RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate u 2024. godini

Inspekcijski nadzor

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel “Bosna” – 09:30h 22. 02. 2024.

Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate

Nova pravila vezana za naknade za vrijeme porodiljskog odsustva koja se u Republici Srpskoj primjenjuju od 1. Januara 2024. godine, prilika su da se podsjetimo i drugih naknada koje se ostvaruju za vrijeme odsustava sa rada. Široka lepeza naknada potiče od različitih osnova, što se dalje proširuje sa različitim pravilima za određivanje istih koja se odnose na osnov, visinu i eventualno prava poslodavca na refundaciju isplaćene naknade.

 

Slučajevi odsustava sa rada za vrijeme kojih se ostvaruje naknada plate

Za razliku od plate, koja se ostvaruje radom, naknada plate se ostvaruje bez rada, u slučajevima koji su određeni zakonom ili autonomnim aktom. Zakonski slučajevi su grupni ili pojedinačni. Grupni slučajevi su propisani Zakonom o radu, kao i određivanje visine naknade plate. Slučajevi odsustava sa rada za vrijeme kojih se ostvaruje naknada plate su:

  • korišćenje godišnjeg odmora,
  • praznici po zakonu,
  • privremena spriječenost za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,
  • privremena spriječenost za rad zbog bolesti,
  • porodiljsko odsustvo,
  • rad sa polovinom radnog vremena i naknadom plate za drugu polovinu radnog vremena,
  • prekid rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovarajuće mjere zaštite na radu,
  • plaćeno odsustvo, i
  • udaljenje sa rada.

Imajući u vidu šarolikost osnova i visine naknade, prepoznali smo potrebu da na jednom mjestu obradimo sve naknade plata, počev od najviše do najniže naknade.

Pozivamo Vas da se uključite u naš seminar koji će Vam, pored izlaganja, predavači moći adekvatno odgovoriti na sva Vaša pitanja i dileme koje imate u praksi.


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate u 2024. godini – Danijela Radonić

 • Vrste naknada plate prema ZOR
 • Osnov za naknadu plate
 • Visina naknade plate (100/70/50%)
 • Prethodno osiguranje kao uslov za utvrđivanje iznosa naknade plate
 • Izmjene kod određivanja naknade za vrijeme porodiljskog odsustva
 • Najniža plata kao osnov za obračun naknade
 • Naknada plate za radnike koji rade sa polovinom radnog vremena zbog njege djeteta
 • Obračun naknade plate
 • Refundacija naknade plate
 • Uticaj povećanja iznosa najniže plate na naknade plate i obaveza usklađivanja
 • Obaveze poslodavaca radi izvršenja na naknadi plate
Pitanja i odgovori

 

Inspekcijski nadzor – Radmila Puzić

 • Sadržaj zaključenog ugovora o radu;
 • Dužina i raspored radnog vremena;
 • Ugovaranje otkaznog roka;
 • Bitni elementi  ugovora o radu i Pravilnik o obrascima ugovora o radu;
 • Procedura prijema u radni odnos u privatnom sektoru;
 • Procedura prijema u radni odnos u javnom sektoru;
 • Ugovor o djelu u radnim odnosima;
 • Angažovanje radnika drugog poslodavca;
 • Prijem pripravnika;
 • Prekovremeni rad;
 • Preraspodjela radnog vremena;
 • Rad na dan sedmičnog odmora;
 • Obaveza vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu;
 • Sedmični odmor i prava radnika u slučaju rada na dan sedmičnog odmora;
 • Način korištenja godišnjeg odmora;
 • Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, trudnoće ili korištenja porođajnog odsustva;
 • Pravo na uvećanje  plate;
 • Utvrđivanje lakših i težih povreda radne obaveze;
 • Disciplinski postupak;
 • Načini prestanka ugovora o radu sa posebnim osvrtom na proceduralne greške;
 • Otkazni rok;
 • Obaveza donošenja Pravilnika o radu,  Pravilnika o sistematizaciji i Pravilnika o zabrani uznemiravanja na radu.
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud
Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada

 


TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:30


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR(sa PDV-om):

Seminar:

135 KM po jednom učesniku;
125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2024. godinu 300 KM sa PDV-om


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 5.349 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) –   40 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo