ANEKS II – usluge, bitne odrednice sa osvrtom na nabavku hotelskih i poštanskih usluga,

Procedura Isključivanja ponuđača na period od 12 mjeseci iz postupka javne nabavke,

Rad Komisije za javne nabavke, obaveze članova Komisije od početka do završetka postupka javne nabavke, sa prikazom učestalih grešaka,

Najčešće primjedbe Revizijskih tijela u izvještajima Ugovornim organima u postupcima javnih nabavki,

Tehničke specifikacije i poseban osvrt na nabavke motornih vozila, usluga osiguranja vozila, imovine i lica,

Specifičnosti nabavki hrane, kancelarijskog materijala i sredstava za higijenu.

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 05. 06. 2024. Hotel “Hollywood”
Mostar 06. 06. 2024. Hotel “Mostar”
Banja Luka 12. 06. 2024. Hotel “Bosna”

 

Prvi modul seminara

REC d.o.o. organizuje seminar iz oblasti javnih nabavki početkom juna / lipnja, iz tema koje su trenutno najaktuelnije. Seminar je koncipiran iz tri bloka: prvi blok predavanja obuhvata teme nabavki usluga iz ANEKSA II, kao i tematiku isključivanja ponuđača na 12 mjeseci iz postupaka javnih nabavki. Usluge iz ANEKSA II kod Ugovornih organa ali i ponuđača i dalje izazivaju mnoge nedoumice i dileme, stoga će u prvom bloku pažnja biti posvećena ovoj tematici. Prvi blok predavanja se završava sa proceduralnim koracima koji se tiču isključivanja ponuđača na 12 mjeseci iz postupka javne nabavke, obzirom da u praksi mnogi ponuđači, tačnije Dobavljači jednostrano raskidaju ugovore.

 

Drugi modul seminara

Drugi blok predavanja podrobnije će sadržavati Rad Komisije za javne nabavke, a što uključuje cjelokupne aktivnosti iste, od početka do završetka postupka javne nabavke. Prikazani će biti svi dokumenti koje Komisija mora donijeti u svom radu. Također, navesti će se i greške najčešće koje Komisija za javne nabavke pravi. Ovaj blok završava se prikazom najčešćih primjedbi koje Revizijska tijela imaju u svojim izvještajima Ugovornim organima prilikom provođenja postupaka javnih nabavki. Navedeni će biti predmeti nabavke koji su najčešće pod primjedbom u izvještajima Revizijskih tijela.

 

Treći modul seminara

U trećem bloku predavanja posebna pažnja će biti posvećena tehničkim specifikacijama. Naime, ukoliko jedna tenderska dokumentacija ima loše sačinjenu tehničku specifikaciju, velika vjerovatnoća je da će žalba biti uložena na tendersku dokumentaciju, te da će postupak javne nabavke biti eventualno i poništen od strane URŽ-a / KRŽ-a. Akcenat u vezi sačinjavanja tehničkih specifikacija, ali i drugih bitnih podataka kod provođenja specifičnih vrsta nabavki će u ovom bloku biti stavljen. Primjeri dobre i loše prakse će učesnicima seminara biti prezentirani.

Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovori iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Navedena baza također sadrži i Rješenja URŽ-a po tematikama, koji će se sukcesivno dopunjavati. Godišnja pretplata za 2024. godinu je 350 KM sa PDV-om. Pored toga, nudimo Vam pretplatu na elektronsko izdanje časopisa „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – cijena 300 KM sa PDV-om.SADRŽAJ SEMINARA:

 

MODUL I – ANEKS II – USLUGE, BITNE ODREDNICE SA OSVRTOM NA NABAVKU HOTELSKIH I POŠTANSKIH USLUGA; PROCEDURA ISKLJUČIVANJA PONUĐAČA NA PERIOD OD 12 MJESECI IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Aneks II
 • Hodogram obaveznih aktivnosti Ugovornog organa kod Aneksa II?
 • Koji propisi se primjenjuju za usluge iz Aneksa II?
 • Da li je moguće podijeliti na lotove postupak iz Aneksa II?
 • Da li se može provesti jedan od redovnih postupaka za usluge iz Aneksa II?
 • Kako započeti postupak nabavke usluga iz Aneksa II?
 • Šta poziv mora sadržavati za usluge iz Aneksa II?
 • Da li se donosi Odluka o izboru za usluge iz Aneksa II, je li obavezno objavljivanje obavještenja o dodjeli ugovora?
 • Moraju li se zahtijevati kvalifikacijski uslovi za usluge iz Aneksa II u Pozivu?
 • Kako i na koji način se rangiraju ponude?
 • Rok i način izjavljivanje žalbe u Aneksu II?
 • Praktični primjeri nabavki Hotelskih i poštanskih usluga prema Pravilniku (ANEKSA II)
Pitanja i odgovori
Isključivanje ponuđača
 • Procedura isključivanja ponuđača iz daljnjih postupaka?
 • Razlozi za isključivanje ponuđača?
 • Koja služba / organ odlučuje o isključenju ponuđača?
 • Da li se ponuđač isključuje iz svih postupaka u budućnosti kod Ugovornog Organa ili samo za konkretan predmet nabavke?
 • Da li se ponuđač isključuje iz postupaka javnih nabavki kod jednog Ugovornog Organa ili kod svih registrovanih?
 • Od kojeg momenta se računa rok od 12 mjeseci?
 • Ponuđač koji odbija potpisati ugovor, da li se može isključiti?
 • Ponuđač koji neosnovano raskine ugovor, da li se može isključiti iz daljnjih postupaka kod Ugovornog Organa?
 • Kome se isključeni ponuđač može žaliti?
 • Da li se u tenderskoj dokumentaciji navodi eventualna lista isključenih ponuđača?
Pitanja i odgovori

 

MODUL II – RAD KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE, OBAVEZE ČLANOVA KOMISIJE OD POČETKA DO ZAVRŠETKA POSTUPKA JAVNE NABAVKE, PRIKAZ UČESTALIH GREŠAKA; NAJČEŠĆE PRIMJEDBE REVIZIJSKIH TIJELA U IZVJEŠTAJIMA UGOVORNIM ORGANIMA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
Komisija za javne nabavke
 • Kojim aktom se formira Komisija za javne nabavke?
 • O kojim elementima je potrebno voditi računa prilikom imenovanja Komisije?
 • Da li je dozvoljeno da se član Komisije žali na akt kojim je izabran kao član komisije?
 • Da li je dozvoljeno da bude imenovana stalna Komisija za sve javne nabavke?
 • Šta su sve obavezni potpisati članovi Komisije za javne nabavke?
 • Koji sve dokumenti se dostavljaju Ugovornom organu prilikom rada Komisije?
 • Da li je obavezno formirati Komisiju za sve postupke javne nabavke?
 • Koje poslove radi službenik za javne nabavke, a koje Komisija za javne nabavke?
 • Da li osoba koja radi istraživanje tržišta može biti i član Komisije za javne nabavke?
 • Od kojeg momenta Komisija za javne nabavke počinje sa radom?
 • U kojim slučajevima zamjenski član Komisije preuzima ulogu stalnog člana?
 • Koje sve dokumente članovi Komisije su obavezni donijeti kod provođenja postupka?
 • Prezentacija učestalih grešaka članova Komisije za javne nabavke.
Pitanja i odgovori
Najčešće primjedbe Revizijskih tijela u izvještajima Ugovornim organima u postupcima javnih nabavki
 • Koje su to najčešće primjedbe koje Revizijska tijela imaju za Ugovorne organe?
 • Na koje vrste predmeta nabavki se najčešće takve primjedbe odnose?
 • Mogu li Ugovorni organi podnijeti prigovor / žalbu na Izvještaj Revizijskog tijela?
 • Da li Ugovorni organi snose sankcije radi izvještaja Revizijskih tijela?
Pitanja i odgovori

 

MODUL III – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, OSVRT NA NABAVKE MOTORNIH VOZILA, USLUGE OSIGURANJA VOZILA, IMOVINE I LICA; SPECIFIČNOSTI NABAVKI HRANE, KANCELARIJSKOG MATERIJALA I SREDSTAVA ZA HIGIJENU
Tehničke specifikacije
 • Na koji način se određuju tehničke specifikacije?
 • Šta se postiže određivanjem tehničkih specifikacija?
 • Da li se u tehničkoj specifikaciji smije uputiti na određenog proizvođača, porijeklo ili na poseban postupak, na marke, patente ili određeno porijeklo?
 • U kojim slučajevima se odbacuje ponuda ponuđača radi neusklađenosti sa tehničkim specifikacijama?
 • Šta podrazumijeva termin “ekvivalent”?
 • Primjeri ispravnog sačinjavanja tehničkih specifikacija?
 • Kako cijeniti ekvivalent ispravno?
Pitanja i odgovori
Nabavke motornih vozila, usluga osiguranja vozila, imovine i lica, nabavke hrane, kancelarijskog materijala i sredstava za higijenu
 • Specifičnosti vezane za gore navedene nabavke;
 • Upute za ispravno sastavljanje tehničkih specifikacija u navedenim nabavkama;
 • Na šta obratiti pažnju prilikom provođenja ove vrste nabavki?
 • Primjeri ispravne tehničke specifikacije za gore navedene nabavke?
 • Primjeri loše prakse kod provođenja navedenih nabavki.
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI – certificirani treneri Agencije za javne nabavke:

 

Sarajevo Mostar

Banja Luka

Amina Malkić

Samir Buljina

Amir Rahmanović

Josip Jakovac

Samir Buljina

Ivana Grgić

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima / savjetnicima / referentima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima / referentima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača
 • Internim revizorima i revizorima
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

175 KM po jednom učesniku sa materijalom;
165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;
155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom

 

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Stručni članak – OKVIRNI SPORAZUM: SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI I OKVIRNOG SPORAZUMA.
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)
PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM,

godišnja pretplata za 2024. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 5.500 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str. – cijena 50 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 30 KM sa PDV-om)
„Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 50 KM sa PDV-om)
Modeli akata za rad Komisije za javne nabavke (oko 60. str. teksta) – 30 KM sa PDV-om – na CD

Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (model internog akta usklađen sa ZIDZJN-a, 30 str. – 30 KM sa PDV-om, za složene UO 100. str. – 40 KM sa PDV-om) – na CD;

Pravilnik – model internog akta, pravilnik za složene UO i modeli akata za rad Komisije (3 u 1) – 80 KM sa PDV-om – na CD.

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo