Okvirni sporazumi Vs Ugovori, vrste okvirnih sporazuma,
realizacija, uslovi za izmjene i raskidanje,

Kompletan hodogram aktivnosti kod pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja,

Osnovanost za sprovođenje pregovaračkih postupaka
(primjeri dobre i loše prakse),

Ispravno utvrđivanje podjele na lotove kod pokretanja postupaka,
cijepanje nabavki sa praktičnim primjerima,

Žalbeni postupak s osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije,

Rješavanje problematike „profesionalnih žalitelja“ i
Pregled novije prakse URŽ-a / KRŽ-a i Suda BiH

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 04. 07. 2024. Hotel “Hollywood”
Mostar 05. 07. 2024. Hotel “Mostar”
Banja Luka 09. 07. 2024. Hotel “Bosna”

 

REC d.o.o. organizuje seminar iz oblasti javnih nabavki početkom jula / srpnja, iz tema koje su trenutno aktuelne u praksi.

Seminar je koncipiran kroz četiri modula

Prvi modul seminara

Prvi modul obuhvata predavanja u vezi okvirnih sporazuma i ugovora, tačnije njihove realizacije, izmjena i eventualnih raskidanja. U praksi se i dalje javljaju pitanja u vezi sa provođenjem i tehnikama zaključivanja okvirnih sporazuma, stoga će ovaj Modul sadržavati detaljne informacije o razlikama između okvirnog sporazuma i Ugovora, tehnikama njihovog zaključivanja, te detaljnu analizu i ispitivanje uslova za eventualne izmjene istih.

 

Drugi modul seminara

U drugom modulu će se obraditi kompletan hodogram aktivnosti u vezi provođenja pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja. Imajući u vidu da i dalje postoje dileme kod Ugovornih organa kada su ispunjeni uslovi za provođenje ove vrste postupaka, kao i dileme u vezi obaveza koje imaju Ugovorni organi, čitav tok postupka, kao i specifičnosti vezane za ispunjenost određenih uslova kod primjene ovih vrsta postupaka će biti prezentirane. Modul će završiti primjerima dobre i loše prakse, obzirom da su ovi postupci često predmet monitoringa.

 

Treći modul seminara

U trećem modulu više riječi će biti o ispravnom utvrđivanju da li postupak javne nabavke treba podijeliti na lotove ili ne, kao i o tzv. „cijepanju nabavki“. Ukoliko Ugovorni organi u startu ne izvrše podjelu na lotove, ili nepravilno istu izvrše, u daljnjem toku postupka može doći do poništavanja postupka radi apsolutno bitnih povreda postupka. Nadalje, od izuzetne važnosti je da se primjeni odgovarajući cjenovni rang / razred postupka, da ne bi došlo do tzv. „cijepanja nabavki“, te do eventualnih prekršajnih prijava.

 

Četvrti modul seminara

Četvrtim modulom će seminar i završiti. Uvijek aktuelna pravna zaštita, sa akcentom na utvrđivanje / ispitivanje aktivne legitimacije, kao i prikazom novije prakse URŽ-a i Suda BiH. Pored najčešćih grešaka koje prave ponuđači i Ugovorni organi, u ovom modulu će biti prezentirano i eventualno rješavanje problematike tzv. „Profesionalnih žalitelja“.

Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovori iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Navedena baza također sadrži i Rješenja URŽ-a po tematikama, koji će se sukcesivno dopunjavati. Godišnja pretplata za 2024. godinu je 350 KM sa PDV-om. Pored toga, nudimo Vam pretplatu na elektronsko izdanje časopisa „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – cijena 300 KM sa PDV-om.SADRŽAJ SEMINARA:

 

MODUL I – Okvirni sporazumi Vs Ugovori, vrste okvirnih sporazuma, realizacija, izmjene i raskidanje
Realizacija, izmjena i raskidanje ugovora / okvirnih sporazuma
 • Ugovori u postupku javne nabavke;
 • Da li se narudžbenica može smatrati ugovorom?
 • Međusobni odnos i razlike između ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma;
 • Elementi ugovora, prava i obaveze ugovornih strana;
 • Opšte odredbe ugovora;
 • Upravljanje ugovorom i njegova realizacija;
 • Izmjena ugovora tokom njegovog trajanja i praktični primjer;
 • Izmjene ugovora / okvirnih sporazuma – uslovi i koji dijelovi ugovora / OS mogu da se mijenjaju?
 • Da li se kroz izmjene ugovora / okvirnih sporazuma mogu napraviti izmjene i u dijelu predmeta nabavke, da se nabave moderniji aparati i/ili ugovore dodatne količine?
 • Da li se prije povećanja ugovorne cijene mora mijenjati plan nabavki?
 • Da li se cijena pojedinih stavki unutar ugovora može povećati za preko 30%?
 • Za koliko se može povećati ugovor koji je realizovan na pola ili više od pola?
 • Šta znači povećanje “samo za razliku u cijeni koja prelazi 5%, odnosno 10%“?
 • Obaveze dobavljača / izvođača i obaveze ugovornog organa u procesu izmjene ugovora?
 • Da li dobavljač može da tuži ugovornog organa, ukoliko ugovorni organ ne pristane na izmjenu ugovora/OS?
 • U slučaju raskida ugovora od dobavljača, može li Ugovorni organ aktivirati sredstva obezbjeđenja ugovora?
 • Na koji način aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u slučaju raskida ugovora?
 • Da li se ponuđač može radi neosnovanog raskida ugovora isključiti iz daljnjih postupaka javnih nabavki kod Ugovornog organa?
Vrste okvirnih sporazuma
 • Koje vrste okvirnih sporazuma postoje i tehnike njihovog provođenja?
 • Da li se Okvirni sporazum mora uvijek zaključiti sa više ponuđača?
 • „Minitenderisanje”;
 • Kada se okvirni sporazum zaključuje na procijenjenu vrijednost?
 • Da li je dozvoljeno u obrascu za cijenu ponude kod količini staviti “1” u stavkama?
Pitanja i odgovori

 

MODUL II – Kompletan hodogram aktivnosti kod pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja, osnovanost za sprovođenje istih (primjeri dobre i loše prakse)
Pregovarački postupak sa objavom obavještenja
 • Koji su uslovi za primjenu pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja?
 • Koje su faze u provođenju pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja?
 • Razlike između pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja?
 • Rokovi za provođenje postupka?
Pregovarački postupak bez objave obavještenja
 • Hodogram obaveznih aktivnosti kod pregovaračkog postupka bez objave obavještenja;
 • Koji su uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja?
 • Praktičan primjer osnovanog i neosnovanog provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja;
 • Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku robe, usluga, radova?
 • Da li se može provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja bez prethodno sprovedenog redovnog postupka javne nabavke?
 • Da li je osnovano provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja ukoliko Ugovorni organ nema „dovoljno vremena“ za provođenje redovnog postupka?
 • Rokovi za provođenje ove vrste postupka?
Pitanja i odgovori

 

MODUL III – Ispravno utvrđivanje podjele na lotove kod pokretanja postupaka, cijepanje nabavki sa praktičnim primjerima
Ispravno određivanje podjele na lotove
 • Kako odrediti da li se nabavka treba podijeliti na lotove ili ne?
 • Da li Ugovorni organi imaju diskreciono pravo da li će predmet nabavke podijeliti na lotove?
 • Po kojim kriterijima se utvrđuje srodnost / istovrsnost predmeta nabavke?
 • Da li se jednom izvršena / neizvršena podjela na lotove, može poslije izmijeniti?
 • Da li se lotovi koji su poništeni moraju ponovno provesti istom vrstom postupka?
 • Da li žalba na određeni lot, obustavlja zaključenje Ugovora za lotove gdje nije izjavljena?
Cijepanje nabavki
 • Šta podrazumijeva termin „cijepanje nabavke”?
 • Da li postoje sankcije u slučaju primjene neodgovarajuće vrste postupka?
 • Da li se za postupke čija procijenjena vrijednost odgovara provođenju postupaka male vrijednosti, može primijeniti redovni otvoreni i ograničeni postupak?
 • Ukoliko je Ugovorni organ proveo postupke male vrijednosti, a u toku godine se pojavila potrebama za mnogo većim količinama istovrsne nabavke, da li će se smatrati cijepanjem nabavke provođenje redovnog postupka i postupka male vrijednosti za isti predmet?
Pitanja i odgovori

 

MODUL IV – Žalbeni postupak s osvrtom na aktivnu legitimaciju, rješavanje problematike „profesionalnih žalitelja“, pregled novije prakse URŽ-a / KRŽ-a i Suda BiH
 • Stranke u postupku;
 • Aktivna legitimacija – ko, kada i kako ispituje aktivnu legitimaciju podnosioca žalbe?
 • Praktičan primjer ispitivanja aktivne legitimacije;
 • Zabrana zaključivanja ugovora;
 • Postupak ugovornog organa po žalbi;
 • Na koji način se obavještavaju učesnici o uloženoj žalbi;
 • Praktični primjer postupanja Ugovornog organa po zaprimljenoj žalbi;
 • Rokovi i način izjavljivanja žalbe;
 • Može li se žalba izjaviti elektronskim putem bez dodatnog slanja poštom?
 • Pravna zaštita pred URŽ-om i žalba;
 • Dokazivanje u postupku po žalbi;
 • Sadržaj žalbe;
 • Postupanje sa neurednom žalbom?
 • Da li Ugovorni organi rješavaju o naknadi za pokretanje žalbenog postupka (Advokatski troškovi)?
 • „Profesionalni žalitelji“ – rješavanje problematike;
 • Odluke po žalbi;
 • Najčešće greške Ugovornih organa i ponuđača u praksi u žalbenim postupcima;
Praksa URŽ-a / KRŽ-a
 • Analiza najznačajnijih novih rješenja / prakse URŽ-a od primjene izmjena i dopuna ZJN?
 • Da li je URŽ u svojoj praksi od primjene izmjena i dopuna ZJN donio neka nova Rješenja koja su u suprotnosti sa Rješenjima donesenim prije stupanja na snagu izmjena i dopuna?
 • Da li je URŽ donio rješenja u vezi sa ponudama čije cijene su preko procijenjene vrijednosti?
 • Da li URŽ ima nova /dodatna ovlaštenja od primjene izmjena i dopuna ZJN?
 • Rok u kojem URŽ rješava žalbe?
 • Kako postupiti u slučaju “šutnje” URŽ na uloženu žalbu?
Sud BiH
 • Najznačajnije presude suda BiH od izmjena i dopuna ZJN?
 • Da li je ustanovljena bila koja novina za postupanje Suda BiH u Upravnim sporovima?
 • Koji je rok za donošenje presude Suda BiH?
 • Ukoliko sud ne riješi Upravni spor u propisanom roku, šta dalje učiniti?
 • Kako Ugovorni Organ postupa u slučaju donošenja Presude suda BiH kojom se tužba tužitelja uvažava?
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI – certificirani treneri Agencije za javne nabavke:

 

Sarajevo Mostar

Banja Luka

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Zlatko Lazović

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Ivana Grgić


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima / savjetnicima / referentima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima / referentima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača
 • Internim revizorima i revizorima
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

175 KM po jednom učesniku sa materijalom;
165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;
155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom

 

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • U cijenu uključen Ugovor o izvođenju radova – ugovor o građenju
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)
PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM,

godišnja pretplata za 2024. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 5.500 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str. – cijena 50 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 30 KM sa PDV-om)
„Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 50 KM sa PDV-om)
Modeli akata za rad Komisije za javne nabavke (oko 60. str. teksta) – 30 KM sa PDV-om – na CD

Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (model internog akta usklađen sa ZIDZJN-a, 30 str. – 30 KM sa PDV-om, za složene UO 100. str. – 40 KM sa PDV-om) – na CD;

Pravilnik – model internog akta, pravilnik za složene UO i modeli akata za rad Komisije (3 u 1) – 80 KM sa PDV-om – na CD.

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo