RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Obaveze poslodavca prema radniku sa smanjenom radnom sposobnošću i drugim posebno osjetljivim kategorijama radnika

Ocjena radne sposobnosti radnika u skladu sa Zakonom o PIO Republike Srpske

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel “Bosna” – 09:30h 05. 06. 2024.

Često se susrećemo sa pitanjima vezanim za radnike sa smanjenom radnom sposobnosti. Niz je razloga koji dovode do tih pojava. S druge strane, kako postupiti sa radnicima koji izgube određeni nivo zdravstvene sposobnosti za rad ili u vezi sa radom i koja su utvrđena prava radnika sa određenim kategorijama invalidnosti? Drugi set pitanja se odnosi na pitanja preraspodjele tih radnika na odgovarajuće radno mjesto u skladu sa „preostalim“ zdravstvenim sposobnostima utvrđenim od nadležnih institucija za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja kao i procedura otkaza ugovora o radu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću.

Sama primjena zakona izaziva različite dileme i nedoumice u vezi pojedinih odredbi, čija neadekvatna primjena može uzrokovati ozbiljne negativne posljedice kako za osiguranike, tako i za poslodavce.

U drugom djelu seminara moći ćete se upoznati sa postupkom i kriterijima medicinskog vještačenja kao i ulogom instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja radnika. Govorit će se o tome kako se utvrđuje invalidnost kod osiguranika i mogućnostima poslodavca da traže ocjenu radne sposobnosti radnika.

Na seminaru će biti predstavljeni i problemi vezani za posljedice nepostupanja poslodavca po zaprimljenom Rješenju o utvrđenoj kategoriji invalidnosti radnika.

Kada i kako se pokreće postupak ocjene radne sposobnosti i koji organ je nadležan za utvrđivanje radne sposobnosti radnika uslijed uočenih zdravstvenih promjena kod radnika? Sve su ovo pitanja koja su akuelizirana posebno u vrijeme suočavanja poslodavaca sa nedostatkom adekvatne radne snage.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu ovog seminara jer je riječ o pitanjima i problemima sa kojima se poslodavci suočavaju kada je riječ o regulisanju prava i obaveza iz oblasti PIO/MIO za radnike sa utvrđenom II kategorijom invalidnosti.

Riješite svoja konkretna pitanja iz oblasti radnog prava sa kojima se suočavate u praksi!


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Obaveze poslodavca prema radniku sa smanjenom radnom sposobnošću i drugim posebno osjetljivim kategorijama radnika
– Danijela Radonić, master pravnik –Viši privredni sud

 • Smanjena radna sposobnost radnika;
 • Prava radnika sa smanjenom radnom sposobnošću;
 • Invalidnost – gubitak radne sposobnosti;
 • Prava radnika koji više ne ispunjava zdravstvene uslove za obavljanje poslova sa povećanim rizikom;
 • Posebno zaštićene kategorije radnika;
 • Zabrana rada grupa posebno osjetljivih na rizike na određenim poslovima;
 • Procedura za premještaj radnika sa smanjenom radnom sposobnošću na drugo radno mjesto;
 • Procedura otkaza ugovora o radu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću;
 • Otpremnina radniku sa smanjenom radnom sposobnošću;
 • Određivanje privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti;
 • Novčana naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu;
 • Pravo poslodavca da traži ocjenu zdravstvene sposobnosti radnika;
 • Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu radnika;
 • Kaznene odredbe prema Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u odnosu na radnike sa smanjenom radnom sposobnošću;
Pitanja i odgovori

 

Ocjena radne sposobnosti radnika u skladu sa Zakonom o PIO Republike Srpske – dr Nada Marić, Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske

 • Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • Postupak medicinskog vještačenja, kriteriji medicinskog vještačenja;
 • Uloga instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;
 • Dvostepenost rješavanja o pravima nosioca osiguranja i sudska zaštita prava;
 • Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;
 • Promjena i gubitak radne sposobnosti;
 • Invalidnost kod osiguranika;
 • Prava osiguranika sa promjenjenom radnom sposobnosti;
 • Uslovi za invalidsku penziju i postupak utvrđivanja;
 • Prava radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom;
 • Koje su posljedice nepostupanja poslodavca po zaprimljenom Rješenju o utvrđenoj kategoriji invalidnosti radnika?
 • Prava osiguranika kod kojeg je utvrđena promijenjena radna sposobnost;
 • Da li žalba na rješenje o invalidnosti odlaže izvršenje rješenja?
 • Naknada zbog čekanja na raspoređivanje i naknada zbog manje plaće;
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću;
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Danijela Radonić, master pravnik  – Viši privredni sud 
Dr. Nada Marić – Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske

 


TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:00


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Pravnicima, ekonomistima, članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća,
 • Samostalnim poduzetnicima – obrtnicima, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskih potencijala, zaposlenicima računovodstvenih službi i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR(sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača
 • Odgovori na pismena pitanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2024. godinu 300 KM sa PDV-om


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 5.349 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) –   40 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo