Akcija!

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje

24.00 KM

Autori:

Prof. dr. Milica Tepšić

Doc. dr. Boro Bovan

SADRŽAJ:

Увод
I. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У МАТЕРИЈАЛИЗОВАНОМ ОБЛИКУ

1. Систем канцеларијског пословања и прописи који регулишу област канцеларијског пословања
1.1. Супсидијарна примјена прописа у канцеларијском пословању
2. Основна начела канцеларијског пословања
3. Основни појмови у канцеларијском пословању
4. Писарница
5. Карторека предмета
5.1. Уписивање података за управне предмете
5.2. Упис података за обичне, односно неуправне предмете
6. Попис аката
7. Помоћне евиденције
7.1. Интерна доставна књига
7.2. Књига рачуна
7.3. Књига примљене и достављене поште
7.4. Доставна књига за мјесто
7.5. Књига отпремљене поште
7.6. Роковник предмета
8. Пријем, отварање, прегледање, означавање, евидентирање поште и распоређивање аката и предмета
8.1. Пријем поште
8.1.2. Пријем поште са недостацима
8.1.3. Потврда пријема поште
8.1.4. Отварање и прегледање поште
8.1.5. Поступак са актима који подлијежу таксирању
8.1.6. Означавање поште
8.1.7. Евидентирање поште
8.1.8. Распоређивање аката и предмета
9. Омоти списа
10. Достављање предмета у рад
11. Спајање управних ствари у један поступак и административно техничка обрада предмета
11.1. Здруживање предмета
11.2. Спајање предмета
11.3. Дијељење предмета
11.4. Обнављање списа
12. Враћање предмета писарници и њихово развођење
13. Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања
14. Архивирање документације
15. Архивска књига
16. Излучивање безвриједног регистратурског материјала
17. Печати
17.1. Изглед и намјена печата
17.2. Израда печата
17.3. Чување и употреба печата
17.4. Поступак у случајевима дотрајалости и нестанка печата
18. Овјеравање потписа, преписа и рукописа
18.1. Уписници за вршење овјера
18.2. Овјеравање потиса и рукописа
18.3. Овјеравање преписа
19. Повремени канцеларијски послови
19.1. Организација састанка
19.2. Вођење састанка
19.3. Записник и вођење записника на састанцима
19.4. Организација пријема странака, радне просторије и радно вријеме
19.5. Секретарски послови
20. Заштита личних података

II. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

Увод
1. Основни појмови у електронском канцеларијском пословању
2. Информациони систем канцеларијског пословања
2.1. Управљање информационим системом
2.2. Карактеристике информационог система канцеларијског пословања
2.3. Карактеристике програма за канцеларијско пословање
3. Пријем, отварање, прегледање, означавање, евидентирање и распоређивање електронске поште
3.1. Пријем електронске поште
3.2. Потврда пријема електронске поште
3.3. Отварање и прегледање електронске поште
3.4. Евидентирање електронске поште
4. Класификација предмета и аката
4.1. Класификациона ознака акта, предмета и досијеа
5. Завођење предмета и аката
5.1. Уписивање података у базу података
6. Административнотехничка обрада
6.1. Здруживање аката
6.2. Спајање предмета
6.3. Дијељење предмета
6.4. Омот списа у електронском облику
6.5. Оснивање и формирање предмета у електронском облику
6.6. Кретање предмета у електронском облику
6.7. Попис аката
6.8. Израда електронског документа
7. Интерна достава предмета и аката у електронском облику
8. Враћање предмета писарници
8.1. Развођење предмета и аката
9. Отпремање електронске поште
10. Чување и управљање документацијом
10.1. Чување документације у електронском облику
10.2. Чување предмета у приручној архиви
10.3. Предаја електронске документације из приручне у главну архиву
11. Архивирање електронске документације
11.1. Електронско архивирање документације
11.2. Излучивање безвриједног регистратурског материјала
11.3. Предаја електронске документације
12. Безбједност података у електронском канцеларијском пословању
13. Заштита тајних података
14. Утицај електронског канцеларијског пословања на развој електронске управе
15. Електронски потпис и електронски документ
15.1. Електронски потпис
15.2. Електронски документ
III. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Obim priručnika: 189 strana

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 24 KM