poreza. Jer na koncu, samo ukoliko imamo ispravno postupanje u sistemu indirektnih poreza, onda gotovo sa sigurnošću možemo tvrditi da nećemo ugroziti uspješno i zakonito poslovanje poreskog obveznika.

Autor:

Anes Muslimović, dipl. iur.

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ

DIO I – PREDMET OPOREZIVANJA

 1. Promet robe
 2. Garancija
 3. Otpis robe
 4. Prefakturisanje dijela naknade
 5. Obračunavenje PDV-a na škart
 6. Obračunavanje PDV-a na dokumentu „trebovanje
 7. Obaveza obračunavanja PDV-a na obuku koju izvodi Crveni krst
 8. Oprihodovanje duga
 9. Naknada ostvarena u mjenjačnici
 10. Kupovina i prodaja dobara na teritoriji EU
 11. Isporuka u okviru garantnog roka
 12. Nagrade za najbolja idejna rješenja
 13. Prodaja teretnih vozila
 14. Posebna šema u građevinarstvu
 15. Održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova zgrada
 16. Prenos dobara nakon sprovedenog postupka likvidacije
 17. Plaćanje PDV-a na naknade koje ostvari pravobranilaštvo
 18. Usluga prevoza prilikom uvoza
 19. Prefakturisanje bankarske provizije dužniku
 20. Prefakturisanje fakture od neobveznika
 21. Reeksport
 22. Prenos kreditnih sredstava
 23. Zajednička izgradnja
 24. Poklon bon (Gift card)

DIO II – PROMET DOBARA

 1. Obračunavanje PDV-a na otpad iz proizvodnje
 2. Prodaja teretnog vozila nabavljenog od fizičkog lica
 3. Obračun PDV-a na zalihu stalnih sredstava nakon likvidacije
 4. Gradnja stambeno – poslovne zgrade od strane fizičkog lica
 5. Ustupanje kupljenog mobilnog telefona
 6. Prodaja vagon cisterne koja se nalaze van BiH
 7. Prefakturisanje troškova plata i doprinosa radnika
 8. Ustupanje mašine bez naknade
 9. Prodaja kombinovanog – teretnog vozila
 10. Prodaja rabljenih vozila
 11. Obaveze nakon izjave o preuzimanje perioda za ispravku ulaznog PDV-a
 12. Prenos poslovne imovine
 13. Otpis zaliha nakon požara
 14. Ispravka odbitka ulaznog PDV-a kod opreme
 15. Obaveze kod statusne promjene
 16. Obračunavanje PDV-a prilikom prodaje krava
 17. Avans iz inostranstva
 18. Upotreba goriva za vozila u vlasništvu obveznika
 19. Korištenje službenog putničkog vozila u privatne svrhe vlasnika firme
 20. Otpis robe i unošenje u PDV prijavu
 21. Prodaja putničkog vozila u koja su izvršena izvjesna ulaganja
 22. Prodaja oštećenog vozila u inostranstvu
 23. Prenos imovine
 24. Subvencioniranje kamate u leasing poslovima
 25. Otkup pšenice od fizičkih lica
 26. Avansi primljeni od fizičkih lica
 27. Prodaja dobara koja nisu prešla granicu BiH
 28. Otuđenje putničkog vozila kad nije korišten ulazni porez
 29. Prodaja kompletnog biznisa
 30. Uvoz materijala i mašina za proizvodnju u BiH

DIO III – PROMET USLUGA

 1. Iznajmljivanje poslovnog prostora bez naknade
 2. Period obračunavanja PDV-a prilikom iznajmljivanja objekata
 3. Inžinjerske usluge vezane za izgradnju objekta u inostranstvu
 4. Softverske usluge
 5. Usluge drumskog prevoza za dom zdravlja
 6. Turističke usluge
 7. Računovodstvene usluge
 8. Usluge pozicioniranja artikala
 9. Usluge posredovanja
 10. Različite usluge pružene elektronskim putem
 11. Edukacijska usluga pružena od strane lica sa sjedištem van BiH
 12. Usluga prevoza na relaciji BiH – Njemačka
 13. Usluga prevoza u EU
 14. Prevodilačke usluge
 15. Obaveze učesnika u konzorcijumu
 16. Usluge iz oblasti informatike, jezika i ekonomije
 17. Usluge javnog prevoza
 18. Finansijske usluge – kamate
 19. Licence
 20. Usluge iznajmljivanja programa
 21. Usluge dispečera za američko tržište
 22. Usluge mjenjačnice
 23. Najam izložbenog prostora u Njemačkoj
 24. Međunarodni prevoz
 25. Prevoz robe koja se izvozi
 26. Izvođenje građevinskih radova i uvoz opreme
 27. Ustupanje potraživanja
 28. Prodaja liste kupaca
 29. Usluge poslovnog konsaltinga
 30. Elektronske usluge
 31. Usluge promocije
 32. Usluge hotelskog smještaja
 33. Stavljanje osoblja na raspolaganje
 34. Usluge oglašavanja predmeta djelatnosti
 35. Računovodstvene i konsultantske usluge
 36. Usluge posredovanja i konsaltinga
 37. Usluge izrade koncepta upotrebe
 38. Odvjetničke usluge
 39. Prodaja patenta
 40. Posredovanje u naplati potraživanja
 41. Posredovanje kod prometa elektronskih dopuna
 42. Marketinške usluge i usluge organizacije koncerata
 43. Servisiranje radnih mašina
 44. Posredovanja pri prodaji
 45. Proširena garancija
 46. Kamate i prihodi proistekli od otkupa potraživanja
 47. Posredovanje
 48. Kamata na zajam
 49. Ustupanje radne snage
 50. Kupovina korištene imovine i iznajmljivanje iste
 51. Usluge obuke i implementacije programskog rješenja
 52. Davanje teretnih vozila na korištenje distributerima
 53. Advokatske usluge
 54. Plaćanje zakupnine uz odobreni popust
 55. Izdavanje nekretnine u Srbiji
 56. Razmjena usluga
 57. Preuzimanje ugovora o finansijskom lizingu

DIO IV – PORESKA OSNOVICA

 1. Podsticaj za proizvodnju mlijeka
 2. Umanjenje izlaznog PDV-a nakon završenog postupka stečaja
 3. Doznačena sredstva na ime rekonstrukcije cjevovoda i zaštitu okoliša
 4. Doznačena sredstva na ime saniranja divlje deponije
 5. Doznačavanje sredstava za izmirenje duga
 6. Novčana sredstva dobijena radi potpore malim preduzećima
 7. Finansijsko terećenje stranog pravnog lica
 8. KO u slučaju neiskorištene robe
 9. KO u slučaju greške na proizvodima
 10. Kamata u slučaju plaćanja prije dogovorenog roka
 11. Ispravka ulaznog PDV-a kod povrata robe u inostranstvo
 12. Knjižno odobrenje
 13. KO u slučaju naknadno utvrđene obaveze
 14. Prodaja ispod knjigovodstvene vrijednosti

DIO V – OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PDV-a

 1. Posredovanje kod osiguranja
 2. Usluge smještaja studenata
 3. Kupovina dobara od strane strane firme i prodaja u inostranstvo
 4. Prodaja dijelom završene nekretnine
 5. Usluge iz oblasti zdravstva
 6. Usluge isporučene EUFOR-u
 7. Uplata donacije
 8. Usluge koje pružaju udruženja građana iz oblasti umjetnosti
 9. Naknada za doznačena sredstva kojim se finansira projekat
 10. Osiguranje od rizika
 11. Prodaja nezavršenog objekta
 12. Doznačena sredstva od strane fonda
 13. Usluge koje pruža privatna stomatološka ordinacija
 14. Prodaja nedovršene poslovne hale
 15. Prodaja dijela zemljišta za izgradnju zgrade
 16. Ispravka odbitka ulaznog PDV-a
 17. Kompenzacija
 18. Promet udjela
 19. Kompenzacija građevinskog materijala za stan

 

DIO VI – ODBITAK ULAZNOG PDV-a

 1. Odbitak po osnovu fakture za pretplatu na usluge praćenja tendera
 2. Odbitak po osnovu fakture za lidersku maržu
 3. Zakup dodatnog skladišta
 4. Odbitak ulaznog PDV-a na najam, s obzirom na rok korištenja objekta
 5. Odbitak ulaznog PDV-a na ino usluge
 6. Odbitak ulaznog PDV-a na nabavku teretnog vozila
 7. Odbitak na nabavku klima uređaja
 8. Odbitak ili povrat PDV-a prilikom uvoza medicinske opreme
 9. Odbitak ulaznog PDV-a za popravak mobilnog telefona
 10. Pravo odbitaka na iznajmljeni automobil
 11. Pravo odbitka na tablete i aplikaciju
 12. Odbitak ulaznog PDV-a na rekreaciju za zaposlenike
 13. Ulazni PDV-a sa faktura za troškove koji su nastali u garantnom roku
 14. Privremeni uvoz i obaveza unošenja podataka u PDV prijavu
 15. Pravo na odbitak prilikom uvoza praone
 16. Pravo na odbitak prilikom iznajmljivanja profesionalnog vozača
 17. Pravo na odbitak za gorivo i maziva
 18. Odbitak sa fiskalnih računa za kancelarijski materijal
 19. Obaveze primaoca dobara i usluga u kontekstu odbitka ulaznog PDV-a
 20. Odbitak prilikom iznajmljivanja rent-a-car vozila i usluge savjetovanja
 21. Odbitak na ulaganje u tuđi objekat
 22. Odbitak ulazog PDV-a na izradu kataloga
 23. Teretno vozilo registrovano na ime vlasnika radnje
 24. Odbitak na putničke automobile
 25. Odbitak na usluge vezane za vanredni prevoz
 26. Nabavka kataloga koji se besplatno dijele kupcima
 27. Odbitak na putničko vozilo koje se iznajmljuje
 28. Odbitak na fakturisani iznos električne energije
 29. Odbitak prilikom sanacije zakupljenog poslovnog prostora
 30. Odbitak ulaznog PDV-a u vezi sa zavisnim pravnim licem
 31. Ispravka ulaznog PDV-a
 32. Nabavka reklamnih polica
 33. Mogućnost naknadnog odbitka ulaznog PDV-a
 34. Ulaganje u pripremu zakupljenog zemljišta
 35. Nabavka testnih vozila

DIO VII – POVRAT PDV-a

 1. Povrat diplomatsko – konzularnom osoblju
 2. Povrat investitoru iz inostranstva
 3. Mogućnost povrata stranom pravnom licu
 4. Povrat stranom pravnom licu za izvršen servis vozila u BiH
 5. Povrat stranim državljanima
 6. Povrat u vezi sa međunarodnim organizacijama
 7. Povrat stranom pravnom licu
 8. Povrat po osnovu međunarodnih projekata

 

DIO VIII – OSTALO

 1. Period podnošenja zahtjeva za registraciju
 2. Obaveza čuvanja računa
 3. Poreski punomoćnik
 4. Poreska faktura
 5. Popunjavanje PDV prijave u dijelu krajnje potrošnje
 6. Obračunavanje PDV-a na uvoz robe za vlastitu upotrebu
 7. Popunjavanje PDV prijave u vezi sa posebnom šemom u građevinarstvu
 8. Uplata iz inostranstva
 9. Povrat robe u inostranstvo u garantnom roku
 10. IPA projekat
 11. Naknadno obračunati PDV i kamata na osnovu rješenja UIO
 12. Promjena podataka PDV obveznika
 13. Usluga prevoza uz uvoz dobara
 14. Popunjavane Dodatka uz PDV prijavu
 15. Spor oko zakupa prostora
 16. Ugovor kao faktura
 17. Transfer novca u inostranstvo
 18. Prag prometa neophodan za registraciju PDV obveznika
 19. Deregistracija
 20. Popunjavanje PDV prijave
 21. Obaveza registracije
 22. Registracija fizičkog lica
 23. Čuvanje dokumentacije
 24. Obaveze kod promjene podataka obveznika
 25. Krajnja potrošnja
 26. Oduzimanje identifikacionog broja
 27. Kooperanti u IPA projektima
 28. Poreski punomoćnik
 29. Poreski punomoćnik
 30. Obaveze prije registracije PDV obveznika
 31. Elektronska dostava računa
 32. Prefakturisanje troškova
 33. Evidentiranje troškova službenih putovanja
 34. Prodaja elektronskih autobusnih karata
 35. Isporuka hrane i pića u okviru IPA projekta
 36. Lice koje nije registrovani PDV obveznik prima usluge iz inostranstva
 37. Izdavanje privremenih i konačnih faktura
 38. Popunjavanje PDV prijave u vezi sa špediterskim uslugama
 39. Ovjerene kopije dokumentacije
 40. Odvojeno vođenje knjiga

DIO IX – AKCIZA

 1. Obaveza registracije
 2. Duhan za vodenu lulu
 3. Obrasci kod povećanja MPC cigareta
 4. Manjak TNG-a
 5. Obračunavanje putarine kod viška TNG-a
 6. Oslobađanje od plaćanja akcize
 7. Povrat akcize
 8. Uvoz i obilježavanje vina
 9. Povrat akcize za nabavku lož ulja
 10. Razduženje akciznih markica
 11. Povrat akcize na plin
 12. Vođenje evidencije prilikom prodaje lož ulja
 13. Promjene cijena rezanog duhana
 14. Uvoz plina
 15. Odobrenje za uvoz repromaterijala
 16. Povrat akcize prilikom izvoza piva
 17. Obračun akcize na uvoz piva
 18. Propisani iznos specifične akcize
 19. Redizajn paklice cigareta

ZAVRŠNA RAZMATRANJA

Obim knjige: 409 strana

Uvez: tvrdi

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 35,00 KM

Možda će vam se također svidjeti…

 • Pravni i računovodstveni aspekt lizinga

  Pravni i računovodstveni
  aspekt lizinga

  10.00 KM
 • Akcija! Zakon o porezu na dobit, Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit

  Zakon o porezu na dobit
  Pravilnik o primjeni
  Zakona o porezu na dobit

  13.00 KM