Akcija!

TD – Primjer konkurentskog zahtjeva i Smijernice za pripremu tenderske dokumentacije – tekst – Mart – 2023

30.00 KM

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 • Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

SMJERNICE ZA PRIPREMU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

 • Autor: Zlatko Lazović

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 • Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

 

SADRŽAJ:

 1. Predmet nabavke
 2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi
 3. Zahtjevi po pitanju jezika
 4. Priprema ponuda
 5. Rok za dostavljanje ponuda
 6. Kriterij dodjele Ugovora i cijena
 7. Obavještenje o rezultatima postupka
 8. Zaključenje ugovora i podugovaranje
 9. Grupa ponuđača
 10. GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA
 11. Informacije o zaštiti prava ponuđača

 

SMJERNICE ZA PRIPREMU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

 • U tekstu se daje prikaz ključnih izmjena vezano za postupke male vrijednost sa fokusom na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda. Također, cijeneći nove odredbe članova Zakona o javnim nabavkama koji se odnose na ovu vrstu postupka u tekstu se također daju i konkretni prijedlozi i smjernice za definisanje uslova i dokaza iz određenih članova Zakona o javnim nabavkama kako bi svi ugovorni organi pripremili tendersku dokumentaciju u skladu sa općim principima javnih nabavki. U tekstu se nalazi sadržaj svake tačke tenderske dokumentacije sa opisom i preporukama za njihovo definisanje.
 • Praktičan primjer tj. izgled tenderske dokumentacije, kao cjeline, koji može poslužiti kako i na koji način treba da bude ista koncipirana je sastavni dio ovog teksta. Ovaj tekst može biti jednako koristan kako ugovornim organima tako i ponuđačima.