Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Novosti

Obračun najniže plaće u Federaciji BiH

Obračun najniže plaće u Federaciji BiH – stručni članak

Od 01. januara 2022. godine u Federaciji BiH je povećan iznos najniže plaće na 543 KM. S aspekta prava radnika, nema dileme da je ovakva promjena u radno-pravnom zakonodavstvu dobrodošla, posebno u trenutnim uslovima značajno povećanih troškova života. S druge strane, jasno je da povećanje iznosa najniže plaće za poslodavce znači veće obaveze ne samo prema radnicima, već i prema državi po osnovu poreza i doprinosa.
Upravo s aspekta obaveza za porez na dohodak i doprinose, već na samom početku primjene nove Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće pojavio se čitav niz pitanja i dilema, na koje ćemo pokušati odgovoriti u ovom tekstu.
Također, potrebno je voditi računa o tome koji poslodavci su obveznici primjene nove Uredbe, a u kojim slučajevima nije potrebno vršiti nikakvo usklađivanje plaće, a time ni izmjenu pravilnika o radu i ugovoru o rada sa zaposlenicima.

Autor: Mirela Mašić, dipl. oec Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 30 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 14.7.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.399 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Mirovanje radnog odnosa,


✓ Naknada plate u slučaju porodiljskog odsustva u RS-u,


✓ Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca,


✓ Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme
Pročitaj više


Portal RECko zaštita na radu FBiH

Objavljeno novih 17 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Koja je procedura izrade Akta o procjeni rizika i Pravilnika o zaštiti na radu?,


✓ Obaveza angažmana radnika za zaštitu na radu u firmi koja se pretežno bavi poslovima prodaje i administrativnim poslovima,


✓ Zatečeni radnik koji obavlja poslove zaštite na radu,


✓ Sastav ponude za izradu akta o procjeni rizika
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 75 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 20.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.369 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Privremena spriječenost za rad i ocjena radne sposobnosti,


✓ Obveze poslodavca po osnovu donacije radniku,


✓ Da li zahtjev za zaštitu od uznemiravanja može biti anoniman, jer mi se učinilo da je na seminaru rečeno da ne može?,


✓ Kako postupiti prema radniku koji ne prihvati ponudu za izmjenu ugovora o radu (aneks ugovora)?
Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno nova 157 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Nova pitanja na portalu Javne nabavke – 18.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 3.853 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Nabavka hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu


✓ Da li se okvirni sporazum potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke ili na vrijednost ponude?


✓ Narudžbenica kao pojedinačni ugovor iz okvirnog sporazuma


✓ Potpisivanje ponude od strane prokuriste


Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 142 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH – 17.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 4.615 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Odjava radnika kojem je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme,


✓ Premještanje radnika sa SSS na VSS u JP čiji je osnivač FBiH,


✓ Mirovanje radnog odnosa imenovanog direktora,


✓ Može li radnica ostvariti pravo na naknadu za vrijeme porođajnog odsustva radnice ako radi FBiH, a ima prebivalište u RS-u?
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 14 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.294 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Radna knjižica,


✓ Pravo na novčanu naknadu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću,


✓ Da li razrješenje dužnosti direktora zbog isteka mandata mora sadržavati pouku o pravnom lijeku?,


✓ Refundacija bolovanja porodilji
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 97 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 4.473 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme u državnoj službi?,


✓ Kako primijeniti Uredu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo?,


✓ Umanjenje plate zbog smanjenog obima posla,


✓ Da li se i u kojim slučajevima odjavljuje radnik na neplaćenom odsustvu?
Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno nova 82 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Nova pitanja na portalu javne nabavke – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 3.696 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Kako riješiti dilemu da li je neka nabavka roba ili radova?


✓ Da li se okvirni sporazum potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke ili na vrijednost ponude?


✓ Da li se vraćaju ponude koje su dostavljene nakon odgađanja nastavka postupka nabavke zbog izjavljene žalbe na tendersku dokumentaciju


✓ Istekao rok za unos obavještenja o dodjeli ugovora na portal nabavki


Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno nova 72 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.376 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Dokvalifikacija/prekvalifikacija radnika,


✓ Prerastanje ugovora o radu u slučaju promjene firme,


✓ Upućivanje radnika na rad u inozemstvu,


✓ Raspodjela kadra
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 56 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.280 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Ugovor o radu izvan prostorija poslodavca gdje je sjedište firme u FBiH a radnik će obavljati poslove na teritoriju RS-a


✓ Kriterijumi za bodovanje radnika koji se smatraju tehnološkim viškom,


✓ Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,


✓ Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno novih 66 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.614 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Kako nabaviti uslugu od ponuđača ako je isti osnivač: ugovornog organa i ponuđača?


✓ Izmjena plana nabavke za ponovljeni postupak nabavke


✓ Izbor više ponuđača u postupku javne nabavke


✓ Zbir vrijednosti najpovoljnijih ponuda za sve lotove prelazi prag za primjenu konkurentskog zahtjeva


Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 64 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.304 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Primjena povoljnijeg prava u pogledu odmora u toku radnog vremena,


✓ Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa,


✓ Otkaz ugovora o radu radniku koji je na bolovanju,


✓ Otpremnina u slučaju sporazumnog otkaza radi penzionisanja
Pročitaj više


Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika

Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika

U ovom članku predstavljamo način na koji je propisana organizacija i sistematizacija radnih mjesta u organima državne službe, kao primjer koji može poslužiti drugim poslodavcima za utvrđivanje vlastite organizacije i sistematizacije radnih mjesta, s ciljem postizanja kvalitetne, ako ne i optimalne, organizacije obavljanja poslova iz nadležnosti poslodavca i pravilnog rasporeda poslova na radnike.

Nepostojanje jasne podjele zadataka i odgovornosti unutar pojedinog sektora rada ili u okviru kompanije sigurno vodi ka sudskim sporovima, trošenju energije za organizaciju svakodnevnog rada, ali i nezadovoljstvu zaposlenih, smanjenoj motivaciji, ili čak padu produktivnosti.

Autor članka: Ljiljana Ćehajić, dipl.pravnik Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno novih 69 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.548 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Pregovarački postupak uslijed nepredviđenih okolnosti


✓ Nabavka vozila


✓ Kombinovanje kroz mini-tenderisanje


✓ Blagovremenost žalbe


Pročitaj više