Akcija!

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

25.00 KM

Priručnik koji je pred Vama pripremljen je u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju u FBiH koji je usvojen krajem 2019. godine („Sl. novine FBiH“, broj 96/19).

Naša je želja da se kancelarijsko poslovanje shvati kao bitan segment rada organa izvršne i zakonodavne vlasti, te drugih subjekata javnoga prava i predstavi kao važan i neodvojiv segment cjeline ukupnog funkcioniranja javne vlasti. Ono se ne vidi izvana, kroz oko nekoga ko posmatra rad subjekata javnoga prava, bilo da je to stranka u upravnom postupku ili obični zainteresirani građanin koji traže određene odgovore ili podnose zahtijeve za rješavanje određenih problema.

Kancelarijsko poslovanje u ukupnosti svog postojanja nema dodira sa vanjskom stvarnošću, ali bitno utiče na dinamiku aktivnosti koje obavljaju subjekti javnog prava od kojih zavisi ostvarivanje određenih prava stranaka u upravnom postupku ili krajnjih korisnika javnih usluga.

Autor:

mr.sc. Alen Taletović

Format: B5, meki povez, 138 strana

 

Želja autora priručnika je da se kancelarijsko poslovanje, a kako je to i propisano novim režimom pravnih odnosa, na jedinstven, pravilan i dinamičan način primjenjuje na teritoriju FBiH, uključujući sve nivoe vlasti. Na takav način, svaki građanin, stranka u postupku ili posmatrač rada subjekata javnog prava moći će biti zadovoljan njihovim radom, a svoja prava ostvarivat će u zakonom predviđenim rokovima, uz poštivanje svih predviđenih pravila. Iz navedenih razloga preporučujemo Vam ovaj priručnik koji će Vam pomoći i olakšati svakodnevni rad u procesu upravljanja dokumentima u javnoj službi.

Sadržaj:

 • PREDGOVOR
 • POJAM I ZNAČAJ KANCELARIJSKOG POSLOVANJA
 • PRAVNI OSNOV KANCELARIJSKOG POSLOVANJA
 • OBIM PRIMJENE PRAVILNIKA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU
 • NAČELA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA
 • OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I OBAVLJANJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA
 • ZNAČENJE OSNOVNIH POJMOVA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU
 • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA
 • OBAVEZNI DIJELOVI SLUŽBENIH AKATA
 • POMOĆNI DIJELOVI SLUŽBENOG AKTA
 • KNJIGE EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU
 • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA
 • ZAVOĐENJE, ZDRUŽIVANJE I DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD
 • FAKSIMIL
 • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI, RAZVOĐENJE PREDMETA I OTPREMANJE POŠTE
 • ARHIVIRANJE I ČUVANJE PREDMETA I AKATA
 • POSTUPAK PRIMOPREDAJE SLUŽBENIH AKATA, SPISA I DRUGE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE IZMEĐU UKINUTIH I NOVOOSNOVANIH SUBJEKATA JAVNOG PRAVA
 • OVLAŠTENJE ZA VRŠENJE KANCELARIJSKOG POSLOVANJA
 • NADZOR NAD VRŠENJEM KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

DODATAK I

DODATAK II

DODATAK III

 

Cijena sa PDV-om i poštarinom – 25 KM

Pogledajte i ostale PRIRUČNIKE.