RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Zasnivanje radnog odnosa

Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora

Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel “Talija” – 09:30h 08. 12. 2023.

Više o seminaru

Radno zakonodavstvo je osjetljivo područje prava koje zahtijeva veliku pažnju u svojoj primjeni. Zakon o radu, kao temeljni radno-pravni akt, ne može obuhvatiti sve slučajeve radnih odnosa koja se pojavljuje u svakodnevnici, te upravo iz tog razloga poslodavci se često susreću sa različitim problemima, dilemama i pitanjima kako ispravno primijeniti pojedina zakonska rješenja. Ovaj seminar će biti posvećen upravo tim pitanjima i dilemama iz radno – pravnog zakonodavstva, s ciljem ujednačavanja postupanja poslodavaca, radnika, sindikata, advokata, inspekcije, sudova i dr.

 

Zasnivanje radnog odnosa

U prvom dijelu seminara posvetićemo se zasnivanju radnog odnosa, odnosno, upoznat ćemo se sa pravima i obavezama koje preuzimamo prilikom zaključenja ugovora ugovora o radu. Način zaključivanja ugovora o radu, obaveze koje proizilaze iz ugovora za radnike i poslodavce, kao i obavezom prijave prema državi.

 

Prestanak radnog odnosa

U drugom dijelu seminara bit će riječi o prestanku radnog odnosa, prestanku ugovora o radu iz različitih razloga. Prestanku ugovora o radu po sili zakona ili raskida ugovora od strane poslodavca ili radnika. Dodatno, kroz metodologije inspekcijskog nadzora pojasnit ćemo najčešće probleme koje se javljaju u praksi kada je riječ o prestanku ugovora o radu i problemi koji se javljaju u vezi sa tim. Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca može se, ukoliko ima spornih pitanja, rješavati kroz postupak mirnog rješavanja radnog spora, te će se učesnici imati priliku upoznati se sa samim postupkom mirnog rješavanja radnog spora, ali i sa općim odredbama Zakona o radu u vezi sa otkazom ugovora o radu od strane poslodavca.

 

Zaštita prava radnika kroz sudski postupak

Treći dio seminara bit će posvećen zaštiti prava radnika kroz sudski postupak, koja ima za cilj upoznati radnike i poslodavce s određenim pravima i obavezama koja proizilaze iz radnog odnosa, s obzirom na to da veliki broj sudskih sporova upravo rezultat povrede tih prava. Pored zakonskih odredbi vezanih za otkaz ugovora o radu, postoje i određena pravila i procedure, koje u slučaju spora pred sudom, „štite“ poslodavca i radnika od neželjenih posljedica. Pri tome treba imati u vidu da je teret dokazivanja uvijek na poslodavcu.

Obzirom da se već jedan duži period vremena primjenjuje Zakon o radu u Republici Srpskoj možemo već govoriti o sudskoj praksi vezanoj za primjenu novog Zakon o radu. Imajući u vidu sadržaj seminara angažirali smo izvrsne predavače koji će govoriti na navedene teme. Postupanje u slučaju zaštite od otkaza uvijek je povezano sa konkretnim stavovima iz prakse, a sve u cilju eventualnog izbjegavanja nepotrebnih sudskih sporova i smanjenja troškova u kompanijama. Također, učesnici će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti.


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Zasnivanje radnog odnosa

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa;
 • Odnos akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji prema zasnivanju konkretnog radnog odnosa;
 • Procedura prijema;
 • Vrste ugovora o radu/izmjene ugovora o radu;
 • Posebne procedure za angažman stranaca;
 • Rad platformskih radnika;
 • Fleksibilne forme rada;
 • Osnovne obaveze i dužnosti poslodavca i radnika u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa;
 • Sticanje prava na godišnji odmor;
 • Zaštita prava radnika povodom zasnivanja radnog odnosa.
Pitanja i odgovori

 

Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora

 • Razlozi za prestanak radnog odnos;
 • Kada radniku prestaje radni odnos nezavisno od volje radnika i volje poslodavca?
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa;
 • Otkaz ugovora od strane radnika;
 • Otkaz ugovora od strane poslodavca;
 • Razlozi za otkaz ugovora o radu;
 • Ako  radnik ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebno znanje i sposobnost
 • Ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo na radu  ili u vezi sa radom
 • Tehnološke, organizacione  i ekonomske promjene
 • Krivica radnika i teže povrede radnih obaveza
 • Povrede radne discipline od strane radnika
 • Postupak u slučaja otkaza ugovora o radu od strane poslodavca
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću
 • Otkaz ugovora o radu zbog ponovljene lakših  povrede radnih obaveza ili lakšeg prestupa
 • Otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku
 • Prestanak radnog odnosa na zahtjev roditelja /staratelja
 • Prestanak radnog odnosa smrću radnika
 • Otkazni rok (dužina, način računanja)
 • Pravo na otpremninu, visina otpremnine, sporazum u vezi isplate otpremnine
Pitanja i odgovori

 

Najčešće greške poslodavaca uočene u inspekcijskim kontrolama u oblasti radnih odnosa i primjeni odredbi Zakona o radu
 • Usklađenost ugovora o radu sa odredbama Zakona o radu i kolektivnim ugovorom;
 • Greške kod zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme;
 • Nepoštovanje ponude za zaključivanje ugovor o radu;
 • Nepoštovanje rokova oko isplate plate;
 • Ostala primanja radnika (topli obrok i regres);
 • Prekovremeni rad;
 • Evidencija o dnevnoj prisutnosti na radu (raspored rada, uručenje, prigovor, odgovor na prigovor).
Pitanja i odgovori

 

Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu

Najčešće greške poslodavca prilikom otkazivanja ugovora o radu zbog:

 • Povrede radne obaveze;
 • Zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih razloga, kao i iz drugih razloga;
 • Greške s aspekta pravilnosti postupka;
 • Greške zbog forme i sadržaja odluke o otkazu kroz sudsku praksu;
 • Drugi primjeri sudske prakse iz oblasti radnih odnosa.
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Danijela Radonić, MA – sekretar Višeg privrednog suda
Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada
Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda

 


TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 14:30


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama,
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR(sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2024. godinu 300 KM sa PDV-om


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.479 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) –   40 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo