Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

Seminar - Arbitrazno rjesavanje privrednih sporova - Juni 2024

Seminar – Arbitražno rješavanje privrednih sporova – Juni 2024

Arbitražno rješavanje privrednih sporova

Bankarska garancija kao instrument obezbjeđenja urednog ispunjenja ugovora

Docnja (zakašnjenje) u ispunjenju obaveza

Raskid ugovora


Predavači:

Prof. dr. Abedin Bikić – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Almedina Šabić – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu


Seminar

21. 06. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zastita na radu - Banja Luka - Juni 2024

Seminar – Zaštita na radu u Republici Srpskoj – Juni 2024

Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Obaveze radnika zaštite na radu

Interni akt o zaštiti na radu i Izrada Akta o procjeni rizika

Osposobljavanje radnika za siguran rad


Predavači:

Msc. Predrag Grgić, dipl. ing.

Nataša Vukoje – Inspektor zaštite na radu u Odjeljenju Prijedor


Seminar

20. 06. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - E-kancelarijsko poslovanje - Banja Luka - Juni 2024

Seminar – Elektronsko kancelarijsko i arhivsko poslovanje i zaštita elektronskih podataka – Juni 2024

1. Prednosti uvođenja i izazovi elektronskog kancelarijskog poslovanja

2. Propisi koji regulišu elektronsko kancelarijsko poslovanje

3. Postupanje s dokumentima u elektronskom kancelarijskom poslovanju

4. Preduslovi za implementaciju elektronskog kancelarijskog poslovanja

5. Karakteristike informacionog sistema kancelarijskog poslovanja

6. Elektronsko kancelarijsko poslovanje kao ključni preduslov za razvoj elektronske uprave

7. Sigurnost informacija u elektronskom poslovanju


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

11. 06. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - (Privatno) – Pravna pitanja izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, vjetro turbine) - Maj 2024

Seminar – (Privatno) – Pravna pitanja izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, vjetro turbine) – Maj 2024

1) Uvod, općenito o pravnom okviru koji regulira proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

2) Izgradnja objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora v. zaštita okoliša

3) Stvarno-pravni status uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; djelovanje načela superficies solo cedit, da li se radi o pokretnim ili nepokretnim stvarima?

4) Uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kao objekt založnog prava (hipoteka ili zaloga na pokretnim stvarima) odnosno drugih prava osiguranja (posebna vlasnička prava odnosno leasing, zadržanje prava vlasništva)

5) Mogućnosti koje nude Okvirni zakon o zalozima BiH i entitetski zakoni o stvarnim pravima

6) Pravo građenja i pravo služnosti – klasični instituti u funkciji izgradnje uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

7) Rješenje uporednog prava koja bi bila primjenjiva u BiH

8) Sudska praksa vezana za obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.


Predavač:

Prof. dr. Meliha Povlakić


Seminar

22. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Carine - Mart 2024

Seminar – Porijeklo roba i Carinska tarifa – Mart 2024

I. PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU.

II. ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

III. KUMULACIJA PORIJEKLA

IV. ZABRANA POVRATA ILI OSLOBAĐANJA OD CARINE

V. ELEKTRONSKI IZDATE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1

VI. Dodatak A – ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

VII. NEDOVOLJNA OBRADA ILI PRERADA (Praktični primjeri)

VIII. CARINSKA TARIFA BIH 2024


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 29. 03. – Tuzla

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Decembar 2023

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Eksproprijacija

Izdavanje dokumentacije za građenja


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

12. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje - Novembar

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Seminar – Novembar 2023

Kancelarijsko i Arhivsko poslovanje,

Takseno poslovanje

Rad sa strankama

Povremeni kancelarijski poslovi

Pečati, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

16. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


ODGOĐENO ZA 27.11: Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – Seminar – Novembar 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić,sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić,sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

27. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


Stvarna prava - Eksproprijacija - Zemljisne knjige i premjer katastra zemljista i nepokretnosti

Stvarna prava – Eksproprijacija – Zemljišne knjige i premjer katastra zemljišta i nepokretnosti – Seminar – Oktobar 2023

1. STVARNA PRAVA I STVARNOPRAVNI ODNOSI

2. EKSPROPRIJACIJA U PRAKSI

3. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

4. ZAKON O PREMJERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA / NEKRETNINA


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

19. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Naslovnica snimka PIO 14.7.2023. - logos

Aktuelna pitanja iz primjene zakona o PIO/MIO, Radni odnosi – Praktični problemi – Webinar – Juli 2023

Aktuelna pitanja iz primjene Zakona o PIO/MIO

Radni odnosi – praktični problemi


Predavači:

Mr.sc. Kenan Spahić – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur – REC d.o.o.


Snimak seminara

icon-briefcase Na zahtjev

Pročitaj više


Blanko mjenica - praktični aspekt poslovanja

Praktični aspekt poslovanja sa blanko mjenicom – seminar – Septembar 2023.

Blanko mjenica

Popunjavanje blanko mjenice od strane povjerioca

Mjenični prigovori

Naplata potraživanja obezbjeđenog blanko mjenicom


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – autor Komentara Zakona o mjenici sa sudskom praksom

mr. Goran Vasilić, advokat


Seminar

icon-briefcase 20. 9. – Sarajevo

Pročitaj više


Prometovanje i opterećenje nekretnina - pravni režim - seminar

Prometovanje i opterećenje nekretnina – seminar – Septembar 2023 – Predavač – Prof. dr. Meliha Povlakić

1. Modul: Aktuelna pitanja prometovanja i opterećenja nekretnina

2. Modul: Aktuelna pitanja etažnog vlasništva:

3. Modul: Transformacija v. Zabrana raspolaganja državnom imovinom


Predavači:

Prof. dr. Meliha Povlakić


Seminar

icon-briefcase 12. 9. – Sarajevo

Pročitaj više


Parnicni postupak II dio

Parnični postupak – Sudska praksa u FBiH – II dio – Seminar – Septembar 2023

Dokazivanje pravno relevantnih činjenica

Rokovi

Povrat u prijašnje stanje

Presuda zbog propuštanja

Odgode i odlaganja


Predavači:

Dr sc. Faruk Latifović, – sudija Kantonalnog suda u Tuzli,

Doc. dr sc. Adis Poljić, – sudija Općinskog suda u Živinicama


Seminar

icon-briefcase 22. 9. – Tuzla

Pročitaj više


Naknada stete, ugovorna odgovornost za stetu ugovor o djelu u radnim odnosima

Naknada štete, ugovorna odgovornost za štetu, ugovor o djelu u radnim odnosima – Seminar – Maj 2023

MODUL I: Naknada štete

MODUL II: Ugovorna odgovornost za štetu

MODUL III: Ugovori o djelu – poslovi, porezi…

Ugovori o privremenim i povremenim poslovima

Ugovor o radu na određeno vrijeme


Učesnici savjetovanja

Prof. dr. sc. Abedin Bikić – Pravni fakultet u Sarajevu

Dr. sc. Vesna Lazić – Pravni fakultet u Sarajevu

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Stvarna prava - Etažno vlasništvo - Upis prava u zvanične evidencije o nekretninama

Zemljišne knjige – Seminar – Sarajevo – Maj 2023

STVARNA PRAVA

ETAŽNO VLASNIŠTVO

UPIS PRAVA U ZVANIČNE EVIDENCIJE O NEKRETNINAMA


Predavači

mr. iur. Jasmin Voloder,

mr. Nizama Mališević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 30. 05. – Sarajevo

Pročitaj više