Akcija!

Modeli akata za rad komisije za javne nabavke – Mart – 2023

30.00 KM

MODELI AKATA ZA RAD KOMISIJE ZA NABAVKE

Autor: Josip Jakovac

 

Početkom primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN), u sistem javnih nabavki BiH uvodi se cijeli niz novih instituta, i mijenjaju se ili dorađuju postojeći instituti, što implicira obavezu ugovornih organa da svoju praksu javnih nabavki usklade s novim propisom. U praktičnom smislu rada na javnim nabavkama u ugovornom organu, to će podrazumijevati obavezu da se napravi jasno razgraničenje između obaveza rada komisije za javne nabavke i službe/službenika za javne nabavke.

Također, ugovorni organi su dužni donijeti Pravilnike o javnim nabavkama u kojima će detaljno regulirati vršenje nabavne funkcije. Takav Pravilnik ne bi smio replicirati odredbe ZJN i podzakonskih akata, već neizostavno mora odgovoriti na osnovna pitanja „ko, šta, kada, kako i u kojem roku“ radi povodom zadataka unutar ugovornih organa u vezi javnih nabavki, te je takvu internu regulaciju potrebno dorađivati u smislu da i u novonastalim situacijama daje odgovore na osnovna pitanja „ko, šta, kada, kako i u kojem roku“.

SADRŽAJ:

 

 • Uvod
 • HODOGRAM RADA KOMISIJE ZA NABAVKE  – str. 5
 • Odluka ili rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke – str. 6
 • Zapisnik o prijemu ponuda – str. 8
 • Zapisnik o otvaranju ponuda – str. 9
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – str. 13
 • Preporuka povjerenstva – str. 15
 • Izvješće o radu povjerenstva za nabave – str. 16
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – str. 16
 • Obavijest ponuditelja o rezultatima postupka – str. 17
 • Modeli akata – str. 17
 • Оdlukа о imеnоvаnju Kоmisiје zа nаbаvku – str. 17
 • I Z Ј А V А – str. 19
 • о priјеmu zahtjeva za učešće/pоnudа u pоstupku јаvnе nаbаvkе – str. 20
 • ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA – str. 22
 • Zapisnik o prеglеdu i оcјеni ponuda – str. 24
 • Vrsta postupka – str. 24
 • Prеpоrukа Kоmisije za nabavku o izboru najpovoljnijeg ponuđača – str. 33
 • Prеpоrukа Kоmisije za nabavku o poništenju postupka nabavke – str. 34
 • Izvјеštај о rаdu Kоmisiје – str. 35
 • Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača – str. 38
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke – str. 43
 • Оbаvјеštеnjе о rеzultаtu pоstupkа јаvnе nаbаvkе – str. 46
 • PRAVILNIK O ODLUČIVANJU I GLASANJU – str. 47
 • POSLOVNIK o radu Komisije za javne nabavke – str. 49
 • PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I RADU KOMISIJE ZA NABAVKE – str. 51
 • NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI o radu komisije za nabavke – str. 56