Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Članak - Primjena cefta odluke - Nermin Jusić

Primjena CEFTA odluke 1/2021 u BiH u 2023. godini – Stručni članak

Početkom primjene CEFTA Odluke broj 1/2021 u Bosni Hercegovini je od 1.februara 2023. godine omogućena paralelna primjena dva seta preferencijalnih pravila porijekla robe, što će olakšati povlašteni vanjskotrgovinski promet roba privrednih subjekata iz BiH sa ostalim zemljama CEFTA zone (Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Kosovo , Albanija i Moldavija) koje primjenjuju identična pravila porijekla. Osim starih pravila PEM Konvencije uvodi se paraleno i primjena novih revidiranih tranzicionih pravila porijekla (tzv.prelazna pravila) koja su modernizovana i fleksibilnija sa značajnim pojednostavljenjima u izradi finalnih proizvoda i strukturi materijala uz prilagođenje modernim uslovima proizvodnje i trgovine. Privredni subjekti sada mogu da biraju primjenu povoljnijih pravila porijekla čime smanjuju troškove proizvodnje.

Autor: Jusić Nermin, magistar ekonomije Pročitaj više


Obračun najniže plaće u Federaciji BiH

Obračun najniže plaće u Federaciji BiH – stručni članak

Od 01. januara 2022. godine u Federaciji BiH je povećan iznos najniže plaće na 543 KM. S aspekta prava radnika, nema dileme da je ovakva promjena u radno-pravnom zakonodavstvu dobrodošla, posebno u trenutnim uslovima značajno povećanih troškova života. S druge strane, jasno je da povećanje iznosa najniže plaće za poslodavce znači veće obaveze ne samo prema radnicima, već i prema državi po osnovu poreza i doprinosa.
Upravo s aspekta obaveza za porez na dohodak i doprinose, već na samom početku primjene nove Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće pojavio se čitav niz pitanja i dilema, na koje ćemo pokušati odgovoriti u ovom tekstu.
Također, potrebno je voditi računa o tome koji poslodavci su obveznici primjene nove Uredbe, a u kojim slučajevima nije potrebno vršiti nikakvo usklađivanje plaće, a time ni izmjenu pravilnika o radu i ugovoru o rada sa zaposlenicima.

Autor: Mirela Mašić, dipl. oec Pročitaj više


Godisnji obracun za 2020

Pripremne radnje za izradu godišnjih finansijskih izvještaja – stručni članak

Pripremne radnje obuhvataju kontrolne i druge postupke kojim se provjeravaju knjiženja poslovnih događaja i knjigovodstvena dokumentacija, te organizacija i provedba godišnjeg popisa imovine i obaveza. Pripremne radnje se obavljaju prije godišnjeg popisa imovine i obaveza, kojim se utvrđuju stvarna stanja bilansnih pozicija i usklađuju knjigovodstvena stanja. Izvođenje popisa veoma ovisi o kvalitetu pripremnih radnji.

Popis imovine i obaveza može se vršiti i tokom poslovne godine u slučajevima promjene cijena proizvoda i robe i statusnih promjena u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (spajanje, pripajanje ili dijeljenje, otvaranje stečajnog postupka ili pokretanje postupka likvidacije). Popis se obavlja tokom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne oslobađa pravnu osobu od popisa sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31. 12. tekuće godine.

Godišnjim popisom utvrđuju se stvarna stanja imovine, obaveza i kapitala, te se postojeća knjigovodstvena stanja svode na popisom utvrđena stvarna stanja kroz iskazivanje viškova ili manjkova. Porezni i računovodstveni tretman inventurnih razlika (viškova i manjkova) je ključni korak u popisnim aktivnostima. Na osnovu dobijenih podataka popisom, sastavljaju se finansijski izvještaji koji bi trebali pružiti istinit, fer, pouzdan i nepristrasan pregled imovine, obaveza, kapitala, promjena finansijskog položaja i dobiti ili gubitka pravnog subjekta
Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama – stručni članak

Osnovni razlog za predlaganje i donošenje navedenog zakona jeste nastavak sprovođenja reforme privrednog ambijenta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i težnja Vlade Republike Srpske da se, omogućivanjem povoljnijih uslova privređivanja, odnosno rasterećenjem privrednih subjekata, izvrši povećanje plata u realnom sektoru Republike Srpske a samim tim stvaraju se i uslovi za efikasnije suzbijanje rada na crno fizičkih lica, te bolji uslovi za priliv investicija.

Autor članka: Dragan Zorić, dipl. iur.
Pročitaj više


Objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja

Obračun plate prema izmjenama i dopunama Zakona o radu u Republici Srpskoj – Stručni članak

U radu autorica razmatra osnovne elemente obračuna plate koji u sebi objedinjuje zakonska određenja plate i drugih primanja kao i odnos obračuna sa podacima iz evidencije prisustva na radu. Pismeni obračun plate će biti detaljnije uređen pravilnikom koji treba biti donesen do 01.03.2022. godine. Do tada, a kako bi se poslodavci pripremali za primjenu pravilnika autorica je dala svoje preliminarno viđenje sadržaja pismenog obračuna plate. U radu su obrađeni i postupci za naplatu potraživanja iz radnog odnosa.

Autor članka: Danijela Radonić, dipl pravnik
Pročitaj više


Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće

Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije covid-19

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 87/21 od 29.10.2021. godine objavljena je Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 koja je stupila na snagu 30.10.2021. godine.

Preuzmite uredbu

Pročitaj više


Objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja

Objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja

Objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja (privreda, udruženja, banke, investicijski fondovi)
i
Uputstvo kojim se daju smjernice za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja privredna društva u FBiH
Pročitaj više


Stupio na snagu Pravilnik koji određuje rokove za zamjenu fiskalnih sistema

Stupio na snagu Pravilnik koji određuje rokove za zamjenu fiskalnih sistema

U Sl.novinama FBiH broj 74/21 od 17.09.2021. godine je objavljen Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH.
Obaveznoj zamjeni fiskalnih sistema te rokovima propisanim ovim Pravilnikom, podliježu svi fiskalni sistemi inicijalno fiskalizirani u skladu Pravilnikom o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema Sl. novina FBiH broj 11/10 i 59/12.

Preuzmite tekst pravilnika
Pročitaj više


izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Stupile na snagu izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

U Sl. novinama FBiH broj 75/21 od 22.09.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Razlog izmjena i dopuna Zakona o privrednim društima je kako bi se Zakon uskladio sa izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata FBiH.

Preuzmite izmjene Zakona
Pročitaj više


Stupio na snagu novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

Stupio na snagu novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

U Sl. novinama FBiH broj 75/21 od 22.09.2021. godine je objavljen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine te je isti stupio na snagu 30.09.2021. godine.

Napominjemo da je ovaj Zakon stupio na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Preuzmite kompletan tekst Zakona
Pročitaj više


Stupile na snagu izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Stupile na snagu izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U Sl. novinama FBiH broj 77/21 od 29.9.2021. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak a koji je stupio na snagu 30.09.2021. godine.

Preuzmite tekst izmjena i dopuna Pravilnika

Pročitaj više


Federalno ministarstvo finansija

Novi račun za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo

Federalno ministarstvo finansija je obavještenjem broj: 05-02-4-6704/21 od 14.09.2021. godine zvanično objavilo izmjenu računa javnih prihoda
Banke su, u skladu sa podtačkom 11.5 Pravilnika, dužne vršiti prihvat uplata na novi račun, do objave narednih izmjena i dopuna Pravilnika u službenim novinama Federacije BiH.

Preuzmite kompletnu obavijest
Pročitaj više


Stečaj - O NOVOM STEČAJNOM ZAKONODAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PRIMA FACIE

Stečaj – O novom stečajnom zakonodavstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine prima facie – Stručni članak

U Federaciji Bosne i Hercegovine 5. jula 2021. usvojen je, po hitnom postupku, Zakon o stečaju, čime je nakon osamnaest godina prestao da važi Zakon o stečajnom postupku. Osim izmijenjenog naziva generalnog propisa koji uređuje oblast stečaja, Zakon o stečaju donekle mijenja perspektivu prezaduženog privrednog subjekta u pravcu njegovog opstanka na tržištu uvođenjem novog instituta – predstečajnog postupka. Predstečajni postupak je ujedno i najznačajnija novina u stečajnom pravu Federacije Bosne i Hercegovine. Autori u radu daju kratak osvrt na pojedine evidentne promjene u de lege lata zakonodavstvu.

Autori: Prof. dr. Zinka Grbo i prof. dr. Mehmed Hadžić
Pročitaj više


Uputstvo o postupku zaprimanja dokumentacije u registar finansijskih izvještaja, provjeri potpunosti i tačnosti dokumentacije i načinu vođenja registra

Ovim uputstvom propisuje se:

– postupak zaprimanja dokumentacije (finansijski izvještaji, posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku i ostali dokumenti uz finansijske izvještaje) u Registar finansijskih izvještaja,
– provjera potpunosti i tačnosti dokumentacije zaprimljene u Registar,
– način vođenja Registra.
Pročitaj više


Elektronsko podnošenje poreznih prijava

Elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 48/21), koji je stupio na snagu 26.06.2021. godine, poreznim obveznicima propisana obaveza da od 01.10.2021. godine Poreznoj upravi Federacije BiH podnose elektronskim putem sljedeće porezne prijave/obrasce:
APR-1036, MIP 1023, PMIP-1024, GIP-1022, ASD-1032, AUG-1031, PDN-1033,

Saznajte uz pomoć uputstva za korištenje E-usluga nPIS-a kako elektronski podnijeti ove obrasce.
Pročitaj više