Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Radni odnosi RS

Seminar - Zastita na radu - Banja Luka - Juni 2024

Seminar – Zaštita na radu u Republici Srpskoj – Juni 2024

Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Obaveze radnika zaštite na radu

Interni akt o zaštiti na radu i Izrada Akta o procjeni rizika

Osposobljavanje radnika za siguran rad


Predavači:

Msc. Predrag Grgić, dipl. ing.

Nataša Vukoje – Inspektor zaštite na radu u Odjeljenju Prijedor


Seminar

20. 06. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Ocjene radne sposobnosti - Banja Luka - Juni 2024

Seminar – Ocjena radne sposobnosti radnika u skladu sa Zakonom o PIO Republike Srpske – Juni 2024

Obaveze poslodavca prema radniku sa smanjenom radnom sposobnošću i drugim posebno osjetljivim kategorijama radnika

Ocjena radne sposobnosti radnika u skladu sa Zakonom o PIO Republike Srpske


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud

Dr. Nada Marić – Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske


Seminar

05. 06. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - E-kancelarijsko poslovanje - Banja Luka - Juni 2024

Seminar – Elektronsko kancelarijsko i arhivsko poslovanje i zaštita elektronskih podataka – Juni 2024

1. Prednosti uvođenja i izazovi elektronskog kancelarijskog poslovanja

2. Propisi koji regulišu elektronsko kancelarijsko poslovanje

3. Postupanje s dokumentima u elektronskom kancelarijskom poslovanju

4. Preduslovi za implementaciju elektronskog kancelarijskog poslovanja

5. Karakteristike informacionog sistema kancelarijskog poslovanja

6. Elektronsko kancelarijsko poslovanje kao ključni preduslov za razvoj elektronske uprave

7. Sigurnost informacija u elektronskom poslovanju


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

11. 06. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Zakon o fiskalizaciji - Maj 2024.

Seminar – Zakon o fiskalizaciji – Maj 2024

Novi model fiskalizacije – primjena

Putni troškovi


Predavači:

Slobodanka Popović – Ministarstvo finansija Vlade

Mirko Milićević – Poreska uprava Republike Srpske

Miroslav Brkić, dipl. ekonomista


Seminar

24. 05. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - (Privatno) – Pravna pitanja izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, vjetro turbine) - Maj 2024

Seminar – (Privatno) – Pravna pitanja izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, vjetro turbine) – Maj 2024

1) Uvod, općenito o pravnom okviru koji regulira proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

2) Izgradnja objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora v. zaštita okoliša

3) Stvarno-pravni status uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; djelovanje načela superficies solo cedit, da li se radi o pokretnim ili nepokretnim stvarima?

4) Uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kao objekt založnog prava (hipoteka ili zaloga na pokretnim stvarima) odnosno drugih prava osiguranja (posebna vlasnička prava odnosno leasing, zadržanje prava vlasništva)

5) Mogućnosti koje nude Okvirni zakon o zalozima BiH i entitetski zakoni o stvarnim pravima

6) Pravo građenja i pravo služnosti – klasični instituti u funkciji izgradnje uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

7) Rješenje uporednog prava koja bi bila primjenjiva u BiH

8) Sudska praksa vezana za obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.


Predavač:

Prof. dr. Meliha Povlakić


Seminar

22. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Banja Luka - April 2024

Seminar – Zemljišne knjige – April 2024

Najčešća pitanja iz Zakona o stvarnim pravima

Eksproprijacija

Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske


Predavač:

dr. Nedeljko Krajišnik – advokat iz Banja Luke


Seminar

19. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Parnicni postupak - RS - April 2024

OTKAZANO – Seminar – Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – April 2024

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić – sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

26. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - April 2024

Seminar – Pravo na godišnji odmor, Inspekcijski nadzor i sankcije za poslodavce – April 2024

Pravo na godišnji odmor

Inspekcijski nadzor i sankcije za poslodavce


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

15. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Zastita na radu - RS - Mart 2024

Seminar – Zaštita na radu – Mart 2024

Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Povrede na radu: prevencija, evidencija, izvještavanje i obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu

Interni akt o zaštiti na radu

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Danijela Radonić – Okružni privredni sud Banjaluka

Momčilo Đekanović, dipl. ing. – Inspekcija zaštite na radu


Seminar

12. 03. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - Februar 2024

ODGOĐENO ZA 22.02 Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate u 2024. godini, Inspekcijski nadzor – Seminar – Februar 2024

Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate u 2024. godini

Inspekcijski nadzor


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

22. 02. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - Decembar 2023

Zasnivanje radnog odnosa, Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora, Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu – Seminar – Decembar 2023

Zasnivanje radnog odnosa

Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora

Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu


Predavači:

Danijela Radonić,MA – sekretar Višeg privrednog suda

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada

Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda


Seminar

08. 12. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka - Novembar

Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Novembar 2023

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

AKTI POSLODAVCA U ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA I PROVEDBENI AKTI ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Seminar

23. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje - Novembar

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Seminar – Novembar 2023

Kancelarijsko i Arhivsko poslovanje,

Takseno poslovanje

Rad sa strankama

Povremeni kancelarijski poslovi

Pečati, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

16. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


ODGOĐENO ZA 27.11: Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – Seminar – Novembar 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić,sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić,sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

27. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


Rokovi Rad u i van radnog odnosa kako zastiti radnike od stresa

Rokovi u radnom pravu – u praksi, Rad u i van radnog odnosa, Kako zaštititi radnike od stresa, mobinga i uznemiravanja? – Seminar – Septembar 2023

Rokovi u radnom pravu – u praksi

Rad u radnom odnosu

Rad van radnog odnosa

Kako zaštiti radnike od stresa, mobinga i uznemiravanja


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik

Radmila Puzić, inspektor rada


Seminar

29. 9. – Banja Luka

Pročitaj više