Akcija!

CD Priručnik – Odmori i odsustva prema Zakonu o radu
u Republici Srpskoj

10.00 KM

ODMORI I ODSUSTVA prema Zakonu o radu u Republici Srpskoj

Autorice:

Danijela Radonić, dipl.iur.

Radmila Puzić, dipl.iur.

УВОД
I – ОДМОР У ТОКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Одмор у току радног времена радника који ради са непуним радним временом
Одмор у току радног времена радника који ради са продуженим радним временом
Одмор у току радног времена радника који ради ноћу
Одмор у току радног времена радника који ради у прерасподијељеном радном времену,
односно дуже од пуног или непуног радног времена
Одмор у току радног времена радника који ради у смјенама, односно турнусу
Одмор радника који ради двократно радно вријеме
Организација одмора у току радног времена

II – ДНЕВНИ ОДМОР

Дневни одмор радника у пољопривреди и на сезонским пословима
Дневни одмор радника који ради у смјенама или турнусу

III – СЕДМИЧНИ ОДМОР

Седмични одмор радника који раде у другачијем режиму радног времена
Право на увећање плате

IV – ГОДИШЊИ ОДМОР

Стицање права на годишњи одмор
Годишњи одмор радника који нема шест мјесеци непрекидног радног стажа
Шта се не сматра прекидом радног односа у смислу стицања права на годишњи одмор?
Трајање годишњег одмора
Критерији за увећање трајања годишњег одмора
Шта се не рачуна у трајање годишњег одмора?
Неурачунавање суботе у годишњи одмор
Годишњи одмор радника са непуним радним временом
Начин кориштења годишњег одмора
Кориштење годишњег одмора у дијеловима
Колективни годишњи одмор
Заштита права на годишњи одмор
Накнада умјесто кориштења годишњег одмора
План кориштења годишњег одмора
Рјешење о кориштењу годишњег одмора
Злоупотреба права на годишњи одмор
Права радника у случају прекида годишњег одмора од стране послодавца
Права радника у случају прекида годишњег одмора из личних разлога
Заштита права на годишњи одмор
Накнада за неискориштени годишњи одмор
Материјална права радника у вези са кориштењем годишњег одмора
1. Право на накнаду плате
2. Право на регрес за кориштење годишњег одмора
3. Порески третман накнаде за неискориштени годишњи одмор и регреса

V – ПЛАЋЕНО И НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

Плаћено одсуство
Плаћено одсуство по основу вјерских празника
Плаћено одсуство у случају околности више силе или хаварије на средствима рада
Плаћено одсуство у случају чекања
Плаћено одсуство за вријеме образовања или стручног оспособљавања и усавршавања, те образовање за потребе синдикалног рада
Мировање права из радног односа
Породиљско одсуство и накнада плате
Накнада плате за вријеме породиљског одсуства
Право да користи породиљско одсуство има и жена чије се дијете роди мртво или умре прије истека породиљског одсуства
Ако мајка дјетета умре, или напусти дијете, или из других разлога није у стању да се брине о дјетету или да га његује
Право жене на одсуство ради дојења
Право на одсуство након истека породиљског одсуства
Забрана рада за вријеме трудноће на пословима који су штетни за здравље жене и дјетета
Посебна заштита болесних радника и инвалида
Накнада плате за вријеме привремене неспособности за рад
Неплаћено одсуство
Плаћено и неплаћено одсуство према Посебним колективним уговорима у Републици Српској

ПРИЛОЗИ:

Питања и одговори (одмори и одсуства)
Огледни примјери аката (одмори и одсуства)

Obim priručnika: 111 strana

CD izdanje

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 10,00 KM