Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Juni 2024

Časopis Pravo i finansije - Juni 2024

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar – Zaštita na radu – AugustSarajevo - 07 – 08. 08. 2024.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Juni 2024

Časopis Pravo i finansije – Juni 2024

PRAVO

Građanski izvršni postupak i jedna dilema: prinudna naplata prekršajne novčane kazne

Utvrđivanje međunarodne nadležnosti u porodičnim stvarima-I dio (postupanje suda)

Pravni i poreski status stranih pravnih lica u Bosni i Hercegovini


RADNI ODNOSI

Zakonska obaveza donošenja Pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca prema posebnim propisima


JAVNE NABAVKE

Ugovor o izvođenju radova – ugovor o građenju, usluge projektovanja, konkurs za izradu idejnog rješenja


POREZI I FINANSIJE

Porezni tretman isplata volonterima i licima na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Obračun i plaćanje PDV- a za izvršene usluge prevoza putnika koje vrši strani prevoznik na teritoriji BiH

Uspostava funkcije finansijskog menadžera

MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima


SUDSKA PRAKSA
 • Teret dokazivanja kod diskriminacije – Član 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacijeČlan 12. stav 3. Zakona o radu
 • Vještaci – Član 94. stav 1. Zakona o parničnom postupku
 • Teret dokazivanja – Član 123. Zakona o parničnom postupku
 • Teret dokazivanja – Član 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacijeČlan 12. stav 3. Zakona o radu
 • Rasprava pred drugostepenim vijećem – Član 229. stav 1. tačka 2. i 3. ZPP
 • Revizija protiv rješenja – Član 254. Zakona o parničnom postupku
 • Revizija protiv rješenja – Član 237. stav 1. Zakona o parničnom postupku Član 254. stav 1. Zakona o parničnom postupku
 • Materijalni suparničari – Čl. 3. i 336. Zakona o parničnom postupku
 • Pripremno ročište – Član 228. u vezi sa članom 77. Zakona o parničnom postupku
 • Ništav ugovor – Čl. 103., 139. i 141. Zakona o obligacionim odnosima
 • Sticanje bez osnova
 • Stvarna nadležnost – Član 1. stav 1. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH Član 14 Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine
 • Raspolaganje bračnom imovinom i prešutna saglasnost – Član 271. Porodičnog zakona RS
 • Izbor članova općinskih izbornih komisija – Član 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 • Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost – Član 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Slobodan pristup informacijama i prava iz radnog odnosa – Član 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama Član 136. stav 3. Zakona o radu Republike Srpske
 • Slobodan pristup informacijama i prava iz radnog odnosa – Član 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama Član 136. stav 3. Zakona o radu Republike Srpske
 • Korištenje električne energije bez elektroenergetske saglasnosti – Čl. 15, 42 i 44 stav 1. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj
 • Spojivost dužnosti savjetnika predsjednika Republike Srpske i odbornika u Skupštini opštine – Član 1.10. stav 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 • Uslovi za dodjelu izbjegličkog statusa i njihovo ispitivanje – Čl. 19. i 30. Zakona o azilu
 • Prekid postupka administrativnog izvršenja zbog rješavanja prethodnog pitanja – Član 142. Zakona o upravnom postupku
 • Posljedice kada stranka, kod šutnje uprave i fikcije odbijanja njenog zahtjeva, ne izjavi žalbu – Član 216. stav 3. Zakona o upravnom postupku

SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 139 – 154.

Radni odnosi u Republici Srpskoj – str.  155 – 173.

Radni odnosi u FBiH – str.  174 – 189.


PRAVO

Građanski izvršni postupak i jedna dilema: prinudna naplata prekršajne novčane kazne

Faruk Latifović

U radu je analizirana zapažena situacija iz sudske prakse kada je, na osnovu prekršajnog naloga, kojim je stranci izrečena novčana kazna, pokrenut civilni izvršni postupak. Uočeno je različito postupanje sudskih vijeća drugostepenog suda, koje je kasnije ujednačeno. Sve se to predočava čitaocu, uz iznošenje oprečne argumentacije kojima su se sudska vijeća rukovodila kod donošenja odluka. Ovaj rad može poslužiti i u svrhu edukacije nosilaca pravosudnih funkcija.

str. 14 – 19.

Utvrđivanje međunarodne nadležnosti u porodičnim stvarima-I dio (postupanje suda)

Adis Poljić

Predmet ovog rada je postupanje suda kada je spor sa stranim elementom u porodičnim stvarima. Općepoznati odlazak velikog broja stanovništva za vrijeme ratnih djejstava u Bosni i Hercegovini i u posljednjim godinama stvara sve veći uticaj i na strukturu sporova koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovinu. Ovo se posebno odnosi na sporove sa stranim elementom kojih je sve veći broj. Sporovi sa stranim elementom su posebno prisutni u porodičnim stvarima. Njihovo prisustvo usložnjava postupak što se posebno odnosi na dostavljanje, ali i ostala pravne radnje u postupku. Nedovoljno posvećivanje pažnje međunarodnom privatnom pravu, dovelo je do toga da ovi sporovi otežavaju postupanje suda i kod međunarodne nadležnosti. Sud ne može poduzimati radnje ukoliko nije nadležan i to je prvi pravni institut s kojim se sud susreće nakon što zaprimi tužbu na postupanje. Utvrđivanje međunarodne nadležnosti suda zahtijeva utvrđivanje pravno relevantnih činjenica zavisno od vrste spora. Ukoliko postoji mogućnost ugovaranja nadležnosti suda u Bosni i Hercegovini, prije nego što se sud oglasi međunarodno nenadležnim, dužan je dostaviti tužbu na odgovor tuženom. Ovo postupanje zahtjeva analizu suda u kojim se slučajevima može ugovoriti međunarodna nadležnost i da li je ona ugovorena. Od odgovora na ova pitanja zavisi i dalje postupanje suda.

str. 20 – 33.

Pravni i poreski status stranih pravnih lica u Bosni i Hercegovini

Jovana Tešnjak

Pravno lice ili pravni subjekt je „vještačka ličnost“ koja ima zakonska prava i obaveze kao što su: zakonske mogućnosti da se prave Ugovori, da se tuži ili bude tužen, obavlja svoju djelatnost itd. To je lice, najčešće u formi organizacije ili preduzeća (privredno društvo) koje je sačinjeno od više fizičkih lica, a koje zakon, iz praktičnih razloga tretira kao jedno.

Drugim riječima, organizacija koja ima prava i obaveze u građansko-pravnim odnosima naziva se pravno lice. Ono je društvena tvorevina, sačinjena od ljudi i imovine, kojoj je priznato svojstvo subjekta prava. Pošto prevazilaze ekonomsku moć i životni vijek pojedinca, pravna lica mogu da obavljaju širi spektar aktivnosti u dužem vremenskom intervalu nego pojedinac. Preko njih se ostvaruju brojni društveno-ekonomski, politički, privredni, društveni i socijalni ciljevi Društva.

str. 34 – 42.


RADNI ODNOSI

Zakonska obaveza donošenja Pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca prema posebnim propisima

Alan Vajda

Navedenim člankom dajemo prikaz obveze poslodavaca u svezi donošenja Pravilnika o radu temeljem odredbama Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, i 64/23), odnosno donošenja drugih općih akata poslodavaca prema posebnim propisima.

str. 43 – 58.


JAVNE NABAVKE

Ugovor o izvođenju radova – ugovor o građenju, usluge projektovanja, konkurs za izradu idejnog rješenja

Ervin Kreševljaković

Građevinarstvo je jedna od najsloženijih i najznačajnijih privrednih djelatnosti. U tom smislu, u okviru ogromne grupacije ugovora iz područja javne nabavke, obzirom na mnoge specifičnosti koje karakterišu odnose ugovornih strana, kako za vrijeme izvršenja ugovora tako i poslije njegovog okončanja, posebno mjesto zauzimaju ugovori o izvođenju radova odnosno ugovori o građenju. Za neke ugovore o izvođenju radova nije potrebno prethodno provođenje dugotrajnih i složenih procedura pribavljanja mnogobrojnih saglasnosti, obezbjeđenja raznoraznih dozvola, uvjerenja i slično, niti su neophodne mnoge klauzule u ugovoru koje regulišu sva ta pitanja. Međutim, neki ugovori o izvođenju radova (ugovori o građenju), upravo zbog svoje kompleksnosti, velikih iznosa javnih (budžetskih) sredstava koja se troše kroz javne nabavke na ovu vrstu ugovora, niza specifičnih odredbi koje ne nalazimo u drugim ugovorima i svih ostalih karakteristika, zaslužuju posebnu pažnju.

Imajući u vidu definiciju ugovora o javnoj nabavci radova iz Zakona o javnim nabavkama, gdje se kaže da je to ugovor čiji je predmet projektovanje i izvođenje radova ili izvođenje radova koji se odnose na jednu ili više djelatnosti a sam pojam „radovi“ podrazumijeva rezultat gradnje ili građevinskih radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dovoljan za ispunjenje neke ekonomske ili tehničke funkcije, u okviru ove teme bitno je pozabaviti se i problematikom ugovaranja usluga projektovanja te konkursom za izradu idejnog rješenja kao jednim sasvim posebnim postupkom javne nabavke.

str. 59 – 72.


POREZI I FINANSIJE

Porezni tretman isplata volonterima i licima na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Mirela Mašić Crnica

Zakonski okvir za volonterski rad na nivou Federacije BiH formalno je uspostavljen donošenjem posebnog zakona kojim je uređeno pitanje obavljanja dobrovoljnog rada – volontiranja. S druge strane, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uređeno je propisima o radu. Iako se radi o potpuno različitim angažmanima, u praksi se nerijetko izjednačavaju. U ovom tekstu ukazat ćemo na pravni osnov za jednu i drugu vrstu angažmana, s fokusom na porezni tretman isplata angažovanim licima, te obavezama koje imaju poslodavci – isplatioci naknade.

str. 73 – 83.

Obračun i plaćanje PDV- a za izvršene usluge prevoza putnika koje vrši strani prevoznik na teritoriji BiH

Samira Memić

Članom 8. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost dodat je novi član 78a. (Obračun i plaćanje PDV stranog prevoznika putnika), kojim je regulisan obračun i plaćanje poreza na dodatu vrijednost za izvršene usluge prevoza putnika koji vrši strani prevoznik putnika na teritoriji BiH, te su propisani odgovarajući obrasci koji se za to koriste pri ulasku i pri izlasku sa teritorije BiH, zavisno da li je strani prevoznik putnika registrovan u BiH putem poreskog punomoćnika koji ima sjedište u BiH ili strani prevoznik putnika nije registrovan u BiH putem poreskog punomoćnika.

Postavlja se pitanje, kako se vrši obračun i plaćanje PDV-a te kakva su postupanja stranog prevoznika prilikom ulaska/izlaska iz BiH?

str. 84 – 91.

Uspostava funkcije finansijskog menadžera

Mirna Pajević Rožajac

Finansijski menadžment ima odgovornost za osiguravanje konstantnog fokusa na stvaranje vrijednosti i rast preduzeća. Vanjski faktori poput rastuće konkurencije među preduzećima, brzih i konstantnih tehnoloških promjena, nestabilnosti kamatnih stopa i inflacije, deviznih kurseva, atmosfere opšte ekonomske nesigurnosti i drugi, finansijskom menadžeru nameću potrebu za upravljanjem finansijama iz nove perspektive.

Finansijski menadžment ima posebno mjesto u sistemu menadžmenta, zato što su finansije tijesno povezane sa upravljanjem, tehnologijom, resursima, kadrovima itd. Greške u finansijskom menadžmentu mogu dovesti do negativnih posljedica u ovim oblastima, s druge strane, često se izvori finansijskih problema nalaze upravo u ovim oblastima.

U našoj zemlji, kao i u drugim zemljama u tranziciji, finansijski menadžment tek dobija pravi značaj, dok je u zemljama tržišne privrede odavno postao značajna naučna disciplina i praktična djelatnost.

str. 92 – 101.

MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima

Jozo Piljić

MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima odnosi se na sve ugovore s kupcima koji prodaju robu ili pružaju usluge, uključujući ugovore o izgradnji te licenciranje intelektualnog vlasništva. MSFI 15 se ne odnosi na ugovore s kupcima koji su obuhvaćeni nekim drugim MSFI-jem ili MRS-om poput ugovora o najmu, ugovora o osiguranju i financijskih instrumenata. Priznavanje prihoda od kamata i prihoda od dividendi nije obuhvaćeno djelokrugom MSFI 15. Nadalje, MSFI 15 se ne primjenjuje na nenovčane razmjene između subjekata koji se bave istom djelatnošću, gdje je to učinjeno kako bi se omogućila ili olakšala prodaja kupcima ili potencijalnim kupcima. Standard definira osnovne principe koje društvo mora primijeniti kako bi mjerilo i priznalo prihode i novčane tokove koji su povezani s tim prihodima. Osnovno je pravilo da se prihod treba priznati u iznosu koji odražava iznos naknade koji društvo očekuje primiti u zamjenu za prijenos robe ili usluga kupcu.

str. 102 – 114.


SUDSKA PRAKSA

 • Teret dokazivanja kod diskriminacije – Član 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacijeČlan 12. stav 3. Zakona o radu
 • Vještaci – Član 94. stav 1. Zakona o parničnom postupku
 • Teret dokazivanja – Član 123. Zakona o parničnom postupku
 • Teret dokazivanja – Član 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacijeČlan 12. stav 3. Zakona o radu
 • Rasprava pred drugostepenim vijećem – Član 229. stav 1. tačka 2. i 3. ZPP
 • Revizija protiv rješenja – Član 254. Zakona o parničnom postupku
 • Revizija protiv rješenja – Član 237. stav 1. Zakona o parničnom postupku Član 254. stav 1. Zakona o parničnom postupku
 • Materijalni suparničari – Čl. 3. i 336. Zakona o parničnom postupku
 • Pripremno ročište – Član 228. u vezi sa članom 77. Zakona o parničnom postupku
 • Ništav ugovor – Čl. 103., 139. i 141. Zakona o obligacionim odnosima
 • Sticanje bez osnova
 • Stvarna nadležnost – Član 1. stav 1. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH Član 14 Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine
 • Raspolaganje bračnom imovinom i prešutna saglasnost – Član 271. Porodičnog zakona RS
 • Izbor članova općinskih izbornih komisija – Član 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 • Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost – Član 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Slobodan pristup informacijama i prava iz radnog odnosa – Član 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama Član 136. stav 3. Zakona o radu Republike Srpske
 • Slobodan pristup informacijama i prava iz radnog odnosa – Član 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama Član 136. stav 3. Zakona o radu Republike Srpske
 • Korištenje električne energije bez elektroenergetske saglasnosti – Čl. 15, 42 i 44 stav 1. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj
 • Spojivost dužnosti savjetnika predsjednika Republike Srpske i odbornika u Skupštini opštine – Član 1.10. stav 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 • Uslovi za dodjelu izbjegličkog statusa i njihovo ispitivanje – Čl. 19. i 30. Zakona o azilu
 • Prekid postupka administrativnog izvršenja zbog rješavanja prethodnog pitanja – Član 142. Zakona o upravnom postupku
 • Posljedice kada stranka, kod šutnje uprave i fikcije odbijanja njenog zahtjeva, ne izjavi žalbu – Član 216. stav 3. Zakona o upravnom postupku

str. 115 – 138.


SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz javnih nabavki  – str . 139 – 154.
 • Usluge seminara o javnim nabavkama, koji postupak provesti?
 • Zdravstvene usluge, Aneks II
 • Pretplata na strani časopis
 • Direktan sporazum, račun
 • Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za okvirne sporazume?
 • Pravilnik o javnim nabavkama, interni zahtjev
 • Upisivanje broja u Izjavama iz članova 45., 47. i 52. ZJN
 • Novi pravilnik o E-aukciji, obaveznost provođenja za sve postupke?
 • Zahtijevanje pojašnjenja ponude u toku žalbenog postupka?
 • Aneks II
 • E-aukcija
 • Lotovi – neprihvatljiva ponuda
 • Zakup prostorija
 • Direktni sporazum, cjenovni rang
 • Novi Obrazac za cijenu ponude nakon E-aukcije
 • Produženje roka za prijem ponuda nakon uložene žalbe
 • Žalba na tendersku dokumentaciju u vezi bilansa uspjeha
 • Rok za žalbu na Zaključak?
 • Ekonomska i finansijska sposobnost
Odgovori na pitanja iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – str. 155 – 173.
 • Prestanak ugovora o radu prije ispunjavanja uslova za penzionisanje i isplate otpremnine
 • Isplata naknade za prevoz
 • Otkazivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz zadržavanje radnika na određeno vrijeme
 • Saglasnost/ pristanak radnika za snimanje poziva kao radnih zadataka
 • Pravo na godišnji odmor nakon povratka radnice sa porodiljnog odsustva
 • Zasnivanje radnog odnosa sa strancem
 • Isplata dodatne naknade za topli obrok za prekovremeni rad duži od tri sata
 • Zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme radi obavljanja sezonskog posla
 • Korištenje godišnjeg odmora uslijed prestanka radnog odnosa radi penzionisanja
 • Da li se primjena najniže utvrđene plate entiteta primjenjuje prema mjestu rada ili mjestu prebivališta radnika?
 • Korištenje godišnjeg odmora uslijed prestanka radnog odnosa radi penzionisanja
 • Republički praznik
 • Primjena propisa za međuentitetske radnike koji definišu pravo na minuli rad i porodiljno odsustvo
 • Mogućnost dobrovoljnog uključenja u obavezno zdravstveno osiguranje radi obezbjeđenja prava na zdravstvenu zaštitu
Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH – str. 174 – 189.
 • Oslobađanje od polaganja stručnog ispita za namještenike u organima državne službe;
 • Predstavlja li smanjenje plate oduzimanje stečenih prava uslijed usklađivanja Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u zdravstvu sa Naredbom o standardima i normativima u FBiH;
 • Otkazivanje ugovora o radu na određeno vrijeme radi zaključenja novog ugovora kod istog poslodavca;
 • Kolektivno osiguranje radnika od povrede na radu i profesionalnog oboljenja;
 • Povratak na rad po isteku mandatne funkcije i rokovi za postupanje;
 • Računanje rokova kod otkaza ugovora o radu;
 • Ispunjavanje uslova konkursa uslijed promjene stručnog smjera obrazovanja na II ciklusu studija;
 • Zahtjev za preraspodjelu sredstava budžeta;
 • Odbijanje stručnog usavršavanja od strane radnika;
 • Troškovi stručnog osposobljavanja i obrazovanja radnika uslijed promjena u organizaciji rada javne ustanove;
 • Umanjenje plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad;
 • Zasnivanje radnog odnosa sa studentom i gubitak statusa redovnog studenta;
 • Ocjenjivanje radnika za prethodnu godinu od strane ministra neposredno nakon imenovanja na funkciju;
 • Prava radnice na korištenje dužeg porodiljnog odsustva za treće dijete;
 • Ko se smatra članom uže porodice za isplatu naknade za troškove sahrane i liječenja;
 • Pravo na regres uslijed korištenje par dana godišnjeg odmora;
 • Isplata različite visine regresa;
 • Pravo na isplatu pomoći novim radnicima i radnicima kojima je prestao radni odnos;
 • Pravo korištenja godišnjeg odmora prilikom sticanja uslova za odlazak u penziju;
 • Promjena podataka osiguranika kod PU – Promjena stručne spreme.

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis 2024 – Časopis