Postupanje poslodavaca
u vanrednim okolnostima
CD Priručnik

18.00 KM

Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – CD Priručnik


Autori:

Sabina Džanović, mr. ecc.
Jusuf Brkić, dipl.iur.
Mirela Gljiva, mr. iur.

 

SADRŽAJ:

I DIO: Sabina Džanović, mr. ecc.

POSTUPANJE U SLUČAJU DA SU RADNICI DOBILI RJEŠENJE O SAMOIZOLACIJI
 • Pravo na naknadu plaće
 • Porezni tretman naknade plaće
 • Naknada za ishranu tzv. topli obrok i naknada za prevoz na posao i sa posla
 • Radnik sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a poslodavac sa sjedištem u FBiH
 • Pitanja i odgovori iz prakse
 • Samoizolacija svih radnika određena od strane kantonalnog štaba
 • Naknadno izdavanje doznaka nakon dobivanja rješenja o izolaciji
 • Izolacija u dogovoru s poslodavcem
 • Kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju naknada plaće
 • Obaveza obračuna poreza na dohodak na naknadu plaće koja se refundira
 • Obaveza obračuna poreza na dohodak ukoliko je isplaćen veći iznos od iznosa koji se refundira
 • Privremena spriječenost za rad po osnovu rješenja o izolaciji
 • Otvaranje bolovanja bez rješenja o izolaciji
 • Refundacija naknade plaće bez doznaka
 • Odsustvo radnika koji je bio u kontaktu sa licem pozitivnim na COVID-19
 • Rješenje o samoizolaciji izdano od strane općinskog sanitarnog inspektora
 • Obračun doprinosa za vrijeme privremene spriječenosti za rad
PREKID RADA BEZ KRIVICE RADNIKA
 • Sudska praksa
 • Evidencija o radnom vremenu radnika u slučaju privremenog prekida rada
 • Pitanja i odgovori iz prakse
 • Naknada plaće za vrijeme prekida rada
 • Procedura u slučaju prekida rada bez krivice radnika
 • Djelomični prekid rada – smanjen obim rada
 • Naknada plaće za vrijeme prekida rada u iznosu ugovorene plaće
 • Nemogućnost realizacije projeka – prekid rada bez krivice radnika
 • Obaveze poslodavaca u slučaju prekida rada zbog Koronavirusa
PLAĆENO ODSUSTVO
 • Radnopravni status radnika na plaćenom odsustvu
 • Evidencija o radnom vremenu radnika u slučaju privremenog prekida rada
 • Pitanje i odgovor iz prakse
 • Obračun doprinosa i poreza na dohodak za vrijeme plaćenog odsustva
 • Koja satnica se obračunava u slučaju plaćenog odsustva?
 • Trajanje plaćenog odsustva zbog pojave koronavirusa (COVID-19)
 • Trajanje i procedura za odobravanje plaćenog odsustva
 • Mogućnost propisivanja plaćenog odsustva u novonastalim okolnostima
 • Evidencija plaćenog odsustva
 • Kolektivno rješenje za plaćeno odsustvo
NEPLAĆENO ODSUSTVO
 • Prijave/promjene/odjave osiguranja u Jedinstvenom sistemu za vrijeme pandemije
 • Zdravstvena zaštita za vrijeme neplaćenog odsustva
 • Pitanja i odgovori iz prakse
 • Neplaćeno odsustvo i istek vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Zdravstvena zaštita za vrijeme neplaćenog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo – odjava iz Jedinstvenog sistema
 • Obračun doprinosa za vrijeme neplaćenog odsustva u slučaju da radnik nije odjavljen iz Jedinstvenog sistema
 • Maksimalni period neplaćenog odsustva
 • Mogućnost ranijeg vraćanja s neplaćenog odsustva
 • Korištenje godišnjeg odmora nakon neplaćenog odsustva
 • Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Odjava s obaveznih osiguranja
 • Sporazumni raskid ugovora o radu za vrijeme neplaćenog odsustva
ZAŠTITA ŽENA I RODITELJSTVA I LICA SA INVALIDITETOM
 • Pitanje i odgovor iz prakse
 • Plaćeno odsustvo roditeljima malodobne djece

 

II dio: Jusuf Brkić, dipl. iur.

RAD OD KUĆE
 • Promjena ugovora o radu
 • Rad u sjedištu poslodavca i rad od kuće
 • Evidentiranje rada od kuće
 • Pravo na naknadu za ishranu u toku rada (tzv. topli obrok) i naknadu za prevoz na posao i sa posla
 • Pitanja iz prakse
 • Zaključivanje ugovora o radu izvan prostorija poslodavca sa nastavnicima
 • Naknada za topli obrok radnika koji radi od kuće
 • Da li za povremeni rad od kuće treba mijenjati ugovor o radu?
 • Odluka ili izmjena ugovora o radu?
 • Evidencija radnika koji rade od kuće
 • Rad od kuće koji je privremenog karaktera
IZMJENE UGOVORA O RADU
 • Procedura kod otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora
 • Izuzeci od primjene člana 107. Zakona o radu
 • Smanjenje plaće
 • Pitanja iz prakse
 • Smanjivanje plata zbog smanjenih poslovnih aktivnosti
 • Skraćivanje radnog vremena na osnovu odluke zaključka Vlade FBiH
 • Rad od kuće u oblasti obrazovanja
 • Izmjena bitnih elemenata ugovora o radu
 • Da li nakon okončanja vanrednih situacija treba ponovo zaključiti novi ugovor o radu u prostorijama poslodavca?
 • Aneks ugovora o radu
 • Zaključivanje novog ugovora o radu izvan prostorija poslodavca ili donošenje odluke?
 • Smanjenje plaće
 • Smanjenje plaće zbog smanjenog obima posla ili preraspodjela radnog vremena
 • Smanjenje plaće na osnovu odluke poslodavca
 • Novi ugovor o radu pod izmijenjenim okolnostima
 • Mogućnost promjene radnog mjesta i smanjenje plaće ponudom novog ugovora o radu
 • Retroaktivno smanjenje plata
 • Obaveza poslodavca da konsultuje vijeće zaposlenika kod otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Mogućnost “grupnog” otkazivanja ugovora o radu s ponudom novog ugovora o radu
KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA VRIJEME VANREDNE SITUACIJE
 • Način korištenja godišnjeg odmora
 • Kolektivni godišnji odmor
 • Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora
 • Plan korištenja i izmjena plana godišnjeg odmora
 • Pisana odluka za radnika
 • Zajedničko rješenje o godišnjem odmoru
 • „Prisilno“ korištenje godišnjeg odmora
 • Pitanja iz prakse
 • Obaveza izmjene plana GO i dostavljanja rješenja o korištenju GO
 • Propuštanje donošenja rješenja tokom pandemije
 • Primjena povoljnijeg prava
 • Dostavljanje rješenja elektronskim putem
 • Propuštanje donošenja rješenja o godišnjem odmoru tokom pandemije
 • Korištenje godišnjeg odmora prije prestanka radnog odnosa
 • Regres za korištenje godišnjeg odmora
 • Prekid godišnjeg odmora zbog prekida rada firme
 • Kolektivno rješenje za plaćeno odsustvo (zbog pandemije)
 • Rješenje o kolektivnom godišnjem odmoru
 • Upućivanje radnika na „prisilni“ godišnji odmor i plaćeno odsustvo
 • Neprihvatanja otkaza sa ponudom novog ugovora o radu i korištenje godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u kraćem periodu od toga kako je Zakon o radu propisao
PRIVREMENI RASPORED RADNIKA NA DRUGO RADNO MJESTO
 • Pitanja iz prakse
 • Obračun plate kod privremenog rasporeda radnika na drugo radno mjesto
 • Može li se rasporediti radnik na niže plaćeno radno mjesto?
 • Kriteriji za preraspodjelu radnika na drugo radno mjesto
 • Privremeni raspored radnika u drugo mjesto rada
 • Da li se privremeno mogu rasporediti radnici na rad kod kuće do 60 dana?
 • Mogućnost privremene preraspodjele radnika zbog potreba poslova kroz „aneksiranje“ ugovora o radu
 • Mogućnost imenovanja v.d. šefa službe ako to nije predviđeno zakonom ni normativnim aktima ustanove

 

III DIO: Mirela Gljiva, mr. iur.

OTKAZ UGOVORA O RADU
OPŠTE ODREDBE PISMENE FORME OTKAZA O RADU
 • Razlike u prestanku i otkazu ugovora o radu
 • Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom novog i otkazni rok
 • Prava radnika koja proizilaze iz otkaza ugovora o radu
 • Prava i obaveze tokom otkaznog roka
 • Dostavljanje odluke o otkazu
 • Kad postoje opravdani razlozi za otkaz
 • Kada se ne može otkazati ugovor o radu
 • Zaštita od otkaza i individualno pravo radnika kod nezakonitog otkaza
 • Sudska praksa u stručnoj literaturi po pitanju posljedica nezakonitog otkaza
 • Rok za podnošenje tužbe kod otkaza
 • Neopravdani razlozi za otkaz
 • Uloga vijeća zaposlenika i sindikata kod otkaza ugovora o radu
 • Postupak konsultacija kod otkaza ugovora o radu
 • Dogovor o mirnom rješavanju spora
 • Pravo na otpremninu prilikom otkaza ugovora o radu
 • Tko nema pravo na otpremninu?
OTKAZ UGOVORA O RADU RADNICIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA, ALI SU SE DOGOVORILI DA NASTAVE RADITI
POJEDINAČNI OTKAZI UGOVORA O RADU 
 • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih i organizacijskih razloga
 • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih i organizacijskih razloga najmanje petorici radnika
 • Razlika između poslovno uvjetovanog otkaza i lično uvjetovanog otkaza
 • Lično uvjetovani otkaz – otkaz kada radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
SPORAZUMNI PREKID RADNOG ODNOSA
DRUGE OBAVEZE POSLODAVCA NA DAN PRESTANKA UGOVORA O RADU
PITANJA I ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI OTKAZA UGOVORA O RADU ZA VRIJEME PANDEMIJE
 • Rok za podnošenje tužbe kod otkaza ugovora o radu
 • Propisani staž osiguranja i penzijski staž i sticanje uslova za penzionisanje
 • Rješenje o penzionisanju kada se radnik nalazi na bolovanju
 • Datum otkaznog roka u situaciji kada radnik koristi godišnji odmor
 • Sadržaj programa zbrinjavanja radnika i značaj izraz „kategorija“ radnika
 • Uslovi za penzionisanje radnika iz člana 94. tač.c. i d. Zakona o radu
 • Procedura kod otkazivanja ugovora o radu radnicima temeljem člana 96 i obaveze poslodavca nakon istog
 • Konsultacije o programu zbrinjavanja radnika korespondencijom putem e-maila
 • Neophodne mjere i razlozi kada poslodavac ima namjeru otpustiti više od 5 radnika
 • Prekid projekta od strane donatora i obrazloženje otkaza
 • Utvrđivanje kriterija od strane poslodavca kada se jednom radniku nudi novo radno mjesto
 • Program zbrinjavanja za jednog radnika koji je „tehnološki višak“
 • Prijevremeni raskid ugovora od strane donatora i obaveze poslodavca
 • Nemogućnost otkaza trudnici zbog organizacijskih, tehničkih ili ekonomskih razloga
 • Nemogućnost davanja otkaza trudnici
 • Postupanje u situaciji kada radnik nije preuzeo otkaz putem pošte
 • Obaveze poslodavca koji radnika oslobodi od rada tokom otkaznog roka
 • Odluka o raskidu ugovora od strane poslodavca uslijed odbijanja izvršavanja radnih zadataka
 • Ovlaštenje prokuriste da potpiše odluku o otkazu ugovora o radu
 • Program zbrinjavanja viška radnika kada poslodavac nema osnovan ni sindikat niti vijeće zaposlenika
 • Kako obaviti konsultacije kad u pravnom licu nije formiran sindikat ni vijeće uposlenika?

 

IV DIO

OGLEDNI PRIMJERI ODLUKA U VEZI SA POSTUPANJEM POSLODAVACA ZA VRIJEME PANDEMIJE U FBIH
 • Rad od kuće
 • Zaštita posebnih kategorija radnika – dvije odluke
 • Prekid rada bez krivice radnika
 • Prekid rada zbog smanjenja obima posla
 • Prekid rada radi provođenja Naredbe o obustavi rada u određenim djelatnostima
GODIŠNJI ODMOR
 • Rješenje o korištenju preostalog dijela godišnjeg odmora i godišnjih odmora iz 2020. godine
 • Rješenje o kolektivnom korištenju godišnjeg odmora
 • Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto
 • Odluka o preraspodjeli radnog vremena
 • Potvrda o radnom mjestu radnika kod poslodavca tokom perioda pandemije
 • Odluka o naknadi troškova prijevoza na posao i sa posla
OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O RADU IZVAN PROSTORIJA POSLODAVCA
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kod poslodavca koji je obavezan da donese pravilnik o radu – Rad od kuće (član 26. ZOR-a)
OGLEDNI PRIMJERI OTKAZA UGOVORA O RADU
 • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih i organizacionih razloga
 • Rješenje o prestanku ugovora o radu po sili zakona
 • Prestanak ugovora o radu po sili zakona
 • Rješenje o otpremnini – otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 • Otkaz ugovora o radu zbog toga što radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
 • Sporazum o prestanku ugovora o radu

 

Cijena sa PDV-om i poštarinom – 18 KM