UPRAVNI POSTUPAK

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 02. 07. 2024 Hotel “Hollywood”

Na seminaru pod nazivom: „Upravni postupak“ želimo upoznati učesnike sa pojmovima upravnog postupka, prezentaciju izvora prava, vođenje postupka, kao i sudsku zaštitu uz praktične primjere iz njihove prakse. Pojašnjenja načina otklanjanja grešaka nastalih u upravnim prvostepenim i drugostepenim postupcima organa uprave BiH, uz davanje jasnih uputa da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

Cilj nam je povećanje znanja i efikasnosti u procesu upravnog postupka, od pokretanja postupka do konačnosti upravnih akata kao i vođenje upravnog spora.

Na seminaru će biti riječi o pravilima upravnog postupka po kojima postupa javni sektor: organi uprave BiH, FBiH i RS, kantoni/županije, organi gradske i općinske službe za upravu, javne firme, nevladine organizacije kao i privatne firme na koje se odnosi ZUP (Zakon o upravnom postupku), kad u upravnim stvarima rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka u upravnim stvarima.

U toku seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake pred prvostepenim organom od pokretanja upravnog postupka do donošenja upravnog akta od prvostepenog organa. Zatim izjavljivanje žalbe na prvostepeni upravni akt, postupanje drugostepenog organa, donošenje konačnog rješenja i njegovo pobijanje odnosno tužbom pokretanje upravnog spora. Osim općeg upravnog postupka bit će riječi i o posebnim upravnim postupcima.
Obzirom da je riječ o predavaču sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u Sudu BiH moći ćete saznati dodatne praktične savjete koji će vam pomoći u budućem radu.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

Osnove upravnog postupka

 • Pojam i značaj upravnog postupka
 • Osnovna načela upravnog postupka
 • Nadležnost organa za upravno postupanje
Pitanja i odgovori

 

Stranka i njeno zastupanje

 • Pojam stranke u pravnom postupku
 • Aktivna, pasivna i uzgredna stranka
 • Stranačka i procesna sposobnost
 • Zastupanje: zakonski zastupnik, privremeni zastupnik, zajednički predstavnik, punomoćnik + stručni pomagač
Pitanja i odgovori

 

Komuniciranje organa i stranaka

 • Podnesci
 • Zapisnik
 • Pozivanje
 • Dostavljanje
 • Rokovi
 • Povrat u prijašnje stanje
Pitanja i odgovori

 

Prvostepeni upravni postupak

 • Pokretanje upravnog postupka
 • Tok upravnog postupka
 • Dokazivanje i dokazna sredstva
 • Rješenje u upravnom postupku
Pitanja i odgovori

 

Pravni lijekovi u upravnom postupku

 • Redovni pravni lijek – žalba
 • Rad prvostepenog organa po žalbi
 • Rad drugostepenog organa po žalbi
 • Vanredni pravni lijekovi
Pitanja i odgovori


 

PREDAVAČI:

Milica Pranjić – dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Jasmin Voloderdipl. iur. – Općina Ilidža

 

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim službenicima organa uprave svih nivoa
 • članovima uprava društava i ustanova
 • HR menadžerima, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih i kadrovskih poslova (odjelima za upravljanje ljudskim resursima)
 • službama za zapošljavanje, i svima onim koje interesuje navedena tematika, te zaposlenicima u javnim preduzećima i agencijama koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

205 KM po jednom učesniku;
195 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
185 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Prezentacije predavača i odgovori na pismena pitanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo