Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

Inspekcijski nadzor i sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu

Inspekcijski nadzor i sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu – savjetovanje – Juni 2022

Zasnivanje radnog odnosa

Zaključivanje ugovora o radu i vrste ugovora

Radno vrijeme, godišnji odmor i odsustva

Prava i obaveze radnika

Obaveze poslodavaca

Sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu


Predavači:

Zlatan Kišić – dipl. iur. – inspektor rada

Dušan Đuričić – dipl. iur. – sudija

Jusuf Brkić – dipl. iur. – REC d.o.o.


Savjetovanje

icon-briefcase 24. 6. – Sarajevo

Pročitaj više


Usklađivanje pravilnika o radu

Radni odnosi FBiH – seminar – Maj 2022

Usklađivanje Pravilnika o radu

Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Godišnji odmori


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Jusuf Brkić – dipl. iur.


Interaktivni seminar

icon-briefcase 23. 5. – Bihać

icon-briefcase 24. 5. – Mostar

icon-briefcase 25. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 26. 5. – Tuzla

3. 6. Snimak

Pročitaj više


Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Sistematizacija radnih mjesta u praksi, razlozi za otkaz ugovora o radu – seminar – Maj 2022

Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Razlozi za otkaz ugovora o radu


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. iur.

Radmila Puzić – dipl. iur. – Inspekcija rada


Interaktivni seminar

icon-briefcase 31. 5. – Banja Luka

Snimak seminara

6. 6. 2022.

Pročitaj više


Sveobuhvatna izrada plana integriteta u institucijama

Sveobuhvatna izrada plana integriteta u institucijama – seminar – Maj 2022

Svrha i značaj planova integriteta

Pravila izrade plana integriteta

Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta

Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika

Izrada i usvajanje plana integriteta

Praktičan rad na indentificiranju rizika i faktora rizika sa fokusom na mjere za unapređenje integriteta


Uvodničar i predavač:

Sead Lisak – predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH

Nermin Kadribašić – antikorupcijski ekspert/Lucid Linx


Interaktivni seminar

icon-briefcase 18. 5. Sarajevo

Pročitaj više


Pravni režim nekretnina

Pravni režim nekretnina – seminar – April 2022

Zemljišno-knjižno pravo – izabrana pitanja

Etažno vlasništvo – izabrana pitanja

Založno pravo


Predavač:

Prof. dr. Meliha Povlakić – Pravni fakultet u Sarajevu


Interaktivni seminar

20.4.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Pročitaj više


ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA

Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu – seminar – Banja Luka – April 2022

Uznemiravanje na radu i u vezi sa radom

Odmori i odsustva


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. iur.

Radmila Puzić – dipl. iur. – Inspekcija rada


Interaktivni seminar

icon-briefcase 13. 4. – Banja Luka

Snimak seminara

19. 4. 2022.

Pročitaj više


OTKAZ UGOVORA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

Izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO, Otkaz ugovora o radu i druge aktuelnosti iz radnih odnosa – seminar – april 2022

Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom

Izmjene zakona o PIO/MIO

Aktuelnosti iz radnih odnosa


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Mr.sc. Kenan Spahić

Jusuf Brkić – dipl. iur.


Interaktivni seminar

icon-briefcase 29. 3. – Mostar

icon-briefcase 30. 3. Sarajevo

6. 4. Snimak

Pročitaj više


ORGANIZACIJA I VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Organizacija i vođenje poslova zaštite na radu – seminar – mart 2022.

Rješavanje stručnih i statusnih pitanja radnika za zaštitu na radu

Izrada internog akta, odnosno, Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija u vođenju poslova za zaštite na radu


Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i soc. politike

Edin Beganović – inžinjer zaštite na radu


Interaktivni seminar

10.3.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Snimak seminara

16. 3. 2022.

Pročitaj više


Pravni i porezni aspekt obračuna plaća u FBiH

Pravni i porezni aspekt obračuna plaća u FBiH – seminar – februar 2022

Šta čini plaću radnika / Plaća i najniža plaća

Utvrđivanje najniže plaće – izmjene pravilnika i ugovora o radu

Osnovica za obračun naknade

Radno vrijeme i prekovremeni rad kod obračuna plaće

Obavezna evidencija radnog vremena

Neoporezive isplate zaposlenicima


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Mirela Mašić – dipl. ecc


Interaktivni seminar

25.2.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Snimak seminara

2. 3. 2022.

Pročitaj više


AKTUELNA PITANJA IZ PRIMJENE ZAKONA O PIO/MIO

Aktuelna pitanja iz primjene zakona o PIO/MIO – seminar – decembar 2021

 
Aktuelna pitanja iz primjene Zakona o PIO/MIO

Radni odnosi – praktični problemi

Predavači: Mr.sc. Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur – REC d.o.o.

22. 12. 2021., Sarajevo

Interaktivni seminar

24. 12. 2021.

Snimak

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Primjena Zakona o zaštiti na radu seminar – decembar 2021

Poslovi zaštite na radu kod poslodavca

Implementacija zaštite na radu kod poslodavca

Interaktivni seminar 16.12. / Snimak seminara, 20.12.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Edin Beganović – inžinjer zaštite na radu – („Vatrosistemi“)

Pročitaj više


Upravljanje konfliktima u radnoj sredini – radionica – januar2022

 
Razumijevanje prirode konflikata i upravljanje konfliktima

Uzroci nastanka konflikata, faze rješavanja, odgovor na konflikt, vještine upravljanja konfliktima

Radionica

25.1.

Sarajevo

09:30

Predavač: Tufo Omir, dipl.ecc.

Pročitaj više


ZAKON O KONKURENCIJI U BiH

Primjena Zakona o konkurenciji u FBiH sa sudskom praksom – seminar – decembar 2021

 
Pravo konkurencije

Postupak donošenja odluka

Predavač: Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Interaktivni seminar

09.12.

Sarajevo

09:30

Snimak seminara

13.12.

Pročitaj više


PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Zaštita na radu i radni odnosi – webinar – decembar 2021

 
Pravne procedure za primjenu Zakona o zaštiti na radu

Aktuelnosti iz primjene Zakona o radu u praksi

Gratis Priručnik grupe autora: „Zakon o zaštiti na radu i njegova implementacija u praksi“, 150 str. u elektronskoj formi (CD);
i Model „Pravilnika o zaštiti na radu“ (CD).

6. 12. 2021.

Interaktivni webinar

8. 12. 2021.

Snimak webinara

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU i inspekcijski nadzor

Primjena Zakona o zaštiti na radu i inspekcijski nadzor – seminar – novembar 2021

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Inspekcijski nadzor kod primjene Zakona o zaštiti na radu

Interaktivni seminar 18.11. / Snimak seminara, 22.11.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu

Pročitaj više