Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Obračun najniže plaće u Federaciji BiH

Obračun najniže plaće u Federaciji BiH – stručni članak

Od 01. januara 2022. godine u Federaciji BiH je povećan iznos najniže plaće na 543 KM. S aspekta prava radnika, nema dileme da je ovakva promjena u radno-pravnom zakonodavstvu dobrodošla, posebno u trenutnim uslovima značajno povećanih troškova života. S druge strane, jasno je da povećanje iznosa najniže plaće za poslodavce znači veće obaveze ne samo prema radnicima, već i prema državi po osnovu poreza i doprinosa.
Upravo s aspekta obaveza za porez na dohodak i doprinose, već na samom početku primjene nove Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće pojavio se čitav niz pitanja i dilema, na koje ćemo pokušati odgovoriti u ovom tekstu.
Također, potrebno je voditi računa o tome koji poslodavci su obveznici primjene nove Uredbe, a u kojim slučajevima nije potrebno vršiti nikakvo usklađivanje plaće, a time ni izmjenu pravilnika o radu i ugovoru o rada sa zaposlenicima.

Autor: Mirela Mašić, dipl. oec Pročitaj više


Godisnji obracun za 2020

Pripremne radnje za izradu godišnjih finansijskih izvještaja – stručni članak

Pripremne radnje obuhvataju kontrolne i druge postupke kojim se provjeravaju knjiženja poslovnih događaja i knjigovodstvena dokumentacija, te organizacija i provedba godišnjeg popisa imovine i obaveza. Pripremne radnje se obavljaju prije godišnjeg popisa imovine i obaveza, kojim se utvrđuju stvarna stanja bilansnih pozicija i usklađuju knjigovodstvena stanja. Izvođenje popisa veoma ovisi o kvalitetu pripremnih radnji.

Popis imovine i obaveza može se vršiti i tokom poslovne godine u slučajevima promjene cijena proizvoda i robe i statusnih promjena u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (spajanje, pripajanje ili dijeljenje, otvaranje stečajnog postupka ili pokretanje postupka likvidacije). Popis se obavlja tokom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne oslobađa pravnu osobu od popisa sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31. 12. tekuće godine.

Godišnjim popisom utvrđuju se stvarna stanja imovine, obaveza i kapitala, te se postojeća knjigovodstvena stanja svode na popisom utvrđena stvarna stanja kroz iskazivanje viškova ili manjkova. Porezni i računovodstveni tretman inventurnih razlika (viškova i manjkova) je ključni korak u popisnim aktivnostima. Na osnovu dobijenih podataka popisom, sastavljaju se finansijski izvještaji koji bi trebali pružiti istinit, fer, pouzdan i nepristrasan pregled imovine, obaveza, kapitala, promjena finansijskog položaja i dobiti ili gubitka pravnog subjekta
Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama – stručni članak

Osnovni razlog za predlaganje i donošenje navedenog zakona jeste nastavak sprovođenja reforme privrednog ambijenta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i težnja Vlade Republike Srpske da se, omogućivanjem povoljnijih uslova privređivanja, odnosno rasterećenjem privrednih subjekata, izvrši povećanje plata u realnom sektoru Republike Srpske a samim tim stvaraju se i uslovi za efikasnije suzbijanje rada na crno fizičkih lica, te bolji uslovi za priliv investicija.

Autor članka: Dragan Zorić, dipl. iur.
Pročitaj više


Objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja

Obračun plate prema izmjenama i dopunama Zakona o radu u Republici Srpskoj – Stručni članak

U radu autorica razmatra osnovne elemente obračuna plate koji u sebi objedinjuje zakonska određenja plate i drugih primanja kao i odnos obračuna sa podacima iz evidencije prisustva na radu. Pismeni obračun plate će biti detaljnije uređen pravilnikom koji treba biti donesen do 01.03.2022. godine. Do tada, a kako bi se poslodavci pripremali za primjenu pravilnika autorica je dala svoje preliminarno viđenje sadržaja pismenog obračuna plate. U radu su obrađeni i postupci za naplatu potraživanja iz radnog odnosa.

Autor članka: Danijela Radonić, dipl pravnik
Pročitaj više


Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće

Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije covid-19

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 87/21 od 29.10.2021. godine objavljena je Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 koja je stupila na snagu 30.10.2021. godine.

Preuzmite uredbu

Pročitaj više


Objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja

Objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja

Objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja (privreda, udruženja, banke, investicijski fondovi)
i
Uputstvo kojim se daju smjernice za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja privredna društva u FBiH
Pročitaj više


Stupio na snagu Pravilnik koji određuje rokove za zamjenu fiskalnih sistema

Stupio na snagu Pravilnik koji određuje rokove za zamjenu fiskalnih sistema

U Sl.novinama FBiH broj 74/21 od 17.09.2021. godine je objavljen Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH.
Obaveznoj zamjeni fiskalnih sistema te rokovima propisanim ovim Pravilnikom, podliježu svi fiskalni sistemi inicijalno fiskalizirani u skladu Pravilnikom o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema Sl. novina FBiH broj 11/10 i 59/12.

Preuzmite tekst pravilnika
Pročitaj više


izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Stupile na snagu izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

U Sl. novinama FBiH broj 75/21 od 22.09.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Razlog izmjena i dopuna Zakona o privrednim društima je kako bi se Zakon uskladio sa izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata FBiH.

Preuzmite izmjene Zakona
Pročitaj više


Stupio na snagu novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

Stupio na snagu novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

U Sl. novinama FBiH broj 75/21 od 22.09.2021. godine je objavljen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine te je isti stupio na snagu 30.09.2021. godine.

Napominjemo da je ovaj Zakon stupio na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Preuzmite kompletan tekst Zakona
Pročitaj više


Stupile na snagu izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Stupile na snagu izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U Sl. novinama FBiH broj 77/21 od 29.9.2021. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak a koji je stupio na snagu 30.09.2021. godine.

Preuzmite tekst izmjena i dopuna Pravilnika

Pročitaj više


Federalno ministarstvo finansija

Novi račun za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo

Federalno ministarstvo finansija je obavještenjem broj: 05-02-4-6704/21 od 14.09.2021. godine zvanično objavilo izmjenu računa javnih prihoda
Banke su, u skladu sa podtačkom 11.5 Pravilnika, dužne vršiti prihvat uplata na novi račun, do objave narednih izmjena i dopuna Pravilnika u službenim novinama Federacije BiH.

Preuzmite kompletnu obavijest
Pročitaj više


Stečaj - O NOVOM STEČAJNOM ZAKONODAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PRIMA FACIE

Stečaj – O novom stečajnom zakonodavstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine prima facie – Stručni članak

U Federaciji Bosne i Hercegovine 5. jula 2021. usvojen je, po hitnom postupku, Zakon o stečaju, čime je nakon osamnaest godina prestao da važi Zakon o stečajnom postupku. Osim izmijenjenog naziva generalnog propisa koji uređuje oblast stečaja, Zakon o stečaju donekle mijenja perspektivu prezaduženog privrednog subjekta u pravcu njegovog opstanka na tržištu uvođenjem novog instituta – predstečajnog postupka. Predstečajni postupak je ujedno i najznačajnija novina u stečajnom pravu Federacije Bosne i Hercegovine. Autori u radu daju kratak osvrt na pojedine evidentne promjene u de lege lata zakonodavstvu.

Autori: Prof. dr. Zinka Grbo i prof. dr. Mehmed Hadžić
Pročitaj više


Uputstvo o postupku zaprimanja dokumentacije u registar finansijskih izvještaja, provjeri potpunosti i tačnosti dokumentacije i načinu vođenja registra

Ovim uputstvom propisuje se:

– postupak zaprimanja dokumentacije (finansijski izvještaji, posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku i ostali dokumenti uz finansijske izvještaje) u Registar finansijskih izvještaja,
– provjera potpunosti i tačnosti dokumentacije zaprimljene u Registar,
– način vođenja Registra.
Pročitaj više


Elektronsko podnošenje poreznih prijava

Elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 48/21), koji je stupio na snagu 26.06.2021. godine, poreznim obveznicima propisana obaveza da od 01.10.2021. godine Poreznoj upravi Federacije BiH podnose elektronskim putem sljedeće porezne prijave/obrasce:
APR-1036, MIP 1023, PMIP-1024, GIP-1022, ASD-1032, AUG-1031, PDN-1033,

Saznajte uz pomoć uputstva za korištenje E-usluga nPIS-a kako elektronski podnijeti ove obrasce.
Pročitaj više


Objavljen NOVI Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Objavljen NOVI Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U ”Službenim novinama FBiH” broj 48/21 od 18.6.2021. godine objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 26.6.2021. godine.

Preuzmite tekst pravilnika
Pročitaj više