Akcija!

Radni odnosi u RS
Pitanja i odgovori na pitanja
u 2017. godini

8.00 KM

RADNI ODNOSI U RS – Pitanja i odgovori na pitanja u 2017. godini


Konsultantska kompanija REC d.o.o. je po prvi put pripremila “Priručnik – Radni odnosi u RS –  Pitanja i odgovori na pitanja u 2017. godini”. Pitanja su sistematizirana prema institutima Zakona o radu RS. Smatramo da će ovaj Priručnik biti od koristi sudijama, advokatima, pravnicima, ekonomistima kao i svima onima koji se bave tematikom radnih odnosa.


Pripremile:
Danijela Radonić, dipl.iur.
Radmila Puzić, dipl.iur.

SADRŽAJ

1. OSNOVNE ODREDBE

1.1. Predmet Zakona
1.2. Značenje pojedinih pojmova
1.3. Međusobni odnosi zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu
1.4. Osnovna prava i obaveze
1.4.1. Obaveze poslodavaca

2. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

2.1. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
2.2. Ugovori o radu
2.3. Vrste i trajanje ugovora o radu
2.4. Forma i sadržaj ugovora o radu
2.5. Stupanje na rad
2.6. Probni rad
2.7. Radni odnos na određeno vrijeme
2.8. Radni odnos sa nepunim radnim odnosom
2.9. Rad pripravnika

3. OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA

4. OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

5. RADNO VRIJEME

5.1. Pojam radnog vremena
5.2. Nepuno radno vrijeme
5.3. Prekovremeni rad
5.4. Raspored radnog vremena

6. ODMORI I ODSUSTVA

6.1. Sedmični odmor
6.2. Godišnji odmor
6.3. Plaćeno odsustvo
6.4. Neplaćeno odsustvo
6.5. Mirovanje prava iz radnog odnosa

7. ZAŠTITA RADNIKA

7.1. Opšta zaštita
7.2. Zaštita ličnih podataka
7.3. Posebna zaštita žena i materinstva
7.4. Posebna zaštita bolesnih radnika
7.5. Pravo na zaposlenje na drugim poslovima
7.6. Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu sa preostalom radnom sposobnosti
7.7. Privremena spriječenost za rad

8. PLATE, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA

8.1. Plate
8.2. Plata za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu
8.3. Najniža plata
8.4. Naknada plate
8.5. Druga primanja po osnovu rada

9. ODGOVORNOST ZA POVREDU OBAVEZA IZ UGOVORA O RADU I MATERIJALNA ODGOVORNOST

9.1. Povreda obaveze iz ugovora o radu o strane radnika
9.2. Mjere za povredu radne obaveze i radne discipline
9.3. Naknada materijalne štete
9.4. Udaljenje radnika sa rada

10. PRAVA RADNIKA KOD PROMJENE POSLODAVCA

11. VIŠAK RADNIKA

13. IZMJENA UGOVORA O RADU

13.1. Izmjena sadržaja ugovora o radu
13.2. Raspored na drugo radno mjesto ili premještaj u drugo mjesto rada

14. PRESTANAK RADNOG ODNOSA

14.1. Razlozi za prestanak ugovora o radu
14.2. Sporazumni prestanak radnog odnosa
14.3. Otkaz ugovora o radu od strane radnika
14.4. Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
14.4.1. Razlozi za otkaz ugovora o radu
14.4.2. Postupak u slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavca
14.5. Otkazni rok
14.6. Otpremnina
14.7. Pravne posljedice nezakonitog otkaza ugovora o radu

15. ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

16. RAD VAN RADNOG ODNOSA

16.1. Privremeni i povremeni poslovi
16.2. Ugovor o djelu
16.3. Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
16.4. Ugovor o dopunskom radu

17. ORGANIZACIJA RADNIKA I POSLODAVACA

17.1. Savjet radnika

18. KOLEKTIVNI UGOVORI

18.1. Sadržina i oblik kolektivnog ugovora
18.2. Važenje i otkaz kolektivnih ugovora

19. POSEBNE ODREDBE

19.1. Radna knjižica

22. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
23. EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU
24. PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA KOD PORESKE UPRAVE
25. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI PIO-a
26. DRUGA PITANJA U VEZI SA RADOM

Obim priručnika: 226 strana

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i poštarinom 8,00 KM

 

Možda će vam se također svidjeti…