I – EKSPROPRIJACIJA

II – IZDAVANJE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE

 

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 12. 12. 2023. Hotel “Hollywood”

Izgradnja objekata od javnog interesa, kao i realizacija velikih infrastrukturnih projekata (posebno saobraćajne infrastrukture) je vrlo popularna i životna tema i o istoj se mnogo piše i govori kako u svakodnevnom životu običnih građana, tako i u medijima, kako printanim tako i onim više prisutnim – elektronskim. Aktuelnost teme, koja bi mogla biti interesantna čak i široj javnosti, dakle ne samo stručnoj, opravdava jedan neposredni pristup u detektovanju najčešćih praktičnih problema u primjeni važećih odredaba Zakona o eksproprijaciji i drugih pratećih propisa, a u svrhu provođenja eksproprijacije/izvlaštenja.

Praktični problemi sa kojima se susreću nosioci takvih aktivnosti, kao i način rješavanja, imaju veliki značaj za pravnu sigurnost i vladavinu prava, kada se imaju u vidu javni interes sa jedne i pravo na imovinu sa druge strane, sve u okviru odredaba Zakona o eksproprijaciji i drugih imovinskih propisa. Poseban problem u ovom kontekstu je notorna neusklađenost javnih evidencija o nekretninama i veliki broj faktičkih neevidentiranih promjena vlasničkih odnosa na terenu. To je sigurno generator neizvjesnosti i nepresušan izvor praktičnih problema koji, u pravilu, vode ka produženju trajanja postupka. Sa druge strane, navedeno predstavlja i jedan izazov za usvajanje praktičnih rješenja, naravno sve u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima i standardima. Poseban izazov je i činjenica da se tako važan i obiman posao postavlja pred organe koji se u nerijetkim slučajevima i prvi put susreću sa odredbama Zakona o eksproprijaciji te posebno u dijelu kada sam prijedlog za eksproprijaciju, sadrži zahtjev za rješavanje imovinskih odnosa na trasi od nekoliko desetina kilometara i nekoliko stotina nekretnina, na kojima nisu evidentirani stvarni vlasnici, te koje se na različit način vode javnim evidencijama. Pri tome se radi o postupcima koji su rukovođeni načelom hitnosti i gdje su propisani rokovi za provođenje i okončanje samog postupka jako kratki. Poseban naglasak je na zakonskim rokovima za rješavanje upravnih stvari, jer općine, odnosno nadležni organi uprave, ne raspolažu sa profesionalnim i širokim izborom kadrova koji bi isključivo bili zaduženi samo za predmetni postupak eksproprijacije.

Na radionici će se posebno obraditi najvažniji instituti Zakona o eksproprijaciji, te detektovati najčešći problemi iz prakse koji su kočnica u realizaciji samog osnovnog projekta, bez obzira na korisnika eksproprijacije (subjekti javnog prava, općine, kantoni, Federacija, javna preduzeća i njhova zavisna društva). Detektovani problemi, na prvu, nepremostivi, ipak kroz rješenja temeljena na postojećem pravnom okviru i kroz dugogodišnju praksu organa, pokazat će se da za većinu istih postoji i praktično rješenje. Praktični primjeri prvostepenih, drugostepenih, ali i sudskih odluka doprinijet će boljem razumijevanju suštine problema i ponuđenih rješenja.

Druga tema je Izdavanje dokumentacije za građenja. Prostorno-planskom dokumentacijom određeni su obuhvati glede planiranog razvoje određenog područja tretiranog prostorno-planskom dokumentacijom, a postojeći način korištenja katastarske čestice se u večini slučajeva razlikuje od same njene namjene. Određene zakonske odredbe dovele su do nedoumica i do nejasnoća glede katastarske kulture (načina korištenja) i namjene zemljišta. Stoga promjena namjene zemljišta predstavlja jednu veoma bitnu stavku u postupanjima organa uprave glede izdavanja upravnih akata kojima se izdaje urbanistička suglasnost za izgradnju, odnosno definišu uslovi gradnje na određenoj katastarskoj čestici.

U skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše oblast poljoprivrednog zemljišta promjena namjene zemljišta može biti trajna i privremena. Trajna promjena namjene poljoprivrednog zemljišta podrazumjeva fizičko nestajanje zemljišta gradnjom ili drugim načinom korištenja, dok privremena promjena namjene je promjena namjene poljoprivrednog zemljišta na period od 1 do 5 godina (za podizanje objekata privremenog karaktera, organizovanje sajmova, javnih manifestacija i sl. kao i površinska eksplaoatacija mineralnih sirovina, tresetišta te odlagališta otpada i sl.). Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta vrši s eu skladu sa Planovima prostornog uređenja, odnosno, u skladu sa Kartom upotrebne vrijednosti zemljišta kao osnove ovih planova.

 


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Eksproprijacija:

 • Osnovni pojmovi, imovina, eksproprijacija, izvlaštenje;
 • Subjekti i predmet eksproprijacije;
 • Javni interes i najčešće greške u vezi sa utvrđivanjem istog – praktični primjeri;
 • Sporazumno sticanje nekretnina –način, valjan poziv i ralizacija – praktični primjeri;
 • Elaborat eksproprijacije, način izrade, sadržaj i najčešći nedostaci istog – praktični primjeri;
 • Način određivanja vrijednsoti eksproprijacije i deponovanje sredstava;
 • Privremeno zauzimanje, pripremne radnje za eksproprijaciju;
 • Sadržaj prijedloga za eksproprijaciju, primjer, način podnošenja;
 • Ocjena prijedloga, postupanje organa koji provode postupak – najčešće greške i način pravzilaženja istih;
 • Uviđaj, vještačenje, dokazni postupak – praktični primjeri;
 • Izrada rješenja o eksproprijaciji, najčešći nedostaci – praktični primjeri;
 • Odluka o primjeni člana 11.ZE, pitanje i područje primjene – praktični primjeri;
 • Određivanje naknade, način, vrsta, rokovi, pisani sporazum – primjeri;
 • Žalba i postupak po žalbi, posljedice žalbe;
 • Ulazak u posjed eksproprisanih nekretnina;
 • Prijevremeni ulazak u posjed – primjer iz prakse – od zahtjeva, izvršenja i predaje u prijevremeni posjed;
 • Uloga nadležnih Pravobranilaštva, nadležnog Centra za socijalni rad, policije i drugih učesnika;
 • Deeksproprijaicja- uslovi, rokovi. Pitanje naknade – valorizacija nakande, praktični primjeri;
 • Odnos ekspropriajcije i Zakona o građevinskom zemljištu;
 • Zabilježeni sporovi na nepokretnostima i eksproprijacija istih;
 • Uvećanje naknade;
 • Naknada za zastupanje u postpku eksproprijacije;
 • Državna imovina i eksproprijacija, problem prakse, odnos javnog interesa i državne imovine;
 • Opća, javna i dobra od općeg interesa i eksproprijaicja;
 • Pitanje naknade za dobravod općeg interesa (ograničenje imovine, vodozaštitne zone, poljoprivrdnog i šumskog zemljišta);
 • Postupanje nadležnih zemljišno – knjižnih ureda u različitim fazama postupka eksproprijacije, najčešće greške – praktični primejri i rješenja;
 • Uloga hipotekarnih povjerilaca (najčešće banke, poreske uprave i sl,) u postupku eksproprijacije, pitanje nakande i isplata iste, praktični primjeri.
 • Pitanja i odgovori

 

Izdavanje dokumentacije za građenja

 • Katastar – pojam i nastanak;
 • Katastar zemljišta;
 • Katastar nekretnina;
 • Zemljišna knjiga;
 • Međusobni odnos evidencija o nekretninama;
 • Obnova premjera;
 • Usklađenost podataka katastra i zemljišne knjige;
 • Uredba o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta;
 • Diobeni plan;
 • Etažno vlasništvo;
 • Postupak uspostave i zamjene zemljišne knjige (sistematski pristup i pojedinačna uspostava);
 • Pravosnažno rješenje ZK ureda u postupku uspostave/zamjene zemljišne knjige;
 • Pravilnik o održavanju premjera i katastra zemljišta / katastra nekretnina;
 • Uloga Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u postupcima izlaganja i uspostave/zamjene zemljišne knjige;
 • Instrukcija FGU glede postupanja nadležnih katastarskih ureda po pravosnažnosti ZK rješenja;
 • Definicija poljoprivrednog zemljišta;
 • Namjena zemljišta – katastarska kultura zemljišta;
 • Određivanje namjene zemljišta;
 • Postupak katastarskog klasiranja zemljišta;
 • Prostorni plan – Katastarski plan;
 • Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta.
 • Pitanja i odgovori


 

PREDAVAČI:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi na svim nivoima vlasti,
 • pravnicima,
 • advokatima,
 • notarima,
 • poslodavcima,
 • članovima uprava privrednih društava,
 • gradskim/općinskim službama nadležnim za imovinsko-pravne poslove i katastar,
 • državnim, federalnim, kantonalnim i općinskim pravobraniocima,
 • zaposlenicima u zemljišnoknjižnim uredima/odjeljenjima,
 • zaposlenicima u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 • službama za geodetske i imovinsko pravne poslove,
 • bankama i svima onim koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacija sa seminara)
 • Osvježenje tokom pauze i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.900 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo