Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavio Elmin Hadžić

Seminar - Zastita na radu - RS - Mart 2024

Seminar – Zaštita na radu – Mart 2024

Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Povrede na radu: prevencija, evidencija, izvještavanje i obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu

Interni akt o zaštiti na radu

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Danijela Radonić – Okružni privredni sud Banjaluka

Momčilo Đekanović, dipl. ing. – Inspekcija zaštite na radu


Seminar

12. 03. – Banja Luka

Pročitaj više

Pročitajte više
Seminar - Zastita na radu - Februar 2024

Seminar – Zaštita na radu – Februar 2024

OBAVEZE POSLODAVCA

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA SIGURAN RAD

PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA RAD I SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE, ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA NA OBJEKTIMA NA KOJIMA SE PRIMJENJUJU MJERE ZAŠTITE NA RADU

PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA FIZIČKIH, HEMIJSKIH I BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI I MIKROKLIME U RADNIM I POMOĆNIM PROSTORIJAMA.


Predavači:

Renomirani stručnjaci iz oblasti: radnih odnosa i zaštite na radu.


Mjesto održavanja

29. 02. – Sarajevo

Pročitaj više

Pročitajte više
Seminar - Javne nabavke - Februar 2024_1

Seminar – Javne nabavke – Februar 2024

Modul I – Najčešće greške Ugovornih organa prilikom sastavljanja tenderskih dokumentacija i ponuđača prilikom pripremanja ponuda u praksi

Modul II – Ocjenjivanje ponuda od Komisije, „manja odstupanja“ u ponudama

Modul III – Kriteriji za dodjelu ugovora, e-aukcija, ekonomski najpovoljnija ponuda, potkriteriji

Modul IV – Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke, obaveze Ugovornih organa


Predavači

Zlatko Lazović

Josip Jakovac

Samir Buljina

Ivana Grgić


Mjesto održavanja

26. 02. – Mostar

27. 02. – Sarajevo

28. 02. – Banja Luka

Pročitaj više

Pročitajte više
ВРСТЕ НАКНАДА ПЛАТЕ ПРЕМА ПРОПИСИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ - стручни чланак

Врсте накнада плате према прописима у Републици Српској – стручни чланак – Данијела Радонић

Нова правила везана за накнаде за вријеме породиљског одсуства која се у Републици Српској примјењују од 1. Јануара 2024. године, прилика су да се подсјетимо и других накнада које се остварују за вријеме одсустава са рада. Широка лепеза накнада потиче од различитих основа, што се даље проширује са различитим правилима за одређивање истих која се односе на основ, висину и евентуално права послодавца на рефундацију исплаћене накнаде.

Аутор чланка: Данијела Радонић Pročitaj više

Pročitajte više
Seminar - Radni odnosi FBiH - Februar 2024

Postupak otkaza ugovora o radu, Porezni tretman plaćanja u oblasti radnih odnosa, Aktuelnosti iz radnih odnosa – Seminar – Februar 2024

POSTUPAK OTKAZA UGOVARA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

POREZNI TRETMAN ISPLATA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH

Alma Purišević – dipl. pravnik – REC


Seminar

13. 02. – Mostar

15. 02. – Sarajevo

Pročitaj više

Pročitajte više
Seminar - Javne nabavke - Januar 2024

Seminar – Javne nabavke – Januar 2024

Modul I – Ugovori i okvirni sporazumi sa svim specifičnostima (zaključenje, izmjene, realizacija, raskidanje)

Modul II – Isključivanje ponuđača na 12 mjeseci, ispunjenost pretpostavki / razlozi za takvo postupanje?

Modul III- Kompletan hodogram aktivnosti Ugovornih organa kod usluga iz ANEKSA II sa dilemama iz prakse

Modul IV – Proceduralni koraci Ugovornih organa i obaveze kod IZUZEĆA od primjene ZJN sa primjerima iz prakse

Modul V – Član 52. stav (12) ZJN – Konkurencijsko vijeće BiH kao garant fer tržišne konkurencije (zabranjena konkurencijska djelovanja: zloupotreba dominantnog položaja, zabranjeni sporazumi)

Modul VI – Koluzija ponuđača (prepoznavanje tajnih sporazuma) i daljnja postupanja službenika / savjetnika / saradnika za javne nabavke


Predavači

Ivana Grgić

Samir Buljina

Kadina Karić

Aleksandra Dunjić


Mjesto održavanja

25. 01. – Sarajevo

Pročitaj više

Pročitajte više
Seminar - Javne nabavke - Decembar 23

Seminar – Javne nabavke – Decembar 2023

Modul I – Planiranje nabavki, objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki

Modul II – Novi pravilnik o E-aukciji stupa na snagu

Modul III – Rješavanje problema nedostavljanja ponuda u nabavkama prirodnih i zakonskih monopola

Modul IV – Žalbeni postupak sa pregledom nove prakse URŽ-a


Predavači

Samir Buljina

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Vesna Dizdarić


Mjesto održavanja

19. 12. – Bihać

21. 12. – Sarajevo

22. 12. – Banja Luka

Pročitaj više

Pročitajte više
Seminar - Radni odnosi RS - Decembar 2023

Zasnivanje radnog odnosa, Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora, Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu – Seminar – Decembar 2023

Zasnivanje radnog odnosa

Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora

Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu


Predavači:

Danijela Radonić,MA – sekretar Višeg privrednog suda

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada

Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda


Seminar

08. 12. – Banja Luka

Pročitaj više

Pročitajte više
Seminar - Zastita na radu - Decembar 2023

Zaštita na radu – Seminar – Decembar 2023

1. Prevencija povreda na radu i profesionalnih oboljenja

2. Evidencija, izvještavanje i obavještavanje o nesrećama i profesionalnim oboljenjima

3. Prava radnika na specifičnu zdravstvenu zaštitu/medicinu rada

4. Prava radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja


Predavači:

Renomirani stručnjaci iz oblasti: radnih odnosa, zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

14. 12. – Sarajevo

Pročitaj više

Pročitajte više
Seminar - Inspekcijski nadzor - Porezni tretman placanja u oblasti radnih odnosa - Novembar 2023

Seminar – Inspekcijski nadzor, Izmjene i dopune pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak, Porezni tretman plaćanja u oblasti Radnih odnosa – Novembar 2023

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI

INSPEKCIJSKI NADZOR

POREZNI TRETMANI ISPLATA U OBLASTI RADNIH ODNOSA


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur.– REC d.o.o.

Zlatan Kišić, dipl. iur.– Inspektor rada

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH


Seminar

24. 11. – Sarajevo

Pročitaj više

Pročitajte više