Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Propisi / Javne nabavke

Propisi / Javne nabavke

Naziv dokumenta Sl . list broj Datum Dokument
Zakon o javnim nabavkama  39/14  19.05.2014. PREUZIMANJE
Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora 90/14  18.11.2014. PREUZIMANJE
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije 66/16  06.09.2016. PREUZIMANJE
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 90/14  18.11.2014. PREUZIMANJE
Pravilnik o postupku dodjele ugovora ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 66/16  06.09.2016. PREUZIMANJE
Pravilnik o provođenju postupka zajedničke nabavke i osnivanje centralnog nabavnog organa  55/15 13.07.2015. PREUZIMANJE
Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke  103/14 30.12.2014. PREUZIMANJE
Uputstvo o uslovima i načinu objavljivabja obavještenja  i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu “E-nabavke” 53/15 06.07.2015. PREUZIMANJE
Uputstvo o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki 53/15  06.07.2015. PREUZIMANJE
Uputstvo o izmjeni uputstva za pripremu tenderske dokumentacije i ponuda 20/15 09.03.2015. PREUZIMANJE
Uputstvo o način vođenja zapisnika o otvaranju ponuda  90/14 18.11.2014. PREUZIMANJE
Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora  56/15 14.07.2015. PREUZIMANJE
Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda 90/14 18.11.2014. PREUZIMANJE
Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dotavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavke u informacionom sistemu “E-nabavke” 90/14 18.11.2014. PREUZIMANJE
Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg  83/16  04.11.2016. PREUZIMANJE
Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki 54/15 07.07.2015. PREUZIMANJE
Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke 8/18 02.02.2018. PREUZIMANJE
Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg 2020. godina 34/20 31.5.2021. PREUZIMANJE