POSTUPAK OTKAZA UGOVORA O RADU

POREZNI TRETMAN PLAĆANJA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

AKTUELNOSTI IZ RADNIH ODNOSA

 


Seminar:

09:30h
Mostar 13. 02. 2024. Hotel “Mostar”
Sarajevo 15. 02. 2024 Hotel “Hollywood”

U prvom djelu seminara bavit ćemo se pitanjima i problemima vezanim za postupak otkaz ugovora o radu sa sudskom praksom. Kada i kako dolazi do otkaza ugovora o radu u FBiH i najčešći problemi sa kojima se poslodavci i radnici suočavaju, konfrontiraju i međusobno suprotstavljaju. Razmotrit će se različiti pravni instituti otkaza ugovora o radu, postupak otkaza i pravni lijekovi povezani sa žalbenim postupkom i sudskom zaštitom. Veliki broj sudskih postupaka poslodavci najčešće izgube zbog procesnih radnji prilikom otkazivanja ugovora o radu. Na ovom seminaru ćete saznati uvjete za otkaz ugovora o radu, te na koji način je najbolje za poslodavca da ispuni zakonske norme prilikom otkazivanja ugovora o radu.

Na drugom dijelu seminara ćemo imati priliku poslušati predavača iz Porezne uprave. Bazirali smo se na oporezive naknade u radnim odnosima, te porezne tretmane isplate ne samo plaće nego i različitih naknada koje zaposlenici ostvaruju u radnom odnosu kao što su topli obrok, službena putovanja, rad sa polovinom radnog vremena, porezni tretman ugovora o djelu itd. Također, poseban osvrt će biti dat na posljednje izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, kojim su decidnije definisani uslovi na neoporezivu isplatu određenih naknada (troškova liječenja, troškova sahrane, troškovi prijevoza na posao i sa posla i sl.), ali i pravo na paušalno oporezivanje, te dokazivanje prava na lični odbitak po Godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

U trećem dijelu seminara obradit ćemo nekoliko aktuelnih problema koje poslodavci imaju u praksi. To su primjeri i pitanja iz oblasti radnih odnosa, te će učesnici na taj način dobiti konkretna rješenja na dileme koje imaju u praksi. Pravilnik o radu kao interni akt poslodavca je uz ugovor o radu najvažniji dokument u postupanju poslodavca prema radnicima. U ovom dijelu seminara skrenut ćemo pažnju na postupanja u slučaju potrebe poslodavca za privremenim angažmanom radnika, angažmanom penzionera, specifičnostima korištenja i prenošenja godišnjeg odmora sa fokusom na praktične probleme koje zaprimamo u naš Savjetodavni servis.

U nastavku možete detaljno saznati o temama koje će biti predstavljene na seminaru.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

POSTUPAK OTKAZA UGOVARA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

 • Ko može otkazati ugovor o radu;
 • Oblik otkaza;
 • Izričita volja radnika;
 • Obrazloženje otkaza od strane poslodavca;
 • Odluka/rješenje o otkazu;
 • Neopravdani razlozi za otkaz;
 • Otkazni rok;
 • Otpremnina;
 • Uloga vijeća zaposlenika i sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu;
 • Pravni lijek i uloga mirovnog vijeća;
 • Postupak prije otkazivanja;
 • Redovni i vanredni otkaz;
 • Otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga;
 • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga najmanje petorici radnika;
 • Otkaz ugovora o radu kada radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa;
 • Otkaz ugovora o radu zbog prekida probnog rada;
 • Otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavajućeg probnog rada;
 • Otkaz ugovora o radu maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima;
 • Otkaz ugovora o radu radniku koji ne može raditi noću;
 • Otkaz ugovora o radu radniku nakon šest mjeseci privremene spriječenosti za rad;
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću;
 • Otkaz radniku koji nije zadovoljio na periodičnom ljekarskom pregledu
 • Otkaz ugovora o radu zbog težeg prestupa ili teže povrede radnih obaveza od strane radnika;
 • Otkaz ugovora o radu zbog ponovljene lakše povrede radnih obaveza ili lakšeg prestupa;
 • Otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku;
 • Otkaz ugovora o radu po sili zakona;
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

 

Pitanja i odgovori

 

POREZNI TRETMAN ISPLATA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

Oporezivi dohodak od nesamostalne djelatnosti:

 • Šta sve ulazi u dohodak od nesamostalne djelatnosti?
 • Isplate plaće po sudskim presudama
 • Oporezive koristi (pozajmice, korištenje službenih vozila u privatne svrhe, manjak kao korist i dr.)

Mogućnost neoporezive isplate različitih naknada zaposlenicima:

 • Naknade troškova službenog puta – istovremena isplata dnevnice i toplog obroka?
 • Naknada troškova prevoza na posao i sa posla
 • Naknada za topli obrok – srazmjerno vremenu provedenom na radu?
 • Naknada za smještaj i odvojeni život – kome može biti isplaćena ova naknada?
 • Regres za godišnji odmor – obaveza korištenja godišnjeg odmora?
 • Otpremnina – po kojem osnovu i u kojem iznosu je neoporeziva?

Porezni tretman isplate različitih novčanih pomoći:

 • Novčane pomoći zaposlenicima (teška bolest, hirurška intervencija, invaliditet) – dokazivanje teške bolesti i invalidnosti u porezne svrhe
 • Naknada troškova sahrane
 • Pokloni zaposlenicima

Neoporezive koristi

 • Sistematski kontrolni ljekarski pregledi, posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa, razni oblici obrazovanja i stručnog usavršavanja, premije kolektivnog osiguranja, posebna radna odjeća

Porezni tretman isplate različitih naknada licima angažovanim po drugim ugovornim osnovama iz Zakona o radu

 • Menadžerski ugovori, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ugovor o privremenim i povremenim poslovima

 

Pitanja i odgovori

 

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI

 • Prekovremeni rad na službenom putu
 • Radni odnos penzionera
 • Prava penzionera na minuli rad u radnom odnosu
 • Izmjene Pravilnika o radu i Ugovora o radu uslijed izmjena kolektivnih ugovora
 • Godišnji odmor
 • Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
 • Prenošenje neiskorištenog godišnjeg odmora u narednu kalendarsku godinu
 • mogućnost isplate naknade za nekorištenje godišnjeg odmora
 • Šta se smatra prekidom rada
 • Prava radnika uslijed povratka na posao uslijed sudske presude
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Prava i obaveza radnika i poslodavca kod povremenih poslova

 

Pitanja i odgovori


 

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

Mirela Mašić, dipl. oec., – Porezna uprava FBiH

Alma Purišević , dipl. pravnik – REC

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, računovođama, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo