Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavio Elmin Hadžić

Javne nabavke - Seminar - Juni 2023

Javne nabavke – Seminar – Juni 2023

Vrste i izbor odgovarajućih postupaka, provođenje usluga iz ANEKSA II, izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pravne usluge

Rad Komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke, interni pravilnik, vršenje prethodne provjere tržišta sa primjerima

Utvrđivanje kvalfikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji (čl. 45. – 52. ZJN), određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke, sačinjavanje tehničke specifikacije u skladu sa ZJN


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 20. 6. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 22. 6. – Mostar

Pročitaj više

Pročitajte više
RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja, Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu – Seminar – Juni 2023

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja – Danijela Radonić

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu – Radmila Puzić


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

icon-briefcase 21. 6. – Banja Luka

Pročitaj više

Pročitajte više
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Seminar – Juni 2023

Kancelarijsko i Arhivsko poslovanje,

Takseno poslovanje

Rad sa strankama

Povremeni kancelarijski poslovi

Pečati, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

icon-briefcase 08. 06. – Banja Luka

Pročitaj više

Pročitajte više
Inspekcijski nadzor, Vrste ugovora o radu, Godišnji odmori

Inspekcijski nadzor, vrste ugovora o radu, godišnji odmori – Seminar – Maj/Juni 2023

Inspekcijski nadzor

Vrste ugovora o radu

Godišnji odmori


Predavači:

Zlatan Kišić, dipl. iur. – Inspektor rada

Fahrudin Mustafić, dipl. iur. – Inspektor rada

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.


Seminar

icon-briefcase 31. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 02. 06. – Tuzla

Pročitaj više

Pročitajte više
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca – Stručni članak

Zaštita na radu, kao sistemski organizovano djelovanje, sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom svih mjera zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu i provedbenim aktima ovog zakona i u skladu sa svojim internim aktom o zaštiti na radu.

U skladu sa zakonom o zaštiti na radu, poslodavac je obavezan da organizuje poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, izvrši procjenu rizika za svako radno mjesto, utvrdi poslove sa povećanim rizikom i donese interni akt o zaštiti na radu i implementira ga.

U skladu sa članom 87. Zakona o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/20), Poslodavci su dužni da usklade opće akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Autor članka: Edin Beganović, bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći Pročitaj više

Pročitajte više
Naknada stete, ugovorna odgovornost za stetu ugovor o djelu u radnim odnosima

Naknada štete, ugovorna odgovornost za štetu, ugovor o djelu u radnim odnosima – Seminar – Maj 2023

MODUL I: Naknada štete

MODUL II: Ugovorna odgovornost za štetu

MODUL III: Ugovori o djelu – poslovi, porezi…

Ugovori o privremenim i povremenim poslovima

Ugovor o radu na određeno vrijeme


Učesnici savjetovanja

Prof. dr. sc. Abedin Bikić – Pravni fakultet u Sarajevu

Dr. sc. Vesna Lazić – Pravni fakultet u Sarajevu

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 05. – Sarajevo

Pročitaj više

Pročitajte više
Članak - Primjena cefta odluke - Nermin Jusić

Primjena CEFTA odluke 1/2021 u BiH u 2023. godini – Stručni članak

Početkom primjene CEFTA Odluke broj 1/2021 u Bosni Hercegovini je od 1.februara 2023. godine omogućena paralelna primjena dva seta preferencijalnih pravila porijekla robe, što će olakšati povlašteni vanjskotrgovinski promet roba privrednih subjekata iz BiH sa ostalim zemljama CEFTA zone (Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Kosovo , Albanija i Moldavija) koje primjenjuju identična pravila porijekla. Osim starih pravila PEM Konvencije uvodi se paraleno i primjena novih revidiranih tranzicionih pravila porijekla (tzv.prelazna pravila) koja su modernizovana i fleksibilnija sa značajnim pojednostavljenjima u izradi finalnih proizvoda i strukturi materijala uz prilagođenje modernim uslovima proizvodnje i trgovine. Privredni subjekti sada mogu da biraju primjenu povoljnijih pravila porijekla čime smanjuju troškove proizvodnje.

Autor: Jusić Nermin, magistar ekonomije Pročitaj više

Pročitajte više
Javne nabavke - Maj

Javne nabavke – Seminar – Maj 2023

Okvirni sporazum, ugovori male vrijednosti i izvještavanje o sprovedenim postupcima

Ugovori i izmjene ugovora u postupcima javnih nabavki sa praktičnim primjerima

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije


Predavači

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 23. 5. – Mostar

icon-briefcase 24. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 25. 5. – Banja Luka

Pročitaj više

Pročitajte više
Primjena zakona i podzakonskih akata o zastiti na radu

Primjena zakona i podzakonskih akata o zaštiti na radu – Seminar – Maj 2023

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

Izrada internih akta poslodavca o zaštiti na radu

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Povrede na radu i profesionalno oboljenje – sadržaj i način podnošenja izvještaja


Predavači

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 16. 05. – Sarajevo

icon-briefcase 17. 05. – Mostar

Pročitaj više

Pročitajte više
Radni angažman stranaca u BiH i slanje radnika u inostranstvo, Godišnji odmori u 2023. godini

Radni angažman stranaca u BiH i slanje radnika u inostranstvo, Godišnji odmori u 2023. godini – Seminar – Maj 2023

Pravni aspekti rada stranaca – Danijela Radonić

Slanje radnika u inostranstvo – Danijela Radonić

Radni angažman stranaca u BiH – Branislav Mojević

Godišnji odmori u 2023. godini – Radmila Puzić


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. pravnik

Branislav Mojević – dipl. pravnik

Radmila Puzić – dipl. pravnik


Seminar

icon-briefcase 16. 5. – Banja Luka

Pročitaj više

Pročitajte više
hotel-board-jahorina-fb2

Parnični postupak sa sudskom praksom I dio – Seminar – April 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić, – sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić, – sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

icon-briefcase 28. 4. – Istočno Sarajevo

Pročitaj više

Pročitajte više
RADNI ODNOSI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE U FBiH

Radni odnosi u organima javne uprave u FBiH – Seminar – April 2023

Radni odnosi državnih službenika i namještenika

Odlučivanje po žalbi državnih službenika i namještenika izjavljenih protiv odluka iz radnih odnosa

Inspekcijski nadzor


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, – dipl. iur.

Pero Matijević, – Odbor za žalbe

Željko Škarica, – Glavni upravni inspektor FBiH


Seminar

icon-briefcase 26. 4. – Sarajevo

Pročitaj više

Pročitajte više