Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za RADNI ODNOSI

Implementacija zakona o zaštiti na radu - Webinar - Maj 2021

Interaktivni webinar – Implementacija Zakona o zaštiti na radu FBiH – Maj 2021

Procjena rizika (akt o procjeni rizika, metode procjene rizika, procjena rizika na radnom mjestu)

Pravilnik o zaštiti na radu (pravni osnov i osnovne odredbe, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, sredstva i oprema lične zaštite, prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu, evidencije, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika)

Interaktivni webinar11. 05. 2021.

Snimak webinara17. i 27. 05. 2021.

Pročitaj više


Zakon PIO MIO - aktuelnosti u implementaciji

Interaktivni webinar – PIO/MIO – Maj 2021

Aktuelnosti u implementaciji Zakona PIO/MIO

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 12:30 sati

Interaktivni webinar20. 05. 2021.

Snimak webinara24. 05. 2021.

Pročitaj više


Zaštita na radu u FBiH - Implementacija

Zakon o zaštiti na radu u FBiH – implementacija

Cilj autora je da poslodavcima predoči redoslijed postupanja prilikom implementacije Zakona o zaštiti na radu, s obzirom na obaveze koje su utvrđene ovim zakonom, kao i provedbenim propisima koji su u primjeni. Kako se implementacija vrši kroz usklađivanje dosadašnjeg odnosno donošenje novog internog akta poslodavca o zaštiti na radu, za čije je donošenje preduslov akt o procjeni rizika, a kako je federalni ministar rada u saradnji s federalnim ministrom zdravstva, donio Pravila o procjeni rizika, stekli su se uslovi za procjenu rizika kod poslodavaca i donošenje internog akta/pravilnika o zaštiti na radu. Pročitaj više


Privremeni i povremeni poslovi

Privremeni i povremeni poslovi – članak iz časopisa Pravo i finansije – Maj 2021

Pravni osnov za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Prava u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Porezni tretman ugovora o privremeni i povremenim poslovima

Obračun doprinosa po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

Angažman stranih državljana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Pročitaj više


odgovori na pitanja radni odnosi FBiH - Portal

Objavljeno nova 63 odgovora na pitanja na portalu RECko Radni odnosi u Federaciji BiH

Portal trenutno broji ukupno 3.769 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Pravo na rad sa polovinom radnog vremena, Nepuno radno vrijeme, Može li se probni rad ugovoriti ukoliko se radnik premješta na novu radnu poziciju?)
Pročitaj više


Procjena rizika i drugi podzakonski akti

Interaktivni webinar – Zaštita na radu FBiH – April 2021

Pravila o procjeni rizika

Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika

Postupak skraćivanja radnog vremena kod poslodavca

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

Interaktivni webinar20.04. 2021.

Snimak webinara22. i 27. 04. 2021.

Pročitaj više


odgovor na pitanja radni odnosi

Objavljeno novo 191 pitanje i odgovor na pitanje na portalu RECko radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 3.706 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Isplata „punog“ iznosa plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, Dostavljanje rješenja o otkazu ugovora o radu, Mogućnost iznajmljivanja radnika itd.)
Pročitaj više


Radno vrijeme

Radno vrijeme – članak iz časopisa Pravo i finansije – Januar 2021

– Pojam radnog vremena,
– Puno radno vrijeme i nepuno radno vrijeme,
– Preraspodjela radnog vremena,
– Rad sa polovinom punog ili nepunog radnog vremena
– Prekovremeni rad
Pročitaj više


Pitanja i odgovori Recko RS

Objavljeno novih 60 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.143 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte pitanja koja su objavljena.

Pročitaj više


Povreda na radu i profesionalno oboljenje

Povreda na radu i profesionalno oboljenje

Povreda na radu, kao posljedica nepreduzimanja adekvatnih preventivnih mjera za zaštitu na radu i zaštitu zdravlja radnika predmet je regulisanja propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja, zaštite na radu i drugih propisa, pa ćemo u ovom tekstu razmotriti sve aspekte zakonske zaštite radnika u slučaju da nastupi povreda na radu, odnosno profesionalno oboljenje ili promijenjena radna sposobnost radnika, te s aspekta prava radnika koja iz toga proističu, odgovornosti poslodavca za nastalu povredu ili profesionalno oboljenje, specifična zdravstvena zaštita radnika, evidencije i naknade koje pripadaju radniku, ukoliko povreda na radu nije rezultat krivice radnika.
Ova oblast regulisana je Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i provedbenim propisima, čije su odredbe objedinjene u ovom tekstu.
Pročitaj više


Aneks ugovora o radu ili otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Aneks ugovora o radu ili otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu

– Procedura kod otkaza ugovora o radu sa ponudom novog ugovora o radu
Otkazni rok
Pravo na otpremninu i naknadu za nezaposlenost radnika koji ne prihvati novi ugovor o radu
Smanjenje plata
Rad od kuće i izmjena ugovora o radu
Pročitaj više


Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće

Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine

U “Službenim novinama KS, broj 49/20 od 10.12.2020. godine objavljena je Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Koji poslovni subjekti mogu ostvariti pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020

Preuzmite tekst Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine Pročitaj više


odgovori na pitanja radni odnosi FBiH - Portal

Objavljeno novih 32 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 3.515 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa FBiH

Pročitaj više


sporazumni raskid ugovora

Sporazumni raskid ugovora o radu

Jedan od načina prestanka ugovora o radu je sporazum ugovornih strana, koji podrazumijeva saglasnost volja poslodavca i radnika da ugovor o radu, koji su saglasnošću volja zaključili, prestaje da važi.

Predstavljeni su pojam, inicijativa, sadržaj i forma sporazuma i negativne strane sporazuma o prestanku ugovora o radu.

Pogledajte kako izgleda i preuzmite Model sporazuma o prestanku ugovora o radu i Sporazum o prestanku ugovora o radu

Pročitaj više


Neplaceno odsustvo

Neplaćeno odsustvo – dopust

Kada se može odobriti neplaćeno odsustvo?

Uvjeti i vrijeme korištenja neplaćenog odsustva.

✓ Odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika

Radnopravni status radnika na neplaćenom odsustvu

Prirucnik odmori i odsustva

Pročitaj više