RADNI ODNOSI U FEDERACIJI BiH

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 03. 07. 2024 Hotel “Hollywood”

Na seminaru će biti predstavljen Zakon o dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24), o zapošljavanju studenata. Uvođenje novog instituta kod zapošljavanja radnika u Federaciji BiH, odnosno, na tržištu rada. Zbog nedostataka radne snage na tržištu rada došlo je do potrebe za otvaranjem zakonodavnog okvira za zapošljavanje studenata.

Zapošljavanje studenata

U okviru prve teme obradit ćemo sve aspekte i posljedice zapošljavanja studenata i refleksiju na zdravstveno osiguranje zaposlenih radnika, radni staž i penzijski staž. Također će biti riječ i o poslovima na koje se može zaposliti osoba sa studentskim statusom. Sama primjena zakona, kao i do sada izaziva različite dileme i nedoumice u vezi pojedinih odredbi, čija neadekvatna primjena može uzrokovati ozbiljne negativne posljedice kako za osiguranike, tako i za poslodavce.

Prava žene-porodilje u/i izvan radnog odnosa u Federaciji BiH

Druga tema se odnosi na novine koje nastaju u kontekstu rješavanja jednog od gorućih problema modernih trendova u Evropi pa i u Bosni i Hercegovini – riječ je o natalitetu i moralitetu. Odnosno kako se naše društvo, prije svega vlade entiteta i kantona „nose“ sa tim problemima koji imaju ambiciju stimulativno djelovati na porodice i olakšati brigu o djeci.

Radno-pravni status direktora

I treća tema odnosi se na radno-pravni status direktora i njegov položaj u radno-pravnom zakonodavstvu koji je karakterističan za ovu fazu razvoja radnopravnog prava koje iznimno utječe na poziciju direktora u modernim tržišnih uslovima.

Ovo su pitanja koja se u poslednje vrijeme najčešće javljaju u praksi a vezana su za poslodavce. Iz tih razloga smo izdvojili praktična pitanja i odgovore sa namjerom da ih detaljnije obradimo tokom izlaganja.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu ovog seminara jer je riječ o pitanjima i problemima sa kojima se poslodavci suočavaju u primjeni dopuna Zakona o radu i regulisanju prava i obaveza iz oblasti PIO/MIO za studente koji dobijaju status zaposlenih osoba, položaj trudnica, majki sa djecom i radno-pravni status direktora sa i bez radnog statusa u preduzećima.

Predavači na seminaru su naši spoljni saradnici i zaposlenici REC-a.

 

Riješite svoja konkretna pitanja iz oblasti radnog prava sa kojima se suočavate u praksi!


 

SADRŽAJ SEMINARA:

Zakon o dopunama Zakona o radu

 • Prestanak radnog odnosa po sili zakona;
 • Radni status, status osiguranja i penzijski staž;
 • Šta su to privremeni i povremeni poslovi a šta sezonski poslovi?
 • Zapošljavanje studenata na privremene i povremene poslove;
 • Mogu li studenti raditi na sistematizovanim radnim mjestima?
 • Zaključivanje ugovora o radu sa studentom (forma i sadržaj ugovora);
 • Šta se misli pod pojmom „student“;
 • Trajanje ugovora zaključenog sa studentom;
 • Šta je potrebno za zaključivanje ugovora o radu sa studentom;
 • Prava studenta zaposlenih na privremenim i povremenim poslovima;
 • Ko vrši nadzor i inspekciju zapošljavanja studenata;
 • Zapošljavanje stranaca.
Pitanja i odgovori

 

Prava žene-porodilje u/i izvan radnog odnosa u Federaciji BiH

 • Porodiljsko odsustvo
 • Pravo oca djeteta, jednog od usvojilaca ili lica kome je dijete povjereno na čuvanje i odgoj
 • Pravo u slučaju mrtvorođenog djeteta
 • Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porodiljskog odsustva
 • Rad sa polovinom punog radnog vremena do tri godine života djeteta
 • Pravo na neplaćeno odsustvo nakon isteka porođajnog odsustva
 • Druga prava iz radnog odnosa žene porodilje (Nemogućnost otkaza ugovora o radu, Privremeni raspored žene za vrijeme dojenja djeteta, Plaćeno odsustvo u toku radnog vremena, Zabrana prekovremenog rada bez pismenog pristanka, Zabrana rada u preraspodijeljenom radnom vremenu bez pismenog pristanka, Zabrana noćnog rada, Zabrana rada na poslovima na kojima postoji rizik po zdravlje)
 • Naknada plaće za vrijeme porodiljskog odsustva i rada sa polovinom punog radnog vremena
 • Primjeri iz propisa Kantona Sarajevo
 • Prava i pomoć nezaposlenoj porodilji u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo
 • Jednokratna novčana pomoć porodiljama za novorođeno dijete u Federaciji Bosne i Hercegovine
Pitanja i odgovori

 

Radno-pravni status direktora

 • Radnopravni status direktora sa i bez zasnivanja radnog odnosa
 • Ugovaranje prava, obaveza i odgovornosti direktora
 • Praktična pitanja i odgovori u vezi sa radnopravnim statusom direktora
 • Može li direktor zdravstvene ustanove dežurati u Službi hitne pomoći ?
 • Pravo na godišnji odmor direktora društva
 • Da li pored direktora može biti angažovano još neko lice bez zasnivanja radnog odnosa
 • Pravo direktora na otpremninu prilikom odlaska u penziju
 • Prestanak ugovora o radu s direktorom
 • Razrješenje direktora od strane Upravnog odbora
 • Ko potpisuje ugovor o radu s direktorom
 • Prijava Direktora kod PU ukoliko se radi o ugovoru s direktorom bez zasnivanja radnog odnosa
Pitanja i odgovori


 

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo