PRIMJENA PROPISA O KANCELARIJSKOM I ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 27. 06. 2024 Hotel “Hollywood”

Na seminaru će biti riječi o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službeni list FBiH“, br.73/19) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, („Službeni list FBiH“, br.91/23). Ovim pravilnicima je uređen sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera. Propisima o kancelarijskom poslovanju propisan je postupak sa arhivskim predmetima u navedenim organima, i pravnim licima, kao i postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, postupak klasifikacione oznake predmeta i akta, dostavljanje predmeta i akata, otpremanje pošte, stavljanje predmeta kroz arhiviranje i čuvanje istih, i druga pitanja od značaja za pravilno obavljanje kancelarijskog poslovanja.

Izmjenama i dopunama Pravilnika obezbijeđeno je provođenje načela elektronskog poslovanja kroz oblast kancelarijskog poslovanja kako bi se unaprijedila efikasnost u radu sa dokumentima, kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada, sve do faze sigurnog arhiviranja predmeta. Iz tih razloga smo uvrstili kao posebnu temu u okviru seminara: Elektronsko poslovanje.

Cilj seminara je upoznati učesnike sa novim izmjenama i primjeni propisa iz kancelarijskog i elektronskog poslovanja, kroz usvojene metode i tehnike postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka pa do arhiviranja, ojačanju kapaciteta kvantiteta i kvaliteta svih potrebnih mjera za unaprijeđenje rada, pa do nadzora nad provođenjem navedenog pravilnika.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

 • Pravni osnov kancelarijskog poslovanja u FBiH;
 • Obim primjene Pravilnika o kancelarijskom poslovanju;
 • Novine u kancelarijskom poslovanju u FBiH;
 • Osnovne knjige evidencije i način popunjavanja (najčešće greške);
 • Pomoćne knjige evidencije (najčešće greške);
 • Osnovna knjiga evidencije-interna dostava knjiga-omot;
 • Sastavni dijelovi akta (obavezni i sporedni);
 • Faksimil (pravo na posjedovanje faksimila i način korištenja);
 • Otpremanje pošte.

Pitanja i odgovori

 

Elektronsko poslovanje

 • Pravni osnov elektronskog poslovanja u FBiH;
 • Elektronsko poslovanje u upravnom postupku;
 • Elektronsko poslovanje u kancelarijskom poslovanju;
 • Pravna i fizička lica u elektronskom poslovanju (mogućnosti i problemi);
 • Kako do kvalifikovanog elektronskog potpisa;
 • Uloga UIO BiH i IDDEEA BiH

Pitanja i odgovori

 

Jedinstveno upravno mjesto

 • Novi pravni institut (pojam, osobine, uslovi osnivanja i mogućnosti):
 • Uloga jedinica lokalne samouprave (prava i obaveze);
 • Primjena Zakona o upravnom postupku i Zakona o elektronskom dokumentu.

Pitanja i odgovori


 

PREDAVAČ:

Mr. Alen Taletović Sudija Ustavnog suda FBiH

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima zaposlenim u institucijama, organima uprave i jedinicama lokalne samouprave,
 • Službama za upravu i upravnim organizacijama,
 • Sudovima,
 • Javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

175 KM po jednom učesniku;
165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo