Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za ZAŠTITA NA RADU FBIH

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca – Stručni članak

Zaštita na radu, kao sistemski organizovano djelovanje, sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom svih mjera zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu i provedbenim aktima ovog zakona i u skladu sa svojim internim aktom o zaštiti na radu.

U skladu sa zakonom o zaštiti na radu, poslodavac je obavezan da organizuje poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, izvrši procjenu rizika za svako radno mjesto, utvrdi poslove sa povećanim rizikom i donese interni akt o zaštiti na radu i implementira ga.

U skladu sa članom 87. Zakona o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/20), Poslodavci su dužni da usklade opće akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Autor članka: Edin Beganović, bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći Pročitaj više


Portal RECko zaštita na radu FBiH

Objavljeno novih 17 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Koja je procedura izrade Akta o procjeni rizika i Pravilnika o zaštiti na radu?,


✓ Obaveza angažmana radnika za zaštitu na radu u firmi koja se pretežno bavi poslovima prodaje i administrativnim poslovima,


✓ Zatečeni radnik koji obavlja poslove zaštite na radu,


✓ Sastav ponude za izradu akta o procjeni rizika
Pročitaj više


Odgovori na pitanja zaštita na radu

Objavljeno novih 54 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Da li je svaka firma obavezna izraditi plan mjera za zaštitu na radu?,


✓ Neophodna dokumentacija za izradu Akta o procjeni rizika?,


✓ Na koji način poslodavca imenuje radnika za zaštitu na radu?,


✓ Periodični pregledi i ispitivanja elektro uređaja
Pročitaj više


PROCJENA RIZIKA KORAK PO KORAK PNG

Procjena rizika korak po korak – stručni članak

Uvod Zakon o zaštiti na radu (Službene novine FBiH br.79/20) uređuje prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i radnika u vezi s provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline, te druga pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu.

Zakon o zaštiti na radu propisuje da je poslodavac obavezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu izraditi Akt o procjeni rizika koji imaju uticaj na život i zdravlje radnika i osoba na radu, posebno u odnosu na sredstva rada, radnu okolinu, tehnologiju, fizičke štetnosti, hemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.
Pročitaj više


Odgovori na pitanja zaštita na radu

Objavljeno novih 17 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Važenje ljekarskog uvjerenja,
✓ Koje firme/ustanove moraju imati povjerenika zaštite na radu?,
✓ Usaglašavanje akata sa zakonom o zaštiti na radu,
✓ Izbor povjerenika u slučaju kada nije formiran sindikat ili vijeće zaposlenika
) Pročitaj više


Odgovori na pitanja zaštita na radu

Objavljeno novih 128 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Standardna regulativa za dozvoljeni broj mikroorganizama, Izdavanje upotrebne dozvole za mašinu, Da li poslodavac koji se bavi poslovima građevinarstva, rudarstva i transporta može samostalno obavljati poslove zaštite na radu?, Novine u novom Zakonu o zaštiti na radu)
Pročitaj više


Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

U Sl. novinama FBiH broj 80/21 od 08.10.2021. godine, objavljen je Kolektivni ugovor pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH.

Napominjemo da ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Preuzmite tekst kolektivnog ugovora
Pročitaj više


Zaštita na radu u Republici Srpskoj

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu

U Sl. novinama FBiH broj 83/21 od 15.10.2021. godine objavljeni su sljedeći dva nova Pravililnika koja se odnose na Zakon o zaštiti na radu i to:

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

Preuzmite tekstove pravilnika

Pročitaj više


Zaštita na radu u FBiH - Implementacija

Zakon o zaštiti na radu u FBiH – implementacija

Cilj autora je da poslodavcima predoči redoslijed postupanja prilikom implementacije Zakona o zaštiti na radu, s obzirom na obaveze koje su utvrđene ovim zakonom, kao i provedbenim propisima koji su u primjeni. Kako se implementacija vrši kroz usklađivanje dosadašnjeg odnosno donošenje novog internog akta poslodavca o zaštiti na radu, za čije je donošenje preduslov akt o procjeni rizika, a kako je federalni ministar rada u saradnji s federalnim ministrom zdravstva, donio Pravila o procjeni rizika, stekli su se uslovi za procjenu rizika kod poslodavaca i donošenje internog akta/pravilnika o zaštiti na radu. Pročitaj više


Povreda na radu i profesionalno oboljenje

Povreda na radu i profesionalno oboljenje

Povreda na radu, kao posljedica nepreduzimanja adekvatnih preventivnih mjera za zaštitu na radu i zaštitu zdravlja radnika predmet je regulisanja propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja, zaštite na radu i drugih propisa, pa ćemo u ovom tekstu razmotriti sve aspekte zakonske zaštite radnika u slučaju da nastupi povreda na radu, odnosno profesionalno oboljenje ili promijenjena radna sposobnost radnika, te s aspekta prava radnika koja iz toga proističu, odgovornosti poslodavca za nastalu povredu ili profesionalno oboljenje, specifična zdravstvena zaštita radnika, evidencije i naknade koje pripadaju radniku, ukoliko povreda na radu nije rezultat krivice radnika.
Ova oblast regulisana je Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i provedbenim propisima, čije su odredbe objedinjene u ovom tekstu.
Pročitaj više


Zakon o zaštiti na radu

Objavljen Zakon o zaštiti na radu

U „Službenim novinama FBiH“, broj 79/20 od 30.10.2020. god. objavljen je Zakon o zaštiti na radu, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Preuzmite tekst zakona o zaštiti na radu

Pogledajte snimak webinara na temu Zakona o zaštiti na radu, održanog 22.10.2020.

Pročitaj više