fbpx Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Novi pravilnik o kancelarijskom poslovanju

Objavljen novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH!

U Službenom listu FBiH br.73/19 od 04.10.2019.godine, objavljen je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, kojim se uređuje sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim…


zatezna kamata

Zatezna kamata (sudske presude, sudska i vansudska poravnanja iz osnova radnog odnosa)

Zatezna kamata (sudske presude, sudska i vansudska poravnanja iz osnova radnog odnosa) Poštovane/i, S obzirom na veliki broj upita naših pretplatnika časopisa “Pravo i finansije”, a u vezi sa primjenom Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine FBiH”, br….


poklon

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara

U “Sl. novinama FBiH”, broj 63/19 od 30.8.2019. god. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara. Navedenim Pravilnikom rok dostavljanja zahtjeva priređivača nagradnih igara za izdavanje odobrenja Ministarstvu je izmijenjen,…


Pravilnik o dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U “Službenim novinama FBiH”, broj 53/19 od 26.7.2019. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. U članu 32. iza stava 3. dodaju se novi st….


PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE

U „Službenim novine FBiH“, broj 47/19 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige koji će se primjenjivati od 06.07.2019. godine. Ovim dopunama Pravilnika omogućeno je trgovcima da izradu, evidenciju i pohranu kalkulacije cijena vrše…


Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rada i zaštiti porodice sa djecom

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 18/19 od 3.5.2019. godine objavljena je Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Danom stupanja na snagu ove instrukcije prestaje da važi…


Isplata dobiti nerezidentnim licima – u KM ili u devizama ?

Isplata dobiti nerezidentnim licima – u KM ili u devizama ? Federalno ministarstvo finansija (FMF) je dalo mišljenje u vezi sa isplatom dobiti nerezidentnim licima koje možete preuzeti OVDJE. U navedenom mišljenju FMF navodi da se isplata dobiti nerezidentu ne…


Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu ponošenja prijave za porez na dodanu vrijednost

U “Službenom glasniku BiH”, broj 27/19 od 09.04.2019. godine objavljeno je Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu ponošenja prijave za porez na dodanu vrijednost. Ovim Uputstvom propisuju se uvjeti i postupak povrata poreza na dodanu vrijednost…


Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja

U “Službenim novinama FBiH”, broj 15/19 od 06.03.2019. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja, koji propisuje: podnošenje zahtjeva za ustupanje prava…


Poziv za dostavu GI FUK i KI FUK

Poziv za dostavu GI FUK i KI FUK Federalno ministarstvo finansija je uputilo poziv obveznicima podnošenja izvještaja o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine…


Stav o primjeni člana 10. stav (3) Zakona o porezu na dohodak za utvrđivanje iznosa koristi po osnovu kredita i/ili pozajmica bez kamate ili koja je niža od tržišne kamatne stope

Stav o primjeni člana 10. stav (3) Zakona o porezu na dohodak za utvrđivanje iznosa koristi po osnovu kredita i/ili pozajmica bez kamate ili koja je niža od tržišne kamatne stope Na stranici Porezne uprave FBiH objavljen je stav Federalnog…


Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu

U “Službenom glasniku BiH”, broj 1/19 od 11.1.2019. godine, objavljena je Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2019. godinu. Tekst navedene Odluke možete preuzeti OVDJE.


Objašenjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period od I – XII 2018. godine

Objašenjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period od I – XII 2018. godine Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u članu 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu…


Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH U “Službenim novinama FBiH”, broj 105/18 od 28.12.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i…


Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2019. godinu

U “Službenim novinama FBiH”, broj 100/18 od 14.12.2018. godine, objavljene su Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2019. godinu. Tekst navedenog možete preuzeti OVDJE