Akcija!

CD Aktuelna pitanja i dileme
u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH

15.00 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodstvu FBiH

Autori:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

mr. sc. Ernis Imamović

mr. sc. Maša Maleč

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

1. Personalni dosije i zaštita ličnih podataka radnika

2. Disciplinski postupak u javnim preduzećima

3. Godišnji odmor

4. Povreda na radu i prava radnika

5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

6. Šta nam donosi Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova?

7. Kako pripremiti najobuhvatniju/najprimjereniju organizaciju rada i sistematizaciju radnih mjesta?

8. Analiza radnih mjesta – proces dobijanja informacija o poslu

PRILOZI:

  1. Model Pravilnika o disciplinskom postupku

  2. Model Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta

  3. Model Upitnika za analizu radnih mjesta

  4. Model popunjenog Upitnika za analizu radnih mjesta

Obim priručnika: 170 strana

CD izdanje

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 15,00 KM